Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 1. melléklete nem lép hatályba.

(2) * 

2. § (1) A R. 2. melléklete nem lép hatályba.

(2) * 

3. § A R. 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) E rendelet a (2) bekezdés kivételével 2015. április 1. napján lép hatályba.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Puskás Tivadar s. k.
polgármester
Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

1-2. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére