Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek és tagoknak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról

Módosította: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 1/2021. (I.15.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja 150 000,- Ft, ha bizottsági megbízatást nem lát el.

(2) Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja 225 000,- Ft, ha egy bizottságnak tagja.

(3) Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja 300 000,- Ft, ha

a) kettő bizottságnak tagja,

b) kettőnél több bizottságnak tagja, vagy

c) bizottság elnöke.

(4) * 

(5) Nem önkormányzati képviselő bizottsági tag havi tiszteletdíja 75 000,- Ft.

2. § Az 1. § szerinti megbízatások természetbeni juttatásra nem jogosítanak.

3. § A tiszteletdíjra való jogosultság kezdete a megbízatás keletkezésének napja, vége a megbízatás megszűnésének napja. A megbízatás hónap közbeni keletkezése, megszűnése és változása időarányos tiszteletdíjra jogosít.

4. § (1) A megállapított tiszteletdíjak kifizetésére havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kerül sor.

(2) A tiszteletdíjak kifizetésének részletes szabályait a polgármester állapítja meg.

5. § (1) Ez a rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) az önkormányzati képviselőknek, bizottsági elnököknek és tagoknak, továbbá a tanácsnokoknak járó tiszteletdíjról önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló 26/2019. (XI.13.) önkormányzati rendelet,

b) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a bizottságok elnökeinek, alelnökeinek és tagjainak megválasztásáról szóló 259/2019. (XI.13.) határozatának 8. pontja.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2020. február 27-i ülésén.

dr. Sebestyén Ildikó Szalay Ferenc
jegyző polgármester

Megjegyzés:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 1/2021. (I. 15.) önkormányzati rendeletének 1. § (1) belezdése 2021. január 15. napján 12 óra 45 perckor lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti, 1. § (2) bekezdése 2021. április 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

INDOKOLÁS
az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek és tagoknak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló rendelethez

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1)-(2) bekezdése szerint a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 26/2019. (XI.13.) önkormányzati rendeletével határozta meg az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és tagok, továbbá a tanácsnokok részére biztosított tiszteletdíjat, melynek hatályon kívül helyezését és a tárgyban új rendelet megalkotását tartalmazza jelen rendelet.

Jelen rendelet és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban vannak, az Európai Unió alapját képező szerződések vagy uniós jogi aktus rendelkezései előzetes bejelentést vagy egyéb véleményezést a jogszabály megalkotása kapcsán nem írnak elő.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke, a bizottság tagja, és a tanácsnok havi tiszteletdíjának megállapításáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

A természetbeni juttatásról rendelkezik.

A 3-4. §-hoz

A tiszteletdíjra való jogosultság időtartamáról és a kifizetésének szabályairól rendelkezik.

Az 5. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.


  Vissza az oldal tetejére