Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2013. (X. 2.) önkormányzati rendelete

az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás végzésének feltételeiről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a személyszállítási szolgáltatásról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdése szerinti vélemény kikérése mellett a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Szombathelyi Megyei Jogú Város (a továbbiakban: Szombathely) közigazgatási területén autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra, valamint az azt végző szolgáltatóra terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Szszt.) 2. § 20. pontja szerinti tevékenység.

b) Megállóhely: a helyi és regionális menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatást ellátó járművek megállására, az utasok fel- és leszállására szolgáló, a helyi önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő, a helyi közút részét képező, közlekedési táblával megjelölt hely.

c) Menetrend: az Szszt. 2. § 23. pontja szerinti szolgáltatási előírás.

A különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás végzésének feltételei

3. § (1) A szolgáltatóknak a tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi jogszabályban kötelezővé tett engedély meglétén túl az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

a) a járat üzemeltetésében részt vevő autóbusznak legalább EURO 4-es környezetvédelmi osztályba sorolásúnak kell lennie,

b) az autóbusznak alacsony padlóval kell rendelkeznie,

c) az autóbusz életkora nem haladhatja meg a 10 évet,

d) a járat üzemeltetője köteles biztosítani, hogy az általa üzemeltetett autóbusz külső megjelenése esztétikus és tiszta legyen,

e) a járat üzemeltetője köteles biztosítani, hogy az általa üzemeltetett jármű külső megjelenése egységes legyen, valamint az a helyi közösségi közlekedésben részt vevő autóbuszoktól eltérő legyen.

(2) A járati üzemeltetésben részt vevő járművek arculati elemeinek előállítási és kihelyezési költségeit a szolgáltatónak, illetőleg a járati engedély jogosultjának kell fedeznie.

(3) A szolgáltató a megállóhelyeket az önkormányzat részére havonta fizetendő díj ellenében veheti igénybe. A díj mértéke: 200 Ft+Áfa szorozva a szolgáltató menetrendjében meghatározott járatok, valamint az egy járathoz tartozó megállóhelyek számával az adott hónapban.

(4) A szolgáltató a (3) bekezdésben meghatározott díjat havonta előre, a különcélú menetrend szerinti személyszállítási tevékenységével érintett hónap kezdő napját megelőzően legalább 8 nappal köteles megfizetni.

(5) A szolgáltató a tevékenységének megkezdése előtt köteles menetrendjét, valamint - amennyiben azzal rendelkezik - a közötte és a különcélú személyszállítási szolgáltatás megrendelője között, a szállítás tekintetében megkötött szerződését, illetőleg azok módosítása esetén az új változatokat a hatályba lépésüket megelőzően legalább 15 nappal az önkormányzat részére benyújtani.

A járat engedély kiadására irányuló eljárás, az engedély kiadásának feltételei, a járati engedély visszavonása, megtagadása

4. § (1) A járati engedély iránti kérelmet a járat üzemeltetőjének Szombathely Megyei Jogú Város polgármesteréhez kell benyújtania, aki a kérelmet 30 napon belül bírálja el.

(2) A járati engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a járat üzemeltetésében részt vevő autóbusz forgalmi engedélyének másolatát,

b) a tervezett útvonal leírását,

c) a tervezett induló- és végállomás megjelölését,

d) a járat által használni kívánt megállóhelyeket,

e) a járat menetrendjét.

(3) A járati engedély akkor adható ki, amennyiben a szolgáltató a 3. §-ban meghatározott feltételeknek megfelel, a (2) bekezdésben foglalt dokumentumokat benyújtotta, továbbá igazolja, hogy az általa működtetett jármű meghibásodása esetén, a szolgáltatás végzéséhez szükséges érvényes hatósági engedélyekkel rendelkező tartalékjárművet tud beállítani. Amennyiben tartalékjármű használata szükségessé válik, úgy a járati engedély kiadását 5 munkanapon belül kezdeményezni kell polgármesternél.

(4) A járati engedély legfeljebb 1 évre adható.

5. § (1) A járati engedély kiadására irányuló eljárásban a megállóhelyek igénybevételéhez a közút kezelőjének hozzájárulását is be kell szerezni.

(2) A közútkezelői hozzájárulásnak ki kell terjednie a 4. § (2) bekezdés b)-e) pontjaiban foglalt elemeknek a közutak kezelésével összefüggő véleményezésére is.

6. § (1) A különcélú menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatást végző autóbuszjárat a megállóhelyeket csak a járati engedélyben foglaltak szerint, az abban meghatározott időszakokban és időtartamban veheti igénybe.

(2) Rendkívüli forgalmi helyzet esetén a polgármester jogosult a megállóhely használatát a rendkívüli forgalmi helyzet megszűnéséig megtiltani.

7. § (1) A szolgáltató csak a járati engedélyben szereplő autóbusszal jogosult a szolgáltatást végezni. A járati engedélyben fel kell tüntetni az autóbusz gyártási évét, gyártmányát, típusát, forgalmi rendszámát, motor- és alvázszámát és a minősítő vizsga érvényességének lejárati időpontját is.

(2) Ha a járat üzemeltetője több járművel kíván különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást végezni, akkor a járati engedélyt minden járműre nézve külön-külön kell kiadni.

Záró rendelkezések

8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § Jelen rendelet hatályba lépésének napján működő, autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás, mely nem felel meg a rendeletben meghatározott feltételeknek, a rendelet hatályba lépésétől számított legfeljebb 3 hónapig végezhető.

Dr. Puskás Tivadar s. k.
polgármester
Dr. Gaál Róbert s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére