Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2015. (III. 10.) önkormányzati rendelete

a helyi építészeti értékek védelméről szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 29/1993. (XII. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az épített környezet védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

Záró rendelkezés

2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően induló eljárásoknál kell alkalmazni.

Dr. Puskás Tivadar s. k.
polgármester
Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

1. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2015. (III. 10.) önkormányzati rendeletéhez * 


  Vissza az oldal tetejére