Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a közterület használatának szabályairól szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2. § (2) bekezdés d) pontja „Üzemen kívül helyezett jármű: a hatósági engedéllyel nem rendelkező olyan jármű, amely a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt.” szövegrész helyett „Forgalomra alkalmatlan jármű: a hatósági engedéllyel és jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt.” szöveggel lép hatályba.

2. § A 2. § (2) bekezdés e) pontja „Üzemképtelen jármű: hatósági engedéllyel és jelzéssel rendelkező, de mozgásképtelen jármű, vagy baleset folytán megsérült és elhagyott (a helyszínről tömegközlekedési útvonal esetén 8 napon, egyéb útvonal esetén 15 napon belül el nem szállított) jármű.” szövegrész helyett „Üzemképtelen jármű: hatósági engedéllyel és jelzéssel rendelkező, de mozgásképtelen jármű, vagy baleset folytán megsérült és elhagyott jármű.” szöveggel lép hatályba.

3. § A 6. § (1) bekezdés e) pontja „A vásárcsarnok környezetében (Hunyadi u. - Szent Márton utca páros oldala - Barátság utca, Bercsényi utca, Nádor utca által bezárt terület) kereskedelmi vagy ipari tevékenység céljára.” szövegrész helyett „A vásárcsarnok környezetében (Hunyadi u. - Szent Márton utca páros oldala - Barátság utca, Bercsényi utca, Nádor utca által bezárt terület) kereskedelmi vagy ipari tevékenység - kivéve fenyőfa, virág, koszorú és mécses árusítás - céljára.” szöveggel lép hatályba.

4. § A 17. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt 3500 kg feletti legnagyobb megengedett össztömegű jármű közúton vagy más közterületen nem tárolható.”

5. § A 18. § „Azt a 6. § (1) bekezdés j) pontjában és 17. § (3) bekezdésében meghatározott járművet, amelyet tulajdonosa (üzemben tartója) a 17. § (3) bekezdésben meghatározott idő alatt nem szállítja el a közterületről, illetve amelynek tulajdonosa egyelőre ismeretlen, a rendőrség, valamint a közterület-felügyelet a jármű tulajdonosa (üzemben tartója) költségére és veszélyére, az e célra kijelölt helyre külső közreműködő bevonásával elszállítatja. Az elszállított jármű közterületen történő ismételt tárolása csak üzemképes, forgalomra alkalmas állapotban történhet.” szövegrész helyett „Azt a 6. § (1) bekezdés j) pontjában és 17. § (3) bekezdésében meghatározott járművet, amelyet tulajdonosa (üzemben tartója) a 17. § (3) bekezdésben meghatározott idő alatt nem szállítja el a közterületről, illetve amelynek tulajdonosa egyelőre ismeretlen, a rendőrség, valamint a közterület-felügyelet a jármű tulajdonosa (üzemben tartója) költségére és veszélyére, az e célra kijelölt helyre külső közreműködő bevonásával elszállítathatja. Az elszállított jármű közterületen történő ismételt tárolása csak üzemképes, forgalomra alkalmas állapotban történhet.” szöveggel lép hatályba.

6. § A 2. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelethez az 1. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.

7. § E rendelet 2014. június 1. napján lép hatályba.

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Gaál Róbert s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2014. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

Hol árusíthatnak az őstermelők?

Az őstermelők őstermelői igazolvány birtokában, közterület-használati engedély nélkül árusíthatják portékáikat egész évben 2 m2-nyi területen, a kijelölt helyeken, valamint a 4. § (3) bekezdésében foglalt területeken. A kijelölt helyek:

Zöldség, gyümölcs, virág árusítás céljára:

(1) Domus Áruház K-i oldalán lévő járdán

(2) Öntő utcai ABC előtt

(3) Pázmány Péter körúti ABC előtti járdán

(4) Jáki utcai ABC előtt járdán

(5) Károly Róbert ABC előtti járdán

(6) Váci Mihály utcai ABC előtt

(7) Herény, Béke tér

Virág árusítás céljára:

(8) Jáki úti temetőnél a szilárd burkolatú területen

(9) Herényi temető előtti terület

Gépjárműből történő árusítás:

(10) Domus Áruház K-i oldal (parkoló)

Az árusítással nem akadályozhatják a gyalogos közlekedést, be kell tartaniuk a közegészségügyi feltételeket és árusítóhelyüket és környékét tisztán kell tartani.”


  Vissza az oldal tetejére