Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának végrehajtásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak szerveire, az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. § (1) A Közgyűlés a városi önkormányzat 2013. évi költségvetésének tényleges

bevételi főösszegét 18.461.816 eFt-ban,
kiadási főösszegét 17.570.572 eFt-ban

állapítja meg.

(2) Finanszírozási célú kiadások:

Hitel és kölcsöntörlesztés 2.047.685 eFt
Finanszírozási kiadások összesen: 2.047.685 eFt

(3) A finanszírozási célú kiadások belső finanszírozására szolgáló bevételek:

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele
Működési célra: 555.299 eFt
Felhalmozási célra: 10.170 eFt

(4) A finanszírozási célú kiadások külső finanszírozására szolgáló bevételek:

Rövid lejáratú kölcsön felvétele: 300.000 eFt

(5) Finanszírozási bevételek mindösszesen: 865.469 eFt

3. § (1) A költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet, az összevont mérlegadatokat a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott tényleges bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a 3. és 19. mellékletek tartalmazzák.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szervek bevételeit 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás megszervezésének módja szerint önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő költségvetési szerveinek (a továbbiakban: költségvetési szervek) kiadásait 6.649.360 eFt-ban határozza meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásait 1.582.102 eFt-ban, a Közterület-felügyelet kiadásait 168.944 eFt-ban határozza meg.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatainak teljesítését a 6., 14., 15. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A közgyűlés a költségvetési szervek - kiemelt előirányzatként kezelt - 2013. évi engedélyezett záró létszámkeretét 1244 főben határozza meg a 7. mellékletben részletezettek szerint.

(2) A közgyűlés a Polgármesteri Hivatal 2013. évi engedélyezett záró létszámkeretét 240 főben határozza meg, a Közterületfelügyelet engedélyezett záró létszámkeretét 28 főben határozza meg, SZMJV Önkormányzata engedélyezett záró létszámkeretét 1 főben határozza meg.

(3) Az önkormányzat a költségvetési szerveknél az engedélyezett létszámon felül közfoglalkoztatotti létszámot nem határoz meg.

6. § Az ágazatonként meghatározott célok elkülönített kiadásainak felhasználását a 8-13. és 16-18. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat a felhalmozási kiadások előirányzatainak teljesítését 744.431 eFt-ban határozza meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 20. melléklet tartalmazza.

VAGYONMÉRLEG

8. § (1) A 2013. év önkormányzati, és a költségvetési szervek vagyonának mérleg főösszegét a Közgyűlés az alábbiakban határozza meg:

Befektetett eszközök 80.066.228 eFt
Forgóeszközök 2.039.403 eFt
Eszközök összesen: 82.105.631 eFt
Saját tőke 75.811.904 eFt
Tartalékok 879.999 eFt
Kötelezettségek 5.413.728 eFt
Források összesen: 82.105.631 eFt

(2) A vagyonmérleg adatainak részletezését a 27-28. melléklet tartalmazza.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és egyúttal az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2013. (III. 6.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Gaál Róbert s. k.
polgármester jegyző

INDOKOLÁS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2013. (III. 6.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a város 2013. évi költségvetését, melyet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2013. (V. 6.) önkormányzati rendeletével, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2013. (VI. 6.) önkormányzati rendeletével, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2013. (X. 2.) önkormányzati rendeletével, a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendeletével és a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II. 10.) önkormányzati rendeletével - az időközben bekövetkezett változások miatt - módosított.

I. FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek határoznak meg az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szinte minden területen megjelent, elsősorban a sport, és a kulturális, oktatási, egészségügy, szociális ágazat területén. Ezt támasztja alá a beszámolóban kimutatott pénzeszközátadások (alapítványoknak, egyesületeknek stb.) összege is.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, általa alapított gazdasági társaságok, közhasznú szervezetek segítségével, valamint vásárolt közszolgáltatások révén látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyek törvények, rendeletek által előírtak.

A költségvetési intézmények feladatai teljes részletezettséggel az intézményi alapító okiratokban kerültek meghatározásra.

Költségvetési szervek összetétele a következő:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgármesteri Hivatalon kívül a következő intézményeket működtette 2013. január 1-jén:

Megnevezés Intézmények száma
Óvodai ellátás 18 önállóan működő és 1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Közművelődési feladatok ellátása 1 önállóan működő és 5 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Településüzemeltetési, közszolgáltatási feladatok ellátása 1 önállóan működő és 1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Egészségügyi feladatok ellátása 1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása 1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Szociális alapellátási feladatok 1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Összesen 20 önállóan működő és 10 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

2013. január 01. napjától bekövetkezett változások:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) és az ehhez kapcsolódó egyéb jogszabályok 2013. január 1-jétől átalakították a köznevelés rendszerét.

Az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozó óvodai nevelés, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.

A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat, a szakképző iskola kivételével, gondoskodik a köznevelési intézmény működtetéséről.

Az általános iskolák, az alapfokú művészeti iskolák, a gimnáziumok, a kollégiumok, gyógypedagógiai intézmények tekintetében a működtetés keretében az önkormányzat saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket.

A fentiekben ismertetett jogszabályi változások következtében Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatától az alábbi intézmények kerültek el:

Általános iskolai oktatás, és művészetoktatás 11 önállóan működő és 1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Középfokú oktatás és kollégiumi ellátás 10 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény értelmében a 2012. január 1-jén állami tulajdonba és fenntartásba került megyei könyvtárak, megyeszékhely megyei városok területén lévő megyei múzeumok, valamint azok megyeszékhely megyei jogú városok területén lévő tagintézményei 2013. január 1-jétől - a feladat ellátásához rendelkezésre álló személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek egyidejű átadásával - a megyeszékhely megyei jogú városok fenntartásába kerültek. Tehát Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata vonatkozásában a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár és a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum. (Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 514/2012. (XII. 13.) önkormányzati határozat)

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 209/2013. (IV. 25.) önkormányzati határozatának értelmében 2013. április 30. napjával az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (2) bekezdése alapján általános jogutódlással, átalakítás - egyesítés, beolvadás módon megszüntette az Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárházat és az intézményt 2013. május 1. napjától a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeumba beolvadva, tagintézményként működtette tovább.

2013. január 01. napjától állami fenntartásba került intézmények költségvetésre vonatkozó hatása:

A köznevelési feladatok jelentős részének állami feladattá válásával egyidejűleg az önkormányzati gazdálkodást biztosító források átrendeződése is megtörtént.

Ez azt jelentette, hogy az önkormányzatot nem illette meg:

- a SZJA bevétel,

- az illeték bevétel

- valamint a gépjárműadó bevételből a 100% mértékű összeg helyett csak 40%

Természetesen a feladatcsökkenés kiadások csökkenésével is járt.

A Szombathelyi Köznevelési Gamesz (névváltozás: 2013.12.04.) látja el valamennyi általános iskola és középiskola élelmezéssel kapcsolatos feladatait, továbbá az általános iskolák és két gimnázium (Nagy Lajos Gimnázium és Kanizsai Dorottya Gimnázium) működtetési és fenntartási feladatait. Tehát ezen feladatokhoz kapcsolódó kiadások jelentkeznek Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata zárszámadásában a következőkben bemutatott adatok szerint, összehasonlítva a 2012. évi tényadatokkal:

ezer forintban
2012. évi beszámoló teljesítés adata 2013. évi beszámoló teljesítés adata
Megnevezés Általános iskolák Középiskolák Általános iskolák (élelmezés,
működtetés, fenntartás)
Középiskolák
(élelmezés,
Nagy L. Gim., KDG működtetés, fenntartás)
személyi juttatások 1 589 568 2 267 620 135 743 29 267
járulékok 424 957 603 196 30 070 6 504
dologi kiadások 219 865 1 081 159 573 160 238 441
ellátottak pénzbeli juttatása 21 116 59 818 500 250
előző évi pénzmaradvány 36 407 32 441 0 0
beruházási kiadások 9 212 102 496 45 604 3 588
felújítási kiadások 33 144 36 811 4 986 23 431
előző évi pénzmaradvány felhasználás 2 262 10 849 0 0
Összesen kiadás 2 336 531 4 194 390 790 063 301 481

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 4 nemzetiségi önkormányzat (horvát, roma, német, szlovén) működésével kapcsolatos feladatokat is ellátta.

A nemzetiségi önkormányzatokhoz költségvetési intézmények nem kapcsolódnak.

Szombathely város önkormányzata a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosságszáma alapján, mely a következő:

Lakosság száma 2012. január 1-jén 78.462 fő, mely az előző évhez képest 327 fős csökkenést mutat.

I/a. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

Az önkormányzat pénzkészletének 2013. évi változását a 35. sz. mellékletben mutatjuk be.

Az önkormányzat intézmények nélküli záró pénzkészletének összege 2013. december 31-én 771.117 eFt volt ami nem csak az elszámolási számla egyenlegét mutatja, hanem az egyéb (pl.: bérlakás elkülönített számlája, pályázatok alszámlái, munkáltatói kölcsön számlája, illetve a devizaszámla) alszámlákon elkülönített egyenlegeket is tartalmazza.

Az önkormányzat elszámolási főszámlája ténylegesen ebben az időpontban 623.958 eFt egyenleggel zárt.

II. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

A város 2013. évi bevételi előirányzata 15.907.772 eFt eredeti előirányzatról az évközi rendeletmódosítások során összességében 33,13%-kal, 5.270.649 eFt-tal növekedett:

A változás főbb okai:

- a 2012. évi pénzmaradvány elszámolásakor jóváhagyott, jelentős összegű áthúzódó kötelezettségvállalások forrásai

- az önkormányzati és az intézményi saját hatáskörű többletbevételek,

- az év közben biztosított központi és központosított támogatások,

- az átvett pénzeszközök összegei jelentették.

Az önkormányzat összesített bevételi forrásainak teljesítését és annak megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti:

BEVÉTELEK 2013. évi mód. ei. 2013. évi telj. Telj. %-a Megoszlás
Intézményi működési bevételek 3 256 094 3 261 657 100,17 17,67
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 4 684 977 4 529 252 96,68 24,53
Ebből: Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 3 455 710 3 455 710
- Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 34 022
- Működési célú támogatásértékű bevételek 1 229 267 1 039 520
Működési célú átvett pénzeszközök 90 861 86 135 94,80 0,47
- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 17 068 12 067
- Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről 73 793 74 068
Közhatalmi bevételek 7 851 178 7 847 951 99,96 42,51
Felhalmozási bevételek 1 076 238 1 026 745 95,40 5,56
Ebből: Tárgyi eszközök értékesítése 370 519 370 441
- meglévő részesedések tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 409 912 409 912
- Egyéb pénzügyi befektetések bevételei 125 704 125 864
- egyéb felhalmozási bevételek 170 103 120 528
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 417 979 728 549 30,13 3,95
Ebből: Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 414 964 414 964
- Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 2 003 015 313 585
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 120 495 116 058 96,32 0,63
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről 60 310 56 353
- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről 60 185 59 705
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 19 497 822 17 583 519 90,18
Finanszírozási bevételek 1 680 599 865 469 51,50 4,69
Ebből: pénzmaradvány 569 192 565 469
- különböző finanszírozási bevételek 1 111 407 300 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 21 178 421 18 461 816 87,17 100,00

Intézményi működési bevételek: 17,67%-ot képviselnek az összes bevételből.

Az oktatási intézmények működési bevételi teljesítése kisebb mértékű alulteljesítést mutat az intézményi ellátási díjak betegségekből, távollétekből eredő elmaradása miatt.

A kulturális intézményeknél az eredeti előirányzathoz képest jelentős többletbevétel realizálódott (307.242 eFt), melyet saját hatáskörű előirányzatmódosítási kérelmükben módosítottak.

Az önkormányzatnál a működési bevételek jelentős hányadát a bérleti és lízingdíj bevételek képezik. Itt számoljuk el az önkormányzati helyiségek és lakások bérleti díját, valamint a közterület-foglalási és parkolás gazdálkodási bevételeket is.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

A tervezett előirányzatot módosították az év közbeni igényléseken alapuló egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásként önkormányzatunkat megillető összegek, valamint a központosított előirányzatok évközi módosításai.

Működési célú támogatásértékű bevételek

Működési támogatásértékű bevételként tervezett 1.229.267 eFt bevételi előirányzatból a ténylegesen realizálódott összeg 1.039.520 eFt volt.

Ebből az Egészségügyi Alapellátó Intézmény OEP finanszírozása 182.928 eFt.

2013. évben itt számoljuk el az előző évi pénzmaradvány elszámolás finanszírozásból adódó korrekcióit is, mely működési célra önkormányzat összesen 214.380 eFt.

Az Európai Uniós pályázatokhoz kapcsolódó bevételek a támogatási szerződések szerinti lehívások ütemében érkeznek.

Működési célú átvett pénzeszközök 86.153 eFt jelentősebb összegei:

Savaria Városfejlesztési Kft tagi kölcsön visszatérülése 10.031 eFt
Intézmények (Savaria Szimfonikus Zenekar, Mesebolt Bábszínház) vállalkozásoktól kapott támogatásai 71.046 eFt

Közhatalmi bevételek 42,51%-ot képviselnek az összes bevételből.

A helyi adóbevételeink változását (indexét) - az előző évi tényadatokat 100%-nak tekintve - az alábbi táblázat mutatja be:

2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012
Építményadó 98,9 100,07 102,56 146,12 105,92
Idegenforgalmi adó 80,1 93,84 87,43 120,04 104,10
Iparűzési adó 88,6 100,18 118,26 108,54 111,18
Összesen: 90,1 100,15 115,63 113,99 110,19

A helyi iparűzési adóbevétel vonatkozásában az előző évhez képest a bevételi összeg jelentősen emelkedett, összegszerűségében 620.869 eFt-tal. Az előirányzat túlteljesülését néhány kiemelkedő adóerővel rendelkező szombathelyi vállalkozás jelentős adókötelezettség növekedése eredményezte.

Az építményadó tekintetében a 2012. évi adatokhoz képest a megvalósult beruházások eredményeként mutatkozott jelentős bevétel növekedés.

Az idegenforgalmi adó összegszerűségében kis arányt képvisel, a vendégéjszakák száma emelkedést mutat.

Felhalmozási bevételek

A tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése. Önkormányzati lakások, ingatlanok érékesítéséből pályáztatás során befolyt bevétel 365.367 eFt.

Meglévő részesedések tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek címen a VASIVÍZ Zrt.-ben lévő részesedésünk csökkenését számoltuk el.

Egyéb pénzügyi befektetések bevételei: Osztalék és hozam bevétel a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.-ben, valamint a VASIVÍZ Zrt.-ben lévő részesedésünk után illette meg önkormányzatunkat.

Egyéb felhalmozási bevételek között jelentős bevétel a VASIVÍZ Zrt. által üzemeltetett városi szennyvíz- és ivóvíz rendszer üzemeltetési bevétele 107.867 eFt.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Az Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75. §-ában foglaltak szerinti 5000 fő feletti városok adósságkonszolidációja kapcsán a konszolidáció önkormányzatunk esetében két formátumban valósult meg, állam általi átvállalással és törlesztési célú támogatással.

Az összesen 10.641.215 eFt összegű adósságkonszolidálás során a költségvetési támogatásként befolyt összeg 394.523 eFt.

A felhalmozási támogatásértékű bevételként tervezett 2.003.015 eFt bevételi előirányzatból a ténylegesen realizálódott összeg 313.585 eFt volt.

2013. évben itt számoljuk el az előző évi pénzmaradvány elszámolás finanszírozásból adódó korrekcióit is, mely fejlesztési célra önkormányzat összesen 51.730 eFt.

Az Európai Uniós pályázatokhoz kapcsolódó támogatásértékű felhalmozási bevételek a projektek megvalósulási ütemének megfelelően és a támogatási szerződésekben foglaltak szerint kerülnek lehívásra.

Főbb 2013. évben induló projekt 2014. évre áthúzódó támogatása:

KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése 224.612 eFt
Játéksziget Óvoda fejlesztése NYDOP-5.3.-/B-12 117.486 eFt
TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása pályázati kiadások 685.000 eFt
NYDOP 1.1/B1-13-k-2013-0007 új városliget építése Szombathelyen 550.429 eFt
Körmendi út - Óperint utcai szoc. célú rehab. NYDOP-3.1.1/B2-13k2-2013-0003 90.170 eFt

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése összesen 116.058 eFt, melynek jelentősebb tételei:

Munkáltatói kölcsön visszatérülése 15.310 eFt
Lakáskölcsöntörlesztés 40.185 eFt
Nyugat Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási projekthez SZOVA-tól átvett pénz 47.720 eFt

Finanszírozási bevételek

Az önkormányzat év közbeni likviditása 300.000 eFt összegű rövidlejáratú kölcsön felvételével volt biztosított, amely visszafizetésre került.

III. KIADÁSOK ALAKULÁSA

Önkormányzatunk összevont pénzügyi mérlegének kiadási előirányzatai 82,96%-ban teljesültek. A 2013. év teljesítési adatai alapján a kiadások megoszlása az alábbi:

KIADÁSOK 2013. év
mód. ei.
2013. év
teljesítés
Telj.
%
Megoszl.
%
Személyi juttatások 3.866.842 3.596.307 93,00 20,478
Munkaadókat terhelő járulékok 984.185 910.437 92,51 5.18
Dologi és egyéb folyó kiadások 7.625.490 7.078.212 92,82 40,28
Egyéb működési célú kiadások 2.409.947 2.259.814 93,77 12,86
- Működési célú támogatásértékű kiadások 583.559 530.731 90,95
- Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
8.566 8.566 100,00
- Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 1.811.678 1.720.517 94,97
- Tartalék (Működési célú) 6.144 0 0,00
Ellátottak pénzbeli juttatásai 415.964 405.829 97,56 2,31
Felújítások 2.275.701 376.899 16,56 2,15
Beruházások 1.265.390 655.112 51,77 3,73
Egyéb felhalmozási célú kiadások 242.647 240.277 99,02 1,37
- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 99.538 91.497 91,92
- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
12.140 9.489 69,93
- Felhalmozási célú pénzeszközátadások
áht-n kívülre
127.403 136.811 107,38
- Tartalék 86 0 0,00
- Befektetési célú részesedések vásárlása 3.480 3.480 100,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 19.086.166 15.510.059 81,26 88,35
Finanszírozás kiadásai 2.092.255 2.047.685 97,87 11,65
KIADÁSOK ÖSSZESEN 21.178.421 17.570.572 82,96 100,00

A személyi juttatások és járulékok teljesítése 93,00% illetve 92,51%. A maradvány összesen 344.283 eFt az intézmények személyi juttatás és járulék előirányzat maradványa.

A pénzmaradvány felülvizsgálat során az előirányzat maradvány összegéből 96.578 eFt javasolt visszaadásra az intézmények részére, kötelezettségvállalással terhelt maradványként. Az áthúzódó tételek tartalmazzák a december hónapban kifizetett megbízási díjak, költségtérítések, jubileumi jutalmak összegét, a nyugdíjazásokkal és létszámleépítésekkel kapcsolatos áthúzódó kifizetéseket. A járulékok mindezek függvényében alakultak.

A Dologi kiadások előirányzat maradványa 547.278 eFt.

Ebből az intézmények előirányzat maradványa 205.027 eFt, melyből 186.887 eFt-ot az intézmények kötelezettséggel terhelt maradványként jelentettek, vagyis ezek átvett, pályázati és céllal kapott pénzeszközök fel nem használt összegéből származik.

Az önkormányzat maradványa 343.347 eFt, amely a kommunális, városüzemeltetési kiadások, útfenntartás, intézményi karbantartás, pályázatok 2014. évre áthúzódó ki nem fizetett szállítói tartozásai és áthúzódó kötelezettségvállalásai összegéből adódik.

Egyéb működési célú kiadások

Az államháztartáson belüli támogatásértékű kiadások teljesítése 88,94%, az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások teljesítése 94,97%.

Önkormányzatunk kötelező és önként vállalt feladatait döntő többségben közhasznú szervezetek, egyesületek, útján támogatási formában látja el.

Az ágazati kiadások táblázataiban a részletes feladat meghatározások bemutatásra kerültek.

A felújítási kiadások 16,56%-ban - 376.899 eFt-ban - teljesültek, az önkormányzat előirányzott beruházási kiadásainak 51,77%-a, 655.112 eFt került kifizetésre a tárgyév során. A felújítások és beruházások részletes feladatai az ágazati kiadásoknál kerülnek ismertetésre.

ÁGAZATI KIADÁSOK

Oktatási kiadások (8. sz. melléklet)

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése - az intézmények működtetésén túl - 2013. évre vonatkozóan 337.300 eFt-ot biztosított oktatási célokra, amely összeg tartalmazta az oktatási intézmények karbantartására fordítható 45.000 eFt-os keretet. Az előirányzat összege a költségvetési rendelet módosításait követően 732.157 eFt-ra módosult az alábbiakra tekintettel:

- az előirányzatot csökkentette az intézmények részére átcsoportosított támogatások, és a karbantartásra fordított kiadások összege,

- növelte a pénzmaradvány jóváhagyott összege, (köztük a TÁMOP 3.1.2-11//-2012-0045 pályázat keretében - a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban természettudományos laboratórium kialakításához - nyert 320.520 eFt),

- növelte a KLIK felé fennálló kötelezettség: az általános és középiskolák áthúzódó kiadásaira biztosított 113.264 eFt.

Az oktatási kiadásokban szereplő tételek döntő többsége törvény, önkormányzati rendelet, közgyűlési határozat illetve fennálló szerződések alapján került tervezésre és felhasználásra.

Az Oktatási kiadásokból - a karbantartás kivételével - kizárólag az Oktatási Bizottság határozata alapján történt kifizetés.

Oktatási intézmények karbantartása

A nevelési-oktatási intézmények karbantartására elkülönített összegből - intézményi finanszírozás keretében, Városfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság határozatainak megfelelően - a felmerülő karbantartási, korszerűsítési munkák kerültek elvégzésre.

Kulturális kiadások (9. sz. melléklet)

Kulturális kiadásokra illetve média támogatására 2013. évben összesen módosított előirányzatként 2.686.260 eFt-ot biztosított a Közgyűlés, amelyből 2.461.024 eFt a kulturális intézmények támogatása.

A Kulturális és civil alap tételsorán 23.773 eFt állt rendelkezésre, amelyből kifizetés kizárólag a Kulturális és Sport Bizottság határozata alapján történt. Az összeg 2013. december 31. napjáig 97,59%-ban felhasználásra került.

A rendezvények, egyesületek, közös fenntartású intézmények, médiák, színház támogatása a szerződésekben meghatározottak szerint kerültek kifizetésre.

A 2013. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 14.988 eFt a pénzmaradvány előterjesztésben szerepel.

Szociális kiadások (10. sz. melléklet)

Szociális kiadásokra a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat támogatásán kívül módosított előirányzatként 651.932 eFt állt rendelkezésre, a teljesítés év végéig 95,55%.

A központi bevételekkel fedezett kiadásokra 301.810 eFt állt rendelkezésre, amely összeg 99,12%-ban kerültek felhasználásra.

Az önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások teljesítése összességében 92,46%-os, a rendelkezésre álló 350.122 eFt előirányzatból 323.728 eFt került 2013. december 31. napjáig kifizetésre.

Önkormányzati támogatásból biztosított segélykeretből a szociálisan rászorult emberek érdekeit és jogos igényeit szem előtt tartva törekedtünk a központi és a helyi irányelveknek megfelelő gazdálkodást folytatni.

A bizottsági határozatokkal biztosított 2014. évre áthúzódó kötelezettségvállalások összege 27.762 eFt.

Egészségügyi kiadások (11. sz. melléklet)

Az Egészségügyi Alapellátó Intézet támogatásán kívül eredeti előirányzatként 69.364 eFt állt rendelkezésre, az intézmények részére történő átcsoportosításra, illetve a Segítés városa programra kapott támogatásra tekintettel a módosított előirányzat 72.140 eFt, mely összeg év végéig 72,53%-ban felhasználásra került.

A 2013. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 19.816 eFt a pénzmaradvány előterjesztésben szerepel.

Gyermekvédelmi kiadások (12. sz. melléklet)

Az Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi működési és felhalmozási kiadásokra biztosított támogatásán kívül 3.800 eFt állt rendelkezésre, a jóváhagyott pénzmaradvány összegével az előirányzat 4.124 eFt-ra módosult. A felhasználás az alábbiak szerint alakult:

- A Gyermekek átmeneti Otthona TEGYESZ támogatására 2.324 eFt állt rendelkezésre. A szerződés 2013. december 31. napjával lejárt, 2014. évtől az Önkormányzat saját intézményével biztosítja kötelező feladatának ellátását.

- A Helyettes szülői hálózat költségeire 300 eFt került tervezésre. A feladat a Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével kerül ellátásra, a 2013. évi alacsony igénybevételre tekintettel az összeg nem került felhasználásra.

- Az SOS Gyermekfalu Magyarország Alapítvány részére biztosított 1.500 eFt támogatási összeg átutalásra került.

Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai (13. sz. melléklet)

Erdőgazdálkodási költségek sora terhére a megkötött szerződés szerinti munkákat rendeltük meg.

A Parkolásgazdálkodási kiadások előirányzatából a megkötött szerződés szerint fizettük a parkolás üzemeltetését.

Közbeszerzési kiadások sorából a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt.

A vagyongazdálkodási kiadások előirányzatát hirdetésekre, értékbecslésekre és földhivatali eljárási díjakra költöttük.

A Savaria Városfejlesztési Kft. tulajdonosi támogatásként 28.491 eFt-ot és tagi kölcsönként 10.031 eFt-ot, a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 5.000 eFt működési támogatást kapott.

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász támogatása tételsoron 30.000 eFt került tervezésre, az ellátási szerződésben foglaltak szerint 2013. december 31. napjáig a teljes összeg kiutalása megtörtént.

Az intézményeknek 2012. évben ki nem utalt támogatás 223.237 eFt-os összegét teljes mértékben teljesítettük.

A helyi közösségi közlekedés támogatása címen kapott központosított pénzeszközök beérkezése után az összegek a Vasi Volán részére továbbutalásra kerültek.

Az egyéb működéssel kapcsolatos kiadások és egyéb támogatások, kiadások tételsorok a szerződésekben és kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelően kerültek kiutalásra, az áthúzódó kötelezettségvállalások összegeit a pénzmaradvány előterjesztésben szerepeltetjük.

Sportkiadások (16. sz. melléklet)

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. évben a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. működtetésén túl 549.356 eFt-ot biztosított a sport ágazat kiadásaira. A sportkifizetésekre Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése és a Kulturális és Sport Bizottság határozatai alapján, kizárólag szerződéskötést követően került sor.

A nagyobb összegű támogatások a sportszervezetekkel egyeztetett ütemezés szerint történtek, ilyenek például: FALCO KC Kft., Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft, Haladás VSE, Dobó SE, Viktória FC.

A többi sportszervezet a Sport Bizottság döntése alapján - pályázati úton - működési támogatásban, vagy - szintén pályázati úton - sportrendezvény-támogatás részesült.

A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség és a Városi Diáksport Bizottság a Kulturális és Sport Bizottsághoz benyújtott éves programja alapján kapott támogatást. A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség támogatása 2013. évben 8.000 eFt, a Gyermek és ifjúsági sport támogatása pedig 24.400 eFt volt.

Kommunális és városüzemeltetési kiadások (17. sz. melléklet)

Az Egyéb feladatok előirányzatából fizettük ki a Tóth Géza emlékpark rendbetételét, valamint a Szova Zrt.-vel kötött szerződés alapján az aluljárók fenntartását, nyilvános illemhelyek üzemeltetését, autóbuszvárók fenntartását, közterületek lobogózását, utcanévtáblák kihelyezését, közterületi hulladékgyűjtők karbantartását, egyéb városgazdálkodási szolgáltatásokat (szánkópálya, sípálya, szökőkút, stb.), rágcsálóirtást, perköltséget, ügyvédi díjat, hitelezői igény költségtérítését, közkifolyók díját.

A Csapadékvízelvezetés előirányzatából a Rumi u. - Gábor Á. u. - Jászai M. u. - Krúdy Gy. u. által határolt és a Teleki B. u. - Stromfeld u. - 11-es Huszár u. által hat területek csapadékvíz elvezetési munkáihoz kapcsolódó építési engedély megújításra került.

A köztisztasági tevékenységet a Szova Zrt. szerződésben rögzített gyakorisággal végezi.

A parkfenntartási munkákat 2011. január 1-től a város teljes területén a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. látja el parkfenntartási szerződés keretében.

A Temetkezés és ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat szerződésnek megfelelően elvégezte a szolgáltató. Tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként 2012. december 1-től öt évre a szolgáltatói szerződést megkötöttük.

Az önkormányzati tulajdonú bel- és külterületek kaszálását a Szova Zrt. a szerződésnek megfelelően elvégezte.

A Csaba úti felüljáró fenntartását, karbantartását a Szova Zrt., illetve az E.On szerződés szerint teljesítette.

Környezetvédelmi kiadások előirányzatából a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság a következőket támogatta: a Bogáti kastélyparkban fák felmérését, fapótlási terv készítését; a nevelési-oktatási intézményekben meghirdetett szárazelem gyűjtési akció jutalmazását, a Bercsényi Miklós Általános Iskolát a „Nem bántja a szemét a szemét?” környezetvédelmi vetélkedő, a Csónakázó-tó szigetének munkagépekkel történő megközelítéséhez szükséges pontonhíd építése, illetve 15 db „Helyi jelentőségű védett természeti értékek” tábla készítését.

Út - hídfenntartási, felújítási kiadások (18. sz. melléklet)

Az Út-hídfenntartási, felújítási kiadásokra biztosított előirányzatok a kötelezettségvállalásokat, valamint a folyamatban lévő megrendelt munkákat figyelembe véve teljesültek.

A „Kátyúkár-önerő biztosítása” előirányzatából az önkormányzati önrész összegét fizettük ki.

A Közvilágítás előirányzatából Ipari park (Puskás T. u., Vámház u., Csaba u., Vásártér u., Jávor u.) nem világító lámpatestek karbantartási, javítási munkáit; a Pálya u-ban, a 87. sz. elkerülő AGIP Benzinkút előtti körforgalomnál és a Körmendi u.-Brenner krt. körforgalomnál közlekedési balesetben kitört kandeláberek és lámpatestek szállítását és felszerelését, valamint a Szántó K. u-ban 1 db Altra felszerelését fizettük ki.

A Hézagkiöntés előirányzatából a város kijelölt útjain az aszfaltrepedések javítását november-december hónapokban elvégeztettük.

A Hídfenntartás sorából a város területén lévő hidak (Markusovszky u., Bogáti fasor, Sorok úti, Hunyadi u., Jézus Szíve templom mögötti híd) állagmegóvásához szükséges, valamint a Vak Bottyán utcai Gyöngyös-patak híd elkorlátozásához szükséges munkálatokat rendeltük meg.

A „Zárt csapadékcsatorna” sorából a Szent Gellért u. (Hunyadi J. - Mikes K. u.) és a Bartók Béla krt. - Perintparti sétány - Bartók B. krt. -Váci u. - Nagy László u. - Szent Gellért u. - Árpád út, 11-es Huszár út közötti szakaszon az azonnali beavatkozást igénylő csapadékvíznyelő akna és bekötővezeték építési, árokmélyítési munkáit fizettük ki.

A Nyílt árok tisztítás előirányzatából a nyílt árkok iszapolást, mederprofilozását, az árkok területén lévő bozót és cserje irtását, valamint az önkormányzati árvízvédelmi művek karbantartási munkáit folyamatosan végeztettük el.

A Víznyelők tisztítása előirányzatából az azonnali beavatkozást igénylő feladatok elvégzésére használtuk fel.

Fejlesztési célú kiadások (20. sz. melléklet)

Pénzeszközátadás

A Petőfi telepi közösségi ház építésének támogatásának felhasználásról támogatottak a megállapodásnak megfelelően, határidőben elszámoltak, a kivitelezés elkészültek.

Lakásalap

Az iparosított technológiával épült épületek felújítására 2008. évben beadott pályázatok elszámolásai (Diófa u. 6., Jászai M. u. 25., Jászai M. u. 27., Fogaras u. 10., Felsőőr u. 24.) 2013. III. negyedévében megtörténtek.

Az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2009. (X. 15.) önkormányzati rendelet szerint a Bem J. u. 11. Társasház kapott vissza nem térítendő önkormányzati támogatást. A támogatást az önkormányzat 2017. október 31-ig, havi részletekben 64 hónapon keresztül folyósítja.

Vagyongazdálkodás

A Semmelweis u. 27. sz. alatti ingatlan kisajátítási eljárása lezárult, a kártalanítási összeg megfizetésére 2014-ben került sor.

A SZOMHULL Nonprofit Kft. cégalapításához előirányzott összeg kifizetésre került.

A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. számlájára a törzsbetétet befizettük.

A parkolólemez visszavásárlásával kapcsolatos polgári per jogerősen befejeződött, a visszavásárlási árat megfizettük az ITP-ROYAL Kft. részére.

A Herman SZKI terület vásárlás ügyében a szerződés aláírásra került, a vételárat 2013. januárban kifizettük.

Közművesítés

Szombathely MJV szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése című projekt keretén belüli a 48 hónapos garanciális időszak 2014. évben jár le. A vállalkozó a felmerült garanciális hibák javítását haladéktalanul megkezdte.

A projekt végső elszámolását és az ehhez kapcsolódó zárónyilatkozatot a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság elfogadta, a projekt zárásához az Európai Bizottság jóváhagyása szükséges.

Csapadékvíz elvezetés fejlesztése előirányzatából Torony u. - Dolgozók u. - Ernuszt K. u. által határolt terület csapadékvíz elvezetés kivitelezése befejeződött. A Kámon-Herény csapadékvíz elvezetés I. ütem kivitelezése megtörtént.

A Teleki B. u. - Stromfeld u. - 11-es Huszár u. által határolt terület csapadékvíz elvezetésének kiépítésére vonatkozó szerződést megkötöttük, a kivitelezés megindult.

A Stromfeld ltp. meglévő zárt csapadékcsatorna hálózatának Kupor-árok befogadóra történő csatlakoztatás áthelyezésére, a Joskar-Ola ltp. meglévő zárt csapadék csatorna hálózatának Gyöngyös-műcsatorna befogadóra történő csatlakoztatás áthelyezésére vonatkozó tervek az engedélyező hatósághoz benyújtásra kerültek.

Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás

Az út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítás építési és felújítási program előirányzatából a korábbi évek útfelújításaihoz kapcsolódó hatósági díjait fizettük ki.

„Az országos közutak átkelési szakaszán a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének csökkentésére alkalmas beavatkozások” pályázaton a - 11-es Huszár u. vonatkozásában SZMJV Önkormányzata által háromoldalú együttműködési megállapodásban vállalt önerőt elutaltuk, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.

A tömbbelső felújítás előirányzatából a Kisfaludy S. utcai tömbbelső út- és parkoló burkolatépítése befejeződött, a forgalomba helyezési engedélyt a közlekedési hatóságtól megkértük. A parképítési munkák várhatóan 2014. március hónapban megkezdődnek, a befejezési határidő: 2014. május 31.

A Széll K. u. tömbbelső felújítására vonatkozó szerződést megkötöttük, a kivitelezési munkák várhatóan 2014. március hónapban megkezdődnek.

Egyéb beruházások

A Tulipán u. játszótér felújítása megtörtént. A köztéri és képzőművészeti alkotások elhelyezése és felújítása előirányzatból a „Polgárok” és az „Ünneplő menet” szoborkompozíciók felújítását végeztettük el.

A Don Bosco Művelődési Ház díszvilágítása elkészült.

Egyéb fejlesztések

Az Évközi tervezések sorából a korábbi tervezésekhez kapcsolódó hatósági engedélyezési díjakat, visszatartott teljesítési biztosítékot és végszámlákat fizettük ki, így a Szombathely belterületén gyalogátkelőhelyek közvilágításának szabványos felülvizsgálatát, az Óperint u.-Dózsa u. - Kálvária u. csomópont számláját. Utóbbi építési engedélye jogerőre emelkedett és az IVS projekt keretében, mint pályázati elem támogatást nyert, kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásra került.

A Gyöngyös, Perint és Aranypatak, Potyondi árok és Csónakázó tó hídjainak éves hídvizsgálata, a hídnyilvántartás aktualizálása az „Éves hídvizsgálat” keretében megtörtént.

Nagyprojektek, projektek

Történelmi régészeti városrész II. ütem - Az ISEUM rekonstrukciója befejeződött, jogerős használatba vétele és a II. Rákóczi Ferenc utca forgalomba helyezése megtörtént. A projekt 2013. március 31-én lezárásra került, az elszámolást a Közreműködő Szervezet elfogadta.

Az Agora-Savaria Filmszínház bejáratához szennyfogó szőnyeg beépítése megtörtént.

A Hermann Ottó SZKI főépület (Ernuszt kastély) homlokzatának részleges felújítása várhatóan 2014. III. negyedévében befejeződik. A támogatási megállapodást megkötöttük, a beszerzési eljárások folyamatban vannak.

A „Határmenti légszennyezettség mérő rendszer”, RLM L00063 számú projekt önerejét a Közgyűlés Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2013. (I. 31.) önkormányzati határozatával a 2013-2019. években biztosítja. A projektben résztvevő felekkel Együttműködési megállapodásokban rögzítettük az önkormányzat által vállalt pénzügyi és egyéb kötelezettségeket. A projekt Markusovszky utcai helyszínén történő műszaki megvalósítás időpontjától, 2013. április 2-től negyedévente fizetjük ki az állandó helyszínre telepített mérőrendszer üzemeltetéséhez szükséges áramdíjat.

A 2013. január 10-én benyújtott szombathelyi AGORA - Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása „ című pályázat eredményességéről a Közreműködő Szervezettől kapott tájékoztatásra tekintettel a Közgyűlés a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 391/2013. (VII. 24.) önkormányzati határozattal elfogadta a projekt beruházási programját. Ezzel a 685 millió Ft-os támogatás összegén túlmenően egyrészt 73 millió Ft-ot a pályázatban előírtak megvalósítására, másrészt a gazdaságosabb és optimálisabb működéshez további 110 millió Ft fedezetet biztosított. A 2014. januári Közgyűlés további 50 millió Ft-ot különített el az AGORA projekt finanszírozására a kivitelezéshez kapcsolódó magasabb műszaki színvonal elérése érdekében.

A támogatási szerződés aláírását követően a projekt elindításához szükséges közbeszerzési eljárások egy része elkezdődött. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként az ARMEX Budapest Kft. állította össze a személyfelvonó módosítására vonatkozó engedélyezési terveket, készítette el a kiviteli terveket és látja el a kivitelezés során a tervezői művezetői feladatokat. A projekthez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokat a Savaria Városfejlesztési Kft. látja el.

Az eszközbeszerzési és a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárások előkészítése folyamatban van.

A nevelési intézmények fejlesztése - NYDOP-5.3.1/B-12 keretében a Játéksziget Óvoda pályázata nyert. A kivitelezés várható befejezése 2014. III. félév.

A Weöres Sándor Óvoda bővítésére beadott pályázat tartaléklistára került. A Weöres Sándor Óvoda telekhatár rendezése folyamatban van.

Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztési program keretében a Markusovszky utcai sportlétesítmények átalakítására vonatkozó kivitelezések elkészültek, az elszámolások a BM-hez benyújtásra kerültek.

Az önkormányzati intézmények (Csodaország Bölcsőde, Neumann Általános Iskola, Városháza, Hermann Ottó SZKI és kollégium, Puskás Tivadar SZKI és kollégium) épületenergetikai felújítására vonatkozó megvalósítási-energetikai tanulmányok elkészültek. A Csodaország Bölcsőde és a Neumann Iskola vonatkozásában a benyújtott pályázatok eredménytelenül zárultak. A Városháza épületének energetikai és megtérülési mutatói nem tették lehetővé a KEOP-2012-5.5. számú pályázaton való indulást.

Intézményi beruházások, felújítások

A Városi intézményi felújítási alap előirányzatából a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság határozatai alapján a felújítási munkák finanszírozása az intézmények költségvetésén keresztül történt.

IV. ÉRTÉKPAPÍR ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

Hitelállomány alakulása

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75. §-ában foglaltak szerinti 5000 fő feletti városok adósságkonszolidációja kapcsán a konszolidáció önkormányzatunk esetében két formátumban valósult meg, állam általi átvállalással és törlesztési célú támogatással.

Az adósságkonszolidálás során a hitel- és kötvény állomány központi támogatással 391.255 eFt-tal, átvállalással 10.246.692 eFt-tal csökkent. (Összesen tőke csökkenés 10.637.947 eFt)

Az adósságkonszolidáción kívül az önkormányzat önerőből 1.353.968 eFt hiteltörlesztést valósított meg.

A hitelállomány alakulása ezer Ft-ban:

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
Hitel Nyitóállomány 6.728.734 8.567.376 11.746.136 14.260.503 16.176.719 13.867.631
Hitel felvétel 1.506.923 3.698.466 1.945.973 2.001.431 91.813 0
Hiteltörlesztés - önerő 761.077 699.094 976.991 1.281.888 1.859.721 1.353.968
Hiteltörlesztés - adósságkonszolidáció 8.137.967
Zárállomány 7.474.580 11.566.748 12.715.118 14.980.046 14.408.811 4.375.694
Hitelállomány értékelése 1.092.796 179.389 1.545.385 1.196.673 -541.180 7.238
Hitel Mérleg záró 8.567.376 11.746.137 14.260.503 16.176.719 13.867.631 4.382.932
Kötvény 2.499.980 2.499.980 2.499.980
Adósságkonszolidáció 2.499.980
Összesen 18.676.699 16.367.611 4.382.932

V. VAGYON ALAKULÁSA

Az eszközök állományi értékének változása az előző évekhez viszonyítva %-ban:

2009/
2008
%
2010/
2009
%
2011/
2010
%
2012/
2011
%
2013/
2012
%
Immateriális javak 97,51 102,98 74,48 145,10 150,66
Tárgyi eszközök 95,59 105,95 97,33 98,88 95,29
Befektetett pénzügyi eszközök 117,23 100,61 99,21 99,23 62,73
Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök 135,65 101,81 120,36 98,39 144,77
Befektetett eszközök összesen 103,11 104,57 101,26 98,87 100,84
Készletek 114,66 102,82 119,88 94,50 75,19
Követelések 128,67 102,20 99,32 113,54 91,85
Értékpapírok
Pénzeszközök 156,47 44,89 158,24 19,41 200,83
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 110,87 172,07 108,88 32,60 92,27
Forgó eszközök összesen 144,58 68,45 129,91 40,82 121,49
Eszközök összesen 104,83 102,50 102,36 96,04 101,27

Az önkormányzat összevont mérlegfőösszege a 2012. évi záró adathoz képest emelkedést mutat, 81.079.298 eFt-ról, 82.105.631 eFt-ra növekedett.

Az összevont mérlegfőösszeg változásában szerepet játszik a törvényi változások hatása is, mivel Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár és a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum az önkormányzat fenntartásába került. A két intézmény mérlegfőösszege 1.850.277 eFt növekedést eredményezett az előző év nyitó adatában.

A Középiskolák 2012. évi zárómérleg adata az önkormányzat könyveibe átvételre került - a számviteli szabályok szerint a tartalékelemek kivételével - ez összesen 16.221 eFt-tal módosította az önkormányzat összevont mérleg főösszegének előző évi nyitó adatát.

Az önkormányzat mérlegében a befektetett eszközök átrendeződése figyelhető meg a tárgyi eszközök és a befektetett pénzügyi eszközök csökkenésével és az üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök növekedésével.

A tárgyi eszközök csökkenésének fő oka, hogy a Középiskolák tárgyi eszközei vagyonkezelésre átadásra kerültek a Klebelsberg Intézményfenntartó Társulás részére, így ezen vagyonelemek az Üzemeltetésre, kezelésre átadott mérlegfősoron szerepelnek. A vagyonkezelésre átadott vagyon záró nettó értéke 3.418.573 eFt.

A tárgyi eszközök között minimális növekedést mutat a befejezetlen beruházások állománya, mivel a 2013. évben kifizetett beruházásokat a tárgyévben már aktiváltuk is:

- KDG természettudományos oktatásért pályázat során beszerzett eszközöket

- Markusovszky 6. sz. alatti sportlétesítmények felújítását

- ISEUM-ban beszerzett eszközöket

Az útfelújítások, csapadékcsatorna felújítások jelentős része még nem került aktiválásra, ezeket továbbra is a befejezetlen beruházások között tartjuk nyílván. Újonnan induló nagyobb projektekre 2013. évben jelentősebb összeg még nem került kifizetésre. Év végén a 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdése alapján felülvizsgáltuk a befejezetlen beruházások állományát és azon tervdokumentációkat melyek nem valósulnak meg selejteztük, kivezettük a nyilvántartásunkból.

A térítésmentes átvételek jelentős részét a MÁV Zrt.-től átvett Haladás Stadion és ingatlanjainak értéke, illetve a VASIVÍZ Zrt.-től átvett szennyvíz és ivóvízhálózat eszközeinek értéke képezi.

Egyéb növekedésként számoltuk el a pénzforgalomban még meg nem jelent, de aktiválandó összegeket, illetve a Szova Zrt. kezeléséből visszavett ingatlanokat.

Egyéb csökkenésként számoljuk el a számviteli szabályok miatt függőről visszakönyvelt és már aktivált tételek kivezetését, az üzemeltetésre (VASIVÍZ Zrt., SZOVA Zrt.) és a KLIK vagyonkezelésébe átadott eszközök főkönyvi átsorolását, illetve a kataszteri változásokat.

Jelentős mértékben megemelkedett az Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök értéke a középiskolák átadott vagyonán kívül a törvényi változások miatt átvett szennyvíz és ivóvízhálózat eszközeinek értékével, mivel ezeket visszaadtuk Üzemeltetésre a VASIVÍZ Zrt.-nek.

Befektetett pénzügyi eszközök

A részesedések, üzletrészek állományát 2013. december 31-én a 36. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat részesedéseinek állományában bekövetkezett változások az alábbiak:

Nyitó állomány: 9.355.960
Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Kp. Szolg. Nonprofit Kft. Alapítás 780
SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapítás 2.700
Vasivíz Zrt. jegyzett tőke csökkenése - leértékelés 3.266.815
Vasivíz Zrt. jegyzett tőke csökkenése - tőkekivonás 200.588
Értékvesztés visszaírása 500
Záró állomány: 5.892.537

A mérlegben kimutatott követelésállomány legjelentősebb tétele a helyi adó követelések, melyre egyszerűsített értékelési eljárással számolunk el értékvesztést. A követelések összege a 2012. évi záróállományhoz képest emelkedett. A Szombathelyi Vagyonhasznosító Zrt. által üzemeltetett bérlakások hátralékállománya szintén nőtt, de az elszámolt értékvesztés miatt a mérlegben kimutatott értéke nem változott jelentősen .

A források állományi értékének változása az előző évekhez viszonyítva %-ban:

Források

2009/
2008
%
2010/
2009
%
2011/
2010%
2011/
2012
%
2013/
2012
%
Tartós tőke 100,00 95,27 98,60 100,53
Tőkeváltozások 98,79 -45,52 -920,34 433,09
Költségvetési tartalék 161,80 15,38 618,40 17,44 161,38
Vállalkozási tartalék
Hosszúlejáratú kötelezettségek 138,04 119,58 128,29 82,61 0,03
Rövidlejáratú kötelezettségek 110,31 206,66 98,14 70,38 168,74
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 99,27 33,71 95,80 124,61 147,88
Források összesen 104,83 102,50 102,36 96,04 101,27

A hosszúlejáratú kötelezettségek jelentős csökkenést mutatnak az adósságkonszolidáció miatt. A 2014. évben esedékes törlesztő részletek - melyek a 2014. évi adósságkonszolidáció során kerülnek kivezetésre - átvezetésre kerültek a rövidlejáratú kötelezettségek közé.

A rövidlejáratú kötelezettségek emiatt jelentős emelkedést mutatnak, valamint a szállítói tartozások összege is nőtt.

VI. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉSÉRE KÉSZÍTETT INTÉZKEDÉSI TERV BESZÁMOLÓT ÉRINTŐ VÉGREHAJTÁSA

1. Az önkormányzat gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetét a Közgyűlés külön napirendi pont keretében tárgyalja a gazdasági társaságok 2013. évi mérlegbeszámolói kapcsán.

2. Az önkormányzat gazdasági társaságainak nyújtott kölcsöneinek bemutatása (Forintban):

Nyitó kölcsön nyújtás kölcsön visszafizetés kölcsön elengedés Záró állomány
Szhelyi Haladás Futball Kft 400.000 400 000
Savaria Városfejlesztési Kft 10.031.000 10.031.000 0
Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft 28.629.000 28.629.000
Savaria Turizmus Nonprofit Kft 0 5.000.000 5.000.000
Összesen: 39.060.000 5.000.000 10.031.000 0 34.029.000

3. Az eszközök értékcsökkenésének és elhasználódási fokának bemutatása

Ezer Ft
Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok Gépek be-
rendezések és felszerelések
Járművek Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök Összesen
Értékcsökkenés nyitó 590 204 10 622 356 3 393 554 264 754 3 017 340 17 888 208
Értékcsökkenés növekedése 49 574 2 724 191 400 603 12 526 5 431 874 8 618 768
Értékcsökkenés csökkenése 103 385 2 591 992 2 118 677 92 756 31 217 4 938 027
Értékcsökkenés záró 536 393 10 754 555 1 675 480 184 524 8 417 997 21 568 949
Az eszközök pótlására fordított tényleges kiadások 101 222 618 510 296 973 13 508 0 1 030 213
Eszközök elhasználódási foka 78,09 17,80 51,39 83,98 27,69 22,71

4. Az Áht. 29. § (3) bekezdés szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban - 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet - meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Tehát a fenti kötelezettségünknek a fent hivatkozott kormányrendeletben meghatározott adattartalommal, a hatályos új jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével eleget tettünk a költségvetési rendeletben.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2014. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapította meg:

ezer Ft-ban 2014. 2015. 2016. 2017.
Megnevezés tárgyév tárgyévet követő
1. évben
tárgyévet követő
2. évben
tárgyévet követő
3. évben
Helyi adók 1. 7 435 302 7 435 302 7 435 302 7 435 302
Osztalékok, koncessziós díjak 2.
Díjak, pótlékok, bírságok 3. 400 400 400 400
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 4. 723 954 100 000 100 000 100 000
Részvények, részesedések értékesítése 5. 0 0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek 6. 0 0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7. 0 0
Saját bevételek (01+... +07) 8. 8 159 656 7 535 702 7 535 702 7 535 702
Saját bevételek (08. sor) 50%-a 9. 4 079 828 3 767 851 3 767 851 3 767 851
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17) 10. 0 0 0 0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11.
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12.
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13.
Adott váltó 14.
Pénzügyi lízing 15.
Halasztott fizetés 16.
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17.
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) 18. 0 0 0 0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19.
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20. 0 0 0 0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21. 0 0 0 0
Adott váltó 22. 0 0 0 0
Pénzügyi lízing 23. 0 0 0 0
Halasztott fizetés 24. 0 0 0 0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25. 0 0 0 0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26. 0 0 0 0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel
(09-26)
27. 4 079 828 3 767 851 3 767 851 3 767 851

5. Be kell mutatni az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseihez szükséges belső és külső források rendelkezésre állását, és ebből a szempontból értékelni kell az Önkormányzat beruházásait.

A 2013. évi pénzmaradványról szóló előterjesztés egyértelműen kimutatta, hogy a korábbi években elkezdett, folyamatban lévő beruházások, fejlesztések forrása rendelkezésre áll.

A 2014. évben induló fejlesztések forrása egy részét a működési költségvetésben elért többlet, másrészt a vagyon értékesítési bevételek tervezett 724 millió Ft-os összege biztosítja.

1. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2014. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi bevételei kiemelt előirányzatonként

ezer forintban
Költségvetési szervek
BEVÉTELEK Intézmények
bevételei
Polgármesteri Hivatal
bevételei
Közterület-felügyelet
bevételei
Költségvetési szervek bevételei összesen Önkormányzat bevételei Mindösszesen bevételek
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
1. Intézményi működési bevétel 1 680 292 25 484 308 1 706 084 1 555 573 3 261 657
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 561 960 74 505 11 659 648 124 3 881 128 4 529 252
3. Működési célú átvett pénzeszközök 73 257 0 0 73 257 12 878 86 135
4. Közhatalmi bevételek 0 2 398 0 2 398 7 845 553 7 847 951
0 0
I. Működési bevételek összesen 2 315 509 102 387 11 967 2 429 863 13 295 132 15 724 995
1. Felhalmozási bevétel 1 381 6 0 1 387 1 025 358 1 026 745
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 58 026 26 492 0 84 518 644 031 728 549
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 116 058 116 058
II. Felhalmozási bevételek összesen 59 407 26 498 0 85 905 1 785 447 1 871 352
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 374 916 128 885 11 967 2 515 768 15 080 579 17 596 347
Finanszírozási bevételek 81 987 13 350 0 95 337 770 132 865 469
MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK 2 456 903 142 235 11 967 2 611 105 15 850 711 18 461 816

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

Költségvetési szervek
KIADÁSOK Intézmények
kiadásai
Polgármesteri Hivatal
kiadásai
Közterület-felügyelet
kiadásai
Költségvetési szervek kiadásai összesen Önkormányzat kiadásai Mindösszesen kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
1. Személyi juttatások 2 534 712 942 871 85 872 3 563 455 32 852 3 596 307
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 633 273 243 106 21 431 897 810 12 627 910 437
3. Dologi kiadások 3 170 474 308 643 36 209 3 515 326 3 562 886 7 078 212
4. Egyéb működési célú kiadások 33 801 18 690 7 776 60 267 2 199 547 2 259 814
Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 105 0 0 7 105 398 724 405 829
I. Működési kiadások összesen 6 379 365 1 513 310 151 288 8 043 963 6 206 636 14 250 599
1. Felújítások 170 612 0 0 170 612 206 287 376 899
2. Beruházások 99 349 68 792 17 656 185 797 469 315 655 112
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 34 0 0 34 240 243 240 277
II. Felhalmozási kiadások összesen 269 995 68 792 17 656 356 443 915 845 1 272 288
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 649 360 1 582 102 168 944 8 400 406 7 122 481 15 522 887
Finanszírozási kiadások 0 2 047 685 2 047 685
MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 6 649 360 1 582 102 168 944 8 400 406 9 170 166 17 570 572

2. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2014. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának pénzügyi mérlege

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2013. évi I-XII. hó Teljesítés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2013. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek 389 403 1 551 719 1 555 573 100,25 Oktatási ágazat 3 103 078 3 538 834 3 295 909 93,14
Működési célú támogatások ÁH-on belülről 2 785 267 4 050 015 3 893 311 96,13 Kulturális kiadások, média 1 790 760 2 594 266 2 467 210 95,10
Működési célú átvett pénzeszközök 0 17 099 12 878 75,31 Szociális ágazat 981 259 1 392 456 1 324 661 95,13
Közhatalmi bevételek 7 943 482 7 844 678 7 845 553 100,01 Egészségügyi ágazat 351 260 398 245 361 804 90,85
Költségvetési szervek bevételei 1 715 860 2 419 599 2 429 863 100,42 Gyermekvédelem 612 473 659 853 623 662 94,52
Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok 2 446 176 2 921 145 2 800 875 95,88
Polgármesteri Hivatal 1 477 000 1 597 416 1 513 310 94,73
Közterület Felügyelet 152 000 157 213 151 288 96,23
Sport 586 600 679 764 660 327 97,14
Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások 1 108 556 1 142 655 1 022 929 89,52
Út-híd fenntartás 170 700 272 277 200 038 73,47
Tartalékok
Általános tartalék 4 150 0
Előre nem tervezhető karbantartások célt.
Költségvetési szervek működőképességének biztosítására képzett tartalék 0
Kötött normatíva tartaléka 50 000 0
2011. évi (2010. évi hiányból) költségvetési hiány tartaléka
Tankönyv normatíva
Tartalékok összesen 54 150 0 0
Működési célú bevételek összesen: 12 834 012 15 883 110 15 737 178 99,08 Működési célú kiadások összesen: 12 834 012 15 354 124 14 422 013 93,93
ezer forintban
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2013. évi I-XII. hó Teljesítés FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2013. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Felhalmozási bevételek 930 000 1 074 857 1 025 358 95,39 Intézményi felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 2 333 366 631 848 27,08 Oktatási ágazat 0 189 235 144 366 76,29
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 102 720 120 495 116 058 96,32 Kulturális kiadások, média 0 91 994 86 868 94,43
Költségvetési szervek bevételei 85 994 85 905 99,90 Szociális ágazat 0 11 159 9 867 88,42
Egészségügyi ágazat 0 50 694 13 107 25,86
Gyermekvédelem 0 12 931 12 931 100,00
Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok 0 13 359 2 856 21,38
Polgármesteri Hivatal 64 740 110 457 68 792 62,28
Közterület Felügyelet 1 500 18 145 17 656 97,31
Intézményi felhalmozási kiadások összesen 66 240 497 974 356 443 71,58
Pénzeszközátadás 47 720 147 198 143 281 97,34
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai 50 000 6 928 1 529 22,07
Lakásalap 1 953 62 138 3 901 6,28
Városfejlesztési célok 5 000 0 0
Vagyongazdálkodás 35 780 122 025 74 974 61,44
Beruházások 349 728 2 883 543 510 708 17,71
Közműfejlesztési hozzájárulás 0 10 10 100,00
Fejlesztési céltartalék 474 299 86 0 0,00
Munkáltatói kölcsön 2 000 12 140 10 028 82,60
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen 966 480 3 234 068 744 431 23,02
Felhalmozási célú bevételek összesen: 1 032 720 3 614 712 1 859 169 51,43 Felhalmozási célú kiadások összesen: 1 032 720 3 732 042 1 100 874 29,50
Finanszírozási műveletek Finanszírozási műveletek
Likvid hitel felvétele Hitelek tőke törlesztése 1 441 040 1 400 000 1 355 430 96,82
2012. évről áthúzódó törlesztés hitelszükséglet 600 000 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 600 000
Rövid lejáratú kölcsön felvétele 300 000 300 000 100,00 Hitelek tőke törlesztése állami támogatásból (adósságkonszolidálás) 392 255 392 255 100,00
2013. évi fejlesztési hiány finanszírozására hitel 0 Rövid lejáratú kölcsön visszafizetés 300 000 300 000 100,00
2013. évi törlesztéshez hitel szükséglet 1 441 040 811 407
Működési célú pénzmaradvány 469 974 470 132 100,03
Intézményi működési célú pénzmaradvány 85 167 85 167 100,00
Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány 14 051 10 170 72,38
Felhalmozási célú pénzmaradvány
Finanszírozási műveletek összesen 2 041 040 1 680 599 865 469 51,50 Finanszírozási műveletek összesen 2 041 040 2 092 255 2 047 685 97,87
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen 15 907 772 21 178 421 18 461 816 87,17 Kiadások és finanszírozási műveletek összesen 15 907 772 21 178 421 17 570 572 82,96

3. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2014. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési működési bevételek

ezer forintban
Megnevezés 2013. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Egyéb saját működési bevétel
Tavak haszonbérbe adása 1 900 1 888 1 888 100,00
Egyéb bevételek 5 000 5 988 15 073 251,72
ELAMEN RT, és egyéb bérleti díjak 6 000 6 000 9 080 151,33
Temetők sírhelyeladása, egyéb szolg. díja 16 000 16 000 17 037 106,48
Vásárok bevétele 3 600 4 456 4 456 100,00
Hemo épületének bérbeadása 36 000 36 000 37 404 103,90
Pályázati díjak 160 260 162,50
Biztosító kártérítése 2 323 2 732 117,61
Köztemetés bevétele 3 992 3 992 100,00
Késedelmi kötbér 22
Könyvértékesítés 65
Továbbszámlázott szolgáltatások - Klebelsberg 8 299
SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó bevétel 404 316 404 316 100,00
Egyéb működési célú bevétel - SZOVA 13 000 17 745 136,50
Földhaszonbérlet 2 615 2 615 100,00
Helyiségek és lakások bérleti díja 600 000 569 901 94,98
Bérleti díj 54 575 54 575 100,00
Közterület foglalás 25 264 27 763 109,89
KLIK fenntartása alá került intézmények bevételei (középiskolák áthúzódó bevétele) 9 450 9 450 100,00
Egyéb saját működési bevétel összesen 68 500 1 186 027 1 186 673 100,05
ÁFA bevételek és visszatérülések
SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó ÁFA visszatérülés 65 903 55 602 60 769 109,29
Kiszámlázott és befizetendő áfa 250 000 234 684 217 118 92,52
Fordított áfához kapcsolódó bevétel (technikai) 17 510 17 510 100,00
Áfa visszaigénylés 27 758 40 157 144,67
KLIK fenntartása alá került intézmények áfa visszatérülése 3 333 3 333 100,00
ÁFA bevételek és visszatérülések összesen 315 903 338 887 338 887 100,00
Működési célú hozam és kamatbevételek
Önkormányzat 5 000 26 805 26 644 99,40
Árfolyam különbözetek elszámolása 3 369
Működési célú hozam és kamatbevételek összesen 5 000 26 805 30 013 111,97
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 389 403 1 551 719 1 555 573 100,25
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA
Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2 103 068 2 439 523 2 439 703 100,01
Műk.ált.tám., köznevelési és gyermekétk. feladatok tám., szoc. és gyermekjóléti feladatok tám. 2 138 735 2 138 735 100,00
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 300 788 300 968 100,06
Kulturálius feladatok támogatása 649 685 782 677 782 677 100,00
Weöres S. Színház művészeti támogatása 119 200 119 200 119 200 100,00
Weöres S. Színház működési támogatása 79 400 79 400 79 400 100,00
Mesebolt Bábszínház művészeti támogatása 39 200 39 200 39 200 100,00
Mesebolt Bábszínház működési támogatása 26 100 26 100 26 100 100,00
Savaria Szimfonikus zenekar központi támogatása 97 200 97 200 97 200 100,00
Savaria Múzeum feladatainak támogatása 137 800 137 800 137 800 100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár feladatainak támogatása 119 400 119 400 119 400 100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár közművelődési célú kiegészítő támogatás 132 992 132 992 100,00
Közművelődési támogatás 31 385 31 385 31 385 100,00
Központosított előirányzatok 17 514 60 608 60 608 100,00
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2 149 2 149 100,00
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 44 44 100,00
Üdülőhelyi feladatok támogatása 17 514 17 514 17 514 100,00
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs.kiad. (Prémium évek program) 0 17 454 17 454 100,00
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk. biztosítása 570 570 100,00
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 17 17 100,00
Muzeális intézmények szakmai támogatása 10 000 10 000 100,00
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi áthúzódó bérkompenzációja 12 860 12 860 100,00
Egyéb központi támogatás - Kv.szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja 125 672 125 671 100,00
Szombathely a segítés városa program megvalósítása 22 100 22 100 100,00
Helyi közösségi közlekedés támogatása (22/2013. (VI. 11.) BM rend alapján) 35 600 35 600 100,00
Itthon vagy Magyarország Szeretlek program támogatása 1 500 1 500 100,00
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 2 770 267 3 467 680 3 467 859 100,01
Előző évi központi kiegészítések visszatérülések 21 194
Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás - Előző évi központi kiegészítések visszatérülések 12 828
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 34 022
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK
Mozgáskorlátozottak támogatása
Vásárcsarnok átadott pénzeszköze 15 000 19 260 15 000 77,88
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása 1 968 3 946 200,51
Mezőőri szolgálat létrehozásának és működtetésének állami támogatása 2 400 3 839 159,96
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 692 1 692 100,00
Intézményi TÁMOP pályázatok megelőlegezésének megtérülése (KLIK) 13 071 13 071 100,00
TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0045 KDG természettudományos oktatásért pályázat 320 520 230 913 72,04
KLIK-től átvett pénz (áfa, rehab. hozzájárulás) 18 983 18 983 100,00
Átszervezett középiskolák pénzmaradványának átvétele 6 874 6 873 99,99
KIK által befizetett térítési díj, törvény alapján 2 013 2 013 100,00
CENTROPE CAPACITY projekt - EU FORRÁSBÓL 61 042 24 889 40,77
CENTROPE CAPACITY projekt - HAZAI, NEMZETI FORRÁSBÓL 286 0,00
NYDOP-3.1./F-13-2013-0002 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése Szombathely 2030 40 000 10 000 25,00
TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására 7 234 1 809 25,01
ÁROP-1.A.5-2013-0094 Szervezetfejlesztési konvergencia 38 120 9 530 25,00
Emberi Erőforrások Minisztériuma - Közösségi művelődést segítő pr. támogatása (MMIK átvétele) 6 000 6 000 100,00
Intézményi pénzmaradvány beutalás 42 872 42 872 100,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 000 582 335 391 430 67,22
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN 2 785 267 4 050 015 3 893 311 96,13
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről
Tagi kölcsön visszatérülés - Savaria Városfejlesztési Kft 10 031 10 031 100,00
Tagi kölcsön visszatérülés - Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 5 000 0,00
Kamatmentes kölcsön visszatérülése - segély elszámolás 1 948 1 948 100,00
Kamatmentes kölcsön visszatérülése - adósságkezelés SZOVA 89 89 100,00
Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről összesen 0 17 068 12 068 70,71
Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről
Átmeneti segély megtérülés 31 31
Magánszemélyek befizetése - peres ügy 559
Támogatások elszámolása 220
Működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről összesen 0 31 810
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 0 17 099 12 878
KÖZHATALMI BEVÉTELEK
Igazgatási szolgáltatási díj és felügyeleti jellegű tevékenység díja
Közterület felügyelet bírság bevétel 30 000 38 216 38 216 100,00
Útigénybevételi díj 5 000 5 000 5 532 110,64
Köztemetés költségeinek megtérítése 1 560 1 560 100,00
Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 265
Igazgatás szolgáltatási díj és felügyeleti jellegű tevékenység díja összesen 35 000 44 776 45 573 101,78
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek
Gépjárműadó 237 000 235 286 235 286 100,00
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó 140 719 719 100,00
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek összesen 237 140 236 005 236 005 100,00
Helyi adók, adójellegű bevételek és adópótlék, adóbírság
Egyéb adó és bírságok, pótlékok 30 000 32 333 32 333 100,00
Építményadó 1 220 000 1 339 291 1 339 291 100,00
Helyi iparűzési adó 5 311 000 6 172 626 6 172 626 100,00
Idegenforgalmi adó 13 502 14 591 14 591 100,00
Talajterhelési díj 1 800 3 939 3 939 100,00
Helyi adók, adójellegű bevételek és adópótlék, adóbírság összesen 6 576 302 7 562 780 7 562 780 100,00
Bírságbevételek
Környezetvédelmi birság 400 1 117 1 117 100,00
Bírság 78
Bírságbevételek összesen 400 1 117 1 195 106,98
Egyéb közhatalmi bevételek
SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó bevétel 377 000 0 0 0,00
Egyéb működési célú bevétel 13 000 0 0 0,00
Földhaszonbérlet 2 800 0 0 0,00
Helyiségek és lakások bérleti díja 600 000 0 0 0,00
Közterület foglalás 50 000 0 0 0,00
Bérleti díj 51 840 0 0 0,00
Egyéb közhatalmi bevételek összesen 1 094 640 0 0 0,00
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 943 482 7 844 678 7 845 553 100,01
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI
Óvodák 17 724 64 006 64 004 100,00
GAMESZ 648 553 589 849 589 849 100,00
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 107 590 266 242 266 256 100,01
ISEUM Savariense Régészeti Műhely és Tárház 10 000 2 353 15 659 665,49
Mesebolt Bábszínház 20 100 64 884 64 884 100,00
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar 111 000 269 672 269 672 100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár 23 550 54 860 63 595 115,92
Savaria Múzeum 119 770 262 976 262 976 100,00
Vásárcsarnok 142 000 148 377 148 377 100,00
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 210 108 227 708 227 708 100,00
Egyesített Bölcsődei Intézmény 167 956 188 347 179 891 95,51
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 111 259 162 638 162 638 100,00
Közterület felügyelet 900 12 559 11 967 95,29
Polgármesteri Hivatal 25 350 105 128 102 387 97,39
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN 1 715 860 2 419 599 2 429 863 100,42
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 12 834 012 15 883 110 15 737 178 99,08

4. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2014. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségvetési szervek 2013. évi bevételei

INTÉZMÉNY Intézményi működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek Működési bevételek összesen
2013 Eredeti ei Módosított
ei RM.V.
Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei Módosított
ei RM.V.
Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei Módosított
ei RM.V.
Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei Módosított
ei RM.V.
Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei Módosított
ei RM.V.
Teljesítés Telj. %-a
Óvodák
Aréna Óvoda 1 204 2 438 2 438 100,00% 592 592 100,00% 0 1 204 3 030 3 030 100,00%
Barátság Óvoda 1 512 2 085 2 085 100,00% 2 240 2 240 100,00% 0 1 512 4 325 4 325 100,00%
Pipitér Óvoda (Bem. 9.) 868 1 552 1 552 100,00% 2 463 2 463 100,00% 0 868 4 015 4 015 100,00%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) 840 1 602 1 602 100,00% 2 644 2 644 100,00% 0 840 4 246 4 246 100,00%
Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) 1 288 2 064 2 064 100,00% 1 328 1 328 100,00% 130 130 100,00% 1 288 3 522 3 522 100,00%
Donászy Magda Óvoda /Losonc u. Óvoda 980 1 994 1 994 100,00% 2 139 2 139 100,00% 0 980 4 133 4 133 100,00%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) 868 1 683 1 682 99,94% 2 257 2 257 100,00% 0 868 3 940 3 939 99,97%
Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) 336 1 268 1 268 100,00% 821 821 100,00% 0 336 2 089 2 089 100,00%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 1 260 1 821 1 821 100,00% 3 211 3 211 100,00% 0 1 260 5 032 5 032 100,00%
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) 2 492 4 267 4 267 100,00% 855 855 100,00% 0 2 492 5 122 5 122 100,00%
Maros Óvoda 840 1 515 1 515 100,00% 1 332 1 332 100,00% 200 200 100,00% 840 3 047 3 047 100,00%
Vadvirág Óvoda 812 1 630 1 629 99,94% 2 219 2 219 100,00% 0 812 3 849 3 848 99,97%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) 420 1 020 1 020 100,00% 746 746 100,00% 0 420 1 766 1 766 100,00%
Napsugár Óvoda 308 1 215 1 215 100,00% 2 448 2 448 100,00% 0 308 3 663 3 663 100,00%
Szűrcsapó Óvoda 1 372 2 262 2 262 100,00% 2 105 2 105 100,00% 0 1 372 4 367 4 367 100,00%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) 980 1 346 1 346 100,00% 1 906 1 906 100,00% 0 980 3 252 3 252 100,00%
Benczur Gyula Utcai Óvoda 812 954 954 100,00% 1 404 1 404 100,00% 0 812 2 358 2 358 100,00%
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) 532 1 342 1 342 100,00% 908 908 100,00% 0 532 2 250 2 250 100,00%
Óvodák összesen 17 724 32 058 32 056 99,99% 0 31 618 31 618 100,00% 0 330 330 100,00% 0 0 0 17 724 64 006 64 004 100,00%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 648 553 568 818 568 818 100,00% 21 031 21 031 100,00% 0 0 648 553 589 849 589 849 100,00%
Oktatási intézmények összesen 666 277 600 876 600 874 100,00% 0 52 649 52 649 100,00% 0 330 330 100,00% 0 0 0 666 277 653 855 653 853 100,00%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora 88 986 215 835 215 849 100,01% 18 604 47 929 47 929 100,00% 2 478 2 478 100,00% 107 590 266 242 266 256 100,01%
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház 10 000 2 353 2 353 100,00% 0 13 306 0 10 000 2 353 15 659 665,49%
Mesebolt Bábszínház 20 100 33 646 33 646 100,00% 19 138 19 138 100,00% 12 100 12 100 100,00% 20 100 64 884 64 884 100,00%
Savaria Szimfonikus Zenekar 79 000 120 987 120 987 100,00% 90 359 90 359 100,00% 32 000 58 326 58 326 100,00% 111 000 269 672 269 672 100,00%
Berzsenyi Dániel Könyvtár 23 550 24 000 32 714 136,31% 30 860 30 861 100,00% 0 20 23 550 54 860 63 595 115,92%
Savaria Múzeum 86 677 218 734 218 734 100,00% 31 793 43 714 44 239 101,20% 1 300 528 3 0,57% 119 770 262 976 262 976 100,00%
Összesen 308 313 615 555 624 283 101,42% 50 397 232 000 245 832 105,96% 33 300 73 432 72 927 99,31% 0 0 0 392 010 920 987 943 042 102,39%
Egyéb intézmény
Vásárcsarnok 142 000 147 522 147 522 100,00% 855 855 100,00% 0 142 000 148 377 148 377 100,00%
Összesen 142 000 147 522 147 522 100,00% 0 855 855 100,00% 0 0 0 0 0 0 142 000 148 377 148 377 100,00%
Egészségügyi intézmény
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 33 450 33 011 33 011 100,00% 176 658 194 697 194 697 100,00% 0 210 108 227 708 227 708 100,00%
Összesen 33 450 33 011 33 011 100,00% 176 658 194 697 194 697 100,00% 0 0 0 0 0 0 210 108 227 708 227 708 100,00%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 167 956 168 499 160 043 94,98% 19 848 19 848 100,00% 0 167 956 188 347 179 891 95,51%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 111 259 114 559 114 559 100,00% 48 079 48 079 100,00% 0 0 111 259 162 638 162 638 100,00%
Összesen 279 215 283 058 274 602 97,01% 0 67 927 67 927 100,00% 0 0 0 0 0 0 279 215 350 985 342 529 97,59%
Nem oktatási intézmények összesen 762 978 1 079 146 1 079 418 100,03% 227 055 495 479 509 311 102,79% 33 300 73 432 72 927 99,31% 0 0 0 1 023 333 1 648 057 1 661 656 100,83%
Oktatási intézmények összesen 666 277 600 876 600 874 100,00% 0 52 649 52 649 100,00% 0 330 330 100,00% 0 0 0 666 277 653 855 653 853 100,00%
Intézmények mindösszesen 1 429 255 1 680 022 1 680 292 100,02% 227 055 548 128 561 960 102,52% 33 300 73 762 73 257 99,32% 0 0 0 1 689 610 2 301 912 2 315 509 100,59%
INTÉZMÉNY Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen
2013 Eredeti ei Módosított
ei RM.V.
Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei Módosított
ei RM.V.
Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei Módosított
ei RM.V.
Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei Módosított
ei RM.V.
Teljesítés Telj. %-a
Óvodák
Aréna Óvoda 3 475 3 475 100,00% 0 3 475 3 475 100,00%
Barátság Óvoda 0 0 0
Pipitér Óvoda (Bem. 9.) 0 0 0
Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) 0 0 0
Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) 707 707 100,00% 0 707 707 100,00%
Donászy Magda Óvoda /Losonc u. Óvoda 430 430 100,00% 0 430 430 100,00%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) 77 77 100,00% 0 77 77 100,00%
Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) 908 908 100,00% 0 908 908 100,00%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 109 109 100,00% 0 109 109 100,00%
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) 0 0 0
Maros Óvoda 0 0 0
Vadvirág Óvoda 0 0 0
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) 0 0 0
Napsugár Óvoda 250 250 100,00% 0 250 250 100,00%
Szűrcsapó Óvoda 0 0 0
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) 1 125 1 125 100,00% 0 1 125 1 125 100,00%
Benczur Gyula Utcai Óvoda 0 0 0
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) 0 0 0
Óvodák összesen 0 0 0 0 7 081 7 081 100,00% 0 0 0 0 7 081 7 081 100,00%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 17 134 17 134 100,00% 0 17 134 17 134 100,00%
Oktatási intézmények összesen 0 0 0 0 24 215 24 215 100,00% 0 0 0 0 24 215 24 215 100,00%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora 8 8 100,00% 0 8 8 100,00%
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház 0 0 0
Mesebolt Bábszínház 0 0 0
Savaria Szimfonikus Zenekar 1 000 1 000 100,00% 0 1 000 1 000 100,00%
Berzsenyi Dániel Könyvtár 19 956 19 861 99,52% 0 19 956 19 861 99,52%
Savaria Múzeum 0 0 0
Összesen 0 1 008 1 008 100,00% 0 19 956 19 861 99,52% 0 0 0 0 20 964 20 869 99,55%
Egyéb intézmény
Vásárcsarnok 78 78 100,00% 0 78 78 100,00%
Összesen 0 78 78 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 78 78 100,00%
Egészségügyi intézmény
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 295 295 100,00% 3 057 3 057 100,00% 0 3 352 3 352 100,00%
Összesen 0 295 295 100,00% 0 3 057 3 057 100,00% 0 0 0 0 3 352 3 352 100,00%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 9 025 9 025 100,00% 0 9 025 9 025 100,00%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 868 1 868 100,00% 0 1 868 1 868 100,00%
Összesen 0 0 0 0 10 893 10 893 100,00% 0 0 0 0 10 893 10 893 100,00%
Nem oktatási intézmények összesen 0 1 381 1 381 100,00% 0 33 906 33 811 99,72% 0 0 0 0 35 287 35 192 99,73%
Oktatási intézmények összesen 0 0 0 0 24 215 24 215 100,00% 0 0 0 0 24 215 24 215 100,00%
Intézmények mindösszesen 0 1 381 1 381 100,00% 0 58 121 58 026 99,84% 0 0 0 0 59 502 59 407 99,84%
Előző évi előirányzat-maradványának, pénzmaradványának Maradvány igénybevétele összesen
INTÉZMÉNY működési célú igénybevétele felhalmozási célú igénybevétele
2 013 Eredeti ei Módosított
ei RM.V.
Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei Módosított
ei RM.V.
Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei Módosított
ei RM.V.
Teljesítés Telj. %-a
Óvodák
Aréna Óvoda 214 214 100,00% 0 0 214 214 100,00%
Barátság Óvoda 292 292 100,00% 0 0 292 292 100,00%
Pipitér Óvoda (Bem. 9.) 193 193 100,00% 0 0 193 193 100,00%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) 374 374 100,00% 0 0 374 374 100,00%
Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) 253 253 100,00% 0 0 253 253 100,00%
Donászy Magda Óvoda /Losonc u. Óvoda 57 57 100,00% 0 0 57 57 100,00%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) 112 112 100,00% 0 0 112 112 100,00%
Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) 521 521 100,00% 265 265 100,00% 0 786 786 100,00%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 283 283 100,00% 0 0 283 283 100,00%
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) 355 355 100,00% 0 0 355 355 100,00%
Maros Óvoda 28 28 100,00% 0 0 28 28 100,00%
Vadvirág Óvoda 182 182 100,00% 0 0 182 182 100,00%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) 126 126 100,00% 0 0 126 126 100,00%
Napsugár Óvoda 259 259 100,00% 0 0 259 259 100,00%
Szűrcsapó Óvoda 79 79 100,00% 0 0 79 79 100,00%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) 296 296 100,00% 0 0 296 296 100,00%
Benczur Gyula Utcai Óvoda 191 191 100,00% 0 0 191 191 100,00%
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) 84 84 100,00% 0 0 84 84 100,00%
Óvodák összesen 0 3 899 3 899 100,00% 0 265 265 100,00% 0 4 164 4 164 100,00%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 1 376 1 376 100,00% 0 0 1 376 1 376 100,00%
Oktatási intézmények összesen 0 5 275 5 275 100,00% 0 265 265 100,00% 0 5 540 5 540 100,00%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora 10 839 10 839 100,00% 0 0 10 839 10 839 100,00%
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház 4 349 4 349 100,00% 9 525 9 525 100,00% 0 13 874 13 874 100,00%
Mesebolt Bábszínház 1 326 1 326 100,00% 344 344 100,00% 0 1 670 1 670 100,00%
Savaria Szimfonikus Zenekar 19 956 19 957 100,01% 0 0 19 956 19 957 100,01%
Berzsenyi Dániel Könyvtár 0 0 0 0 0
Savaria Múzeum 15 363 15 363 100,00% 0 0 15 363 15 363 100,00%
Összesen 0 51 833 51 834 100,00% 0 9 869 9 869 100,00% 0 61 702 61 703 100,00%
Egyéb intézmény
Vásárcsarnok 2 861 2 860 99,97% 3 881 0 0,00% 0 6 742 2 860 42,42%
Összesen 0 2 861 2 860 99,97% 0 3 881 0 0,00% 0 6 742 2 860 42,42%
Egészségügyi intézmény
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 4 916 4 916 100,00% 0 0 4 916 4 916 100,00%
Összesen 0 4 916 4 916 100,00% 0 0 0 0 4 916 4 916 100,00%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 3 779 3 779 100,00% 34 34 100,00% 0 3 813 3 813 100,00%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 3 153 3 153 100,00% 2 2 100,00% 0 3 155 3 155 100,00%
Összesen 0 6 932 6 932 100,00% 0 36 36 100,00% 0 6 968 6 968 100,00%
Nem oktatási intézmények összesen 0 66 542 66 542 100,00% 0 13 786 9 905 71,85% 0 80 328 76 447 95,17%
Oktatási intézmények összesen 0 5 275 5 275 100,00% 0 265 265 100,00% 0 5 540 5 540 100,00%
Intézmények mindösszesen 0 71 817 71 817 100,00% 0 14 051 10 170 72,38% 0 85 868 81 987 95,48%
Központi irányítószervtől kapott támogatás Központi irányítószervtől kapott támogatás összesen Költségvetési bevételek összesen
INTÉZMÉNY Működési Felhalmozási
2013 Eredeti ei Módosított ei RM.V. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei Módosított ei RM.V. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei Módosított ei RM.V. Teljesítés Telj. %-a Eredeti ei Módosított ei RM.V. Teljesítés Telj. %-a
Óvodák
Aréna Óvoda 77 316 92 610 88 686 95,76% 0 77 316 92 610 88 686 95,76% 78 520 99 329 95 405 96,05%
Barátság Óvoda 54 216 63 369 60 789 95,93% 14 161 14 161 100,00% 54 216 77 530 74 950 96,67% 55 728 82 147 79 567 96,86%
Pipitér Óvoda (Bem. 9.) 53 768 62 204 59 441 95,56% 758 0 53 768 62 962 59 441 94,41% 54 636 67 170 63 649 94,76%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) 64 133 76 244 74 905 98,24% 160 160 100,00% 64 133 76 404 75 065 98,25% 64 973 81 024 79 685 98,35%
Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) 59 442 70 638 66 726 94,46% 4 305 4 305 100,00% 59 442 74 943 71 031 94,78% 60 730 79 425 75 513 95,07%
Donászy Magda Óvoda /Losonc u. Óvoda 55 389 66 925 62 550 93,46% 1 820 0 55 389 68 745 62 550 90,99% 56 369 73 365 67 170 91,56%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) 45 878 52 917 50 500 95,43% 34 34 100,00% 45 878 52 951 50 534 95,44% 46 746 57 080 54 662 95,76%
Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) 39 894 45 556 43 255 94,95% 534 534 100,00% 39 894 46 090 43 789 95,01% 40 230 49 873 47 572 95,39%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 66 381 80 212 75 412 94,02% 0 66 381 80 212 75 412 94,02% 67 641 85 636 80 836 94,39%
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) 70 596 85 776 82 861 96,60% 950 200 21,05% 70 596 86 726 83 061 95,77% 73 088 92 203 88 538 96,03%
Maros Óvoda 36 538 43 482 41 918 96,40% 1 585 1 585 100,00% 36 538 45 067 43 503 96,53% 37 378 48 142 46 578 96,75%
Vadvirág Óvoda 28 794 33 916 30 474 89,85% 0 28 794 33 916 30 474 89,85% 29 606 37 947 34 504 90,93%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) 37 372 45 545 43 315 95,10% 414 414 100,00% 37 372 45 959 43 729 95,15% 37 792 47 851 45 621 95,34%
Napsugár Óvoda 49 200 58 081 53 983 92,94% 300 50 16,67% 49 200 58 381 54 033 92,55% 49 508 62 553 58 205 93,05%
Szűrcsapó Óvoda 69 130 83 547 80 138 95,92% 0 69 130 83 547 80 138 95,92% 70 502 87 993 84 584 96,13%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) 54 008 69 258 66 222 95,62% 0 54 008 69 258 66 222 95,62% 54 988 73 931 70 895 95,89%
Benczur Gyula Utcai Óvoda 37 748 43 658 42 155 96,56% 1 761 1 761 100,00% 37 748 45 419 43 916 96,69% 38 560 47 968 46 465 96,87%
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) 25 464 31 078 29 088 93,60% 0 25 464 31 078 29 088 93,60% 25 996 33 412 31 422 94,04%
Óvodák összesen 925 267 1 105 016 1 052 418 95,24% 0 26 782 23 204 86,64% 925 267 1 131 798 1 075 622 95,04% 942 991 1 207 049 1 150 871 95,35%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 1 174 234 1 023 843 1 016 349 99,27% 156 661 96 947 61,88% 1 174 234 1 180 504 1 113 296 94,31% 1 822 787 1 788 863 1 721 655 96,24%
Oktatási intézmények összesen 2 099 501 2 128 859 2 068 767 97,18% 0 183 443 120 151 65,50% 2 099 501 2 312 302 2 188 918 94,66% 2 765 778 2 995 912 2 872 526 95,88%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora 90 000 124 049 123 543 99,59% 17 808 17 808 100,00% 90 000 141 857 141 351 99,64% 197 590 418 946 418 454 99,88%
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház 60 000 17 742 17 742 100,00% 0 60 000 17 742 17 742 100,00% 70 000 33 969 47 275 139,17%
Mesebolt Bábszínház 81 400 83 505 54 832 65,66% 0 81 400 83 505 54 832 65,66% 101 500 150 059 121 386 80,89%
Savaria Szimfonikus Zenekar 237 200 261 382 259 472 99,27% 15 000 15 000 100,00% 237 200 276 382 274 472 99,31% 348 200 567 010 565 101 99,66%
Berzsenyi Dániel Könyvtár 169 400 309 084 307 197 99,39% 612 612 100,00% 169 400 309 696 307 809 99,39% 192 950 384 512 391 265 101,76%
Savaria i Múzeum 197 800 251 526 244 754 97,31% 9 213 3 000 32,56% 197 800 260 739 247 754 95,02% 317 570 539 078 526 093 97,59%
Összesen 835 800 1 047 288 1 007 540 96,20% 0 42 633 36 420 85,43% 835 800 1 089 921 1 043 960 95,78% 1 227 810 2 093 574 2 069 574 98,85%
Egyéb intézmény
Vásárcsarnok 0 1 758 1 202 68,37% 0 0 1 758 1 202 68,37% 142 000 156 955 152 517 97,17%
Összesen 0 1 758 1 202 68,37% 0 0 0 0 1 758 1 202 68,37% 142 000 156 955 152 517 97,17%
Egészségügyi intézmény
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 71 788 98 723 91 187 92,37% 42 100 12 342 29,32% 71 788 140 823 103 529 73,52% 281 896 376 799 339 505 90,10%
Összesen 71 788 98 723 91 187 92,37% 0 42 100 12 342 29,32% 71 788 140 823 103 529 73,52% 281 896 376 799 339 505 90,10%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 440 717 463 603 441 827 95,30% 3 872 3 872 100,00% 440 717 467 475 445 699 95,34% 608 673 668 660 638 428 95,48%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 558 000 576 026 560 195 97,25% 7 996 7 996 100,00% 558 000 584 022 568 191 97,29% 669 259 751 683 735 852 97,89%
Összesen 998 717 1 039 629 1 002 022 96,38% 0 11 868 11 868 100,00% 998 717 1 051 497 1 013 890 96,42% 1 277 932 1 420 343 1 374 280 96,76%
Nem oktatási intézmények összesen 1 906 305 2 187 398 2 101 951 96,09% 0 96 601 60 630 62,76% 1 906 305 2 283 999 2 162 581 94,68% 2 929 638 4 047 671 3 935 876 97,24%
Oktatási intézmények összesen 2 099 501 2 128 859 2 068 767 97,18% 0 183 443 120 151 65,50% 2 099 501 2 312 302 2 188 918 94,66% 2 765 778 2 995 912 2 872 526 95,88%
Intézmények mindösszesen 4 005 806 4 316 257 4 170 718 96,63% 0 280 044 180 781 64,55% 4 005 806 4 596 301 4 351 499 94,67% 5 695 416 7 043 583 6 808 402 96,66%

5. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2014. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

ezer forintban
MEGNEVEZÉS 2013. évi
eredeti
előirányzat
V. számú
módosított
előirányzat
2013. év
teljesítés
eltérés
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 211 847 211 847 211 847 0
I. Összesen 211 847 211 847 211 847 0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
Óvodapedagógusok bértámogatása 671 184 651 360 655 136 3 776
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 193 120 192 032 192 032 0
Óvodaműködtetési támogatás 141 840 141 606 143 028 1 422
Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása 283 560 267 342 267 648 306
Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 58 408 59 987 1 579
II. Összesen 1 289 704 1 310 748 1 317 831 7 083
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése 7 548 8 466 4 998 -3 468
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 157 867 157 867 157 867 0
Családsegítés 29 887 29 838 29 838 0
Családsegítés - társulási kiegészítés 31 779 31 726 31 726 0
Gyermekjóléti szolgálat 29 887 29 828 29 828 0
Gyermekjóléti szolgálat - társulási kiegészítés 31 779 31 716 31 716 0
Gyermekjóléti Központ 2 099 2 099 2 099 0
Szociális étkeztetés 61 450 56 357 55 028 -1 329
Házi segítségnyújtás 25 071 24 505 24 317 -188
Időskorúak nappali intézményi ellátása 18 312 17 331 17 222 -109
Demens személyek nappali intézményi ellátása 5 500 7 000 7 000 0
Bölcsődei ellátás 147 242 167 007 140 819 -26 188
Bölcsődei ellátás - társult feladatellátás kiegészítő támogatása 10 675 10 675 10 675 0
Családi napközi és gyermekfelügyelet 268 268
Családi napközi és gyermekfelügyelet - társult feladatellátás kiegészítő támogatása 2 669 2 669
Családok átmeneti otthona 24 790 24 155 24 790 635
Időskorúak gondozóháza nem demens személyek - számított int.vezetői és a segítő munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás 13 030 13 030 13 030 0
Időskorúak gondozóháza intézmény-üzemeltetési támogatás 4 601 4 591 4 591 0
III. Összesen 601 517 616 191 588 481 -27 710
IV. Többcélú kistérségi társulások július 1-ével történő megszűnése miatti korrekció -51 -51 0
Mindösszesen 2 103 068 2 138 735 2 118 108 -20 627

6. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2014. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

INTÉZMÉNY Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adók
Dologi kiadások mindösszesen
2013 Eredeti ei Módosított
RM.V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti ei Módosított
RM.V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti ei Módosított
RM.V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 58 608 69 480 67 079 96,54% 15 759 17 914 17 213 96,09% 4 153 8 460 7 398 87,45%
Barátság Óvoda 42 364 48 819 47 811 97,94% 11 435 12 758 12 410 97,27% 1 929 5 240 3 754 71,64%
Pipitér Óvoda (Bem. 9.) 41 428 48 639 46 184 94,95% 11 047 12 510 11 990 95,84% 2 161 4 528 4 310 95,19%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) 49 621 58 168 57 274 98,46% 13 309 14 804 14 536 98,19% 2 043 7 023 6 379 90,83%
Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) 46 204 54 193 51 979 95,91% 12 388 13 806 13 373 96,86% 2 138 6 414 4 932 76,89%
Donászy Magda Óvoda /Losonc u. Óvoda 42 958 52 031 48 695 93,59% 11 559 13 114 12 256 93,46% 1 852 5 187 3 953 76,21%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) 35 576 41 055 39 396 95,96% 9 603 10 722 10 274 95,82% 1 567 3 568 3 067 85,96%
Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) 30 747 36 012 34 614 96,12% 8 151 9 355 8 755 93,59% 1 332 3 064 2 425 79,14%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 51 727 62 043 59 401 95,74% 13 852 16 264 15 509 95,36% 2 062 6 350 4 349 68,49%
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) 54 760 61 132 59 023 96,55% 14 565 15 797 15 482 98,01% 3 763 14 167 12 511 88,31%
Maros Óvoda 28 384 33 413 32 814 98,21% 7 631 8 449 8 263 97,80% 1 363 4 695 3 827 81,51%
Vadvirág Óvoda 22 250 26 276 25 516 97,11% 6 005 6 793 6 526 96,07% 1 351 4 817 2 140 44,43%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) 28 504 34 892 33 495 96,00% 7 660 9 030 8 541 94,58% 1 628 3 244 2 782 85,76%
Napsugár Óvoda 37 775 43 288 42 173 97,42% 10 103 10 945 10 366 94,71% 1 630 6 046 3 444 56,96%
Szűrcsapó Óvoda 52 874 60 886 58 889 96,72% 14 156 15 751 15 414 97,86% 3 472 10 993 9 658 87,86%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) 42 094 48 602 47 039 96,78% 11 279 12 615 12 355 97,94% 1 615 10 794 9 449 87,54%
Benczur Gyula Utcai Óvoda 29 168 33 908 32 764 96,63% 7 853 8 632 8 429 97,65% 1 539 3 667 3 365 91,76%
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) 19 476 23 658 22 484 95,04% 5 233 6 200 5 877 94,79% 1 287 2 942 2 219 75,42%
Óvodák összesen 714 518 836 495 806 630 96,43% 191 588 215 459 207 569 96,34% 36 885 111 199 89 962 80,90%
Művelődési GAMESZ 229 509 238 014 229 926 96,60% 60 793 52 493 50 548 96,29% 1 532 485 1 342 235 1 324 466 98,68%
Oktatási intézmények összesen 944 027 1 074 509 1 036 556 96,47% 252 381 267 952 258 117 96,33% 1 569 370 1 453 434 1 414 428 97,32%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora 86 999 85 630 83 287 97,26% 23 218 21 769 21 173 97,26% 87 373 288 204 273 778 94,99%
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház 31 246 9 858 9 858 100,00% 8 168 2 544 2 544 100,00% 30 586 11 514 11 514 100,00%
Mesebolt Bábszínház 43 864 46 927 46 709 99,54% 11 750 12 674 12 407 97,89% 45 886 80 861 49 616 61,36%
Savaria Szimfonikus Zenekar 185 078 196 663 195 527 99,42% 45 530 47 492 46 688 98,31% 117 592 301 850 301 007 99,72%
Berzsenyi Dániel Könyvtár 110 965 136 401 127 830 93,72% 29 047 33 466 31 357 93,70% 52 938 194 077 188 560 97,16%
Savaria Múzeum 171 486 215 897 202 784 93,93% 45 491 56 288 52 574 93,40% 100 593 257 680 230 520 89,46%
Összesen 629 638 691 376 665 995 96,33% 163 204 174 233 166 743 95,70% 434 968 1 134 186 1 054 995 93,02%
Egyéb intézmények
Vásárcsarnok 45 980 46 247 42 909 92,78% 12 325 10 879 10 015 92,06% 68 695 71 470 69 926 97,84%
Összesen 45 980 46 247 42 909 92,78% 12 325 10 879 10 015 92,06% 68 695 71 470 69 926 97,84%
Egészségügyi intézmény
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 150 090 167 633 160 354 95,66% 39 918 44 360 40 912 92,23% 91 888 111 642 105 744 94,72%
Összesen 150 090 167 633 160 354 95,66% 39 918 44 360 40 912 92,23% 91 888 111 642 105 744 94,72%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 304 522 323 679 308 653 95,36% 82 274 78 261 73 573 94,01% 221 877 244 188 229 039 93,80%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 303 699 334 689 320 245 95,68% 81 257 87 112 83 913 96,33% 284 303 317 455 296 342 93,35%
Összesen 608 221 658 368 628 898 95,52% 163 531 165 373 157 486 95,23% 506 180 561 643 525 381 93,54%
Nem oktatási intézmények összesen 1 433 929 1 563 624 1 498 156 95,81% 378 978 394 845 375 156 95,01% 1 101 731 1 878 941 1 756 046 93,46%
Oktatási intézmények összesen 944 027 1 074 509 1 036 556 96,47% 252 381 267 952 258 117 96,33% 1 569 370 1 453 434 1 414 428 97,32%
Intézmények mindösszesen 2 377 956 2 638 133 2 534 712 96,08% 631 359 662 797 633 273 95,55% 2 671 101 3 332 375 3 170 474 95,14%
INTÉZMÉNY Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen
2013 Eredeti ei Módosított
RM.V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti ei Módosított
RM.V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti ei Módosított
RM.V.
Teljesítés Teljesítés %-a
Óvodák
Aréna Óvoda 0 0 78 520 95 854 91 690 95,66%
Barátság Óvoda 1 169 1 169 100,00% 0 55 728 67 986 65 144 95,82%
Pipitér Óvoda (Bem. 9.) 735 735 100,00% 0 54 636 66 412 63 219 95,19%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) 869 869 100,00% 0 64 973 80 864 79 058 97,77%
Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) 0 0 60 730 74 413 70 284 94,45%
Donászy Magda Óvoda /Losonc u. Óvoda 783 783 100,00% 0 56 369 71 115 65 687 92,37%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) 1 624 1 624 100,00% 0 46 746 56 969 54 361 95,42%
Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) 0 0 40 230 48 431 45 794 94,56%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 870 870 100,00% 0 67 641 85 527 80 129 93,69%
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) 157 157 100,00% 0 73 088 91 253 87 173 95,53%
Maros Óvoda 0 0 37 378 46 557 44 904 96,45%
Vadvirág Óvoda 61 61 100,00% 0 29 606 37 947 34 243 90,24%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) 270 270 100,00% 0 37 792 47 436 45 088 95,05%
Napsugár Óvoda 1 724 1 724 100,00% 0 49 508 62 003 57 707 93,07%
Szűrcsapó Óvoda 363 363 100,00% 0 70 502 87 993 84 324 95,83%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) 795 795 100,00% 0 54 988 72 806 69 638 95,65%
Benczur Gyula Utcai Óvoda 0 0 38 560 46 207 44 558 96,43%
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) 612 612 100,00% 0 25 996 33 412 31 192 93,36%
Óvodák összesen 0 10 032 10 032 100,00% 0 0 0 942 991 1 173 185 1 114 193 94,97%
Művelődési GAMESZ 0 750 750 100,00% 1 822 787 1 633 492 1 605 690 98,30%
Oktatási intézmények összesen 0 10 032 10 032 100,00% 0 750 750 100,00% 2 765 778 2 806 677 2 719 883 96,91%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora 92 92 100,00% 0 197 590 395 695 378 330 95,61%
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház 528 528 100,00% 0 70 000 24 444 24 444 100,00%
Mesebolt Bábszínház 901 901 100,00% 0 0 101 500 141 363 109 633 77,55%
Savaria Szimfonikus Zenekar 264 264 100,00% 0 348 200 546 269 543 486 99,49%
Berzsenyi Dániel Könyvtár 0 0 192 950 363 944 347 747 95,55%
Savaria Múzeum 0 0 317 570 529 865 485 878 91,70%
Összesen 0 1 785 1 785 100,00% 0 0 0 1 227 810 2 001 580 1 889 518 94,40%
Egyéb intézmények
Vásárcsarnok 15 000 15 000 15 000 100,00% 0 142 000 143 596 137 850 96,00%
Összesen 15 000 15 000 15 000 100,00% 0 0 0 142 000 143 596 137 850 96,00%
Egészségügyi intézmény
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 2 470 2 470 100,00% 0 281 896 326 105 309 480 94,90%
Összesen 0 2 470 2 470 100,00% 0 0 0 281 896 326 105 309 480 94,90%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 3 246 3 246 100,00% 6 355 6 355 100,00% 608 673 655 729 620 866 94,68%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 268 1 268 100,00% 0 669 259 740 524 701 768 94,77%
Összesen 0 4 514 4 514 100,00% 0 6 355 6 355 100,00% 1 277 932 1 396 253 1 322 634 94,73%
Nem oktatási intézmények összesen 15 000 23 769 23 769 100,00% 0 6 355 6 355 100,00% 2 929 638 3 867 534 3 659 482 94,62%
Oktatási intézmények összesen 0 10 032 10 032 100,00% 0 750 750 100,00% 2 765 778 2 806 677 2 719 883 96,91%
Intézmények mindösszesen 15 000 33 801 33 801 100,00% 0 7 105 7 105 100,00% 5 695 416 6 674 211 6 379 365 95,58%
INTÉZMÉNY Felújítás Beruházás Felhalmozási célú kiadások
2013 Eredeti ei Módosított
RM.V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti ei Módosított
RM.V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti ei Módosított
RM.V.
Teljesítés Teljesítés %-a
Óvodák
Aréna Óvoda 3 375 3 375 100,00% 100 100 100,00% 0
Barátság Óvoda 13 807 13 807 100,00% 354 354 100,00% 0
Pipitér Óvoda (Bem. 9.) 0 758 0
Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) 0 160 160 100,00% 0
Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) 5 012 5 012 100,00% 0 0
Donászy Magda Óvoda /Losonc u. Óvoda 0 2 250 430 19,11% 0
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) 0 111 111 0
Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) 345 345 100,00% 1 097 1 097 100,00% 0
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 0 109 109 100,00% 0
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) 750 0 200 200 100,00% 0
Maros Óvoda 1 585 1 585 100,00% 0 0
Vadvirág Óvoda 0 0 0
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) 415 414 99,76% 0 0
Napsugár Óvoda 300 300 100,00% 250 0 0
Szűrcsapó Óvoda 0 0 0
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) 0 1 125 1 125 100,00% 0
Benczur Gyula Utcai Óvoda 1 761 1 761 100,00% 0 0
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) 0 0 0
Óvodák összesen 0 27 350 26 599 97,25% 0 6 514 3 686 56,59% 0 0 0
Művelődési GAMESZ 109 349 102 192 93,45% 46 022 11 889 25,83% 0
Oktatási intézmények összesen 0 136 699 128 791 94,22% 0 52 536 15 575 29,65% 0 0 0
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora 19 559 19 559 100,00% 3 692 3 692 100,00% 0
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház 0 9 525 9 525 100,00% 0
Mesebolt Bábszínház 0 0 8 696 3 575 41,11% 0
Savaria Szimfonikus Zenekar 5 221 5 221 100,00% 15 520 15 520 100,00% 0
Berzsenyi Dániel Könyvtár 0 20 568 20 563 99,98% 0
Savaria Múzeum 0 9 213 9 213 100,00% 0
Összesen 0 24 780 24 780 100,00% 0 67 214 62 088 92,37% 0 0 0
Egyéb intézmények
Vásárcsarnok 9 381 0 0,00% 3 978 2 856 71,79% 0
Összesen 0 9 381 0 0,00% 0 3 978 2 856 71,79% 0 0 0
Egészségügyi intézmény
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 41 242 3 655 8,86% 9 452 9 452 100,00% 0
Összesen 0 41 242 3 655 8,86% 0 9 452 9 452 100,00% 0 0 0
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 8 291 8 291 100,00% 4 606 4 606 100,00% 34 34 100,00%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 5 095 5 095 100,00% 6 064 4 772 78,69% 0
Összesen 0 13 386 13 386 100,00% 0 10 670 9 378 87,89% 0 34 34 100,00%
Nem oktatási intézmények összesen 0 88 789 41 821 47,10% 0 91 314 83 774 91,74% 0 34 34 100,00%
Oktatási intézmények összesen 0 136 699 128 791 94,22% 0 52 536 15 575 29,65% 0 0 0
Intézmények mindösszesen 0 225 488 170 612 75,66% 0 143 850 99 349 69,06% 0 34 34 100,00%
INTÉZMÉNY Felhalmozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen
2013 Eredeti ei Módosított RM.V. Teljesítés Teljesítés %-a Eredeti ei Módosított RM.V. Teljesítés Teljesítés %-a
Óvodák
Aréna Óvoda 0 3 475 3 475 100,00% 78 520 99 329 95 165 95,81%
Barátság Óvoda 0 14 161 14 161 100,00% 55 728 82 147 79 305 96,54%
Pipitér Óvoda (Bem 9.) 0 758 0 0,00% 54 636 67 170 63 219 94,12%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) 0 160 160 100,00% 64 973 81 024 79 218 97,77%
Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) 0 5 012 5 012 100,00% 60 730 79 425 75 296 94,80%
Donászy Magda Óvoda /Losonc u. Óvoda 0 2 250 430 19,11% 56 369 73 365 66 117 90,12%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) 0 111 111 100,00% 46 746 57 080 54 472 95,43%
Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) 0 1 442 1 442 100,00% 40 230 49 873 47 236 94,71%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 0 109 109 100,00% 67 641 85 636 80 238 93,70%
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) 0 950 200 21,05% 73 088 92 203 87 373 94,76%
Maros Óvoda 0 1 585 1 585 100,00% 37 378 48 142 46 489 96,57%
Vadvirág Óvoda 0 0 0 29 606 37 947 34 243 90,24%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) 0 415 414 99,76% 37 792 47 851 45 502 95,09%
Napsugár Óvoda 0 550 300 54,55% 49 508 62 553 58 007 92,73%
Szűrcsapó Óvoda 0 0 0 70 502 87 993 84 324 95,83%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) 0 1 125 1 125 100,00% 54 988 73 931 70 763 95,71%
Benczur Gyula Utcai Óvoda 0 1 761 1 761 100,00% 38 560 47 968 46 319 96,56%
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) 0 0 0 25 996 33 412 31 192 93,36%
Óvodák összesen 0 33 864 30 285 89,43% 942 991 1 207 049 1 144 478 94,82%
Művelődési GAMESZ 0 155 371 114 081 73,42% 1 822 787 1 788 863 1 719 771 96,14%
Oktatási intézmények összesen 0 189 235 144 366 76,29% 2 765 778 2 995 912 2 864 249 95,61%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora 0 23 251 23 251 100,00% 197 590 418 946 401 581 95,86%
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház 0 9 525 9 525 100,00% 70 000 33 969 33 969 100,00%
Mesebolt Bábszínház 0 8 696 3 575 41,11% 101 500 150 059 113 208 75,44%
Savaria Szimfonikus Zenekar 0 20 741 20 741 100,00% 348 200 567 010 564 227 99,51%
Berzsenyi Dániel Könyvtár 0 20 568 20 563 99,98% 192 950 384 512 368 310 95,79%
Savaria Múzeum 0 9 213 9 213 100,00% 317 570 539 078 495 091 91,84%
Összesen 0 91 994 86 868 94,43% 1 227 810 2 093 574 1 976 386 94,40%
Egyéb intézmények
Vásárcsarnok 0 13 359 2 856 21,38% 142 000 156 955 140 706 89,65%
Összesen 0 13 359 2 856 21,38% 142 000 156 955 140 706 89,65%
Egészségügyi intézmény
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 0 50 694 13 107 25,86% 281 896 376 799 322 587 85,61%
Összesen 0 50 694 13 107 25,86% 281 896 376 799 322 587 85,61%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 0 12 931 12 931 100,00% 608 673 668 660 633 797 94,79%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 0 11 159 9 867 88,42% 669 259 751 683 711 635 94,67%
Összesen 0 24 090 22 798 94,64% 1 277 932 1 420 343 1 345 432 94,73%
Nem oktatási intézmények összesen 0 180 137 125 629 69,74% 2 929 638 4 047 671 3 785 111 93,51%
Oktatási intézmények összesen 0 189 235 144 366 76,29% 2 765 778 2 995 912 2 864 249 95,61%
Intézmények mindösszesen 0 369 372 269 995 73,10% 5 695 416 7 043 583 6 649 360 94,40%

7. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2014. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi engedélyezett záró létszámelőirányzata

INTÉZMÉNYI ZÁRÓ SZAKMAI LÉTSZÁM INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI ZÁRÓ LÉTSZÁM 2013. évi záró engedélyezett létszám
Intézmény 2013 ÉV 2013 ÉV előirányzat összesen
átszámítás nélküli kerekített átszámítás nélküli kerekített átszámítás nélküli kerekített
Óvodák:
Aréna u. Óvoda 31,00 31 2,00 2 33,00 33
Barátság u. Óvoda 21,00 21 2,00 2 23,00 23
Pipitér Napközis Óvoda (Bem 9.) 21,00 21 2,00 2 23,00 23
Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) 24,00 24 2,00 2 26,00 26
Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) 24,00 24 2,00 2 26,00 26
Donászy Magda Óvoda (Losonc u.) 21,00 21 2,00 2 23,00 23
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) 17,00 17 2,00 2 19,00 19
Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) 14,00 14 2,00 2 16,00 16
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 24,00 24 2,00 2 26,00 26
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) 27,00 27 2,00 2 29,00 29
Maros u. Óvoda 14,00 14 2,00 2 16,00 16
Vadvirág Óvoda 11,00 11 1,50 1 12,50 12
Margaréta Óvoda 14,00 14 2,00 2 16,00 16
Napsugár u. Óvoda 18,00 18 2,00 2 20,00 20
Szűrcsapó u. Óvoda 27,00 27 2,00 2 29,00 29
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) 21,00 21 2,00 2 23,00 23
Benczur Gyula Utcai Óvoda 14,00 14 2,00 2 16,00 16
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) 11,00 11 1,50 1 12,50 12
Óvodák összesen: 354,00 354 35,00 34 389,00 388
GAMESZ 0,00 0 130,80 131 130,80 131
Oktatási intézmények összesen: 354,00 354 165,80 165 519,80 519
Nem oktatási intézmények:
Kulturális intézmény
Agora 18,00 18 18,50 19 36,50 37
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Mesebolt Bábszínház 14,00 14 3,00 3 17,00 17
Savaria Szimfonikus Zenekar 65,50 66 10,00 10 75,50 76
Berzsenyi Dániel Könyvtár 34,50 35 14,00 14 48,50 49
Savaria Múzeum 61,50 62 31,25 31 92,75 93
Összesen: 193,50 195 76,75 77 270,25 272
Egyéb intézmények
Vásárcsarnok 1,00 1 19,00 19 20,00 20
Összesen: 1,00 1 19,00 19 20,00 20
Egészségügyi intézmények
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 58,00 58 12,00 12 70,00 70
Összesen: 58,00 58 12,00 12 70,00 70
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 101,00 101 89,25 89 190,25 190
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 153,50 153 20,00 20 173,50 173
Összesen: 254,50 254 109,25 109 363,75 363
Nem oktatási intézmények: 507,00 508 217,00 217 724,00 725
Oktatási Intézmények összesen: 354,00 354 165,80 165 519,80 519
Intézmények összesen: 861,00 862 382,80 382 1 243,80 1 244
Közterület Felügyelet 28,00 28 0,00 0 28,00 28
Polgármesteri Hivatal 240,00 240 0,00 0 240,00 240
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 1,00 1 0,00 0 1,00 1
Mindösszesen: 1 130,00 1 131 382,80 382 1 512,80 1 513

8. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2014. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

Oktatási ágazat kiadásai

Működési kiadások ezer forintban
Megnevezés 2013. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Óvodák 942 991 1 173 185 1 114 193 94,97
Gamesz 1 822 787 1 633 492 1 605 690 98,30
Oktatási intézmények összesen: 2 765 778 2 806 677 2 719 883 96,91
Intézményi karbantartás 45 000 7 101 7 101 100,00
KIK által működtetett többcélú intézmények és kollégiumok működési hozzájárulás 207 000 199 617 143 956 72,12
Egyéb oktatási kiadások 10 000 5 704 5 307 93,04
KIK - Micimackó Óvoda (lovasterápia és uszodafelújítás) 3 200 3 200 100,00
Intézményi versenyek rendezvények, támogatások 95 95 100,00
Óvodai és Iskolai úszásoktatás feladatai 5 000 6 010 6 010 100,00
Nyugdíjba vonuló vezetők ped.szolg.emlékérem és juttatása 500 0 0
Országos tan.versenyen eredményesen szereplő diákok és felkészítő tanárok jutalmazása 2 000 1 505 1 504 99,93
Pedagógus kitüntetések 3 400 3 400 3 353 98,62
Petz ösztöndíj 1 250 500 500 100,00
„Szombathely visszavár” ösztöndíjrendszer 4 000 5 500 5 500 100,00
Arany János ösztöndíj 100 100 100 100,00
Városi pedagógus nap 1 000 1 000 991 99,10
Nagy Lajos Gimnázium fűtése, hőszolgáltatási ktg. 6 200 6 643 5 349 80,52
Savaria TISZK Nonprofit Kft. működési költségei 30 000 30 000 30 000 100,00
Egységes ügyiratkezelő szoftver az önk. által műk. Intézményekben 2 300 2 300 2 300 100,00
Kalandváros és Műjégpálya óvodai és iskolai csoportok által történő szervezett látogatásának támogatása 14 550 2 303 982 42,64
Nyugat Magyarországi Egyetem - Bólyai Gimn. - étkezési hozzájárulás támogatás 8 000 8 000 100,00
Pécsi Tudományegyetem támogatása (érettségi utáni egészségügyi szakképzés és felnőttképzés) 5 000 15 000 10 000 66,67
TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0045 KDG természettudományos oktatásért pályázat 320 520 229 176 71,50
TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0045 KDG természettudományos oktatásért pályázat projektben el nem számolható kiadások 350 138 39,43
2012. évi bérkompenzáció - Oladi KIK 45
Átszervezett általános és középiskolák áthúzódó kiadásai, KLIK felé kötelezettség 113 264 112 464 99,29
Oktatási kiadások összesen 337 300 732 157 576 026 78,68
Oktatási működési kiadásai mindösszesen 3 103 078 3 538 834 3 295 909 93,14
Felhalmozási kiadások ezer forintban
Megnevezés 2013. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Óvodák 33 864 30 285 89,43
Gamesz 155 371 114 081 73,42
Oktatási intézmények összesen 0 189 235 144 366 76,29
Oktatási ágazat kiadásai mindösszesen 3 103 078 3 728 069 3 440 275 92,28

9. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2014. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

Kulturális kiadások, közös fenntartású megyei intézmények, média

Működési kiadások ezer forintban
Megnevezés 2013. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Kulturális intézmények támogatása
Városi kulturális intézmények
Agora Kulturális és Turisztikai Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 90 000 124 049 123 543 99,59
Agora Kulturális és Turisztikai Központ saját bevételből fedezett kiadás 107 590 260 807 243 948 93,54
Agora Kulturális és Turisztikai Központ 2012. évi pénzmaradványból fedezett kiadás 10 839 10 839 100,00
Agora Kulturális és Turisztikai Központ összesen 197 590 395 695 378 330 95,61
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 60 000 17 742 17 742 100,00
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház intézmény saját bevételéből fedezett kiadás 10 000 2 353 2 353 100,00
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház intézmény 2012. évi pénzmaradványból fedezett kiadás 4 349 4 349 100,00
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház intézmény összesen 70 000 24 444 24 444 100,00
Mesebolt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadása 16 100 18 205
Mesebolt Bábszínház központi művészeti támogatásból fedezett kiadása 39 200 39 200 32 899 83,93
Mesebolt Bábszínház központi működési támogatásból fedezett kiadása 26 100 26 100 21 933 84,03
Mesebolt Bábszínház saját bevételéből fedezett kiadás 20 100 56 532 53 475 94,59
Mesebolt Bábszínház 2012. évi pénzmaradványból fedezett kiadás 1 326 1 326 100,00
Mesebolt Bábszínház összesen 101 500 141 363 109 633 77,55
Savaria Szimfonikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 140 000 164 182 162 272 98,84
Savaria Szimfonikus Zenekar központi támogatásból fedezett kiadás 97 200 97 200 97 200 100,00
Savaria Szimfonikus Zenekar saját bevételéből fedezett kiadás 111 000 264 931 264 057 99,67
Savaria Szimfonikus Zenekar 2012. évi pénzmaradványból fedezett kiadás 19 956 19 957 100,01
Savaria Szimfonikus Zenekar összesen 348 200 546 269 543 486 99,49
Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 60 000 113 726 106 954 94,05
Savaria Múzeum központi támogatásból fedezett kiadás 137 800 137 800 137 800 100,00
Savaria Múzeum 2012. évi pénzmaradványból fedezett kiadás 15 363 15 363 100,00
Savaria Múzeum saját bevételből fedezett kiadás 119 770 262 976 225 761 85,85
Savaria Múzeum összesen 317 570 529 865 485 878 91,70
Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 50 000 56 692 54 805 96,67
Berzsenyi Dániel könyvtár központi támogatásból fedezett kiadás 119 400 252 392 252 392 100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár saját bevételből fedezett kiadás 23 550 54 860 40 550 73,92
Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen 192 950 363 944 347 747 95,55
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása 165 000 165 000 165 000 100,00
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. -művészeti támogatásból fedezett kiadás 119 200 119 200 119 200 100,00
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.v -központi működési támogatásból fedezett kiadás 79 400 79 400 79 400 100,00
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. összesen 363 600 363 600 363 600 100,00
Városi kulturális intézmények és Weöres S. Színház összesen 1 591 410 2 365 180 2 253 118 95,26
Nem önkormányzati kulturális intézmények támogatása
Ungaresca Táncegyüttes 2 000 2 000 2 000 100,00
Capella Savaria 1 200 1 200 1 200 100,00
Ferrum Színházi Társulat 650 650 650 100,00
Nem önkormányzati kulturális intézmények támogatása 3 850 3 850 3 850 100,00
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 1 595 260 2 369 030 2 256 968 95,27
Kulturális és Civil Alap
KULTURÁLIS ÉS CIVIL ALAP ÖSSZESEN 20 000 23 773 23 201 97,59
Rendezvények támogatása
Városi rendezvények 8 000 0 0,00
Kiemelt rendezvények
Savaria Karnevál - Ludi Savarienses - Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány 30 000 45 000 45 000 100,00
Lamantin Jazz Fesztivál és Improvizációs Tábor 5 000 5 000 5 000 100,00
Egyéb kiemelt rendezvények 15 000 2 500 2 500 100,00
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány - Bacchus kertje őszi borünnep 1 000 1 000 100,00
Kiemelt rendezvények összesen 50 000 53 500 53 500 100,00
RENDEZVÉNYEK ÖSSZESEN 58 000 53 500 53 500 100,00
Egyéb támogatások
Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása
Kulturális kitüntetés díja (Kgy. rendelet) 1 200 1 530 850 55,56
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület Európai Területi Együttműködése program keretében benyújtandó pályázat önerő 892 892 100,00
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - támogatása 15 000 15 060 7 554 50,16
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - tagi kölcsön 5 000 5 000 100,00
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás központosított előirányzatból - KLIK (OÁMK) 107 107 100,00
Tartalék - MMIK átvételéhez támogatás Emberi Erőforrások Minisztériumától 6 000
Önerő támogatás kulturális pályázatokhoz összesen 16 200 28 589 14 403 50,38
Közhasznú információk támogatása
Hátrányos helyzetűek könyvtári és infrastrukturális ellátása (Siker Könyvtár Alapítvány) 1 000 1 000 100,00
Könyv, film 1 500 1 500 1 500 100,00
Hatósági díjak 300 300 64 21,33
Közhasznú információk támogatása összesen 1 800 2 800 2 564 91,57
EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN 18 000 31 389 16 967 54,05
Média
Média
Savaria Fórum megjelentetése 17 074 17 074 100,00
Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. Támogatása 99 500 99 500 99 500 100,00
Média összesen 99 500 116 574 116 574 100,00
MÉDIA MINDÖSSZESEN 99 500 116 574 116 574 100,00
ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS ÁGAZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN 195 500 225 236 210 242 93,34
KULTURÁLIS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 790 760 2 594 266 2 467 210 95,10
Felhalmozási kiadások ezer forintban
Megnevezés 2013. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 17 808 17 808 100,00
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ saját bevételéből fedezett kiadás 5 443 5 443 100,00
Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház intézmény 2012. évi pénzmaradványból fedezett kiadás 9525 9 525 100,00
Mesebolt Bábszínház saját bevételéből fedezett kiadás 8352 3231 38,69
Mesebolt Bábszínház 2012. évi pénzmaradványából fedezett kiadás 344 344 100,00
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar saját bevételből fedezett kiadás 5741 5741 100,00
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 15000 15000 100,00
Savaria Múzeum saját bevételből fedezett kiadás 0 6213
Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 9213 3000 32,56
Berzsenyi Dániel könyvtár saját bevételből fedezett kiadás 19 956 19 951 99,97
Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 612 612 100,00
Kulturális intézmények összesen 0 91 994 86 868 94,43
Kulturális ágazat kiadásai mindösszesen 1 790 760 2 686 260 2 554 078 95,08

10. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2014. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

Szociális ágazat kiadásai

Működési kiadások ezer forintban
Megnevezés 2013. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
önkormányzati támogatásból fedezett kiadás
558 000 576 026 560 195 97,25
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
intézmény saját bevételéből fedezett kiadás
111 259 161 345 138 420 85,79
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
intézmény 2012. évi pénzmaradványból fedezett kiadás
3 153 3 153 100,00
Szociális intézmény összesen 669 259 740 524 701 768 94,77
Központi bevételekkel fedezett kiadások
Segély központi támogatásból 301 810 299 165 99,12
Központi bevételekkel fedezett kiadások összesen 0 301 810 299 165 99,12
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások
Bursa Hungarica felsőokt. ösztöndíj 5 000 4 790 4 030 84,13
Fogyatékkal élők gondozóháza 500 688 479 69,62
Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. 36 000 41 300 36 000 87,17
Savaria Rehab Team Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 98 000 98 000 98 000 100,00
Szociális önkormányzati kitüntetések, egyéb 2 000 2 000 1 833 91,65
Segély önkormányzati támogatásból 118 500 111 000 103 509 93,25
Posta költség 5 000 7 094 7 091 99,96
Foglalkoztatási és egyéb szociális feladatok, ifjúságvédelmi kiadások 25 000 48 672 41 628 85,53
Szociális hét 1 500 1 500 1 500 100,00
Esőemberke Alapítvány támogatása 4 000 4 000 4 000 100,00
Szombathely Város Jóléti Alapítvány (családok karácsonya) támogatás 1 000 1 000 100,00
Aktív időskor Szombathelyen önkormányzati program 1 375 561 40,80
Lakás bérleti díj támogatása 15 000 27 203 23 662 86,98
Mérőkészülékek felszerelése, és egyéb lakásgazdálkodási kiadások 1 500 1 500 435 29,00
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások összesen intézményi kiadások nélkül 312 000 350 122 323 728 92,46
Önkormányzati szociális kiadások összesen 312 000 651 932 622 893 95,55
Szociális működési kiadások összesen 981 259 1 392 456 1 324 661 95,13
Felhalmozási kiadások
Megnevezés 2013. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi saját bevételből fedezett kiadás 3 161 1 869 59,13
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 7 996 7 996 100,00
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi 2012. évi pénzmaradványból fedezett kiadás 2 2 100,00
Szociális intézmény összesen 0 11 159 9 867 88,42
Szociális ágazat kiadásai mindösszesen 981 259 1 403 615 1 334 528 95,08

11. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2014. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

Egészségügyi ágazat kiadásai

Működési kiadások ezer forintban
Megnevezés 2013. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Egészségügyi Alapellátó Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 71 788 98 723 91 187 92,37
Egészségügyi Alapellátó Intézmény saját bevételéből és OEP támogatásból fedezett kiadás 210 108 222 466 213 377 95,91
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 2012. évi pénzmaradványból fedezett kiadás 4 916 4 916 100,00
Egészségügyi intézmény összesen 281 896 326 105 309 480 94,90
Háziorvosi rendelők karbantartása 11 770 0
Drogellenes stratégiai feladatok 400 0
Egészség-hét 1 500 0
Egyéb rendezvények 700 410 410 100,00
Eü. dolgozók kitüntetése (Kgy. rend.) 2 000 2 140 2 140 100,00
Szombathelyi Hospice Alapítvány 2 000 2 000 2 000 100,00
Humán Civil ház 3 000 0
Lelkisegély szolgálat támogatása (szerződés) - Telehumanitas Szombathelyi Mentálhigiénés Egyesület 2 000 2 000 2 000 100,00
OMSZ részére Orvosi Ügyelet ellátására 34 334 34 334 34 334 100,00
Egészségügyi civil szervezetek támogatása 1 500 1 510 1 510 100,00
WHO Egészséges városok tagdíj, elnökséget adó városi
cím és projektváros cím
160 160 160 100,00
HPV védőoltás 10 000 9 136 4 959 54,28
Szombathely a segítés városa program megvalósítása 20 450 4 811 23,53
Önkormányzati egészségügyi kiadások összesen 69 364 72 140 52 324 72,53
Egészségügyi működési kiadások összesen 351 260 398 245 361 804 90,85
Felhalmozási kiadások ezer forintban
Megnevezés 2013. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Egészségügyi Alapellátó Intézmény saját bevételéből és OEP támogatásból fedezett kiadás 8 594 765 8,90
Egészségügyi Alapellátó Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 42 100 12 342 29,32
Egészségügyi intézmény összesen 0 50 694 13 107 25,86
Egészségügyi ágazat kiadásai mindösszesen 351 260 448 939 374 911 83,51

12. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2014. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

Gyermekvédelmi kiadások

Működési kiadások ezer forintban
2013. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 440 717 463 603 441 828 95,30
Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás 167 956 188 347 175 259 93,05
Egyesített Bölcsődei Intézmény 2012. évi pénzmaradványából fedezett kiadás 3 779 3 779 100,00
Gyermekvédelmi intézmény Intézmény összesen 608 673 655 729 620 866 94,68
Gyermekek Átmeneti Otthona TEGYESZ 2 000 2 324 1 296 55,77
Helyettes szülői hálózat 300 300
SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány támogatása (átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek, fiatal felnőttek gyermekvédelmi szakellátása) 1 500 1 500 1 500 100,00
Önkormányzati gyermekvédelmi kiadások összesen 3 800 4 124 2 796 67,80
Gyermekvédelmi működési kiadások összesen 612 473 659 853 623 662 94,52
Felhalmozási kiadások
Megnevezés 2013. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás 9 025 9 026 100,01
Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 3 872 3 871 99,97
Egyesített Bölcsődei Intézmény 2012. évi pénzmaradványából fedezett kiadás 34 34 100,00
Gyermekvédelmi intézmény összesen 0 12 931 12 931 100,00
Gyermekvédelmi ágazat kiadásai mindösszesen 612 473 672 784 636 593 194,52

13. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2014. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez

Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai

ezer forintban
Megnevezés 2013. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Vásárcsarnok 142 000 143 596 137 850 96,00
intézmények összesen 142 000 143 596 137 850 96,00
Technikai, bevétellel 100%-ig fedezett tételek
Áfa befizetés (saját bevételből) 250 000 234 684 215 621 91,88
Fordított áfa-hoz kapcsolódó áfa kiadások (technikai) 17 510 17 510 100,00
Lakás és helyiségüzemeltetés (bevétellel) 600 000 600 000 680 537 113,42
NYUDU - 2013. évi bérkompenzáció központosított előirányzatból 118 68 57,63
Kistérségi intézmények - 2013. évi bérkompenzáció kp. előirányzatból 605
Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás 2012. évi normatív elszámolás miatti kiadás 12 828
Vásárok, rendezvények 5 600 6 834 4 711 68,93
Központi költségvetés részére visszafizetési kötelezettség 3 500 3 326 1 330 39,99
Intézményeknek 2012. évben ki nem utalt támogatás (pénzmaradvány) 223 237 223 237 100,00
Helyi közösségi közlekedés támogatása központosított támogatásból 5 080 5 080 100,00
Parkolásgazdálkodási kiadás 312 261 312 261 312 261 100,00
összesen 1 171 361 1 403 655 1 473 183 104,95
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások
Erdőgazdálkodási költség 1 905 3 405 1 466 43,05
Folyószámla hitel kamata, bankköltségek 233 000 96 388 86 494 89,74
Értékelési árfolyamkülönbözetek 2 801
Karácsonyi díszkivilágítás 6 000 9 106 5 554 60,99
Egyéb (ügygondnoki díj, fordítás, plakátkészítés, közbeszerzési és egyéb önkormányzati hirdetések stb.) 4 000 6 544 5 858 89,52
Intézményi vagyonbiztosítások 10 000 8 935 7 940 88,86
Könyvvizsgálói ktg. 2 000 1 732 1 451 83,78
Külföldi kapcsolatok, kiküldetés 3 000 1 613 1 455 90,20
Közbeszerzési kiadások 12 954 17 277 14 997 86,80
Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások 2 000 14 310 14 259 99,64
Digitális grafikus térképi alapadatbázis karbantartás, továbbvezetés 10 660 10 462 9 428 90,12
Vagyongazdálkodási kiadások - szakértők igénybevétele, ügyvédi munkadíj, egyéb kiadások 14 517 9 969 68,67
Hosszú lejáratú hitel kamata 422 878 496 878 487 366 98,09
Hosszú lejárató hitelek kamata - állami támogatásból (adósságkonszolidálás) 3 271 3 271 100,00
összesen 708 397 684 438 652 309 9,53
Egyéb támogatások, kiadások
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 11 040 11 040 10 843 98,22
Egyéb önkormányzati kitüntetések 2 299 3 623 3 623 100,00
Egyéb tagdíjak 10 000 12 130 12 130 100,00
Szombathelyi Egyházmegyei Karitas Alapítvány - Hársfa-ház Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Átmeneti Otthona, RÉV Szenvedélybetegsegítő Szolgálat és Közösségi Gondozó 30 000 30 000 30 000 100,00
Rendőrség támogatása 10 000 10 000 10 000 100,00
Polgármesteri keret 4 000 9 289 7 003 75,39
Polgárőr szervezetek támogatása 2 200 2 200 2 154 97,91
Vasi Volán Zrt. 150 000 241 945 216 491 89,48
Határontúli magyar egyesületek támogatása 1 600 610 610 100,00
Internet alapú városi hálózat 29 800 33 114 30 730 92,80
Nemzetiségi nap támogatása 500 500 500 100,00
SZMJV Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Cselekvési programjának a fedezete, melynek része a pályázati önrész 2 300 2 250 2 250 100,00
Szemünk fénye program - bérleti díj 12 hónapra 73 307 73 307 73 307 100,00
Önk.int.-ek fűtéskorszerűsítés - bérleti díj 12 hónapra 38 850 38 850 38 850 100,00
Horvát Nemzetiségi nap támogatása 500 500 100,00
MJVSZ rendezvény 600 600 100,00
Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. Támogatása 10 000 10 000