Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2022. (I.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek és tagoknak járó tiszteletdíjról

Módosította: 30/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *  (1) Az önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja 390 000 Ft.

(2) Nem önkormányzati képviselő bizottsági tag havi tiszteletdíja 97 500 Ft.

2. § Az 1. § szerinti megbízatások természetbeni juttatásra nem jogosítanak.

3. § A tiszteletdíjra való jogosultság kezdete a megbízatás keletkezésének napja, vége a megbízatás megszűnésének napja. A megbízatás hónap közbeni keletkezése, megszűnése és változása időarányos tiszteletdíjra jogosít.

4. § (1) A megállapított tiszteletdíjak kifizetésére havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kerül sor.

(2) A tiszteletdíjak kifizetésének részletes szabályait a polgármester állapítja meg.

5. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2022. év január 1. naptól kell alkalmazni.

(2) * 

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2022. január 27-i ülésén.

Szalay Ferenc s. k. Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester jegyző

Megjegyzés:

A 30/2022. (XI.24.) önkormányzati rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. december 1 -jén lép hatályba. A 2. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

Indokolás
az önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek és tagoknak járó tiszteletdíjról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló rendelethez

Általános indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1)–(2) bekezdése szerint a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg. Ha az önkormányzati képviselő önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja, számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai ellátását.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 7/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletével határozta meg az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és tagok részére biztosított tiszteletdíjat, melynek hatályon kívül helyezését és a tárgyban új rendelet megalkotását tartalmazza jelen rendelet.

Jelen rendelet és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban vannak, az Európai Unió alapját képező szerződések vagy uniós jogi aktus rendelkezései előzetes bejelentést vagy egyéb véleményezést a jogszabály megalkotása kapcsán nem írnak elő.

Részletes indokolás

az 1. §-hoz

Az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke, a bizottság tagja havi tiszteletdíjának megállapításáról rendelkezik.

a 2. §-hoz

A természetbeni juttatásról rendelkezik.

a 3–4. §-hoz

A tiszteletdíjra való jogosultság időtartamáról és a kifizetésének szabályairól rendelkezik.

az 5. §-hoz

Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.