Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete

Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelete módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. §-ában előírt véleményeztetési eljárás lefolytatását követően - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

Záró rendelkezés

2. § E rendelet 2014. június 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően induló eljárásoknál kell alkalmazni.

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Gaál Róbert s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2014. (V. 5.) önkormányzati rendeletéhez * 


  Vissza az oldal tetejére