Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2013. (XII. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati forrásátadásról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a hivatalosan bejegyzett, nyilvántartásba vett államháztartáson kívüli és belüli szervezetekre (a továbbiakban: szervezet), terjed ki.

(2) A rendelet hatálya a más módon nem szabályozott forrás átadásra terjed ki.

(3) Az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 22. pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet végző civil szervezet számára támogatás nem nyújtható.

(4) Hivatalosan be nem jegyzett, nyilvántartásba nem vett szervezetek (ideértve a természetes személyeket is) az (1) bekezdés szerinti befogadó szervezeteken keresztül igényelhetnek támogatást.

(5) Az alapítványok részére az Önkormányzat költségvetési rendeletében nevesített alapítványi támogatásokon túl pénzeszközt átadni kizárólag a Közgyűlés döntése alapján lehet.

A szervezetek pénzügyi támogatásának módjai

2. § Az Önkormányzat a 1. § szerinti szervezeteket:

a) a Közgyűlés,

b) a Közgyűlés bizottságai, vagy

c) a polgármester döntése alapján támogatja.

A támogatás biztosításának rendje

3. § (1) A támogatást igénylő szervezetnek a támogatási igény előterjesztését megelőzően, előzetesen regisztrálnia kell az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.szombathely.hu) erre rendszeresített felületen.

(2) A regisztráció során az alábbi adatokat kell megadni:

a) a szervezet hivatalos neve,

b) felhasználó neve,

c) jogi státusza,

d) államháztartáson kívüli/ belüli szereplő,

e) a szervezet fő tevékenysége (az alapdokumentum alapján),

f) civil szervezet esetén a szervezet hatóköre (helyi, területi, országos, nemzetközi),

g) civil szervezet esetén a szervezet tagjainak száma,

h) civil szervezet esetén a szervezet közérdekű önkénteseinek száma,

i) a szervezet székhelye,

j) a szervezet levelezési címe (ha nem azonos a székhellyel),

k) a szervezet telefonszáma,

l) bírósági/ törzskönyvi nyilvántartásba vételének száma,

m) adószáma,

n) bankszámla száma,

o) a szervezet hivatalos képviselőjének, képviselőinek neve,

p) címe,

q) telefonszáma,

r) e-mail címe,

s) egyéb aláírásra jogosult személy adatai (ha nem azonos a hivatalos képviselővel).

(3) A regisztrációhoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

a) a szervezet aláírt, hatályos alapdokumentumát (alapító okirat, alapszabály),

b) 30 napnál nem régebbi hitelesített banki aláírási címpéldány,

c) 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat (államháztartáson belüli szereplők kivételével).

(4) A regisztráló szervezet a regisztráció során a szervezettel, annak működésével, tevékenységével összefüggő egyéb adatokat is megadhat.

(5) A (2) bekezdés szerinti adatok hiánytalan kitöltetését és a (3) bekezdés szerinti dokumentumok hiánytalan feltöltését az Önkormányzat 5 napon belül jóváhagyja.

(6) A regisztrált szervezetekről az Önkormányzat folyamatosan frissülő egységes nyilvántartást vezet.

(7) A regisztráció megtörténtéről a regisztrált szervezetet elektronikus úton értesíteni kell.

(8) A regisztrált szervezet köteles:

a) a regisztráció során megadott adataiban bekövetkezett minden változást a változást bekövetkező 15 napon belül a regisztrációs felületen átvezetni,

b) *  minden év január 31. napjáig a regisztrációt megújítani, és (államháztartáson belüli szereplők kivételével) 30 napnál nem régebbi bírósági kivonatot csatolni, vagy amennyiben az előző évhez viszonyítva a regisztrált szervezet adataiban változás nem történt, az erről szóló nyilatkozatot csatolni,

c) az Önkormányzat felé haladéktalanul írásban bejelenteni a szervezet megszűnésének tényét.

(9) Az Önkormányzat a regisztráció (8) bekezdés b) pontja szerinti megújításának szükségességéről a regisztrált szervezetet a határidő lejártát megelőző 15. napon elektronikusan értesíti, és a regisztrált szervezetet a (8) bekezdés b) pontja szerinti határidő elmulasztása esetén a regisztrált szervezetek nyilvántartásból törli.

(10) Az Önkormányzat a (8) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségek teljesítését a 3. § (5) bekezdésben foglaltak szerint jóváhagyja.

A támogatási igény

4. § (1) A támogatási igényt a regisztrációt követően a regisztráció során generált jelszó és felhasználónév használatával elektronikusan kell előterjeszteni a város hivatalos honlapján erre rendszeresített elektronikus felületen.

(2) Támogatás egyedi kérelem vagy pályázat útján igényelhető. A támogatási igény benyújtásának formájáról a támogatás alapjául szolgáló előirányzat felett rendelkező önkormányzati szerv dönt.

(3) A pályázati felhívásnak legalább az alábbiakat kell tartalmazni:

a) pályázat célját,

b) a támogatás feltételeit,

c) az odaítélhető támogatás összegére vagy kereteire vonatkozó rendelkezést,

d) a támogatás felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének alapvető szabályait,

e) a pályázati dokumentáció benyújtásának határidejét, helyét, módját,

f) az elbírálás rendjét, határidejét és az eredményről történő értesítés módját.

(4) A pályázati felhívást a város hivatalos honlapján és a város hivatalos lapjában kell közzétenni.

(5) *  A pályázati adatlap vagy az egyedi támogatási kérelem minimális tartalmi elemei az alábbiak:

a) a szervezet hivatalos neve,

b) jogi státusza,

c) bírósági / törzskönyvi nyilvántartásba vételének száma,

d) adószáma,

e) bankszámla száma,

f) a szervezet hivatalos képviselőjének adatai,

g) civil szervezet esetén a szervezet tagjainak száma,

h) civil szervezet esetén a szervezet közérdekű önkénteseinek száma,

i) a kérelem célja (működés, rendezvény, egyéb)

j) a kérelem tárgya röviden,

k) a kérelem szakmai tartalmának ismertetése, rendezvény vagy egyéb kérelem esetén a megvalósítás tervezett időpontjával, sportrendezvény esetén a résztvevő sportolók várható létszámát,

l) a kérelem részletes költségvetése. Működési támogatás esetén feltüntetve a működési kiadások körét és összegét, valamint a működés fedezetéül szolgáló valamennyi bevétel összegét, azok forrásösszetételét. Rendezvény más egyéb támogatási igény esetén a rendezvény vagy program részletes költségvetését és forrásösszetételét szintén be kell mutatni,

m) ismételt működési támogatás igényelése esetén, a működés teljes körű bemutatásával kell indokolni a támogatás szükségességét,

n) az igényelt támogatás összegét,

o) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján kitöltendő nyilatkozat scannelve; kitöltése eredeti példányban is minden esetben kötelező a szerződéskötéskor, a szerződéskötés feltétele (államháztartáson belüli szereplők kivételével),

p) nyilatkozatot arról, hogy a szervezetnek köztartozása nincs,

q) mindenkori költségvetési rendelet által megkövetelt tájékoztatás a tárgyévben az Önkormányzattól vagy annak bármely szervezetétől kért és kapott támogatások összegéről, céljáról,

r) sport támogatási kérelem esetén a szervezet sportszakmai adatait, versenynaptárját, éves programját,

s) egyedi kérelmek esetén meg kell jelölni a kérelem címzettjét (tipikusan bizottságok, polgármesteri keret, vagy előzőek hiányában az Önkormányzat).

(6) Pályázati felhívás esetén a pályázat kiírója a pályázati adatlap (5) bekezdés szerinti minimális tartalmi elemein felül egyéb adatokat is kérhet.

(7) A támogatási igény Önkormányzathoz történő beérkezéséről a kérelmezőt elektronikusan értesíteni kell.

(8) A benyújtott támogatási igényekről az Önkormányzat folyamatosan frissülő naprakész nyilvántartást vezet.

(9) A támogatási igény bármikor visszavonható.

(10) Amennyiben a támogatásról a Közgyűlés bizottsága dönt, a támogatási igénynek az erre rendszeresített felületen keresztül, a testületi ülés időpontját megelőző legalább három munkanappal korábban be kell érkeznie.

(11) A támogatási igények elbírálását megelőzően a döntéshozót tájékoztatni kell az alábbiakról:

a) meglévő elszámolási kötelezettségének eleget tett-e a szervezet,

b) a tárgyévben egyéb bizottságokhoz benyújtott kérelmei tárgyáról; összegéről,

c) a tárgyévben az Önkormányzattól kért és kapott támogatások céljáról, összegéről,

d) az aktuális kérelem tárgyáról, összegéről,

e) rendezvény esetén a rendezvény megvalósulásának várható időpontjáról,

f) a döntés alapjául szolgáló költségvetési előirányzat kihasználtságáról.

(12) A döntésről a támogatott szervezetet a döntést követő öt munkanapon belül elektronikusan értesíteni kell.

(13) Az Önkormányzat az elnyert támogatások összegéről, kedvezményezettjéről és céljáról a nyilvánosság számára is elérhető, folyamatosan frissülő nyilvántartást vezet.

(14) Rendezvény támogatása kizárólag akkor lehetséges, ha a támogatási igény a rendezvényt megelőzően benyújtásra kerül az erre rendszeresített felületen.

(15) A Közgyűlés döntésén alapuló támogatások esetén a Közgyűlési döntést követően kell a 3. § szerinti regisztrációt elvégezni, és az 4. § szerinti támogatási adatlapot kitölteni a támogatási szerződés megkötésének feltételeként.

A támogatási szerződés

5. § (1) A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a támogatás összegét,

b) a támogatás konkrét célját,

c) a támogatás folyósításának feltételeit, és ütemezését,

d) a támogatás felhasználásának és elszámolásának határidejét, módját,

e) a kedvezményezett kötelezettségvállalását a hatályos jogszabályok előírásainak betartására,

f) a kedvezményezett nyilatkozatát a támogatás felhasználásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség tudomásul vételéről,

g) a kedvezményezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a támogatott tevékenység, valamint a támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez, hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez,

h) a szerződésszegés eseteit és szankcióit,

i) * 

Az elszámolás rendje

6. § (1) *  A támogatás kizárólag a döntéshozó által megjelölt konkrét célra használható fel. A támogatói döntésben meghatározott cél módosítására a döntés meghozatalát követően, az elszámolási határidő lejártát megelőzően benyújtott írásbeli kérelmére, egy alkalommal a támogatást biztosító önkormányzati szerv döntése alapján van lehetőség, amennyiben a kérelem hasonló célra irányul, és az a részletes költségvetést tartalmazza.

(2) *  Működési támogatás esetén az elszámolást tárgyévet követő év január 31. napjáig kell benyújtani.

(3) Rendezvény vagy egyéb támogatás esetén a célt legkésőbb a támogatásról szóló döntést követő egy éven belül meg kell valósítani, az elszámolást a megvalósítást követő 60 napon belül be kell nyújtani.

(3a) *  Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonosi részesedésű gazdasági társaság a támogatással a számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló keretében számol el.

(3b) *  Amennyiben a szervezet a támogatási kérelmet a rendezvény vagy egyéb cél megvalósítását megelőzően benyújtotta, de a rendezvény vagy egyéb cél a támogatási szerződés aláírását megelőzően megvalósul, akkor az elszámolási határidő a támogatási szerződés aláírását követő 60 nap.

(4) *  Az elszámolási határidő a támogatottnak az elszámolási határidő lejártát megelőzően benyújtott írásbeli kérelmére, legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb hat hónap időtartamra a támogatást biztosító önkormányzati szerv döntése alapján meghosszabbítható.

(5) Az elszámolási kötelezettség akkor tekinthető teljesítettnek, ha az elszámolást a támogatott szervezet határidőben a támogatási szerződésben előírt módon benyújtotta, és az a pénzügyi, szakmai beszámolót egyaránt tartalmazza, valamint az a támogató által elfogadásra került, továbbá visszafizetési kötelezettség esetén a szervezet a visszafizetést határidőben teljesítette.

(6) A támogató a beérkezett elszámolást harminc napon belül ellenőrzi, és az elszámolás elfogadásáról vagy a szükséges hiánypótlásról elektronikusan értesíti a támogatott szervezetet. A támogató a szervezetet 15 napos határidő tűzésével szólítja fel hiánypótlásra. A hiánypótlási határidő leteltét követően a támogató dönt az elszámolás elfogadásáról.

(7) A támogató az elszámolást vagy annak egy részét kizárólag akkor fogadhatja el, ha a támogatott a támogatást a döntéshozó által megjelölt célra használta fel.

(8) Amennyiben a támogatott a támogató döntésével nem ért egyet, az elszámolás elfogadásáról a támogatást biztosító önkormányzati szerv dönt.

(9) Ha a szervezet az elszámolást határidőben és az előírt módon benyújtotta, és az elszámolás elfogadása folyamatban van, akkor a szervezet számára további támogatás megállapítható, de a támogatási szerződés nem köthető meg.

(10) Ha a szervezet az elszámolást határidőben nem nyújtotta be, de a határidő letelte előtt kérte a határidő meghosszabbítását, és a határidő meghosszabbítását a támogatást biztosító önkormányzati szerv engedélyezte, akkor a szervezet részére további támogatás megállapítható, de a támogatási szerződés nem köthető meg.

(11) Ha a szervezet az elszámolást határidőben nem nyújtotta be, és a határidő meghosszabbítását sem kérte vagy a határidő meghosszabbítása nem került jóváhagyásra, akkor a támogatott szervezet az elszámolási határidő lejártát követő egy éven belül önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

(12) A (11) bekezdés szerinti határidőn túlmenően a szervezet kizárólag abban az esetben részesülhet önkormányzati támogatásban, ha elszámolási kötelezettségét teljesítette.

(12a) *  A (11) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, amennyiben a támogatott szervezet méltánylást igénylő körülményre hivatkozva igazolási kérelmet terjeszt elő, és az abban foglaltakkal a támogatást biztosító önkormányzati szerv egyetért.

(13) Ha a szervezet a regisztráció illetve a támogatási eljárás során megtévesztő vagy valótlan adatot közölt, akkor a szervezet e tény tudomásra jutásától számított három éven belül Önkormányzati forrásból támogatásban nem részesülhet.

(14) A (9) bekezdés szerinti szervezetekről az Önkormányzat külön nyilvántartást vezet, a (11) és (13) bekezdések szerinti, a támogatásból kizárt szervezetekről az Önkormányzat külön nyilvántartást vezet, és a szervezetek regisztrációját hivatalból törli.

(15) Az elszámolás elfogadásának tényét a támogató a 4. § (13) bekezdés szerinti nyilvántartásba feltölti.

(16) Szerződésszegés esetén a támogatott az erre történő felhívástól számított nyolc napon belül köteles az Önkormányzat részére késedelmi kamatokkal együtt visszafizetni a támogatást, vagy annak meghatározott részét.

Záró rendelkezés

7. § (1) A rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Dr. Puskás Tivadar s. k.
polgármester
Dr. Gaál Róbert s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére