Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervéről szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6/A. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Jelen rendelet hatálya Szombathely Megyei Jogú Város (a továbbiakban: a város) a 0978/2 hrsz.-ú Arany-patak - a tervezett nyugati elkerülő út - a 0970/6 hrsz.-ú közjóléti erdő - 4065/2 hrsz.-ú út által határolt tömb területére terjed ki, az SZ/M-2 szabályozási tervlap szerint.

2. § * 

Záró rendelkezés

3. § (1) Jelen rendelet 2015. január 30. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően induló eljárásoknál kell alkalmazni.

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

1. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendeletéhez


  Vissza az oldal tetejére