Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bek. a) pontjában, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján -Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 19. pontjában megállapított feladatkörében eljárva -,

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, és

a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Vas Megyei Agrárkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya és a közszolgáltatás tartalma

1. § (1) E rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki

a) a termelési hulladék,

b) a- háztartási veszélyes hulladék kivételével -veszélyes hulladék gyűjtésére, átvételére, szállítására és kezelésére.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed:

a) valamennyi ingatlanhasználóra,

b) a közszolgáltatóra, továbbá

c) a közszolgáltató tagjaira.

A közszolgáltatás igénybevételi jogviszony létrejötte

2. § (1) Az ingatlanhasználó az Önkormányzattal hatályos hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel rendelkező közszolgáltatóval a közszolgáltatás igénybevételére egyedi szerződést (a továbbiakban: közüzemi szerződés) köt.

(2) A közüzemi szerződés a közszolgáltató és az ingatlanhasználó között - az (1) bekezdésben foglaltak hiányában - akkor is létrejön, ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatást igénybe veszi, vagy ha a közszolgáltatás részére rendelkezésre áll.

(3) A közüzemi szerződés időbeli hatálya megegyezik a közszolgáltató és az Önkormányzat között létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés időbeli hatályával.

A közszolgáltató közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei

3. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének és ingatlanhasználó általi igénybevételének - közüzemi szerződésben nem rögzített - feltételeiről, valamint az abban bekövetkezett változásokról - a változás hatályba lépése előtt legalább 30 nappal -a honlapján és az Önkormányzat lapjában az ingatlanhasználót tájékoztatja, vagy szükség esetén közvetlenül írásban értesíti.

(2) A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtésének és szállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és nap) - a keletkező hulladék mennyiségének figyelembevételével - a közszolgáltató határozza meg, és arról az ingatlanhasználókat - változás esetén is - az (1) bekezdésben meghatározott módon értesíti. Ennek keretében a közszolgáltató tájékoztatja az ingatlanhasználókat a hulladékudvaron leadható hulladékokról, valamint a hulladékgyűjtő udvar, illetve a gyűjtőszigetek működési rendjéről.

(3) *  A közszolgáltató a hulladékudvaron a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átadás-átvételét március 16-tól november 14-ig hétköznapokon 6.00 óra-18.00 óra között, szombatonként 6.00 óra - 14.00 óra között, november 15-től március 15-ig hétköznapokon 7.00 óra-17.00 óra között, szombatonként 7.00 óra-14.00 óra között biztosítja. Vasárnap és ünnepnapokon a hulladékudvar nem üzemel.

(4) A közszolgáltató a közüzemi szerződésben meghatározott gyakorisággal, de legalább hetente egy alkalommal köteles a bomló szerves anyagot tartalmazó közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladékot az ingatlanhasználóktól elszállítani.

(5) A közszolgáltató az ingatlanhasználó erre irányuló kifejezett írásbeli kérelmére gondoskodik a települési hulladék (4) bekezdésben meghatározottnál gyakoribb elszállításáról különdíjazás ellenében.

(6) A közszolgáltató évente három alkalommal külön díj felszámolása nélkül. gondoskodik a 660, 770 és 1100 literes gyűjtőedények szakszerű tisztításáról és fertőtlenítéséről.

(7) A közszolgáltató a (6) bekezdésben foglaltakon túl - kérelemre, külön szerződés alapján, ellenszolgáltatás fejében - elvégzi a gyűjtőedények szakszerű tisztítását és fertőtlenítését.

(8) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében megtagadja a hulladék elszállítását, ha:

a) nem az 1. mellékletben meghatározott gyűjtőedényben kerül átadásra a hulladék, vagy

b) a szállításra átadott gyűjtőedény nem felel meg a 5. § (6) bekezdésében foglaltaknak, vagy

c) a szállításra átadott gyűjtőedényben a hulladékot a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.) foglaltak megszegésével helyezték el, és azt a közszolgáltató felhívására sem tették üríthetővé, vagy

d) a gyűjtőedényben a 6. § (3) bekezdése szerinti hulladékot helyeztek el, vagy

e) a gyűjtőedényben több hulladékot helyeztek el, emiatt az túltöltött, vagy a gyűjtőedény nem zárható le, vagy

f) a háztartásban képződött biohulladék nem a közszolgáltató vagy tagja jelölésével ellátott, a közszolgáltatónál kapható műanyag zsákban kerül kihelyezésre, vagy az 5 cm átmérőnél vastagabb faágak 1 méternél nagyobb darabokban vagy nem összekötözve kerülnek kihelyezésre, vagy

g) az 1. mellékletben meghatározott zöld színű, 120 literes, a közszolgáltató vagy a tagja jelölésével ellátott hulladékgyűjtő zsákban nem háztartásban képződött biohulladékot helyeztek el, vagy

h) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy olyan anyagot tartalmaz, amely háztartási hulladékkal együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanítható.

(9) A hulladék elszállításának (8) bekezdésben meghatározott bármely ok miatti megtagadása az ingatlanhasználó közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségét nem érinti.

(10) *  A közszolgáltató megtagadja az ingatlanhasználó által a hulladékudvarba beszállított hulladék átvételét, ha az ingatlanhasználó közüzemi szerződéssel nem rendelkezik.

A közszolgáltató, illetve a közszolgáltató tagja által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység

4. § (1) A közszolgáltató:

a) gondoskodik a közszolgáltatás folyamatos ellátásáról,

b) jogszabályban előírt ügyfélszolgálatot működtet,

c) gondoskodik a jogszabályban előírt tájékoztatási rendszer működtetéséről,

d) gondoskodik a jogszabályban előírt nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetéséről és a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítéséről,

e) gondoskodik a közszolgáltatás igénybevevője kifogásának és észrevételeinek jogszabályban előírt kezeléséről.

(2) *  A minősítési engedéllyel és 2016. október 1-től megfelelőségi véleménnyel rendelkező közszolgáltató, illetve a közszolgáltató hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező tagja a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot a közszolgáltatást igénybe vevőtől - a közterületen elhagyott, illetve az ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékot az e rendeletben foglaltak szerint - összegyűjti, átveszi, elszállítja, illetve gondoskodik annak kezeléséről.

Az ingatlanhasználó közszolgáltatással összefüggő jogai és kötelezettségei

5. § (1) Az ingatlanhasználó a Ht.-ben foglalt kötelezettségein túlmenően köteles:

a) a közszolgáltatást legalább a bomló szerves anyagot tartalmazó közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladék vonatkozásában heti egyszeri alkalommal igénybe venni,

b) *  az ingatlanhasználó személyében, illetve az általa használt gyűjtőedény méretében történő változást, továbbá a használaton kívüli ingatlan használatbavételét a közszolgáltatónak a változást, használatbavételt követő 15 napon belül bejelenteni,

c) a települési hulladék gyűjtése és tárolása során megfelelő gondossággal eljárni, annak érdekében, hogy a települési hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, Szombathely város természetes, illetve épített környezetét ne szennyezze,a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

(2) Természetes személyek által használt két szomszédos, legfeljebb összesen 4 fő által lakott önálló lakóingatlan (sorház, családi ház) esetében a közszolgáltatás közösen is igénybe vehető.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben az érintett ingatlanhasználóknak írásban közösen kell nyilatkozniuk arról, hogy a hulladékgyűjtő edényt melyik ingatlanon tárolják és adják át ürítésre, illetve, hogy a közszolgáltatási díjat melyik ingatlanhasználó köteles megfizetni.

(4) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak történő átadásáig a települési hulladék gyűjtésére, tárolására a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített és az 1. mellékletben meghatározott gyűjtőedényt köteles igénybe venni.

(5) *  Mezőgazdasági, kiskert besorolási területen lévő ingatlantulajdonosok a közszolgáltatást a közszolgáltatótól átvett, emblémájával ellátott zsákok használatával, a közszolgáltatási szerződés megkötését követően jogosult igénybe venni.

(6) Az ingatlanhasználó kizárólag olyan műszaki állapotú gyűjtőedényt jogosult használni, amellyel a hulladék zavartalan, biztonságos, szóródás és pormentes ürítése a szállítójárműbe biztosítható.

(7) Az ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő edényeket elsősorban az általa használt ingatlanon belül köteles elhelyezni. Közterületen történő tartós elhelyezés esetén közterület használatához az ingatlanhasználó előzetesen kezelői hozzájárulást köteles beszerezni. Nem tekinthető tartós elhelyezésnek, ha a hulladékgyűjtő edényt csak az ürítés céljából helyezik el a közterületen. Az e rendelet hatályba lépése előtt közterületen tartósan elhelyezett gyűjtőedények esetében- amennyiben köztisztasági és közegészségügyi érdekeket az elhelyezés nem sért- új kezelői hozzájárulás beszerzése nem szükséges. Az így elhelyezett lévő hulladékgyűjtők környékének tisztántartásáról az ingatlanhasználók folyamatosan kötelesek gondoskodni.

(8) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényeket kizárólag a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállítása céljából helyezheti ki a közterületre. Az ingatlanhasználó a települési hulladék elszállítását követően - még a szállítás napján - köteles a gyűjtőedényt a közterületről eltávolítani.

(9) Az ingatlanhasználónak a gyűjtőedény fedelét lecsukott állapotban kell tartania. A települési hulladékot a gyűjtőedényben az ingatlanhasználó úgy köteles elhelyezni, hogy az a gyűjtőedény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű-, és gyalogos forgalmat, és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(10) Ha az ingatlanhasználónál keletkezett hulladék mennyisége esetenként meghaladja a hulladékgyűjtő edény befogadóképességét, abban az esetben az ingatlanhasználó a többlethulladékát a közszolgáltató vagy a tagja jelölésével ellátott, a közszolgáltatónál vásárolt műanyag hulladékgyűjtő zsákban köteles kihelyezni, vagy díjfizetés ellenében újabb ürítést kérhet.

(11) Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkező közszolgáltatás körébe tartozó és rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe nem elhelyezhető hulladékot a hulladékudvarban díjmentesen elhelyezheti.

(12) Az ingatlanhasználó a Karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan felhasznált fenyőfát január 31-ig díjmentesen elhelyezheti az e célra a közszolgáltató vagy tagja által közterületre kirakott gyűjtőkbe, illetve a családi házas övezetekben az ingatlan elé.

(13) A (11) bekezdésben meghatározott és a közszolgáltatás keretében díjmentesen elhelyezhető közszolgáltatás körébe tartozó hulladék mennyisége közszolgáltatási díjfizetésre kötelezett ingatlanhasználónként,

a) különleges kezelést nem igénylő és hulladékgyűjtő edényben el nem helyezhető háztartási vagy háztartási hulladékhoz hasonló hulladék esetén évente mindösszesen legfeljebb 3 m3,

b) építési hulladék esetén alkalmanként maximum 1 tonna, évente mindösszesen legfeljebb 3 tonna lehet.

(14) Háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok (festék, akkumulátor,elektronikai hulladék, szárazelem, vegyszeres göngyölegek, stb.), vagy hasznosítható anyagok (papír, üveg, használt sütőzsiradék, étolaj, stb.)átvételét a közszolgáltató a hulladékudvarban az elhelyezésre vonatkozó szabályok betartásával biztosítja.

6. § (1) Az ingatlanhasználó - a 3. § (6) bekezdésében meghatározott esetet ide nem értve - gondoskodik a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról.

(2) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényben a települési hulladékot köteles úgy elhelyezni, hogy az ne tömörödjön, préselődjön össze, ne fagyjon bele a gyűjtőedénybe, illetve más módon ne akadályozza, vagy tegye lehetetlenné a gyűjtőedény ürítését. A közszolgáltató felhívására az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.

(3) Az az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán közszolgáltatás körébe tartozó hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásban bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett egyéb hulladéktól elkülönítetten gyűjteni.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az ingatlanhasználó székhelyszolgáltatást nyújt és más gazdálkodó szervezet az ingatlanon tényleges tevékenységet nem folytat, feltéve, ha az ingatlanhasználó ezeket a körülményeket a közszolgáltatónak hitelt érdemlően igazolta.

A közszolgáltatás szüneteltetése

7. § (1) Amennyiben az ingatlanhasználó előzetesen írásban bejelenti, hogy az ingatlanát legalább 30 napig nem használja életvitelszerűen, és azt megfelelően igazolja, úgy a közszolgáltató a bejelentést követő hónap első napjától a közszolgáltatást szünetelteti az ingatlanhasználat újbóli megkezdéséig. Az ingatlanhasználat ismételt megkezdését az ingatlanhasználónak haladéktalanul be kell jelentenie a közszolgáltató felé.

(2) Az ingatlanhasználó indokolt esetben az akadályoztatás igazolásával előzetes bejelentés nélkül is kérheti a közszolgáltatás legalább 30 napig történő szüneteltetését az igazolt időszakra vonatkozóan. Az akadályoztatást annak megszűnése után legkésőbb 15 napon belül be kell jelenteni.

(3) Nem alkalmazható az (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezés, ha az ingatlan legalább négylakásos társasházban található, vagy a közszolgáltatást az 5. § (2) bekezdésében meghatározott módon veszik igénybe és a szüneteltetést kizárólag az egyik ingatlanhasználó kérte.

Az elektronikai hulladék kezelésére vonatkozó szabályok

8. § (1) Az elektronikai hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - külön közszolgáltatási díj, vagy egyéb ellenszolgáltatás felszámítása nélkül - gondoskodik.

(2) A közszolgáltatás keretében a közszolgáltató kizárólag a természetes személy ingatlanhasználónál, a háztartásokban képződött elektronikai hulladékot szállítja el.

(3) Az elektronikai hulladékot a természetes személy ingatlanhasználótól elszállítás céljából a közszolgáltató az általa a 3. § (1) bekezdése szerint közzétett hirdetmény útján előzetesen megjelölt helyen és időpontban veszi át.

A lomtalanítás alá tartozó lomhulladék kezelésére vonatkozó szabályok

9. § (1) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról a közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - külön közszolgáltatási díj, vagy egyéb ellenszolgáltatás felszámítása nélkül - gondoskodik.

(2) A közszolgáltatás keretében a közszolgáltató kizárólag a természetes személy ingatlanhasználónál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető, nagydarabos lomhulladékot szállítja el.

(3) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

a) építési, bontási hulladék;

b) hulladékká vált gumiabroncs, vagy a gumiabroncs hulladéka;

c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;

d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;

e) veszélyes hulladék;

f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék;

g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag, vagy fém hulladék;

h) kerti biohulladék,

i) elektronikai hulladék.

(4) A lomhulladékot az ingatlanhasználó elszállítás céljából a közszolgáltató által hirdetmény útján előzetesen megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki.

(5) A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtést végző szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületet, valamint az egyébnövényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

A közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék kezelésére vonatkozó szabályok

10. § (1) Amennyiben a közszolgáltató feladatkörében eljárva észleli, hogy közterületen elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék található, akkor köteles az önkormányzatot erről a tényről, valamint a hulladék becsült mennyiségéről haladéktalanul tájékoztatni.

(2) A közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék gyűjtése, elszállítása, hasznosítása, vagy ártalmatlanítása a közszolgáltatás részét képezi, ha annak tulajdonosa nem ismert. A közszolgáltató az önkormányzat erre irányuló kifejezett megrendelése esetén - a közszolgáltatási szerződésben rögzített mértékű külön díj ellenében - az elszállításáról és ártalmatlanításáról gondoskodik.

A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

11. § * 

A közszolgáltatási díj megfizetésének rendje

12. § *  (1) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó fizeti.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatási díjat abban az esetben is megfizetni, ha a hulladékgazdálkodási kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(3) A (2) bekezdés értelmezésében a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állása megfelelő igazolásának tekintendő, ha a meghatározott járatnapon a járat útvonala az ingatlanhasználó ingatlanát érinti.

A díjfizetés megtagadása

13. § (1) Az ingatlanhasználó megtagadhatja a közszolgáltatási díj megfizetését, ha a közszolgáltató az e rendelet szerinti közszolgáltatási kötelezettségének, a közszolgáltatónak felróható módon nem tesz eleget.

(2) Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj fizetése az (1) bekezdés szerint, ha a szolgáltatás nyújtásában a szolgáltatót az időjárás vagy más elháríthatatlan külső ok akadályozta, és a közszolgáltató a mulasztását az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta, továbbá, ha az ingatlanhasználó a gyűjtőedényét nem helyezte ki, és emiatt a közszolgáltatás meghiúsul.

Fogalommeghatározások

14. § A rendeletben használt fogalmakra a Ht., illetve végrehajtására kiadott rendeletek, továbbá a Polgári Törvénykönyv fogalom meghatározásait kell - a hivatkozott jogszabályok szerinti alapelvek és tartalom alapján értelmezve - alkalmazni.

Hatályba léptető rendelkezés

15. § E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

16. § (1) Ez a rendelet

a) a hulladékgazdálkodás közösségi stratégiájáról szóló, 1997. február 24-i tanácsi állásfoglalásnak;

b) a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK tanácsi irányelvnek;

c) a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK parlamenti és tanácsi irányelvnek;

d) a hulladékokról szóló 2008/98/EK parlamenti és tanácsi irányelvnek;

e) a környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről szóló 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Hatályon kívül helyező rendelkezés

17. § * 

Dr. Puskás Tivadar s. k.
polgármester
Dr. Gaál Róbert s. k.
jegyző

1. melléklet a 48/2013. (XII.5.) önkormányzati rendelethez

A közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtésére és tárolására szolgáló gyűjtőedények

1. Ingatlanhasználóknál történő gyűjtés esetén:

A hulladékgyűjtő edény és zsák megnevezése és űrtartalma
1. 50-60 literes gyűjtőedény
2. 70-80 literes gyűjtőedény
3. 110-120 literes gyűjtőedény
4. 140 literes gyűjtőedény
5. 240 literes gyűjtőedény
6. 360 literes gyűjtőedény
7. 660 literes gyűjtőedény
8. 770 literes gyűjtőedény
9. 1100 literes gyűjtőedény
10. Fekete színű, 120 literes, a közszolgáltató vagy a tagja jelölésével ellátott zsák
(háztartási hulladék vagy háztartási hulladékhoz hasonló hulladék szállításához)
11. Zöld színű, 120 literes, a közszolgáltató vagy a tagja jelölésével ellátott zsák
(háztartásokban képződő biohulladék szállításához)

2. Közterületi gyűjtőszigeten elkülönítetten gyűjtött települési hulladék gyűjtése esetén:

A gyűjtőszigeten elhelyezett hulladékgyűjtőedény megnevezése A hulladékgyűjtőedényben elhelyezhető hulladék fajtája
1. Kék színű jelölő matricával ellátott, műanyag gyűjtőedény papír
2. Sárga színű jelölő matricával ellátott, műanyag gyűjtőedény műanyag (PET palack)
3. Zöld színű jelölő matricával ellátott, műanyag gyűjtőedény színes üveg

  Vissza az oldal tetejére