Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2013. (VI. 6.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának, megszegésének jogkövetkezményeiről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályai azok a szabályok, amelyeket e rendelet annak minősít.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztásával, megszegésével kapcsolatos elsőfokú hatáskört a jegyző gyakorolja.

(3) *  E rendelet alkalmazása érdekében lefolytatott eljárások során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) Nem állapítható meg a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése, amennyiben a tevékenység vagy mulasztás szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, továbbá magasabb szintű jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt indult eljárás kizárólag hivatalból lefolytatott eljárás. Nem tekinthető kérelemre indult eljárásnak abban az esetben sem, ha a hivatalbóli eljárást megalapozó bejelentést más hatóság, természetes személy, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet teszi.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztójával, megszegőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás

a) a cselekmény elkövetésétől számított 60 napon belül, vagy

b) a jogellenes állapot észlelésétől számított 60 napon belül indítható meg.

(4) A (3) bekezdésben foglalt határidőn túl a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztójával, megszegőjével szemben eljárás nem indítható.

3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése esetén az elkövető

a) ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, vagy

b) százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) A helyszíni bírság kiszabására a Közterület-felügyelet jogosult.

(3) * 

4. § (1) *  A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt kiszabott helyszíni bírságot 30 napon belül kell megfizetni postai utalványon. A kiszabott bírság határidőben történő megfizetésének elmulasztása esetén a az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A kiszabott közigazgatási bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül átutalással, vagy postai utalványon kell megfizetni.

5. § Az üzemeltető köteles az üzletek nyitvatartási idejét, valamint a nyitva tartásra vonatkozó szabályokat betartani.

6. § *  (1) Közterületen zöldterületen nem az arra a célra kijelölt úton gépjárművel közlekedni, gyepfelületen, parkosított vagy zöldterületen megállni vagy várakozni tilos.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabály megszegése esetén, amennyiben a helyszíni bírság kiszabásának feltételei nem állnak fenn, a közigazgatási hatósági eljárást a gépjármű - az országos gépjármű nyilvántartás szerinti - üzembentartója ellen kell megindítani.

7. § *  Közterületet a rendeltetésétől eltérő célra kizárólag a vonatkozó hatályos önkormányzati rendeletekben foglaltaknak megfelelően, az erre jogosító közterület-használati szerződés vagy közterület-használati bejelentés, illetve közútkezelői hozzájárulás alapján, az abban foglalt célra, módon és nagyságban lehet használni.

8. § *  Ebet közterületre - a kutyafuttató területeket kivéve - kivinni, ott sétáltatni kizárólag pórázon szabad.

9. § *  (1) Az ingatlan tulajdonosa, bérlője vagy használója köteles gondoskodni az ingatlana előtti közterület, járda, járda hiányában 1 m széles területsáv folyamatos hóeltakarításáról, síkosságmentesítéséről.

(2) Üzlet üzemeltetője köteles gondoskodni az ingatlan előtti közterület, járda, az úttest és a járda közötti terület, valamint járda hiányában 1 m széles területsáv folyamatos tisztántartásáról.

(3) Az ingatlan tulajdonosa, bérlője vagy használója köteles gondoskodni a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edény környékének tisztántartásáról.

(4) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötéséről.

9/A. § *  Tilos közkifolyónál, közterületen elhelyezett tűzcsapnál járművet mosni.

10. § * 

11. § (1) E rendelet 2013. június 15. napján lép hatályba.

(2) * 

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Gaál Róbert s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére