Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

1. § (1) A Közgyűlés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-6. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően:

39 074 840 921 forint bevétellel,
23 656 628 095 forint kiadással,
15 418 212 826 helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokat, teljesítéseket az alábbi részletezések szerint

a) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegszerűen bemutatott önkormányzati szintű kiadásait jogcímenként, bevételeit Önkormányzati szinten az 1. számú mellékletben foglaltak szerint,

b) a költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

c) a 2019. évi önkormányzati támogatás alapjául szolgáló, intézményi adatközlésen alapuló normatív állami támogatás elszámolását az 1.a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

d) az igényelt normatív állami támogatás és központosított előirányzatokból származó források jogcímeinek és összegének elszámolását az 1.b. számú mellékletben foglaltak szerint,

e) az Önkormányzatnál kezelt feladatok kiadási előirányzatának teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

f) az EU-s támogatással megvalósuló programokat és a projektek pénzügyi elszámolását a 3.b. számú melléklet szerint,

g) a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. és 4.a. számú mellékletekben foglaltak szerint,

h) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek címenkénti alakulását az 5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően,

i) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2019. évi december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban az 5.a. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások e rendelet 1. számú mellékletében teljes körűen bemutatásra kerültek azzal, hogy az 1.számú mellékletben „bevételek” jogcímen szereplő 1 555 930 057 Ft az 1.2 alcím alatt szereplő önkormányzat működési támogatásait növeli meg az 1.a számú melléklet szerinti jogcímen, valamint az 1. számú melléklet „kiadások” jogcím 1 555 930 057 Ft az egyéb működési célú kiadások összegét növeli. A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások vonatkozásában a Közgyűlés hatáskörrel nem rendelkezik.

2. Állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások

2. § (1) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi működési kiadásaihoz a feladatfinanszírozás keretében biztosított állami hozzájárulások elszámolása az 1.a. számú mellékletben foglaltak alapján megtörtént.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt elszámolás alapján a Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a feladatfinanszírozás keretében Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 15 137 710 Ft összegű állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

(3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az állammal szembeni elszámolást követően a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulásának 9 429 340 Ft összegű állami támogatás igénylési lehetősége keletkezett.

3. A 2019. évi maradvány megállapítása

3. § (1) A Közgyűlés a maradvány elszámolást a 6., 6.a., valamint a 6.b. számú mellékletekben foglalt részletezettséggel tudomásul veszi.

(2) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 6.a. számú mellékletben foglalt intézményi maradvány a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. § (10) és (11) bekezdéseiben foglalt elszámolási kötelezettség eredményét is tartalmazza.

(3) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az e rendelet 6.a. számú mellékletében foglalt Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata maradvány elszámolását a 6.b. számú mellékletben részletezett kötelezettség terheli.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2019. évi maradványból 11 145 823 781 Ft a 2020. évi költségvetési feladatok forrására Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint tervezésre került.

(5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 6. a. számú mellékletben foglaltak szerint az intézményi maradvány 315 157 498 Ft, melyből a kötelezettséggel terhelt rész 207 838 900 Ft, a szabad rendeltetésű maradvány 107 318 598 Ft. Az intézményi szabad rendeltetésű maradványból 105 518 598 Ft elvonás terheli, mely a 2020. évi költségvetés tartalékát növeli.

(6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy az intézmények 2019. évi alulfinanszírozásából eredő maradvány 199 484 928 Ft összegben az Önkormányzat 2019. évi pénzmaradvány részét képezi, melyből 163 030 358 Ft a 2020. évi költségvetés tartalékát növeli.

(7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 2019. évi maradványból 3 920 776 977 Ft az Önkormányzat, 36 454 570 Ft az intézmények 2019. évi feladatainak forrásául szolgál a 6.b. számú mellékletben részletezett módon.

(8) A Közgyűlés a (7) bekezdés szerint megállapított 2019. évi maradványból 3 617 060 224 Ft-tal növeli a 2020. évi költségvetés tartalékát.

(9) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői gondoskodnak az (1)-(8) bekezdés szerint megállapított maradványnak a 2020. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről.

4. Mérleg és vagyonkimutatás

4. § A Közgyűlés az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát - a 9. számú mellékletben foglalt mérlegben szereplő adatok alapján, valamint a 10. számú mellékletben részletezett módon - 105 267 543 639 Ft-ban állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben hivatkozott mérlegeket és kimutatásokat az 1-5.d., és 8-10. számú mellékletekben foglalt tartalommal határozza meg. A mérlegekre és kimutatásokra vonatkozó tartalmi követelményeket a következő évek költségvetési és zárszámadási rendeleteiben is érvényesíteni kell.

(3) Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete, valamint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló 226/2019. (IX. 26.) számú közgyűlési határozata.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2020. június 25-i ülésén.

Szalay Ferenc Dr. Sebestyén Ildikó
polgármester jegyző

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletének indokolása

Általános indoklás

A 2019. évi költségvetés alapját a 246/2018. (XI. 28.) közgyűlési határozattal elfogadott Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetését megállapító rendelet előkészítésére vonatkozó határozat képezte, melynek alapeleme a Közgyűlés által elfogadott 144/2011. (V.26.) határozat Szolnok Megyei Jogú Város Adósságkezelési Komplex Programjáról.

A Közgyűlés a 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendeletével fogadta el az önkormányzat 2019. évi költségvetését 34 936 390 992 Ft bevétellel, 34 936 390 992 Ft kiadással. Az összegek a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulás finanszírozási összegeit is tartalmazzák. A Kistérség finanszírozását szolgáló források adatai nélkül, kizárólag Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési adata 33 803 339 087 Ft.

Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának fő szempontjai továbbra is a biztonságos működtetés, a városüzemeltetés és a humán szakfeladatok megfelelő színvonalú biztosítása, valamint a város további fejlődését szolgáló beruházások, fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása.

A Közgyűlés a 2019. évi költségvetés előirányzatait hat alkalommal módosította.

1. 12/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet

2. 14/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelet

3. 19/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

4. 20/2019. (IX. 26.) önkormányzati rendelet

5. 28/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelet

6. 2/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelet

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót a Közgyűlés a 226/2019. (IX. 26.) közgyűlési határozatával fogadta el.

I. Bevételek - Kiadások, Maradvány alakulása Önkormányzati szinten

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti, kiemelt előirányzatonkénti alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzati szinten az összes bevétel a módosított előirányzathoz képest 88,54%-ban teljesült. A 2019. évi teljesült költségvetési bevétel 48,92%-a működési bevétel, 51,08%-a felhalmozási bevétel volt.

Önkormányzati szinten az összes kiadás a módosított előirányzathoz képest 54,94%-ban teljesült. A 2019. évi teljesült költségvetési kiadás 69,07%-a működési kiadás, 30,93%-a felhalmozási kiadás volt.

Önkormányzati szinten működési bevételek és kiadások mérlegét a 4. sz. melléklet, a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. a. sz. melléklet tartalmazza.

Önkormányzati szinten a 2019. évi eredeti előirányzatok és módosításaik az alábbi táblázatban foglalható össze:

adatok forintban
Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Előirányzat változás Változás
%-ban
I. Működési bevételek 12 259 871 096 12 954 294 106 694 423 010 5,66%
II. Működési támogatások 3 256 534 645 4 745 457 023 1 488 922 378 45,72%
III. Felhalmozási jellegű bevételek 490 000 000 522 670 163 32 670 163 6,67%
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 9 898 417 093 13 911 383 406 4 012 966 313 40,54%
V. Finanszírozási bevételek 6 677 350 483 9 057 483 771 2 380 133 288 35,64%
VI. Pénzügyi elszámolások 1 221 165 770 3 145 074 167 1 923 908 397 157,55%
Bevételek összesen 33 803 339 087 44 336 362 636 10 533 023 549 31,16%
Kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Előirányzat változás Változás
%-ban
I. Intézmények elemi kiadásai 6 509 967 202 7 662 621 030 1 152 653 828 17,71%
II. Önkormányzat kiadásai 27 281 565 380 33 324 766 158 6 043 200 778 22,15%
III. Nemzetiségi Önkormányzatok 10 800 000 10 900 000 100 000 0,93%
IV. Pénzügyi elszámolások 1 006 505 3 338 075 448 3 337 068 943
Kiadások összesen 33 803 339 087 44 336 362 636 10 533 023 549 31,16%

A költségvetés eredeti előirányzata 33 803 339 087 Ft-ról, 44 336 362 636 Ft-ra módosult, mely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 10 533 023 549 Ft-os, és 31,16%-os növekedést mutat. Az előirányzat változás természetesen megmutatkozik a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt. A növekedés legnagyobb mértékben a Működési támogatás, a Véglegesen átvett pénzeszközök, valamint a Pénzügyi elszámolások vonatkozásában mutatkozik meg.

Az előző évhez hasonlóan a 2019. évi költségvetés sem volt forráshiányos, így a tervezett feladatok teljesítése nem okozott számottevő likviditási problémát. Ennek következtében a gazdálkodás menedzselésében, irányításában elsősorban azt a követelményt kellett érvényesíteni, hogy a tervezett bevételek beszedésre kerüljenek, az önkormányzati támogatások mellett kellő forrást biztosítsanak a működéshez.

2019. évi maradvány

A 2019. évi önkormányzati szintű költségvetési maradvány elszámolásának összefoglalását a 6. sz. melléklet tartalmazza. A 2019. évi összes maradványa 15 418 212 826 forint, melyből Intézményi maradvány 315 157 498 forint, Önkormányzat maradványa 15 103 055 328 forint. Önkormányzati szinten költségvetési maradvány alakulását a 6.a. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat 2019. évben képződött maradványát feladatonként a 6.b. sz. melléklet mutatja be.

A maradványok felhasználásánál elsődleges szempont volt a 2020. évben előállt Covid-19 veszélyhelyzet önkormányzati költségvetésre gyakorolt negatív hatásainak ellentételezésére a tartalékképzés.

Vagyon alakulása

Önkormányzati szinten Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonmérlegét a 9. sz. melléklet tartalmazza:

Nemzeti vagyon induláskori értéke: 91 979 780 391 forint

Nemzeti vagyon változásai: - 2 750 979 196 forint

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai: 2 243 025 806 forint

Felhalmozott eredmény: -21 178 592 962 forint

Mérleg szerinti eredmény: 99 019 955 forint

Saját tőke összesen: 70 392 253 994 forint

Önkormányzat szinten a mérlegfőösszeg értéke 2019. december 31-én 105 267 543 639 forint, mely 16,31%-kal, 14.760.279.202 forinttal nőtt az előző évhez képest.

II. Bevételek alakulása

a) Intézmények bevételei

Az Önkormányzat irányítása és fenntartása alá tartozó költségvetési intézmények összes bevétele a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,13%-ban teljesült 2019. évben.

Az intézményi működési bevételek 719 884 752 forint összegben, 96,88%-ban realizálódott. A működési bevételek között fontos kiemelni az intézményi étkezési és ellátási, gondozási díjakból és ezen bevételekhez kapcsolódó ÁFÁ-ból, továbbá ÁFA visszatérülésből származó bevételek teljesülését, valamint a szolgáltatások ellenértékéből származó bevételeket.

Jelentős bevételi forrást jelentett 2019. évben a működési célú átvett pénzeszközökből származó bevételek. Az eredeti előirányzathoz képest (227 416 931 forint) 244 649 415 forinttal több bevétel realizálódott, 472 066 346 forint összegben. Ezen bevételi jogcím többlete tartalmazza a 2018. évi zárszámadás keretében jóváhagyott intézményi alulfinanszírozásból származó bevételek összegét (126 854 171 forint), a 2019. évben közfoglalkoztatási és egyéb programokból származó bevételeket, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett 2019. július 1-től hatályba lévő védőnői béremeléshez biztosított többlet forrást is.

b) Önkormányzati működési bevételek:

- Az önkormányzat működési bevételei 1 617 298 815 forinttal elmaradtak a tervezettől, 59,85%-ban teljesültek (1. c. sz. melléklet). A bevétel kiesés legfőbb oka a vagyonértékesítés és a beruházásokhoz kapcsolódó ÁFA, illetve a Tulajdonosi bevételek több, mint 1,775 millió forintos elmaradása. Ennek ellentételezése természetesen megjelenik a kiadási oldalon is alacsonyabb összegű felhalmozási kiadások hatásaként.

- Önkormányzat közhatalmi bevétele

Az iparűzési adó esetében az előző évekhez képest nincs érdemi változás, a vállalkozók a törvény által meghatározott 2%-os adómértékkel fizetik meg az adót. A közel 7800 adófizető szinte mindegyike mikro-, kis- és középvállalkozó.

A helyi iparűzési adó 2019. évi módosított előirányzata 4900 millió Ft, mely 113,58%-ra teljesült. Ez a teljesítés azért bír különös jelentőséggel, mert a félév közepén került sor az ASP nyilvántartási rendszerre történő áttérésre.

A másik fontos adónem az építményadó, ahol sem az adómértékben, sem adókötelezettségben nem volt változás. Az építményadóról szóló 48/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet előírásai alapján a vállalkozási célú építmények vonatkozásában az általános adómértéken túl differenciált adóztatás folyik azok hasznos alapterülete, valamint a bennük folyó tevékenység alapján. Ezen túl adóköteles a magánszemély adóalany tulajdonában álló garázs, üdülő és a 150 m2-nél nagyobb alapterületű lakás. Üdülők esetében bizonyos feltételrendszer teljesülésével adható mentesség.

Az adózók száma 13 201 fő, az adótárgyaké 48 100 db az év végén. Az adónem 2019. évi módosított előirányzata 1600 millió Ft, melynek a teljesítése 103,15%-os.

Az idegenforgalmi adóból származó 15 millió Ft bevételi előirányzat esetében személyenként 350 forint/vendégéjszaka adótétellel számoltunk. A teljesítés 106,25%-os.

Az állammal megosztott bevétel a gépjárműadó, melynek 40%-a illeti meg az önkormányzatot. Az adózók száma közel 22 400 fő, az adótárgyak száma 33 000 db. Az önkormányzatnál maradó rész költségvetési előirányzata 220 millió Ft, mely év végére 105,48%-ra teljesült.

Összességében elmondható, hogy valamennyi helyi és helyben maradó adó túlteljesítette a 2019. évi előirányzatban foglaltakat.

c) Államtól kapott működési támogatások:

Az önkormányzat működési támogatásainak teljesülése megegyezik a módosított előirányzattal, hiszen a támogatási többletet minden esetben átvezettük az előirányzatokon. Az 1 911 800 530 forintos növekedés az évközi többlet támogatások eredménye. Ezek a tételek a rendeletmódosításokban megjelentek, jogcímenként az 1.b. sz. melléklet részletezi.

2019. évi normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulásának elszámolását, jogcímenkénti alakulását a 1.a. sz. melléklet tartalmazza. A 2019. évi beszámoló részét képező normatíva elszámolás alapján Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 15 137 710 Ft összegű állami támogatás visszafizetési kötelezettséggel zárta az évet, míg a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulásának 9 429 340 Ft összegű állami támogatás igénylési lehetősége keletkezett.

d) Felhalmozási jellegű bevételek:

A felhalmozási jellegű bevételek jelentős bevétel kiesése a Telekértékesítésből származó bevétel elmaradásból származik.

e) Véglegesen átvett pénzeszközök:

A véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata jelentősen növekedett az év során.

- A működési célú átvett pénzeszközök 493 864 380 forint többletet jelentettek a város költségvetésének a tervhez képest, közel 100%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

- A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata az év során 3 226 417 832 forint összegben növekedett, viszont a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 82%-ban realizálódott. Ennek ellentételezése természetesen megjelenik a kiadási oldalon is alacsonyabb összegű felhalmozási kiadások hatásaként.

f) Finanszírozási bevételek:

A 2018. évi zárszámadás keretében jóváhagyott költségvetési maradvány önkormányzati szinten 9 057 483 771 forint összegben finanszírozta a 2018. évről áthúzódó feladatok, és a 2019. évre a költségvetési maradvány terhére jóváhagyott feladatok kiadásait.

g) Pénzügyi elszámolások:

A bevételek teljesülése meghaladja az eredeti előirányzatot, de elmarad a módosított előirányzattól.

- A pénzügyi elszámolások bevételei között kiemelendő a belső finanszírozási tételként realizálódott forgatási célú értékpapír beváltásból származó pénzforgalom 1 776 235 350 forint összegben. A pénzeszközök felhasználása jórészt a beruházások megvalósulásának függvénye.

- A központi költségvetésből 150 851 543 Ft állami támogatás előleg illette meg 2019. december végén az Önkormányzatot, mely előleg a 2020. évi állami támogatás előleg, forrása a 2020. január első napjaiban történő közszféra munkabérének kifizetéséhez.

- A pénzügyi elszámolások bevételei között teljesültek még 146 317 817 forint összegben az államháztartás más alrendszerével történő elszámolásból származó bevételek is.

Összegezve az önkormányzat bevételei:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételi előirányzatai az eredeti előirányzathoz képest lényegesen növekedtek, a teljesülések a módosított előirányzathoz viszonyítva elmaradást mutatnak. A jelenség két tényező együttes hatásának eredménye. Egyrészt év közben a működési típusú bevételek nem csak előirányzat szinten, hanem pénzügyi teljesülésük alapján is többletet jelentettek a költségvetésnek. Másrészt a felhalmozási típusú bevételek előirányzati szinten nagy mértékben növekedtek az eredeti előirányzathoz képest, ugyanakkor a pénzügyi teljesülésük áthúzódik 2020-ra.

III. Kiadások alakulása

a) Intézmények elemi kiadásai:

Az intézmények kiadásainak előirányzatai 2019. év során az eredetihez képest 1 152 653 828 forinttal növekedtek. A teljesítés a módosított előirányzattól 534 748 009 forinttal elmaradt, ami főként a személyi jellegű kiadásokban, dologi kiadásokban mutatkozik meg. Ennek alapvetően két oka volt, egyrészt az átmenetileg fennálló üres álláshelyek bérmaradványa, másrészt a betegállományok okozta megtakarítás. Érdemes ezek mellett kiemelni a felhalmozási kiadásokban megnyilvánuló 90 449 878 Ft megtakarítást, valamint meg kell említeni, hogy a második félévben központilag 2%-kal csökkentették a szociális hozzájárulási adó mértékét. Az intézmények gazdálkodása felelős és takarékos volt 2019-ben.

Az intézmények 2019. évi kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

adatok Forintban
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés
%-ban
Személyi juttatások 3 649 968 462 4 001 362 374 3 815 577 737 95,36%
Munkaadói járulékok 726 724 002 839 006 928 770 638 735 91,85%
Dologi kiadások 2 015 237 006 2 360 445 351 2 170 300 050 91,94%
Ellátottak pénzbeli juttatása 0
Egyéb működési kiadások 0 101 591 242 101 591 242 100,00%
Felhalmozási kiadások 118 037 732 360 215 135 269 765 257 74,89%
Összesen 6 509 967 202 7 662 621 030 7 127 873 021 93,02%

b) Önkormányzat kiadásai:

Az Önkormányzat kiadásait tekinthetjük a legnagyobb tételnek, összege a módosított előirányzat szerint a pénzügyi elszámolások nélkül 33 324 766 158 forint. Mivel a pénzügyi elszámolásokat külön vizsgáljuk, érdemes azok figyelembevétele nélkül számolnunk. Az előirányzat teljesülése 13 745 340 510 forint. A jelentős megtakarítás több tényezőnek köszönhető. A 3. számú mellékletben egyértelműen látszik, hogy minden ágazat takarékosan gazdálkodott, de legnagyobb „megtakarítás” ebben az esetben is a fejlesztéseknél látható.

A beruházásokkal kapcsolatos adatok vizsgálatából érzékelhető, hogy sok beruházási ráfordítás húzódott át, ami a 2020. évre vonatkozóan ad jelentős feladatot.

Igazgatóságok által összeállított szöveges beszámoló a IV. sz. függelékben részletesen bemutatásra kerül.

c) Nemzetiségi önkormányzatok kiadásai:

A nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtott önkormányzati támogatás kiadási előirányzatai a 2019. év során 100 000 forinttal növekedett a Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat megalakulása miatt. Az eredeti előirányzat 10 800 000 forint volt, míg a módosított előirányzat 10 900 000 forint.

d) Pénzügyi elszámolások:

A pénzügyi elszámolások tartalmát tekintve az államháztartás más alrendszerével történő elszámolásból és a finanszírozási tételekből áll.

- Az elszámolás tételeiből érdemes kiemelni az „Önkormányzati feladatellátás támogatását”, mely támogatás a Belügyminisztériumtól kapott felhasználási kötöttségű sportcélú támogatás forrásául szolgál a 2019-2020. költségvetési évet érinti.

- A központi költségvetés minden évben előleget biztosít a január első napjaiban esedékes decemberi bérek kifizetéséhez. 2018. decemberben megkapott, 2019. évi előleg összege 145 347 038 Ft volt.

- A kiadási csoport további fontos eleme az Önkormányzatnál évközben - a likviditási helyzet figyelembevétele mellett - a szabad pénzeszközök betétben történő elhelyezése kapcsán forgatási célú értékpapír vásárlás, melynek összege 1 803 344 400 Ft volt 2019. évben.

Összegezve az önkormányzat kiadásai:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásait több tényező határozta meg, az eredeti előirányzatokat az évközi többlet támogatások módosították és jelentős mértékben emelték. A kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozóan két jellemzőt emelhetünk ki.

Az év során a megtakarítások megmutatkoztak az intézmények gazdálkodásában, felelős gazdálkodást folytattak. A beruházások jelentős összegben áthúzódnak 2020. évre, amely befolyásolta a fejlesztési kiadásokat és a pénzügyi elszámolásokat egyaránt.

IV. Összegzés

A költségvetés elfogadásakor szigorú gazdálkodási elvek megfogalmazása alapján indítottuk a költségvetési évet. Az Önkormányzat működési hitelkeret igénybevétele nélkül zárta a 2019. évet. Az év folyamán végig törekednünk kellett a takarékos gazdálkodásra, illetve a pályázati lehetőségek kihasználására. Az Önkormányzat működőképessége biztosított volt. Megállapíthatjuk, hogy az önkormányzat költségvetése a realitásokon alapult a bevételek és a kiadások vonatkozásában egyaránt. Az Önkormányzat a 2019. gazdasági évet megfelelően zárta.

Állami Számvevőszék Intézkedési terve

Az Állami Számvevőszék 2007-2010. évek gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról készült intézkedési tervben megfogalmazott elvek alapján készült el a 2019. évi beszámoló.

Jelen rendelet és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban vannak, az Európai Unió alapját képező szerződések vagy uniós jogi aktus rendelkezései előzetes bejelentést vagy egyéb véleményezést a jogszabály megalkotása kapcsán nem írnak elő.

Részletes Indokolás

Az 1. §-hoz

A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a város 2019. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését a (2) bekezdésben részletezett jogcímeknek megfelelően kell bemutatni.

A 2. §-hoz

A beszámoló keretében kerül sor az állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások elfogadására. Ennek alapján a feladat finanszírozáshoz kapcsolódó állami hozzájárulások, valamint a központosított állami támogatásokból származó források felhasználásának megfelelően Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 15 137 710 Ft összegű, az állammal szembeni fizetési kötelezettsége keletkezett.

A Magyar Államkincstár elszámolási rendjéből következően az elszámolás tartalmazza a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulásának 9 429 340 Ft összegű állami támogatás igénylési lehetőségét.

A 3. §-hoz

A pénzügyi teljesítések alapján meg kell határozni a gazdálkodás eredményeképpen a maradványt, mind az intézmények, mind a polgármesteri hivatalban kezelt feladatok esetében. A szakasz előírásai azt biztosítják, hogy a kötelezettséggel terhelt és az intézményi fedezettel rendelkező felülvizsgált maradványok felhasználhatók a mérlegben kimutatott kötelezettségek teljesítésére.

A 4. §-hoz

A hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról el kell fogadni.

Az 5. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

1-10. sz. melléklet

I-VII. sz. függelék


  Vissza az oldal tetejére