Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Módosította: 12/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelet, 17/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendelet

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésére (továbbiakban: Közgyűlés) és szerveire, a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által irányított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), az Önkormányzatnál előirányzott központi kezelésű feladatokra.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek e költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § *  Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege, valamint azok egyenlege, az e rendelet mellékleteiben részletezett és az 1. mellékletben összefoglalt bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) 24.405.990.362 Ft működési bevétel,

b) 989.647.454 Ft belső finanszírozási működési bevétel,

c) 24.977.209.384 Ft működési kiadás,

d) 0 Ft működési forráshiány,

e) 3.422.758.194 Ft felhalmozási bevétel,

f) 5.071.007.350 Ft belső finanszírozási felhalmozási bevétel,

g) 8.912.193.976 Ft felhalmozási kiadás,

h) 0 Ft felhalmozási forráshiány.

3. § (1) A 2. §-ban megjelölt tárgyévi működési és felhalmozási kiadások pénzügyi fedezete a tárgyévi bevételekből, valamint az előző évek pénzmaradványából származó belső finanszírozású működési és felhalmozási forrásokból biztosított.

(2) Az egyensúly megőrzése érdekében év közben az egyéb, bevételt növelő, illetve kiadást csökkentő intézkedéseket Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 144/2011. (V.26.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Adósságkezelési Komplex Programjában foglaltaknak megfelelően kell megtenni.

(3) Az igénybevételre tervezett éven belüli külső forrás törlesztő részleteit és kamatait, a vonatkozó szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeket a tárgyévi költségvetésbe be kell tervezni és jóvá kell hagyni. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak.

(4) A tervezett működési bevételek teljesítése és a kiadási szükségletek évközi eltérésének kiegyenlítését biztosító likvid-hitelkeret felső határa 2 000 000 ezer Ft, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.

(5) A 11. mellékletben szereplő áfa levonási joggal érintett fejlesztések esetén a költségvetési egyensúly és likviditás, valamint a fejlesztések tervezett megvalósításának biztosítása érdekében az áfa bevételek beszedése és az áfa kiadások teljesítése közötti időbeni eltérés kiegyenlítését biztosító évközi áfa finanszírozást szolgáló, likvid hitel igénybevételére külön közgyűlési döntést követően, az abban foglalt keretösszeg erejéig kerülhet sor, azzal, hogy a hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.

(6) A működési feladatok hatékonyabb ellátása, az adósságszolgálati kiadások optimalizálása, valamint a pénzügyi egyensúly megőrzése érdekében Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) előkészíti az állami költségvetéshez benyújtható, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra és egyéb forrásokra, állami támogatásokra vonatkozó pályázatokat.

4. § (1) A bevételi főösszeg, és az azzal azonos mértékű kiadási előirányzat az 1., 4., 5., 6., 7., 8., 12., 13., és 14. mellékletekben részletezett módon kerül megállapításra.

(2) *  Kiemelt kiadási előirányzatok:

a) Személyi juttatások 6.388.099.920 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 867.153.721 Ft,

c) Dologi kiadások 8.666.740.871 Ft,

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 86.525.000 Ft,

e) Egyéb működési célú kiadások 8.255.873.435 Ft,

f) Felhalmozási kiadások 7.106.428.703 Ft, melyből

fa) Beruházási kiadások 5.025.022.553 Ft,

fb) Felújítási kiadások 1.320.924.902 Ft,

fc) Egyéb felhalmozási kiadások 760.481.248 Ft,

g) Finanszírozási kiadások 2.518.581.710 Ft.

(3) *  Az intézmények 2024. évi létszámkerete 2024. január 1-től 974,37 álláshely a 4. mellékletben foglalt részletezés szerint.

(4) A Polgármesteri Hivatal igazgatási létszámkerete 200 fő.

(5) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában

a) az illetményalap – Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az Önkormányzat saját forrásai terhére 45 000 Ft,

b) az illetménykiegészítés

ba) az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 10%-a,

bb) a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 30%-a.

(6) A Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) és Szolnok Megyei Jogú Város alpolgármestereinek (a továbbiakban: alpolgármester) személyi juttatásai a 7. melléklet XI. táblázati sor alatt kerültek megtervezésre. A 7. melléklet XI. 11.1. táblázati sor szerint az önkormányzati igazgatásban engedélyezett létszámkeret 11 főben kerül meghatározásra.

(7) A több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9., 10. és 11. melléklet tartalmazza, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai a tárgyévi költségvetés elfogadásakor kerülnek megállapításra.

(8) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében előírt követelmények, valamint az Áht. 24. § (4) bekezdésben foglalt tájékoztató mérlegek és kimutatások tartalma az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. és 18. mellékletekben foglalt tartalommal kerül megállapításra.

5. § (1) A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 38. §-a alapján az önkormányzati működésre és az ágazati feladatok ellátására nyújtott támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza, a támogatások jogcímeit és összegét az 5. melléklet részletezi.

(2) Az állam által nyújtott általános célú és kötött felhasználású működési támogatások a 13. melléklet szerint az intézmények és az Önkormányzat költségvetésében maradéktalanul megtervezésre kerültek.

(3) Az egészségügyi alapellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat 297 634 800 Ft, mely Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága költségvetésében maradéktalanul megtervezésre került.

(4) A Polgármesteri Hivatal nevében végzett tevékenységek bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kerültek megtervezésre.

3. A költségvetés tartalékai

6. § (1) Az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, 7. melléklet XIII. Tartalékok táblázati soron 231 000 000 Ft előirányzat kerül megállapításra.

(2) A tartalékokkal (7. melléklet 13.1–13.2 táblázati sorok) való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát a Polgármester gyakorolja. A Polgármester a céltartalékon jóváhagyott előirányzatokat jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra, vagy az intézmények részére.

(3) A céltartalékok előirányzatai nem léphetők túl, a céltartalékon képződő maradvány a költségvetés általános tartalékát növeli.

(4) A működés – üzemeltetés – fenntartás feladataira a 7. melléklet XIII.13.1 táblázati sor szerinti részletezettséggel együttesen 171 000 000 Ft „Működési költségvetés céltartaléka” előirányzat kerül megállapításra.

(5) A működési költségvetés céltartalékán belül „Intézményi feladatok céltartaléka” előirányzat kerül megállapításra 149 000 000 Ft összegben.

(6) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül Üres álláshelyek tartaléka előirányzat kerül megállapításra 18 000 000 Ft összegben, valamint a Rehabilitációs hozzájárulás tartaléka jogcímen elkülönített 61 000 000 Ft előirányzat felhasználására az intézmények által dokumentált, tényleges kifizetéseknek megfelelően, külön igénylés alapján negyedévenként kerül sor.

(7) Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül 15 000 000 Ft előirányzat a Közgyűlés valamint a Polgármesteri Hivatal informatikai infrastruktúrájának biztosítására szolgál.

(8) Az intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül 20 000 000 Ft kerül elkülönítésre a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők és az Európa Parlamenti képviselők választásával összefüggésben felmerülő kiadások fedezetéül.

(9) A Működési költségvetés céltartaléka előirányzaton belül a szünidei étkezés feladatainak biztosítására 10 000 000 Ft kerül megállapításra. Az Intézményi feladatok céltartaléka előirányzaton belül a „Gyermekétkeztetési rezsi- és nyersanyagár változása miatti tartalék” jogcímen elkülönített 25 000 000 Ft felhasználásáról az élelmezési rezsi és nyersanyagár változásáról szóló külön Közgyűlési döntés alapján lehet intézkedni.

7. § Általános tartalék előirányzat kerül megállapításra 60 000 000 Ft összegben, mely előirányzat az évközi elmaradt bevételek pótlását, az év közben felmerülő többletkiadások forrásigényét biztosítja.

8. § A 3. alcímben nevesített tartalékok év közbeni módosításokkal megállapított összegét a 7. melléklet XIII. Tartalékok táblázati sor határozza meg.

4. Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok

9. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak szerint az Önkormányzat biztosítja a Szolnok Városi Óvodák és a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága intézményekben, továbbá a közigazgatási területén a tankerületi központ, és a szakképzési centrum által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményekben és az Önkormányzat közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által üzemeltetett kollégiumban elhelyezett gyermekek részére – az érintett nevelési-oktatási intézmények által közölt adatok alapján – az intézményi gyermekétkeztetést.

(2) Az Önkormányzat a gyermekek és tanulók részére nyújtott élelmezési szolgáltatást Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata, Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága, a Szolnok Városi Óvodák, a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye, valamint az önkormányzat kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. útján biztosítja.

(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-ban meghatározottak részére az Önkormányzat – figyelemmel a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltakra – Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága útján biztosítja a szünidei gyermekétkeztetést.

10. § (1) A Közgyűlés bizottságai feladatkörébe utalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó döntési jogkör gyakorlásához 35 717 696 Ft előirányzatot állapít meg a Közgyűlés az alábbiak szerint:

a) a Sport, Turisztikai és Civil kapcsolatok Bizottság a 7. melléklet IV. 4.2.4. táblázati soron tervezett Sport célú támogatás előirányzatból 26 550 000 Ft, a 7. melléklet IV. 4.4.5. táblázati soron tervezett Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása előirányzatból 2 087 500 Ft, együttesen 28 637 500 Ft előirányzat felhasználásában illetékes.

b) az Egészségügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bizottság a 7. melléklet IV. 4.4.4. táblázati soron tervezett Civil és kábítószerügyi feladatok előirányzatból „Idősügyi szervezetek pályázati úton történő támogatása” feladatra 1 937 200 Ft és a 7. melléklet VI. 6.1 „Környezetvédelmi Alap” előirányzat teljes összege, együttesen 7 080 196 Ft felhasználásában illetékes.

(2) Amennyiben a bizottság előirányzat-felhasználási döntése alapítvány támogatását eredményezi, úgy a bizottsági döntés előirányzat-felhasználásra vonatkozó előterjesztésnek minősül, melynek elfogadásáról a Közgyűlés dönt.

(3) Amennyiben az Önkormányzat a költségvetéséből támogatást biztosít

a) 200 ezer Ft, vagy az alatti mértékben,

b) 200 ezer Ft felett

ba) önkormányzati, vagy állami tulajdonú vagy fenntartású szervezeteknek, vagy

bb) önkormányzati, vagy állami feladat ellátásához, vagy

c) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata díjairól szóló 15/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelet szerint a díjakhoz kapcsolódó pénzjutalmak támogatási szerződéssel történő átadása kapcsán,

az Önkormányzat által nyújtott támogatást biztosító szerződés megkötésének feltétele a támogatott 30 napnál nem régebbi írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túli Önkormányzat által nyújtott támogatást biztosító szerződés megkötésének feltétele a támogatott által becsatolt 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.

11. § (1) A 4. mellékletben nevesített intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzat vonatkozásában minden esetben, az egyéb előirányzataik vonatkozásában jogszabály vagy az irányító szerv döntései alapján rendelkeznek.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek a 4. mellékletben számukra meghatározott előirányzatok felett.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Szolnok Városi Óvodák az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatával kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, és Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény az előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezettel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.

(5) Az intézmények a 4. mellékletben foglalt részletezettséggel megállapított önkormányzati támogatást csak közfeladataik ellátására használhatják fel.

(6) Az intézmények előirányzat-módosítási hatáskörükben – az Önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatuk főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett bevételi főösszeget meghaladó, ténylegesen teljesített bevételükből a ténylegesen teljesített bevétel mértékének megfelelő értékhatárhoz kötötten megemelhetik az alábbiak szerint:

a) a bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségek fedezetének biztosítása mellett emelhetők a működési kiadások;

b) az átvett pénzeszközök, valamint a támogatások és a támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerinti mértékben és kiadási jogcím szerint emelhető a bevétel és a kiadás egyaránt.

(7) Az intézmények a többletbevételük terhére vállalt, felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Közgyűlés jóváhagyását követően emelhetik fel.

(8) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amely többlet önkormányzati támogatást eredményez 2025. évre, vagy az azt követő évekre.

(9) A személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére vállalt kötelezettségek esetében akkor is szükséges pénzügyi ellenjegyzés a fedezet rendelkezésre állásáról, ha a számfejtés és az ehhez kapcsolódó kifizetőhelyi feladatok a kincstár által működtetett központosított illetmény számfejtési rendszeren keresztül történik.

(10) Az intézmények a személyi juttatások és járulékai 1%-ának mértékéig megtakarítás képzésére kötelezettek, melyre kötelezettség nem vállalható. Az intézmények a személyi juttatások és járulékai felhasználásáról havonta – a tárgyhót követő hónap 15-ig – kötelesek a Magyar Államkincstár által megküldött – a havi intézményi bérfelhasználást tartalmazó – finanszírozási listát a Polgármesteri Hivatal részére továbbítani.

(11) Az intézményeknek, valamint a Szolnoki Városüzemeltetési Kft.-nek az ellátottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatáshoz – az intézmények által tervezett élelmezési napok szerint – az Önkormányzat támogatást nyújt.

(12) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel – kötelesek a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

(13) Feladat elmaradásából származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására – a (10) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – csak a Közgyűlés döntésének megfelelően kerülhet sor.

(14) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége.

(15) Az 5. § (3) bekezdésében foglalt bevételi előirányzatból az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság köteles havonta a főszámfejtés során számfejtésre kerülő személyi juttatásoknak és az ezen juttatások járulékainak megfelelő összeget az Önkormányzat bankszámlájára megtéríteni.

(16) A 4. mellékletben foglalt önkormányzati támogatás összege tartalmazza a 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendeletben foglalt kulturális ágazatot érintő bérfejlesztés fedezetét a Damjanich János Múzeum, a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, és a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény esetében.

12. § A nemzetiségi önkormányzatok támogatása tartalmazza a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdésében foglalt feladatellátáshoz kapcsolódó költségek fedezetét.

13. § (1) Az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként, támogatásértékű bevételként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. Az ily módon biztosított források felhasználásáról, az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.

(2) A Közgyűlés és szervei az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról a 25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint döntenek.

(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy szükségessé válik, hogy az Önkormányzat lemondás alapján előirányzatot csökkentsen, az ezekkel kapcsolatos előirányzat módosításokról a Polgármester döntést hozhat.

(4) Az Áht. 34. § (2) bekezdésében és az Ávr. 43/A. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a Polgármester a 7. mellékletben szereplő előirányzatok tekintetében jogosult a kiadási előirányzatok módosítására, az ott szereplő kiemelt előirányzatok és rovatok közötti átcsoportosításra, továbbá az 1., 5. és 6. mellékletekben szereplő bevételi előirányzatok módosítására.

(5) A 6. melléklet 1.3.1 táblázati sorában szereplő bevételi előirányzat a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. §-ban foglaltaknak megfelelően a víziközmű-fejlesztés finanszírozását szolgálta.

(6) *  Jelen rendeletnek Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2024. (VI. 21.) önkormányzati rendeletével módosított 7. melléklet IV. 4.2.4. táblázati sorában szereplő kiadási előirányzatból 38.536.457 Ft összegre kötelezettségvállalás abban az esetben tehető, ha a pénzügyi teljesítése bevételi oldalon megtörténik.

14. § (1) A 7. melléklet VIII. táblázati sora alatt nevesített fejlesztési feladatok előirányzatai tartalmazzák a projektek előkészítési, kivitelezési, lebonyolítási munkálataira szükséges kiadások fedezetét. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.

(2) A 7. melléklet VIII. 8.17. „Projekt feladatok ellátása” táblázati során nevesített 330 572 264 Ft összegű előirányzat tartalmazza az előző évről áthúzódó tervezési, valamint projekt lebonyolítási feladatok kiadásainak elszámolását, valamint az indításra tervezett beruházások koncepciói és engedélyes tervei elkészítésére, a fejlesztések előkészítésére, megvalósítására szolgáló forrásokat. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználásakor figyelemmel kell lenni a megjelent pályázati felhívásokra. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembevételével kell megtenni.

(3) A költségvetési egyensúly megőrzése érdekében az indításra tervezett beruházások előkészítésére megelőlegezett forrásokat a projektek elszámolható költségelemeinek részévé kell tenni, amennyiben arra az érintett pályázati felhívás lehetőséget nyújt.

(4) Áfa levonási joggal érintett fejlesztés esetén a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása és az áfa 2024. éven belüli visszaigénylése érdekében

a) legkésőbb 2024. szeptember 30-i teljesítési dátummal kiállított és benyújtott számlát lehet befogadni, ha

aa) a fizetés tárgyévben esedékes, vagy

ab) a beszerzés fordított adózás hatálya alá esik, és

b) az áfa levonását megalapozó bevételszerző tevékenységre irányuló szerződést legkésőbb a kiviteli szerződés megkötéséig meg kell kötni.

(5) A (4) bekezdésben foglaltakat a vonatkozó közbeszerzési eljárások ajánlati dokumentációjába is bele kell foglalni.

(6) Egyes fejlesztések tervezett megvalósítása érdekében a (4) bekezdésben foglaltaktól legfeljebb 200 millió Ft összegű áfa visszaigénylés erejéig, a költségvetési egyensúly és likviditás biztosítása mellett – a 3. § (5) bekezdésben foglaltak mellett – a Polgármester jogosult eltérni.

(7) A fejlesztési feladatok részbeni fedezetét biztosító átvett pénzeszközök, valamint számításba vett egyéb, nem önkormányzati források teljesítésének elmaradása, az üzemeltetési, fenntartási feladatok pénzügyi forrásának hiánya esetén a fejlesztések elindításáról, illetve folytatásáról – az új körülményre való tekintettel – a Közgyűlés külön döntést hoz.

(8) Indításra tervezett fejlesztési feladat esetén a fejlesztés indítására vonatkozó döntés megalapozása érdekében – az üzemeltetési költségeket és azok biztosíthatóságára vonatkozó elképzeléseket is tartalmazó – üzemeltetési koncepciót legkésőbb a kiviteli szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáig a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Az üzemeltetési koncepció Közgyűlés általi jóváhagyása nélkül a közbeszerzés nem indítható el. Jelen szakaszban foglalt rendelkezéseket az út- és közmű infrastruktúra-fejlesztésekre és rekonstrukciós feladatokra nem kell alkalmazni.

15. § (1) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a forráshiány megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről a Közgyűlés szükség szerint dönt.

(2) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatra, a tervezett feladat előirányzatát meghaladó kiadási szükségletre kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető.

(3) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a 7. mellékletben e bekezdés szerinti korlátozással megjelölt feladatokra kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés 2024. II. félévében tehető meg abban az esetben és olyan mértékig, amennyiben és amilyen mértékig az 1. melléklet 1.1.2.1. első sorában foglalt bevételi soron tervezett előirányzat, vagy más a költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladó ténylegesen teljesített bevételek erre fedezetet nyújtanak.

(4) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a 19. mellékletben kerülnek meghatározásra azon feladatok, melyek eredeti előirányzatként nem tervezhetők. Azokra kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés abban az esetben és olyan mértékig tehető, amennyiben és amilyen mértékben a költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladó ténylegesen teljesített bevételek erre fedezetet nyújtanak.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti kiadások finanszírozását követően a költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladóan ténylegesen teljesült bevételek – kivéve a kötött felhasználási célú átvett forrásokat – és a kiadási előirányzatokban szereplő feladatok megvalósításának elmaradásából, illetve a tervezettnél kisebb ráfordítással megvalósított feladatok előirányzati maradványából keletkező kiadási megtakarítások a költségvetés általános tartalékát növelik.

(6) Vagyontárgy értékesítések esetén Szolnok Megyei Jogú Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendeletének 14/A. §-ban foglalt eljárásrendet kell alkalmazni.

(7) A Polgármester korlátozás nélkül jogosult az átmenetileg szabaddá váló saját bevételekből származó pénzeszközökből államilag garantált hozamú értékpapír vásárlására, vagy ilyen jellegű betétben történő pénzeszköz elhelyezésre.

16. § (1) A belső ellenőrzés keretein belül a Közgyűlés által irányított költségvetési szervek felügyeleti ellenőrzését, valamint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tulajdonosi ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal köteles ellátni éves belső ellenőrzési tervben foglaltak alapján. A Jegyző legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles összefoglaló éves ellenőrzési jelentésben tájékoztatni a Közgyűlést az ellenőrzések tapasztalatairól.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá rendelt intézmények belső ellenőrzésének megszervezéséről.

(3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetője köteles gondoskodni a gazdasági társaság belső ellenőrzésének megszervezéséről.

17. § Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását, a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.

18. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy harminc millió forintot.

(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője az (1) bekezdésben foglalt határérték 50%-nak elérésekor haladéktalanul köteles Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzőjének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról.

(3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Közgyűlés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg.

19. § (1) Az intézmények, valamint a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az általuk ellátott közfeladatok hatékonyságát javító intézkedésekkel, a gazdaságosság, takarékosság, célszerűség követelményeinek érvényesítésével kötelesek elősegíteni a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megőrzését.

(2) A 7. melléklet IV. 4.5.1. táblázati sor alatti „Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása” soron szereplő 841 797 569 Ft összegű előirányzat az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerinti közös működtetésre irányuló megállapodás szerint a Szolnoki Szigligeti Színház 2024. 12. 31. napjáig terjedő működtetésére vonatkozó Önkormányzati és központi költségvetési támogatást tartalmazza.

(3) A kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az üzleti tervben foglaltak teljesüléséről, a kiadásaik és bevételeik alakulásáról havonta információt kötelesek szolgáltatni a Polgármester részére.

20. § (1) Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (2) bekezdése szerinti felhatalmazással nem kíván élni.

(2) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a Közgyűlést havonta tájékoztatni kell.

(3) A 6. § (2), a 13. § (3)–(4), 15. § (3)–(5) bekezdéseiben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni a Közgyűlés részére, és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(4) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2024. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

(5) *  A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások az 1. mellékletben teljeskörűen megtervezésre kerültek, azzal, hogy az 1. melléklet BEVÉTELEK táblázati oszlopában szereplő 2 650 047 304 Ft előirányzat az 1.2 Önkormányzat működési támogatásai előirányzatot növeli meg az 5. melléklet szerint, és az 1. mellékletben a KIADÁSOK táblázati oszlopban szereplő 2 650 047 304 Ft előirányzat az Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat összegét növeli. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások vonatkozásában a Közgyűlés döntési jogkörrel nem rendelkezik.

5. Záró és átmeneti rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. § (1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Áht. 25. § (3)–(4) bekezdése szerinti előirányzat teljesítések az e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépülnek.

(2) * 

Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 2024. február 29-i ülésén.

Szalay Ferenc s. k. Dr. Sebestyén Ildikó s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez * 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban
BEVÉTELEK 2024. évi előirányzat KIADÁSOK 2024. évi előirányzat
1.1. Működési bevételek 16 133 630 169 2.1. Intézmények elemi kiadásai 9 551 211 379
Ebből: Polgármesteri Hivatal 1 879 501 307
1.1.1 Intézményi működési bevételek 620 432 174
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele 10 462 197 901 2.2. Önkormányzat kiadásai 19 544 011 792
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek 10 450 400 000 Önkormányzat működési kiadásai 10 765 143 373
Melyből: Iparűzési adóbevétel 8 500 000 000 Önkormányzat felhalmozási kiadásai 8 778 868 419
Építményadó 1 900 000 000
Idegenforgalmi adó 19 400 000 Ebből
Talajterhelési díj 4 000 000 Működési költségvetés céltartaléka 86 618 185
Pótlék, bírság 27 000 000 Általános tartalék 33 039 706
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek 11 797 901
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele 5 051 000 094
1.1.3.1. Működési bevételek 5 051 000 094
1.2. Önkormányzat működési támogatásai 6 596 611 226 2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok 10 000 000
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása 1 615 215 145 Ebből
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2 272 264 422 Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 6 100 000
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 189 078 451 Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 3 800 000
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 632 171 636 Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 100 000
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 887 881 572
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek 453 000 000
1.3.1. Felhalmozási bevételek 453 000 000 Kiemelt előirányzatok
Melyből: Intézmények Személyi juttatások 6 388 099 920
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 867 406 329 ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás 0
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök 1 215 916 508 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 867 153 721
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 074 401 677 ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0
Melyből: Intézmények 515 952 166 Dologi kiadás 8 666 740 871
NEAK-tól átvett pénzeszköz 308 423 000 ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások 1 734 620 056
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök 141 514 831 Ellátottak pénzbeli juttatásai 86 525 000
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök 651 489 821 Egyéb működési célú kiadások 8 255 873 435
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 646 489 821 ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások
Melyből: Intézmények 0 Felhalmozási kiadások 7 106 428 703
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 000 Beruházási kiadások 5 025 022 553
Melyből: Intézmények 0 Felújítási kiadások 1 320 924 902
1.5. Finanszírozási bevételek 6 060 654 804 Egyéb felhalmozási kiadások 760 481 248
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 989 647 454 Finanszírozási kiadások 2 518 581 710
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 5 071 007 350 ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Finanszírozási kiadások 71 145 217
1.6. Pénzügyi elszámolások 2 778 100 832 2.4. Pénzügyi elszámolások 4 784 180 189
Összesen 33 889 403 360
Fedezethiány
Összesen 33 889 403 360 Összesen 33 889 403 360
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok 2 684 591 459 Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása 2 684 591 459
Mindösszesen 36 573 994 819 Mindösszesen 36 573 994 819

2. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez * 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban
Bevételek Kiadások
Megnevezés 2024. évi előirányzat Megnevezés 2024. évi előirányzat
Intézményi működési bevételek 620 432 174 Személyi juttatások 6 388 099 920
Önkormányzat közhatalmi bevétele 10 462 197 901 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 867 153 721
Önkormányzat működési bevétele 3 305 477 899 Dologi kiadások 6 761 059 628
Önkormányzat működési támogatásai 6 596 611 226 Ellátottak pénzbeli juttatásai 86 525 000
Működésre átvett pénzeszközök 1 215 916 508 Egyéb működési célú kiadások 8 126 215 544
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra 989 647 454 Tartalékok 119 657 891
Pénzügyi elszámolások 2 205 354 654 Nemzetiségi Önkormányzatok 10 000 000
Finanszírozási kiadások 2 618 497 680
Bevételek összesen 25 395 637 816 Kiadások összesen 24 977 209 384
Tárgyévi hiány Tárgyévi többlet 418 428 432

3. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez * 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésében a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban
Bevételek Kiadások
Megnevezés 2024. évi előirányzat Megnevezés 2024. évi előirányzat
Felhalmozási jellegű bevételek 453 000 000 Felhalmozási kiadások 7 796 833 100
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 646 489 821 Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások 855 101 919
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 000 Intézményi felhalmozási kiadások 133 325 557
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa 1 623 212 195 Finanszírozási kiadások 126 933 400
Vagyonértékesítés Áfa 122 310 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra 5 071 007 350
Pénzügyi elszámolások 44 178 739
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése 528 567 439
Bevétel összesen 8 493 765 544 Kiadások összesen 8 912 193 976
Tárgyévi hiány 418 428 432 Tárgyévi többlet

4. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez * 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei 2024. évi költségvetési előirányzatainak összefoglalója

1. Intézményszolgálat, Szolnok Városi Óvodák, EBIG, PHESZ, PH

ebből:
Megnevezés Intézményszolgálat mindösszesen SZMJV Intézményszolgálat saját költségvetés Szolnok Városi Óvodák Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
BEVÉTEL
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 6 406 431 6 406 431 308 423 000 44 707 611 137 140 777
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás 308 423 000
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III. Közhatalmi bevételek 11 797 901
IV. Működési bevételek 202 065 340 130 136 534 71 928 806 217 580 132 17 155 038 928 977
1. Készletértékesítés ellenértéke
2. Szolgáltatások ellenértéke 33 372 852 31 755 352 1 617 500 6 697 748 13 303 590
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 26 000 035 24 623 000 1 377 035 29 715 680 2 519 148
4. Tulajdonosi bevételek 0
5. Ellátási díjak 82 623 222 44 024 212 38 599 010 128 638 788
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése 56 889 531 28 743 970 28 145 561 52 329 916 1 157 300
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8. Biztosító által fizetett kártérítés
9. Egyéb működési bevételek 3 179 700 990 000 2 189 700 198 000 175 000 928 977
V. Felhalmozási bevételek
VI. Működési célú átvett pénzeszközök
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII. Előző év pénzmaradvány igénybevétele 2 282 528 585 613 1 696 915 52 899 138 14 329 310 14 856 128
IX. Önkormányzati támogatás 3 253 821 696 577 634 661 2 676 187 035 1 550 341 244 616 705 152 1 714 777 524
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 464 575 995 714 763 239 2 749 812 756 2 129 243 514 692 897 111 1 879 501 307
KIADÁS
I. Személyi juttatások 2 224 144 662 236 572 710 1 987 571 952 1 311 944 201 213 868 363 1 584 773 784
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 289 846 607 30 865 049 258 981 558 178 039 544 32 839 037 227 798 106
III. Dologi kiadások 898 584 726 438 325 480 460 259 246 626 361 286 419 229 659 63 429 417
1. melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja 24 462 298 9 308 742 15 153 556 9 477 036 29 103 503
2. Gázenergia szolgáltatás díja 52 549 524 20 611 370 31 938 154 26 433 727 1 955 481
3. Távhő és melegvíz szolgáltatás díja 40 276 932 3 710 232 36 566 700 36 434 117 40 907 863
4. Víz- és csatorna szolgáltatás díja 13 243 856 3 744 280 9 499 576 9 570 540 2 272 920
5. Vásárolt élelmezés 304 446 535 82 687 415 221 759 120 251 575 655
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
V. Egyéb működési célú kiadások 3 000 000
VI. Felhalmozási kiadások 52 000 000 9 000 000 43 000 000 12 898 483 26 960 052 500 000
1. ebből: beruházás 52 000 000 9 000 000 43 000 000 12 898 483 26 960 052 500 000
2. felújítás
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 3 464 575 995 714 763 239 2 749 812 756 2 129 243 514 692 897 111 1 879 501 307
Létszám összesen: (fő) 383,62 42,30 341,32 217,00 34,00 200,00
ebből: szakmai (fő) 175,60 0,00 175,60 137,52 200,00
ebből: technikai (fő) 208,02 42,30 165,72 79,48 34,00

2. Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár, Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus és Intézmények összesen

ebből:
Megnevezés Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetése Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény Damjanich János Múzeum Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus Összesen
BEVÉTEL
I. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 19 274 347 15 484 235 3 790 112 515 952 166
Melyből: NEAK-tól átvett támogatás 308 423 000
II. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III. Közhatalmi bevételek 11 797 901
IV. Működési bevételek 182 702 687 19 641 859 160 560 828 2 500 000 620 432 174
1. Készletértékesítés ellenértéke 500 000 500 000 500 000
2. Szolgáltatások ellenértéke 123 752 341 5 930 598 115 321 743 2 500 000 177 126 531
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 86 614 86 614 58 321 477
4. Tulajdonosi bevételek
5. Ellátási díjak 211 262 010
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése 58 363 732 13 624 647 44 739 085 168 740 479
7. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8. Biztosító által fizetett kártérítés
9. Egyéb működési bevételek 4 481 677
V. Felhalmozási bevételek
VI. Működési célú átvett pénzeszközök 12 028 351 11 728 351 300 000 12 028 351
VII. Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII. Előző év pénzmaradvány igénybevétele 87 591 912 100 855 6 094 438 76 498 020 4 898 599 171 959 016
IX. Önkormányzati támogatás 1 083 396 155 50 087 186 541 086 940 366 314 831 125 907 198 8 219 041 771
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 384 993 452 50 188 041 594 035 823 607 463 791 133 305 797 9 551 211 379
KIADÁS
I. Személyi juttatások 794 851 811 41 884 457 365 548 967 287 065 955 100 352 432 6 129 582 821
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 103 980 926 5 495 169 47 947 843 39 515 533 11 022 381 832 504 220
III. Dologi kiadások 445 007 721 2 708 415 156 421 389 264 218 837 21 659 080 2 452 612 809
1. melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja 18 811 238 6 998 398 11 812 840 81 854 075
2. Gázenergia szolgáltatás díja 39 051 252 15 023 496 24 027 756 119 989 984
3. Távhő és melegvíz szolgáltatás díja 117 618 912
4. Víz- és csatorna szolgáltatás díja 3 423 833 1 740 884 1 682 949 28 511 149
5. Vásárolt élelmezés 556 022 190
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai
V. Egyéb működési célú kiadások 185 972 14 068 171 904 3 185 972
VI. Felhalmozási kiadások 40 967 022 100 000 24 103 556 16 663 466 100 000 133 325 557
1. ebből: beruházás 30 363 466 100 000 13 500 000 16 663 466 100 000 122 722 001
2. felújítás 10 603 556 10 603 556 10 603 556
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 384 993 452 50 188 041 594 035 823 607 463 791 133 305 797 9 551 211 379
Létszám összesen: (fő) 139,75 7,00 68,50 46,25 18,00 974,37
ebből: szakmai (fő) 118,75 7,00 56,00 39,25 16,50 631,87
ebből: technikai (fő) 21,00 0,00 12,50 7,00 1,50 342,50

5. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez * 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei

2024. év
Megnevezés Lakosság szám Naturális mutató Fajlagos összeg állami támogatás
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 1 615 215 145
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása 147,99 6 633 500 981 691 665
1.1.1.2. Településüzemeltetés – zöldterület-
gazdálkodás támogatása
3 860,40 26 000 100 370 400
1.1.1.3. Településüzemeltetés – közvilágítás támogatása 362,20 425 000 153 935 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés – köztemető támogatása 3 468,00 85 294 780
1.1.1.5. Településüzemeltetés – közutak támogatása 394,14 485 000 191 157 900
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 66 764 2 800 186 939 200
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 324 2 550 826 200
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 2 272 264 422
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás 1 715,30 172 374 295 673 122
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása 151,30 8 372 000 1 266 683 600
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 119 458 700
1.2.3.1.1.1. Alapfokozatú végzettségű 113 418 700
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása 73,90 717 000 52 986 300
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása 22,60 2 674 000 60 432 400
1.2.3.2. Mesterfokozatú végzettségű 6 040 000
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása 2,00 3 020 000 6 040 000
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása 589 732 000
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 104,00 5 268 000 547 872 000
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 5,00 8 372 000 41 860 000
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék 1,00 717 000 717 000
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1 189 078 451
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 1 173 644 841
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás 884 490 600
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 27,00 8 522 000 230 094 000
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 95,70 6 838 000 654 396 600
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás 289 154 241
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék 15 433 610
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 632 171 636
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 629 860 286
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás 119,47 3 620 000 432 481 400
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás 197 378 886
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 8 110,00 285 2 311 350
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 107 932 576
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása 66 764,00 964 64 360 496
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 43 572 080
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai 779 948 996
2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása 633 469 284
2.3.2.1 Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 159 326 418
2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása 192 700 000
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása – nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar) 209 249 216
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása – nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus) 72 193 650
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása 146 479 712
1.1. Aba – Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. – ágazati bértámogatás 29 583 174
1.2. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft – ágazati bértámogatás 74 351 107
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. – ágazati bértámogatás 22 773 003
1.4. Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás 19 772 428
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai
Önkormányzat összesen 6 596 611 226
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 1 356 107 617
1.3.2.1. Család – és gyermekjóléti szolgálat 18,6 6 643 100 123 561 660
1.3.2.2.1. Család – és gyermekjóléti központ 18,2 6 510 300 118 333 830
1.3.2.2.2. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 82 211 328
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés – társulás által történő feladatellátás 1 167,0 93 345 108 933 615
1.3.2.4.1. Szociális segítés 28,0 25 000 700 000
1.3.2.4.3. Személyi gondozás – társulás által történő feladatellátás 673,0 783 310 527 167 630
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 4,0 6 047 200 24 188 800
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás 279,0 524 740 146 402 460
1.3.2.7.2.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak – társulás által történő feladatellátás 2,0 1 214 460 2 428 920
1.3.2.7.2.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása – autista diagnózissal rendelkező ellátottak – társulás által történő feladatellátás 4,0 1 575 650 6 302 600
1.3.2.7.4.1. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma – autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak – társulás által történő feladatellátás 10,0 728 670 7 286 700
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása – társulás által történő feladatellátás 23,0 1 069 050 24 588 150
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás 56,0 580 540 32 510 240
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek – társulás által történő feladatellátás 9,0 348 320 3 134 880
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás 8,0 561 424 4 491 392
1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek – társulás által történő feladatellátás 2,0 336 858 673 716
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás 40,0 428 210 17 128 400
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény 1,0 13 366 900 13 366 900
1.3.2.13.5.–8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás 52,0 944 763 49 127 676
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás – alaptámogatás 1,0 3 000 000 3 000 000
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás – teljesítménytámogatás 7 000,0 4 220 29 540 000
1.3.2.15. Közösségi alapellátások
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások – pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás – alaptámogatás 1,0 2 000 000 2 000 000
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások – pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás – teljesítménytámogatás 52,0 299 860 15 592 720
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások – szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás – alaptámogatás 1,0 2 000 000 2 000 000
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások – szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás – teljesítménytámogatás 40,0 285 900 11 436 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 1 154 901 084
1.3.4.1. Bértámogatás 125,0 7 248 900 906 112 500
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás 248 788 584
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai 173 582 758
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék 169 631 642
Egészségügyi kiegészítő pótlék 3 951 116
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen 2 684 591 459
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen 9 281 202 685

6. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez * 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi egyes bevételeinek összefoglalója

adatok Ft-ban
Alcím Megnevezés 2024. évi előirányzat
1. Működési bevétel 5 051 000 094
1.1 Működési bevételek 1 631 091 297
1.1.1 Közterületfoglalási díj 20 000 000
1.1.2 Szakfelügyeleti díj 63 385 827
1.1.3 Lakásalap: 465 000 000
1.1.3.1 Lakbérek 445 000 000
1.1.3.2 Zöld Ház társasház bérleti díj 20 000 000
1.1.4 Helyiségbérleti díjak 140 000 000
1.1.5 Földhaszonbérlet 8 000 000
1.1.6 Szúnyoggyérítés továbbszámlázása 21 899 418
1.1.7 Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele 85 000 000
1.1.8 Parkolók 2023. évi bérleti díja 170 000 000
1.1.9 Biztosítási díjak továbbszámlázása 28 500 000
1.1.10 Köztemetés megtérítése 4 000 000
1.1.11 Logisztikai Központ üzemeltetési díj 2 546 000
1.1.12 Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése 200 000
1.1.13 Gyermekétkeztetés 201 030 286
1.1.14 Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM) 322 088 555
1.1.15 Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke 14 000 000
1.1.16 Közvetített szolgáltatás 13 948 000
1.1.17 Biztosító által megtérített kár 1 865 211
1.1.18 Továbbszámlázot közüzemi kiadások bevétele 40 000 000
1.1.19 Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke 29 628 000
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések 2 483 599 267
1.2.1 Áfa bevétel 383 966 482
1.2.2 Áfa visszatérülés 290 000 000
1.2.3 Vagyonértékesítés Áfa 122 310 000
1.2.4 Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa 1 623 212 195
1.2.5 Koncessziós díjak áfa 64 110 590
1.3. Tulajdonosi bevételek 936 309 530
1.3.1 Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt. 311 309 530
1.3.2 Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog 25 000 000
1.3.3 Területhasználati jog rendezése SZTHT 100 000 000
1.3.4 Osztalék kifizetés NHSZ 500 000 000
2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 558 449 511
2.1 SZKTT munkaszervezet feladatellátás 13 527 117
2.2 Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása 432 131 408
2.3 Hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez pénzeszköz átvétel SZTHT-től 23 650 189
2.4 Továbbszámlázott köztemetés 5 000 000
2.5 Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek 31 313 500
2.6 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek 10 290 840
2.7 Helyettesítő 23. sz felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele 4 000 000
2.8 Vízilabda Aréna üzemeltetési támogatása 38 536 457
3 Működési célú átvett pénzeszközök 129 486 480
3.1 LIFE–IP HungAIRy 63 385 147
3.2 Előző évek fel nem használt támogatások visszafizetése 66 101 333
Működési bevételek összesen (1+2+3) 5 738 936 085
4. Felhalmozási jellegű bevételek 453 000 000
4.1 Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés 3 000 000
4.2 Telekértékesítés 250 000 000
4.3 Lakásértékesítés bevétele 200 000 000
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 646 489 821
5.1 Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt 445 777 983
5.2 Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása 197 106 838
5.3 Temető úti rendelő újjáépítése 3 605 000
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 000 000
6.1 Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás út rekonstrukcióra 5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6) 1 104 489 821
7. Pénzügyi elszámolások 2 778 100 832
7.1 Folyószámla hitel 2 000 000 000
7.2 Előző évek elszámolásának bevétele 230 000 000
7.3 Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegzése 528 567 439
7.4 Előző évek állami elszámolásának bevétele 16 333 393
7.5 Közfoglalkoztatottak államháztartáson belül megelőlegezett bevétele 3 200 000
Bevételek mindösszesen 9 621 526 738

7. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez * 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója

adatok Ft-ban
EBBŐL
Ebből:
Al-
cím
Megnevezés 2024. évi előirányzat Felhasz-
nálási korlát a rendelet 15. § (3) alapján
Személyi juttatások Munka-
adókat terhelő járulékok és szociális hozzá-
járulási adó
Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Felhal-
mozási kiadások
Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhal-
mozási kiadások
Finan-
szírozási kiadások
I. Adósságszolgálat 451 495 191 226 849 370 224 645 821
II. Városüzemeltetési feladatok 3 924 084 411 362 053 465 2 257 995 323 1 552 006 023 114 083 065 30 712 154 52 242 911 31 128 000
2.1 Út-híd 262 576 016 1 705 540 249 397 680 13 178 336 12 860 074 318 262
2.1.1 Útfenntartás 81 899 381 1 705 540 80 016 375 1 883 006 1 700 598 182 408
2.1.2 Hídfenntartás 48 052 569 48 052 569
2.1.3 Járdafenntartás 52 905 972 41 746 496 11 159 476 11 159 476
2.1.4 Kerékpárút fenntartás 5 427 245 5 427 245
2.1.5 Forgalomszabályozás 28 130 228 28 130 228
2.1.6 Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése 36 083 621 35 947 767 135 854 135 854
2.1.7 Burkolatjel festés 10 077 000 10 077 000
2.2 Parkfenntartás 583 808 251 0 583 808 251
2.2.1 Zöldfelületek gondozása 243 500 000 243 500 000
2.2.2 Fás szárú növények gondozása 152 575 000 152 575 000
2.2.3 Növényvédelem és gyomirtás 23 975 000 23 975 000
2.2.4 Öntözőrendszerek üzemeltetése 31 764 319 31 764 319
2.2.5 Erdőápolás 10 825 000 10 825 000
2.2.6 Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása 43 518 932 43 518 932
2.2.7 Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása 48 625 000 48 625 000
2.2.8 Szökőkutak üzemeltetése 29 025 000 29 025 000
2.3 Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 56 063 100 0 55 779 289 283 811 283 811
2.3.1 Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása 32 438 100 32 154 289 283 811 283 811
2.3.2 Árvízvédelmi létesítmények fenntartása 13 500 000 13 500 000
2.3.3 Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése 10 125 000 10 125 000
2.4 Köztisztaság 395 696 398 0 395 696 398
2.4.1 Téli hómunka 63 716 151 63 716 151
2.4.2 Kézi-gépi úttisztítás 273 569 934 273 569 934
2.4.3 Közterületi hulladék elszállítása 53 508 223 53 508 223
2.4.4 Köztéri illemhely üzemeltetése 4 902 090 4 902 090
2.5 Temetőfenntartás 13 000 000 0 13 000 000
2.5.1 Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása 13 000 000 13 000 000
2.6 Közvilágítás 526 282 553 0 526 282 553
2.6.1 Közvilágítás üzemeltetés 125 684 481 125 684 481
2.6.2 Közvilágítás villamosenergia díja 400 598 072 400 598 072
2.6.3 Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése 0
2.7 Állategészségügy 99 967 500 0 57 172 500 42 795 000
2.7.1 Lomb és karantén kártevők elleni védekezés 1 552 500 1 552 500
2.7.2 Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása 39 825 000 39 825 000
2.7.3 Patkánymentesítés közterületen 23 625 000 23 625 000
2.7.4 Állatorvosi ügyelet biztosítása 2 970 000 2 970 000
2.7.5 Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése 31 995 000 31 995 000
2.8 Mezőgazdaság 54 000 000 0 54 000 000
2.8.1 Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja 54 000 000 54 000 000
2.9 Egyéb városüzemeltetési kiadások 1 932 690 593 360 347 925 322 858 652 1 509 211 023 100 620 918 17 852 080 51 640 838 31 128 000
2.9.1 Szervezetek támogatása 2 500 000 2 500 000
2.9.2 „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása 143 407 972 22 234 662 143 407 972
2.9.3 Polgári védelem 3 500 000 1 400 000 600 000 1 500 000 1 500 000
2.9.4 Térfigyelő rendszer működtetése 50 000 000 50 000 000
2.9.5 Rendőrség működési feladatainak támogatása 2 250 000 2 250 000
2.9.6 Hatósági és közbeszerzési eljárások díja 24 113 016 24 113 016
2.9.7 Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése 10 000 000 7 672 920 2 327 080 2 327 080
2.9.8 Szobrok fenntartása 4 500 000 4 500 000
2.9.9 Közkifolyók fenntartása 1 539 516 1 539 516
2.9.10 Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése 94 957 680 94 957 680
2.9.11 Energiagazdálkodási feladatok ellátása 8 000 000 8 000 000
2.9.12 Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért 6 000 000 6 000 000
2.9.13 Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok 2 000 000 2 000 000
2.9.14 Közösségi közlekedés költsége 1 352 453 051 338 113 263 1 352 453 051
2.9.15 Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése 15 525 000 15 525 000 15 525 000
2.9.16 Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója 51 640 838 51 640 838 51 640 838
2.9.17 Postai szolgáltatóhely szolgáltatási díja 67 025 331 67 025 331
2.9.18 Hulladékgazdálkodási rendszer működtetése 23 650 189 23 650 189
2.9.19 Továbbszámlázott közüzemi kiadások 40 000 000 40 000 000
2.9.20 Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Támogatása 29 628 000 29 628 000 29 628 000
III. Városfejlesztési feladatok 19 005 500 0 19 005 500
3.1 Egyéb városfejlesztési kiadások 19 005 500 19 005 500
IV. Humán szakfeladatok célelőirányzatai 3 957 885 409 372 931 940 18 830 000 6 003 000 58 057 648 3 866 178 761 8 816 000 1 016 000 7 800 000
4.1 Oktatási feladatok 16 035 000 1 100 000 390 000 4 595 000 9 950 000
4.1.1 Oktatási programok, rendezvények 12 285 000 1 100 000 390 000 4 595 000 6 200 000
4.1.2 Egyházak támogatás 3 750 000 3 750 000
4.2 Sport és ifjúsági feladatok 1 604 575 264 185 064 879 1 300 000 673 000 2 991 746 1 591 810 518 7 800 000 7 800 000
4.2.1 Szervezetek támogatása 1 233 534 005 185 064 879 1 225 734 005 7 800 000 7 800 000
Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása 1 222 396 505 185 064 879 1 214 596 505 7 800 000 7 800 000
Egyéb szervezetek támogatása 11 137 500 11 137 500
4.2.2 Sport rendezvények 6 076 156 200 000 73 000 213 100 5 590 056
4.2.3 Ifjúságpolitikai feladatok 29 878 646 1 100 000 600 000 2 778 646 25 400 000
4.2.4 Sport célú támogatás 335 086 457 335 086 457
4.3 Egészségügyi feladatok 62 896 882 0 7 000 000 3 000 000 25 021 319 27 875 563
4.3.1 Egészségügyi feladatok, programok támogatása 57 496 882 7 000 000 3 000 000 19 621 319 27 875 563
4.3.2 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 5 400 000 5 400 000
4.4 Szociális feladatok 322 929 224 21 251 393 1 830 000 340 000 8 302 807 312 456 417
4.4.1 Kistérségi feladatok támogatása 255 016 717 21 251 393 255 016 717
4.4.2 Szociális feladatok, programok támogatása 50 125 500 500 000 100 000 4 525 500 45 000 000
4.4.3 Integrációs program 3 750 000 635 000 3 115 000
4.4.4 Civil és kábítószerügyi feladatok 11 949 507 1 330 000 240 000 3 142 307 7 237 200
4.4.5 Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása 2 087 500 2 087 500
4.5 Közművelődési feladatok 1 951 449 039 166 615 668 7 600 000 1 600 000 17 146 776 1 924 086 263 1 016 000 1 016 000
4.5.1 Szervezetek támogatása 1 892 386 263 166 615 668 1 892 386 263
Ebből:
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása 388 361 412 60 737 875 388 361 412
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. állami támogatás 209 249 216 209 249 216
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. önkormányzati támogatás 179 112 196 60 737 875 179 112 196
Aba – Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása 377 236 910 82 942 289 377 236 910
Aba – Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. állami támogatása 29 583 174 29 583 174
Aba – Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. önkormányzati támogatása 347 653 736 82 942 289 347 653 736
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása 841 797 569 0 841 797 569
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. állami támogatása 506 482 515 506 482 515
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása 335 315 054 335 315 054
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása 236 605 372 22 935 504 236 605 372
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. állami támogatása 22 773 003 22 773 003
RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása 213 832 369 22 935 504 213 832 369
Egyéb szervezetek támogatása 48 385 000 48 385 000
4.5.2 Közművelődési rendezvények 59 062 776 7 600 000 1 600 000 17 146 776 31 700 000 1 016 000 1 016 000
V. Szociális ellátások kiadásai 653 848 856 19 000 000 547 107 356 86 525 000 10 216 500 10 000 000 10 000 000
5.1 Települési támogatás 40 000 000 3 000 000 1 000 000 39 000 000
5.2 Rendkívüli települési támogatás 30 025 000 7 000 000 1 000 000 29 025 000
5.3 Köztemetés 20 000 000 3 000 000 18 500 000 1 500 000
5.4 Bursa Hungarica ösztöndíj 6 654 000 6 654 000
5.5 Szervezetek támogatása 2 037 500 2 037 500
5.6 Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés 50 000 25 000 25 000
5.7 Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása 10 000 000 6 000 000 10 000 000 10 000 000
5.8 Gyermekétkeztetés 545 082 356 545 082 356
VI. Alap 5 142 996 2 571 498 5 142 996
6.1 Környezetvédelmi Alap 5 142 996 2 571 498 5 142 996
VII. Várospolitika 216 155 781 0 10 213 400 3 802 400 44 840 993 154 383 988 2 915 000 2 915 000
7.1 Nemzetközi kapcsolatok 2 267 180 1 504 400 495 600 267 180
7.2 Városmarketing feladatok 32 239 233 4 209 000 1 820 000 20 295 233 5 000 000 915 000 915 000
7.3 Koordinációs feladatok 37 265 380 4 500 000 1 486 800 24 278 580 5 000 000 2 000 000 2 000 000
7.4 Szolnok TV Zrt. támogatása 144 383 988 144 383 988
VIII. Fejlesztési kiadások 7 900 336 876 0 17 543 612 2 280 670 1 762 511 367 6 118 001 227 4 649 846 793 763 031 186 705 123 248
8.1 Szolnok Vár! – Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése 44 028 955 22 438 955 21 590 000 21 590 000
8.2 Véső úti R.A.J.T. 59 224 165 5 793 165 53 431 000 53 431 000
8.3 Temető úti rendelő újjáépítése 34 994 976 19 644 976 15 350 000 15 350 000
8.4 Temető Úti Bölcsőde újjáépítése 20 281 900 20 281 900 20 281 900
8.5 Kacsa úti Óvoda fejlesztése 107 171 115 107 171 115 107 171 115
8.6 Új óvoda építése a szandaszőlősi városrészben 63 474 786 28 918 100 34 556 686 34 556 686
8.7 Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája 46 086 621 46 086 621
8.8 Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt 4 197 491 647 927 269 222 3 270 222 425 3 121 465 425 148 757 000
8.9 A Szolnoki Művésztelep fejlesztése 1 300 573 633 283 929 637 1 016 643 996 1 016 643 996
8.10 LIFE–IP HungAIRy 133 391 354 17 543 612 2 280 670 37 592 873 75 974 199 75 974 199
8.11 Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM) 257 703 135 44 132 500 213 570 635 213 570 635
8.12 Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok 182 066 025 182 066 025
8.13 Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója 57 182 223 9 182 223 48 000 000 48 000 000
8.14 Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása 197 106 838 12 587 447 184 519 391 184 519 391
8.15 Munkácsy úti orvosi rendelő felújítása 102 091 055 13 861 628 88 229 427 5 439 669 82 789 758
8.16 Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 336 000 000 336 000 000 336 000 000
8.17 Projekt feladatok ellátása 359 228 983 101 340 705 257 888 278 141 259 139 47 886 592 68 742 547
8.18 Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés 2 149 999 2 149 999 2 149 999
8.19 Ormos gyalogátkelőhely tervezés és kivitelezés 7 000 000 7 000 000 7 000 000
8.20 Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése 2 066 457 2 066 457
8.21 Szórt felületű utak emulziós felületi zárása 175 263 580 175 263 580 175 263 580
8.22 Fejlesztések műszaki ellenőrzése 8 990 865 8 990 865 8 990 865
8.23 Térfigyelő rendszer fejlesztése, tervezése 15 000 000 15 000 000 15 000 000
8.24 Gátőr út – csapadékvíz-elvezetésének kivitelezése 9 431 929 9 431 929
8.25 Tomori Pál úton út- és járdaépítés 19 751 573 3 925 913 15 825 660 15 825 660
8.26 Vörösmező út – Gátőr út – Kocsoros út csomópontjában kerékpáros átvezetés kialakítása 15 968 651 3 394 910 12 573 741 12 573 741
8.27 Közművilágítási hálózat korszerűsítésére kiviteli szintű tervdokumentáció készítése 15 000 000 15 000 000 15 000 000
8.28 Tiszavirág hídfők, felüljárók rekonstrukciója, felújítása I.ütem 50 000 000 50 000 000 50 000 000
8.29 Paál L. parkoló tervezése, kivitelezés 9 842 411 1 898 081 7 944 330 7 944 330
8.30 Angol park öntözőrendszerének felújítása 5 000 000 5 000 000 5 000 000
8.31 Sportpályák fenntartása és rekonstrukciója I. ütem 15 000 000 15 000 000 15 000 000
8.32 Egyes játszóterek rekonstrukciója I. ütem 15 000 000 15 000 000 15 000 000
8.33 Műszaki ellenőri költség 3 300 000 3 300 000 3 300 000
8.34 Játszótér előkészítő dokumentáció 6 950 000 6 950 000
8.35 Temető kerítés tervezés, kivitelezés 26 524 000 26 524 000 26 524 000
IX. Lakásgazdálkodás kiadásai 570 532 784 98 750 000 533 602 784 35 000 000 1 930 000 1 930 000
9.1 Lakásüzemeltetés 120 032 784 30 000 000 120 032 784
9.2 Közös költség 120 000 000 120 000 000
9.3 Zöld Ház társasház közös költsége 20 500 000 18 570 000 1 930 000 1 930 000
9.4 Karbantartás 30 000 000 7 500 000 30 000 000
9.5 Kezelési díj 190 000 000 38 750 000 155 000 000 35 000 000
9.6 Lakásfelújítás 90 000 000 22 500 000 90 000 000
X. Vagyonműködtetés kiadásai 991 589 290 50 000 000 259 231 436 15 000 000 717 357 854 217 810 605 495 047 249 4 500 000
10.1 Ingatlanvagyon biztosítása 42 500 000 42 500 000
10.2 Ingatlanok üzemeltetése 93 233 478 23 000 000 93 233 478
10.3 Helyiségek karbantartása 10 000 000 2 500 000 5 500 000 4 500 000 4 500 000
10.4 Vagyonhasznosítás előkészítése 101 630 307 24 500 000 90 142 807 11 487 500 11 487 500
10.5 Tulajdonosi helytállási kötelezettség 15 000 000 15 000 000
10.6 MVM távhő fejlesztési kiadásai 412 035 385 27 855 151 384 180 234 196 175 740 188 004 494
10.7 VCSM Zrt. Szolnok koncessziós beruházás és felújítás 317 190 120 317 190 120 10 147 365 307 042 755
XI. Igazgatási kiadások 334 276 807 0 211 930 087 22 563 431 99 783 289
11.1 Önkormányzat igazgatási kiadásai 334 276 807 211 930 087 22 563 431 99 783 289
XII. ÁFA fizetési kötelezettség 400 000 000 400 000 000
XIII. Tartalékok 119 657 891 27 953 224 119 657 891
13.1 Működési költségvetés céltartaléka 86 618 185 27 953 224 86 618 185
13.2 Általános tartalék 33 039 706 33 039 706
XIV. Pénzügyi elszámolások 4 784 180 189 0 2 490 244 300 2 293 935 889
14.1 Szolidaritási hozzájárulás 2 244 999 768 2 244 999 768
14.2 Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése 290 735 889 290 735 889
14.3 Folyószámla hitel 2 000 000 000 2 000 000 000
14.4 Pénzmaradvány elszámolás 166 587 628 166 587 628
14.5 Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek 31 313 500 31 313 500
14.6 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek 10 290 840 10 290 840
14.7 Előző év állami elszámolásának kiadása 21 026 711 21 026 711
14.8 Előző év állami elszámolása SZKTT-vel 16 025 853 16 025 853
14.9 Közfoglalkoztatottak államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 3 200 000 3 200 000
ÖSSZESEN 24 328 191 981 933 260 127 258 517 099 34 649 501 6 214 128 062 86 525 000 8 242 687 463 6 973 103 146 4 902 300 552 1 310 321 346 760 481 248 2 518 581 710

8. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez * 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban összefoglaló

Sor-
szám
Kötelezettség jogcíme Kötelezettségvállalások Összesen 2025. és utáni évek összesen
2024. év 2025. év 2026. év 2027. év 2028. év
1. Önkormányzat felhalmozási kiadások 8 651 935 019 17 511 228 37 560 993 8 707 007 240 55 072 221
2. Intézményi felhalmozási kiadások 133 325 557 133 325 557
3. Felhalmozási kiadások összesen 8 785 260 576 17 511 228 37 560 993 8 840 332 797 55 072 221

10. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez * 

12. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez * 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok Ft-ban
sor-
szám
Megnevezés 2024. év
1. Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel 10 423 400 000
2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel 1 230 088 555
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel 861 309 530
4. Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel 453 000 000
5. Bírság-, pótlék- és díjbevétel 27 000 000
6. Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
7. Saját bevételek (01+...+06) 12 994 798 085
8. Saját bevételek (07 sor) 50%-a 6 497 399 043
9. Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása és kamata 460 107 215
10. A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára
11. Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke
12. Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege
13. A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár
14. A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték
15. Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege
16. Fizetési kötelezettség (09+...+15) 460 107 215
17. Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08–16) 6 037 291 828

13. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez * 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásösszetétele

adatok Ft-ban
Finanszírozási bevételek
Megnevezés Önkormányzat működési támogatásai Véglegesen átvett pénzeszközök Saját bevétel Önkormányzati támogatás Pénzügyi elszámolások / Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen
Összeg Megoszlás
%
Összeg Megoszlás
%
Összeg Megoszlás
%
Összeg Megoszlás
%
Összeg Megoszlás
%
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata 56 864 495 7,96 6 406 431 130 136 534 18,21 520 770 166 73,75 585 613 0,08 714 763 239
Szolnok Városi Óvodák 2 400 781 510 87,31 71 928 806 2,62 275 405 525 10,01 1 696 915 0,06 2 749 812 756
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága 1 350 433 024 63,42 308 423 000 14,49 217 580 132 10,22 199 908 220 9,39 52 899 138 2,48 2 129 243 514
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete 44 707 611 6,45 17 155 038 2,48 616 705 152 89,00 14 329 310 2,07 692 897 111
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 981 691 665 52,23 137 140 777 7 12 726 878 1 733 085 859 39,00 14 856 128 0,79 1 879 501 307
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet 50 087 186 99,80 100 855 0,20 50 188 041
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 236 272 080 39,77 27 212 586 4,58 19 641 859 3,31 304 814 860 51,31 6 094 438 1,03 594 035 823
Damjanich János Múzeum 159 326 418 26,23 4 090 112 1 160 560 828 26,43 206 988 413 34,08 76 498 020 12,59 607 463 791
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus 72 193 650 54,16 2 500 000 1,88 53 713 548 40,29 4 898 599 3,67 133 305 797
Intézményi bevételek mindösszesen 5 257 562 842 55,05 527 980 517 5,53 632 230 075 6,62 2 961 478 929 31,00 171 959 016 1,80 9 551 211 379
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának bevételei 1 339 048 384 5,50 1 339 425 812 5,50 15 954 400 094 65,55 –2 961 478 929 –12,16 8 666 796 620 35,61 24 338 191 981
Intézmények és Önkormányzat bevételei mindösszesen intézményi támogatás halmozásának kiszűrésével 6 596 611 226 19,47 1 867 406 329 5,51 16 586 630 169 48,94 8 838 755 636 26,08 33 889 403 360

14. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez * 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak megbontása

adatok Ft-ban
Cím Alcím, tervezési alapegység megnevezése Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok Összesen
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
I. Adósságszolgálat 451 495 191 451 495 191
II. Városüzemeltetési feladatok 2 007 158 750 1 916 925 661 3 924 084 411
2.1 Út-híd 262 576 016 262 576 016
2.2 Parkfenntartás és virágosítás 434 393 932 149 414 319 583 808 251
2.3 Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 56 063 100 56 063 100
2.4 Köztisztaság 395 696 398 395 696 398
2.5 Temetőfenntartás 13 000 000 13 000 000
2.6 Közvilágítás 525 971 072 311 481 526 282 553
2.7 Állategészségügy 57 172 500 42 795 000 99 967 500
2.8 Mezőgazdaság 54 000 000 54 000 000
2.9 Egyéb városüzemeltetési kiadások 262 285 732 1 670 404 861 1 932 690 593
III. Városfejlesztési feladatok 19 005 500 19 005 500
IV. Humán szakfeladatok célelőirányzatai 1 977 889 887 1 979 995 522 3 957 885 409
4.1 Oktatási feladatok 16 035 000 16 035 000
4.2 Sport és ifjúsági feladatok 1 253 075 151 351 500 113 1 604 575 264
4.3 Egészségügyi feladatok 5 550 000 57 346 882 62 896 882
4.4 Szociális feladatok 295 965 050 26 964 174 322 929 224
4.5 Közművelődési feladatok 423 299 686 1 528 149 353 1 951 449 039
V. Szociális ellátások kiadásai 596 107 356 57 741 500 653 848 856
VI. Alap 5 142 996 5 142 996
VII. Várospolitika 216 155 781 216 155 781
VIII. Fejlesztési kiadások 7 900 336 876 7 900 336 876
IX. Lakásgazdálkodás kiadásai 480 532 784 90 000 000 570 532 784
X. Vagyonműködtetés kiadásai 847 458 983 144 130 307 991 589 290
XI. Igazgatási kiadások 334 276 807 334 276 807
XII. ÁFA fizetési kötelezettség 400 000 000 400 000 000
XIII. Tartalékok 109 657 891 10 000 000 119 657 891
XIV. Pénzügyi elszámolások 2 784 180 189 2 000 000 000 4 784 180 189
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesen 9 561 411 143 14 766 780 838 24 328 191 981
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei
Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen 3 464 575 995 3 464 575 995
ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés 714 763 239 714 763 239
Szolnok Városi Óvodák 2 749 812 756 2 749 812 756
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága 2 129 243 514 2 129 243 514
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete 692 897 111 692 897 111
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 1 879 501 307 1 879 501 307
Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen 1 251 687 655 133 305 797 1 384 993 452
ebből: Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés 50 188 041 50 188 041
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 594 035 823 594 035 823
Damjanich János Múzeum 607 463 791 607 463 791
Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus 133 305 797 133 305 797
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen 7 538 404 275 133 305 797 1 879 501 307 9 551 211 379
Nemzetiségi Önkormányzatok
1. Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 6 100 000 6 100 000
2. Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 3 800 000 3 800 000
3. Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 100 000 100 000
Nemzetiségi Önkormányzatok összesen 10 000 000 10 000 000
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási kiadások mindösszesen 17 099 815 418 14 910 086 635 1 879 501 307 33 889 403 360

15. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez * 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési mérlege 2024. – 2027. évekre

adatok millió Ft-ban
Bevételek 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év Kiadások 2024. év 2025. év 2026. év 2027. év
előirányzat előirányzat
1.1 Működési bevételek 16 134 18 693 18 797 18 917 2.1 Intézmények elemi kiadásai 9 551 10 373 11 928 13 718
1.1.1 Intézményi működési bevételek 620 693 797 917 2.2 Önkormányzat kiadásai 19 544 26 610 31 159 30 489
1.1.2 Önkormányzat közhatalmi bevétele 10 462 12 000 12 000 12 000 2.3 Nemzetiségi Önkormányzatok 10 10 10 10
1.1.3 Önkormányzat működési bevétele 5 051 6 000 6 000 6 000 2.4 Pénzügyi elszámolások 4 784 2 500 2 500 2 500
1.2 Önkormányzat működési támogatásai 6 597 7 000 7 000 7 000
1.3 Felhalmozási jellegű bevételek 453 300 300 300
1.4 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 867 5 000 10 000 10 000
1.5 Finanszírozási bevételek 6 061 6 000 7 000 8 000
1.6 Pénzügyi elszámolások 2 778 2 500 2 500 2 500
Összesen 33 889 39 493 45 597 46 717
Fedezethiány
MINDÖSSZESEN 33 889 39 493 45 597 46 717 MINDÖSSZESEN 33 889 39 493 45 597 46 717

18. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez * 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve havi bontásban

adatok Ft-ban
Megnevezés 2024. évi javaslat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen
Bevételek
Működési bevételek (Intézmények + Önkormányzat) 5 671 432 268 156 844 644 256 901 540 356 700 644 497 312 772 774 134 120 505 709 260 456 944 644 556 944 644 556 000 000 546 940 000 550 000 000 457 000 000 5 671 432 268
Önkormányzat közhatalmi bevétele 10 462 197 901 100 000 000 20 000 000 4 000 000 000 254 176 920 980 000 000 128 020 981 80 000 000 300 000 000 3 700 000 000 200 000 000 200 000 000 500 000 000 10 462 197 901
Önkormányzat működési támogatásai 6 596 611 226 548 038 266 548 038 266 548 038 266 560 357 205 548 038 266 555 871 364 548 038 266 548 038 264 548 038 266 548 038 266 548 038 266 548 038 265 6 596 611 226
Felhalmozási jellegű bevételek 453 000 000 100 000 000 20 000 000 100 000 000 40 000 000 150 000 000 15 000 000 20 000 000 8 000 000 453 000 000
Működésre átvett pénzeszközök 1 215 916 508 39 551 142 120 540 558 79 411 826 208 694 926 74 657 797 318 757 482 51 852 482 38 317 560 76 650 226 89 263 476 76 650 226 41 568 807 1 215 916 508
Felhalmozásra átvett pénzeszközök 651 489 821 30 000 000 44 281 671 40 000 000 50 000 000 46 000 000 153 605 000 54 000 000 36 603 150 52 000 000 28 000 000 55 000 000 62 000 000 651 489 821
Finanszírozási bevételek (pénz-
maradvány igénybevétel)
6 060 654 804 305 000 000 650 000 000 245 000 000 1 138 546 644 40 000 000 740 000 000 700 000 000 400 000 000 62 463 217 613 000 000 510 000 000 656 644 943 6 060 654 804
Finanszírozási bevételek 2 778 100 832 850 000 000 400 000 000 16 333 393 130 000 000 723 200 000 370 000 000 175 000 000 113 567 439 2 778 100 832
Bevételek összesen 33 889 403 360 2 029 434 052 2 039 762 035 5 369 150 736 2 745 421 860 2 692 830 183 3 165 164 087 2 260 835 392 2 204 903 618 4 995 151 709 2 040 241 742 1 959 688 492 2 386 819 454 33 889 403 360
Kiadások
Személyi juttatások 6 388 099 920 513 808 527 513 808 527 513 808 527 567 379 245 554 262 775 642 181 160 513 808 527 513 808 527 513 808 527 513 808 527 513 808 527 513 808 524 6 388 099 920
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 867 153 721 72 262 810 67 576 748 67 576 748 87 270 553 72 843 202 94 163 177 67 576 748 67 576 748 67 576 748 67 576 743 67 576 748 67 576 748 867 153 721
Dologi kiadások 8 666 740 871 303 436 683 706 036 683 704 736 683 1 075 598 460 783 544 783 754 967 483 704 736 683 704 736 683 814 736 683 704 736 683 704 736 683 704 736 681 8 666 740 871
Ellátottak pénzbeli juttatásai 86 525 000 10 000 000 10 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 5 000 000 4 525 000 5 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 10 000 000 86 525 000
Egyéb működési célú kiadások 8 126 215 544 636 542 139 636 476 972 760 000 000 1 108 416 151 775 000 000 833 933 606 615 000 000 590 833 333 700 000 000 579 083 333 390 900 000 500 030 010 8 126 215 544
Felhalmozási kiadások 7 106 428 703 200 000 000 100 000 000 550 000 000 897 162 025 767 190 120 825 760 857 300 000 000 306 315 701 1 000 000 000 800 000 000 760 000 000 600 000 000 7 106 428 703
Tartalékok 119 657 891 12 730 654 38 077 237 23 085 000 5 000 000 5 095 000 33 270 000 2 400 000 119 657 891
Nemzetiségi Önkor-
mányzatok
10 000 000 5 000 000 5 000 000 10 000 000
Finanszírozási kiadások 2 518 581 710 290 735 889 1 500 000 000 3 200 000 724 645 821 2 518 581 710
Kiadások összesen 33 889 403 360 2 026 786 048 2 033 898 930 4 108 121 958 3 741 826 434 2 957 840 880 3 171 936 937 2 243 724 195 2 211 355 992 3 836 767 779 2 678 300 286 2 480 291 958 2 398 551 963 33 889 403 360
Bevétel-kiadás egyenleg 2 648 004 5 863 105 1 261 028 778 –996 404 574 –265 010 697 –6 772 850 17 111 197 –6 452 374 1 158 383 930 –638 058 544 –520 603 466 –11 732 509
Finanszírozás egyenlege 2 648 004 8 511 109 1 269 539 887 273 135 313 8 124 616 1 351 766 18 462 963 12 010 589 1 170 394 519 532 335 975 11 732 509

19. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Áht. és az Ávr. szabályai szerint az Önkormányzat 2024. évi költségvetését a rendelet szerint állapította meg.

Jelen rendelet és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangban vannak, az Európai Unió alapját képező szerződések vagy uniós jogi aktus rendelkezései előzetes bejelentést vagy egyéb véleményezést a jogszabály megalkotása kapcsán nem írnak elő.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz

A költségvetési rendeletben kell meghatározni azt a kört, akiket a költségvetés végrehajtása valamilyen módon érint.

A korábbi években bevezetett integrált számviteli rendszer biztosítani tudja az egyes szakmai feladatok részletes előirányzati és teljesítési adatainak figyelemmel kísérését. Ezek a feladatok tervezési alapegységet jelentenek, melyek alkalmazását az elmúlt évek költségvetési rendeletei határozták meg. A szabályozás biztosítja a folyamatos információkat a tervezett feladatok megvalósításáról.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 23. § (2) bekezdés ab) pontjában foglaltak alapján a költségvetési rendeletben a bevételek és kiadások részletezését be kell mutatni a kötelező és önként vállalt feladatok bontásában is. Ennek az előírásnak tesz eleget az előirányzatok 14. számú melléklet szerinti csoportosítása.

A 3. §-hoz

Az Áht. 23. § (2) bekezdés c)–e) pontjai alapján a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a bevételek és kiadások teljes körű számbavétele után létrejött hiány mértékét, és a hiány megszüntetésének módját.

A Közgyűlés a működési és a felhalmozási forráshiány megszüntetését belső finanszírozási bevételekből, az előző évek pénzmaradványából biztosítja.

A költségvetési egyensúly megteremtése mellett, az egyensúly megtartása érdekében a bevételek növelését, illetve a kiadások csökkentését eredményező intézkedések megtételét is szorgalmazza a rendeleti előírás. Az intézkedéseknek az Adósságkezelési Komplex Program megállapításáról szóló 144/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozatban elfogadott elvek és irányok képezik az alapját.

Mindezeken túl a központi költségvetésben a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaira benyújtható pályázatok elkészítést, források igénylését irányozza elő a rendelet.

A bevételi teljesítések időbeni szóródása, illetve a kiadási szükségletek teljesítése, a késedelmes fizetés elkerülése, valamint egyéb pénzellátási gondok elhárítása érdekében a rendelet 3. § (4) bekezdése likvid hitelkeretet határoz meg.

A 11. számú melléklet tartalmazza a 2024. évben megvalósuló ill. folyamatban lévő fejlesztéseket. A rendelet 3. § (5) bekezdése tartalmazza azokat az intézkedéseket, mellyel biztosítható a fejlesztések megvalósításához szükséges mintegy 1,3 milliárd Ft áfa finanszírozása úgy, hogy a költségvetés likvid egyensúlya ne sérüljön, a működtetés biztonságosan finanszírozható legyen.

A 2024. évi költségvetés gazdálkodás során a működés biztonságának megteremtése és a költségvetési egyensúly megőrzése kiemelt jelentőséggel bír. A rendelet 4. § (6) bekezdése mindezek biztosítékaként, illetve az adósságszolgálati kiadások optimalizálása, a költségek csökkentése érdekében az állami költségvetés által nyújtott pályázati lehetőségeket ki kell használni.

A 4. §-hoz

Az (1), valamint az (2) bekezdésekben kiemelt tételek, az Áht. 23. § (2b) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. §-ban foglalt előírások szerint kerültek be a költségvetési rendeletbe.

A hatékony és célszerű bérgazdálkodás megköveteli, hogy az önkormányzat által irányított költségvetési intézményekben a feladatellátáshoz rendelt személyi kiadásokhoz álláshelyek legyenek kapcsolhatók. A rendelet tartalmazza az egyes költségvetési intézmények feladatainak ellátáshoz szükséges engedélyezett létszámot is.

Az (5) bekezdésben foglaltak szerint a Közgyűlés a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában élni kíván azon törvényi felhatalmazással, mely szerint az illetményalapot a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – saját forrásai terhére magasabb összegben határozza meg.

A polgármester és alpolgármesterek bérét és járulékait az Önkormányzati igazgatási kiadások között kell tervezni. A (6) szakasz ezen szabályt rögzíti.

Az Áht. 24. § (4) bekezdése meghatározza a Közgyűlés részére tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegek és kimutatások tartalmát. A (7) valamint a (8) bekezdésekben előírt mellékletek hivatottak azt biztosítani, hogy a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezet a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

Az 5. §-hoz

Az (1)–(2) bekezdésekben megfogalmazottak Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 38. § alapján az önkormányzatok működéséhez és az ágazati feladatok ellátásához nyújtott jórészt kötött felhasználású állami juttatások jogcímeit és előirányzatait tartalmazzák. Az előirányzatok az intézmények által ellátott feladatok részbeni forrását teremtik meg, egyúttal biztosítják, hogy a törvényi előírásnak megfelelően feladathoz kapcsolódó támogatások a feladatellátás forrását biztosítsák.

A szabályozási változásoknak megfelelően az önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos kiadások az intézményi kiadások keretében – a Polgármesteri Hivatal és a Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete előirányzataiban – kerültek megtervezésre.

A 6–8. §-hoz

A rendelet 6. §-a egyrészt meghatározza azokat a tartalmi és eljárási szabályokat, amelyeket a céltartalék felhasználása során érvényesíteni kell, másrészt célok szerint csoportosítja és részletezi a tartalékok előirányzatait.

Az (1)–(3) bekezdések a költségvetési céltartalék megállapításával és felhasználásával kapcsolatos feladatokat és eljárásrendet foglalják össze.

A (4)–(9) bekezdésekben megfogalmazott költségvetési céltartalékok egyes önkormányzati működési feladatok ellátásához biztosítanak előirányzatokat. A tartalékok felhasználására vonatkozó intézkedés a célok megvalósítására irányuló feltételek teljesítéséhez kötött.

A 7. §-ban az általános tartalék jelzi annak szükségességét, hogy a költségvetési egyensúly megtartása, a gazdálkodás biztonsága kiemelt feladat.

Az előirányzat egyrészt lehetőséget teremt a tervezett bevételek kieséséből származó kompenzációra, másrészt évközben jelentkező újabb feladatok megvalósítására. Fedezet nyújt az év közben esetlegesen igénybevételre kerülő likvid hitel, illetve az áfa finanszírozási hitel kamataira. Az általános tartalék feladata az is, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásában elérhető megtakarításokat és az év közben keletkező többletbevételeket összegyűjtse.

A 8. § rögzíti, hogy a tartalékok év közbeni módosításokkal megállapított összegét a 7. melléklet XIII. Tartalékok táblázati sora tartalmazza.

A 9. §-hoz

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint a korábban települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények működtetése a tankerületi központ feladata 2017. január 1-jétől. Az önkormányzati feladatrendszer fenti módosulását követően Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata továbbra is ellátja a hozzá tartozó intézmény pénzügyi-gazdasági feladatait a köztük létrejött munkamegosztási megállapodás alapján, valamint az intézmények feladatellátását szolgáló ingó- és ingatlanvagyon működtetését (üzemeltetését, karbantartását) a fenntartóval kötött vagyonkezelési szerződés alapján.

Feladata továbbá Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén a tankerületi központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezés és két további étkeztetés biztosítása.

A (2) bekezdés az élelmezési szolgáltatásban részt vevő önkormányzati intézményeket és gazdasági társaságot rögzíti.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a helyi önkormányzatok feladatává tette a szünidei gyermekétkeztetés biztosítását az arra jogosultak részére. Az Önkormányzat – figyelemmel a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltakra – ezt a feladatot Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága útján biztosítja.

A 10. §-hoz

Az (1)–(4) bekezdésekben megfogalmazottak az Önkormányzati bizottságok döntési jogkörébe utalt előirányzat-felhasználásokat szabályozzák.

Annak érdekében, hogy az Önkormányzatnál kezelt feladatok keretében megtervezett előirányzatok felhasználására vonatkozó bizottsági illetékesség egyértelmű legyen, a rendelet 10. § (1)–(2) bekezdései felsorolják, és a bizottságokhoz rendelik a költségvetésben tervezett, bizottsági kötelezettségvállalásokkal felhasználható előirányzatokat.

A szabályozás lényeges eleme az, hogy ha a bizottsági döntés alapítvány támogatásáról szól, akkor a bizottság által hozott döntés előirányzat-felhasználási kezdeményezésnek minősül, melyet a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Erre az eljárásra azért van szükség, mert a Közgyűlés döntési jogköréből az alapítványok számára támogatás biztosítása – forrás átadása – másra nem ruházható át (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pont).

A (3)–(4) bekezdésekben előírt szabályozás azt célozza, hogy az önkormányzati támogatás alapvetően és elsősorban annak a célnak a megvalósítását szolgálja, amire a támogatást a döntést hozó biztosította, és ne a különböző adó, vám és egyéb tartozások megfizetéséhez teremtsen forrást.

A 11. §-hoz

A 11. § a költségvetési intézmények gazdálkodására vonatkozó szabályokat és előírásokat tartalmazza.

Az (1)–(2) bekezdésekben megfogalmazottak az Ávr. 7. § tartalmi követelményeit követik. Az elmúlt években bevezetett szabályozás a gazdasági szervezettel való rendelkezés alapján különbözteti meg az intézményeket. A besorolás ennek megfelelően eldönti az előirányzatok feletti felhasználási jogkör gyakorlását is.

Az Ávr. 9. § -a alapján, ha a költségvetési szerv nem rendelkezik gazdasági szervezettel, az irányító szerv köteles egy gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet kijelölni, amely a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv tekintetében ellátja a gazdálkodási tevékenységet.

Ennek a szabálynak tesz eleget a (3) és (4) bekezdésében megfogalmazott szabályozás.

Az (5)–(9) bekezdésekben megfogalmazott szabályok a költségvetés stabilitását, a felelős gazdálkodási szemlélet erősítését célozzák.

A (9) bekezdés az Ávr. előírásain túl további szigorítást tartalmaz a személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére vállalt kötelezettségek esetében, ugyanis a fedezet rendelkezésre állásáról szóló pénzügyi ellenjegyzést minden esetben kötelezővé teszi.

A (10) bekezdés rögzíti a költségvetési intézmények számára a személyi juttatások és járulékai tekintetében a megtakarítás képzési kötelezettség mértékét, és az erre vonatkozó havi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos eljárásrendet.

A (11) bekezdésben az intézmények által az ellátottak részére biztosított élelmezési feladatokhoz adott önkormányzati támogatás elszámolása kerül szabályozásra. A gyermekélelmezési kiadásokhoz az önkormányzat az intézményi igényeknek megfelelő, az élelmezési rezsi kiadások fedezetét teljeskörűen biztosító támogatást nyújt. A támogatás céljellegű, ezért az elszámolásnak is ennek megfelelően kell történnie. A kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetéshez az állam kötött felhasználású támogatást biztosít, melynek felhasználásáról a 2024. évi zárási feladatok keretében kell számot adni.

A (12)–(13) bekezdésekben rögzítettek a szabályszerűségi követelmények betartását emelik ki. A gazdálkodási fegyelem érvényesüléséhez nélkülözhetetlen a naprakész, hatályos szabályozásnak megfelelő intézményi szabályzatok megléte. Ezek aktualizálása a hatékony és takarékos gazdálkodás érdekében elkerülhetetlen.

Az intézmények előirányzatai az alapító okiratban megfogalmazott közfeladatok ellátásához biztosítanak forrásokat. Amennyiben az intézménynél a tervezetthez képest megtakarítás jelentkezik, és az feladatelmaradásból származik, úgy ennek a megtakarításnak a felhasználására intézményi hatáskörben nem lehetséges.

A (14) bekezdésben az intézményi kiemelt előirányzatok betartását nyomatékosító szabályozás azt a célt szolgálja, hogy az előirányzatokkal érintett területek kiemelt figyelmet kapjanak mind a szakmai, mind a gazdálkodói munkában.

A (15) bekezdés az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság tekintetében tartalmaz szabályozást a likviditás elősegítése érdekében.

A (16) bekezdésben kerültek rögzítésre a kulturális költségvetési intézmények dolgozóinak 682/2021. (XII. 8.) Korm. rendeletben foglalt bérfejlesztésének fedezet biztosítására vonatkozó garanciális szabályok.

A 12. §-hoz

A szakasz rögzíti, hogy a nemzetiségi önkormányzatok támogatása tartalmazza a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. számú törvény 80. § (1) bekezdésében foglalt feladatellátáshoz kapcsolódó személyi és dologi költségek fedezetét.

A 13. §-hoz

A megfogalmazottak arra épülnek, hogy az Áht. 34. §-a előírja a költségvetés módosításával kapcsolatos szabályokat. Az előirányzat módosítás keretében, a teljes körűség biztosítása érdekében, a költségvetési rendelet módosítás előterjesztésekor kell az átruházott hatáskörben hozott döntéseket is a Közgyűlés elé terjeszteni.

A vonatkozó jogszabályok és a kialakult gyakorlat alapján célszerű az előirányzat módosításokat legalább negyedévenként testület elé terjeszteni, figyelemmel az önkormányzati költségvetési rendelet utolsó módosításának – az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig – határidejére.

Fontos szabály, hogy a (3) bekezdésben megfogalmazott lemondás fogalma alatt, az önkormányzat által kezdeményezett előirányzat csökkentésről van szó, és nem arról, ha év közben az Országgyűlés az Áht. 14. § (3) bekezdésben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli. Ebben az esetben az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A (4) bekezdésben megfogalmazottak a számviteli előírások jelentős változásával függnek össze. Az elmúlt években bevezetett szabályozás a költségvetési előirányzati könyvelés jelentőségét kiemelte azáltal, hogy szigorú előírásokat tartalmaz a pénzügyi kötelezettségek, számlák kiegyenlítéséhez. Azon szabály, mely szerint előirányzat nélkül kötelezettség nem vállalható és teljesítés nem könyvelhető, azon szabálynak a vonatkozó számviteli előírások alapján a kiemelt előirányzatok szintjén is érvényesülnie kell. Ez a szabály egyrészt a tervezés – kiemelt előirányzati szintre is kiterjedő – pontosságát és fontosságát is igényli. Másrészt a pénzügyi kötelezettségek, számlák határidőn belüli kiegyenlítéséhez az előirányzat módosítás fontosságát és naprakészségét teszi szükségessé.

Az egy-egy tervezési alapegység előirányzatát meghaladó, de az alcím előirányzatán belül maradó, valamint egy-egy címhez tartozó alcímek közötti kiadás teljesíthetőségét előirányzat módosításhoz köti, ugyanez a helyzet a tervezési alapegységen belül maradó, de a kiemelt előirányzatok közötti eltérések esetén is. Ha az előirányzat módosítás közgyűlési jogkörben marad, akkor havonta egy alkalommal lesz mód az ilyen jellegű, technikai módosítások átvezetésére, majd ezt követően a számlák kiegyenlítésére. Ez a helyzet a jelentős többlet adminisztráció mellett a számlák késedelmes kiegyenlítését is okozhatja. Ezt a helyzetet hidalja át a javasolt felhatalmazás.

Az (5) bekezdésben a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. § – a értelmében „ha jogszabály vagy az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását vagy a vízi-közmű használatát díj (a továbbiakban: használati díj) fizetéséhez köti, az ellátásért felelős az ebből származó bevételét elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására használhatja fel.” E törvényi előírásnak megfelelően került szabályozásra a rendeletben a koncessziós díj felhasználása.

A 14. §-hoz

Tekintettel arra, hogy a 2024. évi költségvetés mintegy 8,5 milliárd Ft összegű fejlesztési feladatot tartalmaz, ezért a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében garanciális szabályokat szükséges meghatározni, melyeket a rendelet 14. § (1)–(8) bekezdései tartalmaznak.

A (2) bekezdésben nevesített projekt feladatok ellátására rendelkezésre álló előirányzat tartalmazza az előző évről áthúzódó tervezési, valamint projekt lebonyolítási feladatok kiadásainak elszámolásának fedezetét, valamint az indításra tervezett beruházások koncepciói és engedélyes tervei elkészítésére, a fejlesztések előkészítésére, megvalósítására szolgáló forrásokat. A rendelkezésre álló előirányzat felhasználásakor figyelemmel kell lenni a területi operatív programok kiírására, valamint a megjelent pályázati felhívásokra.

A (3) bekezdés a költségvetési hiány csökkentésére irányuló szabályt tartalmaz, azzal, hogy előírja, hogy az indításra tervezett beruházások előkészítésére megelőlegezett forrásokat a projektek elszámolható költségelemeinek részévé kell tenni, amennyiben az érintett pályázati felhívás arra lehetőséget ad.

A 2024. évben megvalósítani tervezett fejlesztéseket mintegy 1,3 milliárd Ft összegű áfa finanszírozza. Mindezek okán az ún. áfa visszaigénylő projektek esetében az áfa éven belüli visszaigénylése a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében kulcs fontosságú. Ennek érvényre juttatására tartalmaznak nagyon fontos garanciális szabályokat a (4)–(5) bekezdések a számlák befogadhatósága vonatkozásában. A rendelet által meghatározott szabályokat a vonatkozó közbeszerzési eljárásokban a közbeszerzési dokumentáció részéve kell tenni.

Az áfa visszaigénylése szempontjából másik kulcsfontosságú tényező, hogy legkésőbb a kiviteli szerződés megkötéséig szükséges megkötni az áfa levonását megalapozó bérleti – használati – üzemeltetési szerződést.

Tekintettel arra, hogy egyes beruházások határidőben történő befejezéséhez kiemelt önkormányzati érdek fűződik, ezért egyes esetekben az (4) bekezdésben rögzítettektől eltérést kell engedni. Ennek feltételeit rögzíti a (6) bekezdés.

A (7) bekezdés a költségvetés beruházási feladataihoz kapcsolódó bevételek kiesése, vagy az üzemeltetési feladatok ellátásának bizonytalanná válása miatt, a tervezett fejlesztések megvalósítására vonatkozó eljárást határozza meg. A pénzügyi egyensúly megőrzésének érdekében kiemelt jelentőséget kapott az üzemeltetési fenntartási feladatok pénzügyi forrásának kérdése. Az üzemeltetési többletköltséget okozó fejlesztések esetében külön vizsgálni kell a forrás megteremthetőségét és hosszabb távon történő biztosítását.

A (8) bekezdés az indításra tervezett fejlesztési feladatok esetén a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítását az üzemeltetési koncepció Közgyűlés általi elfogadásának feltételévé teszi, annak költség vonzatával és forrásoldalával együtt.

A 15. §-hoz

Az (1) bekezdésben megfogalmazott szabály a működési költségvetést finanszírozó bevételek kiesése miatti eljárást határozza meg. A szabályok azt célozzák, hogy a gazdasági folyamatok tervezettől eltérő alakulása esetén arról a Közgyűlés tudomást szerezzen és a helyzet ismeretében a szükséges döntést meghozza.

A (2) bekezdésekben foglaltak alkalmazása a tervezett előirányzatokat meghaladó vagy azzá váló kiadások, azaz a fedezetlen kötelezettségvállalások keletkezését akadályozza meg. Az év közben jelentkező, nem tervezett szükségletek kielégítésére nincs mód, a tervezett előirányzatot meghaladó kiadás nem teljesíthető.

A (3) bekezdésekben foglaltak tartalmazzák azon garanciális szabályokat, melyek a költségvetési egyensúly biztosítását szolgálják. Egyes feladatokra kötelezettségvállalás mindaddig nem tehető, amíg a ténylegesen teljesített bevételek erre fedezetet nem nyújtanak.

A korábbi évek negatív gazdasági hatásai erőteljesen csökkentették az önkormányzat bevételi lehetőségeit. Ebből adódóan a 19. számú mellékletben felsorolt önkormányzati feladatokat nem lehetett eredeti előirányzatként tervezni. A (4) bekezdésben kerültek rögzítésre az ehhez kapcsolódó szabályok, melyek rögzítik, hogy azokra kötelezettségvállalás nem tehető, amíg a bevételek erre fedezetet nem nyújtanak.

Az (5) bekezdésben foglaltak a 2024. évi költségvetés általános tartalékának megteremtését szolgálják. A szabályozás a költségvetésben elfogadott bevételi előirányzatok feletti, illetve kiadási előirányzatok alatti teljesítése esetén a többletek és a megtakarítások általános tartalékként történő kezelését határozza meg.

A (6) bekezdés kötelezővé teszi az elektronikus liciteljárás alkalmazását az önkormányzati vagyonértékesítések esetén.

A (7) bekezdés az átmenetileg szabad pénzeszközök felhasználására tartalmaz felhatalmazást a polgármester részére a gazdálkodás biztonságának elvét szem előtt tartva.

A 16. §-hoz

A gazdálkodási folyamatok megítélésének fontos eszköze az ellenőrzés. A költségvetési szervek és kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzési és belső ellenőrzési feladatainak rendszerét, követelményeit az elmúlt évben a jogi szabályozás tovább erősítette. A bekezdésekben megfogalmazottak, az alkalmazott gyakorlatot erősítik, és a szabályok nyomatékos érvényesítésére hívják fel a figyelmet.

A 17. §-hoz

A szakasz az Önkormányzat gazdasági típusú döntéseinek kialakításában érvényesítendő szempontot határozza meg. Ennek alapján a tulajdonosi minőségben tett, az Önkormányzat költségvetését érintő döntések nem korlátozhatják a költségvetésben előirányzott feladatok teljesítését.

A 18. §-hoz

Az (1) bekezdés az Áht. 71. § (1) bekezdésére alapozottan határozza meg azokat a feltételeket, amikor az önkormányzati biztos kirendelése szükséges.

A szabályozás összefügg az önkormányzati finanszírozási rendszer alkalmazásával. Ebben a finanszírozási rendszerben határidőn túli intézményi tartozások nem lehetnek. Ha mégis keletkezik tartozás, akkor az a gazdálkodási szabályok megsértésére, a pénzügyi és számviteli rend be nem tartására utal. Ilyen esetekben az okok kivizsgálása és a felelősség megállapítása nem tűr halasztást.

A (2) bekezdés fontos szabályt tartalmaz és egyben az önkormányzati biztos kijelölési eljárás megelőzését is szolgálja azáltal, hogy a költségvetési intézmények vezetői részére jelzési kötelezettséget ír elő arra az esetre, ha az intézmény gazdálkodásában a tartozás állomány meghaladja az (1) bekezdésben foglalt határérték 50%-át.

A 19. §-hoz

Az Adósságkezelési Komplex Program megállapításáról szóló 144/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozatban elfogadott elveken és irányokon alapuló döntések végrehajtása az elmúlt években jelentős eredményt hozott. A közfeladatok hatékonyságát javító költségtakarékos megoldások elősegítették az önkormányzat konszolidációs céljai elérését, a költségvetés stabilitásának megteremtését.

Az éves költségvetés végrehajtása során kiemelten szükséges a hatékony és takarékos gazdálkodási szemlélet érvényesítése. A megváltozott gazdasági körülmények, a jelentősen szűkülő források okán az önkormányzati feladat és finanszírozási rendszer kiemelt odafigyelést igényel a költségvetésben tervezett feladatok megvalósításában. Fokozottan és ösztönzötten szükséges ezért a takarékos, gazdaságos intézményi működés biztosítása, a jó gyakorlatok és megoldások bevezetése és elterjesztése a gazdálkodásban.

A szabályozás kiterjed a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságokra is.

A (2) bekezdés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft 2024. évi önkormányzati támogatásának megállapítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerint a színház finanszírozása a közös működtetésre irányuló megállapodás szerint valósul meg.

Annak érdekében, hogy pontos információ álljon rendelkezésre az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi-gazdasági helyzetéről, ezért a (3) bekezdés előírja, hogy az üzleti tervben foglaltak teljesüléséről, a kiadásaik és bevételeik alakulásáról havonta információt kötelesek szolgáltatni a Polgármester részére.

A 20. §-hoz

A 20. § rendelkezései a 2024. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő, a tervezett feladatok végrehajtásával kapcsolatos szabályok alkalmazását biztosítják. Rendelkeznek a költségvetés teljesítésről történő beszámolásról.

Az (1) bekezdésben megfogalmazottak azt a célt szolgálják, hogy a hivatkozott jogszabály által biztosított felhatalmazással – az étkeztetés, szünidei étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet, – az önkormányzat nem kíván élni.

A (3) bekezdés a Polgármester részére átruházott jogkörre vonatkozó beszámolási kötelezettséget szabályozza.

Az (5) bekezdés az Áht. 27. § (4) bekezdésében megfogalmazottakon alapul, melynek értelmében a társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv gondoskodik.

A társulás munkaszervezeti feladatait – a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása valamint Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala között létrejött megállapodás alapján – Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. Ennek alapján figyelemmel a számviteli változásokra a kistérségi feladatellátáshoz igényelt állami támogatást a Magyar Államkincstár a szolnoki előirányzatok között szerepelteti.

Az előirányzatok felhasználásáról a Társulási Tanács jogosult dönteni az elemi költségvetést elfogadó határozatával.

A 21. §-hoz és a 22. §-hoz

A záró, hatályba léptető rendelkezések a 2024. évi költségvetés hatálybalépésére vonatkozó általános és különös szabályokat tartalmazzák.