Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2014. (XI. 6.) önkormányzati rendelete

a városi képviselők, bizottsági elnökök, tagok valamint a tanácsnok tiszteletdíjának, természetbeni juttatásainak megállapításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról és juttatásairól az alábbi rendeletet alkotja:

1. § E rendelet hatálya kiterjed Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése önkormányzati képviselő tagjának (a továbbiakban: önkormányzati képviselő) és a Közgyűlés bizottsága (a továbbiakban: bizottság) nem képviselő tagjának pénzbeli és természetbeni juttatásaira.

2. § (1) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja - amennyiben nem tagja bizottságnak - havonta bruttó 150.000 Ft.

(2) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja egy bizottsági tagság után havonta bruttó 50.000 Ft összeggel növekszik.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott növekmény összeg az önkormányzati képviselőt legfeljebb kettő bizottsági tagság után illeti meg.

(4) A 2. § (2)-(3) bekezdés a bizottság elnökére és a tanácsnokra nem alkalmazható.

(5) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja, amennyiben az önkormányzati képviselő bizottság elnöke, havonta bruttó 250.000 Ft.

(6) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja, amennyiben az önkormányzati képviselő tanácsnok, havonta bruttó 250.000 Ft. Ha a tanácsnok önkormányzati képviselő egyidejűleg bizottság elnöke is, úgy a bizottság elnökének járó, (5) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj is megilleti.

(7) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havonta bruttó 60.000 Ft.

(8) Az önkormányzati képviselő, valamint a bizottság nem képviselő tagja-e minőségéből eredő feladatainak ellátásával - így különös tekintettel a közgyűlésen, bizottsági ülésen való részvétellel - összefüggő munkabér-kiesésének megtérítésére a polgármesterhez címzett nyilatkozatával nyújthat be igényt. Az igénybejelentéshez csatolni kell a bérkiesésre vonatkozó munkáltatói igazolást.

3. § (1) A bizottság elnöke a Polgármesteri Hivatal flottájához tartozó mobiltelefon használatára jogosult.

(2) A bizottság elnöke díj megfizetése nélkül telefonálhat és küldhet szöveges üzenetet (sms) bármely belföldi hálózatba, valamint a mobiltelefonon ingyenes internethasználat illeti meg.

(3) Külföldre és külföldről irányuló hívásainak, szöveges üzeneteinek díját a bizottság elnöke köteles megtéríteni.

4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Gaál Róbert s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére