Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet az 1. § szerinti ingó vagyonelemek önkormányzati tulajdonba kerülésének napján lép hatályba.

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023. december 7-ei ülésén.

Szalay Ferenc s. k. Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 37/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

1. * 

2. *  A Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 12.5. pontja a következő sorral egészül ki

„12.5. * 

ssz Megnevezés Leltári szám / azonosító
1 * 
2 „Japán történelem és kultúra tárgyai, különös tekintettel az újkorra” gyűjtemény hasznosítási szerződés melléklete szerint

Általános indokolás

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény meghatározza és biztosítja a nemzeti vagyon közérdekű hasznosítását, megóvását, értékeinek védelmét, valamint a vagyonnal való felelős gazdálkodás követelményét, ehhez kapcsolódóan a közfeladat ellátáshoz fűződő vagyonkezelői jog alapításának és gyakorlásának feltételeit és alanyi körét. A jelen rendelet célja, hogy a vagyonkezelésbe átadott vagyont érintően a rendelet aktualizálása megtörténjen. Jelen rendelet és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban vannak, az Európai Unió alapját képező szerződések vagy uniós jogi aktus rendelkezései előzetes bejelentést vagy egyéb véleményezést a jogszabály megalkotása kapcsán nem írnak elő.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A hasznosításba adott vagyonelemek körének pontosítását tartalmazza.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.