Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2013. (VI. 6.) önkormányzati rendelete

Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelete módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. §-ában előírt véleményeztetési eljárás lefolytatását követően - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva - a 2. § tekintetében az Állami Főépítész GYD-01/123-4/2013. számú engedélyében foglaltakra figyelemmel - a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § A Szabályozási Terv az alábbi tervlapokkal egészül ki:

a) az SZ/M-1 módosítás a Puskás Tivadar utca- Kötő utca- 7273/21 hrsz árok-ipari vasút által határolt tömb építési övezeti területére terjed ki a 007/2012/A munkaszámú tervlap szerint.

b) az SZ/M-2 módosítás a FALCO Zrt. gyártelep tömbhatáros környezetére terjed, ki a 005/2012. munkaszámú tervlap szerint

Záró rendelkezések

4. § E rendelet 2013. július 15. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően induló eljárásoknál kell alkalmazni.

5. § * 

Dr. Puskás Tivadar s. k.
polgármester
Dr. Gaál Róbert s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére