Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2013. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő azon ingatlanok, tulajdonosaira, használóira, természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (továbbiakban együtt: tulajdonos) terjed ki, akiknek az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elvezetése és ártalommentes elhelyezése szennyvízcsatorna-hálózat útján nem megoldott.

A közszolgáltatás ellátásának rendje

2. § (1) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja a város teljes közigazgatási területén.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szippantását, szállítását csak a közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat útján jogosultságot nyert közszolgáltató végezheti. A közszolgáltatás végzésének feltétele a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján az önkormányzattal megkötött hatályos szerződés.

(3) *  E rendelet alkalmazása során közszolgáltató alatt a HEPI-HP Kft.-t (9792 Bucsu, Rohonci u. 34.; Tel: +3620/335-2603, +3630/524-9192) kell érteni, a város teljes közigazgatási területén 2019. január 1. - 2023. december 31. között.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

3. § (1) A közszolgáltató teljeskörűen ellátja a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglalt, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és az ártalmatlanítás céljából történő átadásra vonatkozó közszolgáltatást.

(2) A települési folyékony hulladék szállítása az erre a célra készített különleges rendeltetésű, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegést, bűz- és szaghatást kizáró eszközzel végezhető.

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak szerint haladéktalanul saját költségén köteles gondoskodni.

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítására szolgáló gépjárművek tárolására engedélyezett telephellyel kell rendelkezni a közszolgáltatónak.

(5) A szállítóeszköz tisztítását és fertőtlenítését olyan térburkolattal ellátott mosótéren szabad végezni, ahonnan az elhasznált víz az e célra rendszeresített ideiglenes tárolóba vagy közcsatornába kerül.

(6) A közszolgáltató felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyező telepre történő biztonságos eljuttatásáért. A beszállítás tényét, mennyiségét az elhelyező telep üzemeltetőjével igazoltatni kell.

4. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és szállítására vonatkozó szerződés a közszolgáltatás megrendelésével a tulajdonos és a szolgáltató között jön létre. Ennek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számítva 48 órán belül elvégezni.

(2) A megrendelés történhet írásban (levél, elektronikus levél), vagy telefonon.

(3) A közszolgáltató a jogszabályban meghatározott közszolgáltatás elvégzését nem tagadhatja meg.

(4) A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan az igénybevevő adatait (név, születési dátum valamint a lakcím) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az önkormányzati ellenőrzéshez tartja nyilván és kezeli.

(5) A közszolgáltatás elvégzését a közszolgáltató köteles az igénybevevő aláírásával igazoltatni.

(6) A közszolgáltató a díjat a szolgáltatás elvégzését követően azonnal, számla alapján jogosult beszedni.

(7) A közszolgáltató jogosult ellenőrizni, hogy az ingatlantulajdonost e rendeletben előírtaknak megfelelően igénybe veszi-e a közszolgáltatást.

(8) A közszolgáltatási díjat késedelmesen teljesítő tulajdonossal szemben a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak szerint kell eljárni.

Az ingatlan tulajdonosának kötelezettségei

5. § (1) Közcsatorna hiányában a tulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, környezetkárosítás nélküli ideiglenes tárolásáról és annak szükség szerinti elszállíttatásáról a közszolgáltatást ellátó szolgáltató igénybevételével köteles gondoskodni.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz zárt gyűjtését és ideiglenes tárolását az ingatlan tulajdonosa olyan módon köteles végezni, hogy az közegészségügyi és környezetvédelmi előírásokat ne sértsen, másoknak kárt ne okozzon. Azzal az ingatlantulajdonossal szemben, aki az előírásoktól eltérően gyűjti a háztartási szennyvizet a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak alapján kell eljárni.

(3) A tulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal igénybe venni. A közszolgáltatást annak igénybevétele előtt legalább 48 órával be kell jelenteni a közszolgáltatónak.

(4) A tulajdonos köteles a kötelező munkák végzését tűrni, e célból a szolgáltatót - annak előzetes értesítése alapján - az ingatlanába beengedni, és a munka akadálytalan elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.

(5) A tulajdonos a közszolgáltatás ellenértékeként az 1. mellékletben meghatározott szolgáltatási díjat köteles a szolgáltatónak számla ellenében megfizetni, és a számlát 5 évig megőrizni.

(6) A tulajdonos a közszolgáltatás ellátása során köteles megadni a 4. § (4) bekezdésben rögzített személyes adatait.

Vegyes záró rendelkezések

6. § Az önkormányzat jogosult ellenőrizni, hogy:

a) a szennyvízcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlan tulajdonosa a keletkezett szennyvíz elszállításáról gondoskodik-e,

b) a tulajdonos a szállítást e rendeletben megjelölt szolgáltatóval végezteti-e,

c) a szolgáltató e rendeletben foglaltak alapján végzi a tevékenységét.

7. § (1) Elhelyező telep: Szombathely, Újvilág utca végében lévő 10811/32 hrsz-ú területen kialakított, a települési folyékony hulladék fogadását, ártalommentes elhelyezését lehetővé tevő műszaki létesítményekkel ellátott, hatósági engedéllyel rendelkező, Szombathely és térsége tulajdonát képező, szennyvíztisztító telep (továbbiakban: telep). Üzemeltetője: a VASIVÍZ Zrt.

(2) A tulajdonost terhelő közszolgáltatási díj mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) * 

Dr. Puskás Tivadar s. k.
polgármester
Dr. Gaál Róbert s. k.
jegyző

1. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2013. (VI. 25.) önkormányzati rendeletéhez * 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésével, szállításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos közszolgáltatási díjak 2013. július 1. napjától:

Lakossági díjak Intézményi díjak
alapdíj: 690 Ft/m3 + ÁFA 1995 Ft/m3 + ÁFA
ürítési díj: 505 Ft/m3 + ÁFA 505 Ft/m3 + ÁFA
Összesen: 1195 Ft/m3 + ÁFA 2500 Ft/m3 + ÁFA

  Vissza az oldal tetejére