Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2013. (X. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának szabályairól

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében, valamint a 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A filmforgatási célú közterület-használattal összefüggő, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben meghatározott valamennyi képviselő-testületi hatáskörben a polgármester jár el.

2. § (1) A filmforgatás során a szomszédos ingatlanok gyalogos és gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani.

(2) Ha a filmforgatási célú igénybevétellel érintett közterületre vonatkozóan már az önkormányzat hatályos közterület-használatra vonatkozó rendelete alapján egyéb közterület-használat iránti kérelmet nyújtottak be, a már előbb benyújtott kérelem az elbírálás során elsőbbséget élvez.

(3) Ha a hatósági szerződés megküldésének időpontjában a filmforgatás célú igénybevétellel érintett közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati engedély van kiadva, a hatósági szerződés csak akkor hagyható jóvá, ha:

a) a filmforgatásra a már kiadott közterület-használat miatt kerül sor, vagy

b) az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező ezt írásban tudomásul veszi, az ellen kifogást nem emel.

(4) Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását, ha a kérelmezővel szemben korábbi közterület-használata során a filmforgatási célú igénybevételre irányuló kérelme benyújtását megelőző egy éven belül jogellenes közterület-használat, vagy díjfizetési hátralék miatt eljárás indult.

3. § A kérelmező köteles az alábbi feltételek biztosításáról gondoskodni:

a) a használat után köteles a közterületen az eredeti állapotot helyreállítani,

b) köteles az általa igénybe vett közterület, valamint a közterületen lévő tárgyakat, közterületi műtárgyakat rendben- és tisztántartani,

c) köteles a keletkező hulladék elszállítására közszolgáltatási szerződést kötni, és ennek keretében valamennyi hulladék elszállításáról gondoskodni,

d) köteles előzetesen tájékoztatni a filmforgatással érintett lakosságot és vállalkozásokat a filmforgatással kapcsolatos valamennyi lényeges információról,

e) köteles a filmforgatással kapcsolatos esetleges forgalomkorlátozásokról haladéktalanul a helyi médiában előzetes tájékoztatást közzétenni,

f) köteles a filmforgatás miatt vagy azzal összefüggésben keletkezett károkat megtéríteni.

4. § (1) A filmforgatással érintett közterület jellegétől függően a kérelmező köteles a filmforgatási célú közterület-használat miatt felmerülő, azzal összefüggésben keletkező bevétel-kiesések, többletköltségek keletkezése miatt külön megállapodást kötni:

a) a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés esetén az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló közlekedési szolgáltatóval, valamint

b) a fizető-parkolóhelyek vonatkozásában a parkolási szolgáltatóval.

(2) Az (1) bekezdésben írt külön megállapodás a közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

5. § A hatósági szerződés jóváhagyásának feltételeként kell meghatározni mindazon előírásokat is, amelyeket a közterület-használattal kapcsolatban a közútkezelő, a zöldfelület kezelője a hozzájárulásában, nyilatkozatában meghatároz.

6. § A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés kizárólag a 2-5. §-ban meghatározott feltételekkel hagyható jóvá.

7. § A jóváhagyott és aláírt hatósági szerződést, vagy annak hiteles másolatát a kérelmező köteles a helyszínen magánál tartani, és az ellenőrzésre jogosultak felhívására bemutatni.

8. § A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események elhárulása esetén a közterület-használatot olyan időtartamra kell meghosszabbítani, ameddig a filmforgatási célú közterület igénybevétel akadályozva volt. A közterület filmforgatási célú használatát az akadály elhárulta, illetve a rendkívüli természeti esemény után, a kárelhárítást és helyreállítást követően, legfeljebb 5 munkanapon belül újra biztosítani kell.

9. § *  (1) Az önkormányzat a tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatát a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény - az igénybevétel iránti kérelem időpontjában hatályos - 3. mellékletében meghatározott legmagasabb díj, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben írt fogyasztói árindex szorzatával korrigált összeg alapján számított közterület-használati díj ellenében biztosítja.

(2) A filmforgatás célú közterület-használatról szóló, jóváhagyott hatósági szerződésben rögzített díjat a hatósági szerződés aláírásával egyidejűleg kell az önkormányzat részére megfizetni.

(3) A közterület filmforgatási célú használata esetén a kérelmező a közterület-használati díj megfizetése alól kizárólag abban az esetben mentesíthető, ha közérdeket szolgál. E rendelet alkalmazásában közérdekű célnak minősül az önkormányzat, az önkormányzat intézménye, az önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, vagy ezek tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint az önkormányzat által alapított alapítvány, közalapítvány által vagy érdekében, továbbá oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő célok, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő filmalkotás érdekében végzett filmforgatás.

(4) A (3) bekezdés alapján nyújtott mentesség, mint csekély összegű támogatás esetén a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (6) bekezdése és az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK rendelete (HL L 379/5. 2006.12.28) szerint kell eljárni.

10. § E rendelet alkalmazásában turisztikailag kiemelt közterületnek minősül:

a) a helyi építészeti értékek védelméről szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/1993. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. mellélet (1) bekezdésében meghatározott városközpont,

b) a Jégpince út, Bartók Béla körút, Homok utca és a Kétrózsa köz által határolt terület,

c) az Árpád utca, Kenderesi utca, Bartók Béla körút által határolt terület.

11. § Filmforgatási célú közterület-használat naponta 9,00-22,00 óra közötti időszakra engedélyezhető, azonban különösen indokolt esetben a hatósági szerződés jóváhagyásában a polgármester ettől eltérő időtartamra is engedélyezheti.

12. § (1) E rendelet a fejlesztéspolitikáért felelős miniszternek a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján kiadott állásfoglalása kézhezvételét követő napon lép hatályba.

(2)-(3) * 

Dr. Puskás Tivadar s. k.
polgármester
Dr. Gaál Róbert s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére