Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2013. (XI. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának szabályairól szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2013. (X. 2.) önkormányzati rendelete módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében, valamint a 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 9. § az alábbi szöveggel lép hatályba:

„9. § (1) Az önkormányzat a tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatát a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény - az igénybevétel iránti kérelem időpontjában hatályos - 3. mellékletében meghatározott legmagasabb díj, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényben írt fogyasztói árindex szorzatával korrigált összeg alapján számított közterület-használati díj ellenében biztosítja.

(2) A filmforgatás célú közterület-használatról szóló, jóváhagyott hatósági szerződésben rögzített díjat a hatósági szerződés aláírásával egyidejűleg kell az önkormányzat részére megfizetni.

(3) A közterület filmforgatási célú használata esetén a kérelmező a közterület-használati díj megfizetése alól kizárólag abban az esetben mentesíthető, ha közérdeket szolgál. E rendelet alkalmazásában közérdekű célnak minősül az önkormányzat, az önkormányzat intézménye, az önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, vagy ezek tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint az önkormányzat által alapított alapítvány, közalapítvány által vagy érdekében, továbbá oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő célok, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő filmalkotás érdekében végzett filmforgatás.

(4) A (3) bekezdés alapján nyújtott mentesség, mint csekély összegű támogatás esetén a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (6) bekezdése és az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK rendelete (HL L 379/5. 2006.12.28) szerint kell eljárni.”

2. § E rendelet a fejlesztéspolitikáért felelős miniszternek a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján kiadott állásfoglalása kézhezvételét követő napon lép hatályba.

Dr. Puskás Tivadar s. k.
polgármester
Dr. Gaál Róbert s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére