Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2015. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának végrehajtásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak szerveire, az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. § (1) A Közgyűlés a városi önkormányzat 2014. évi költségvetésének tényleges

bevételi főösszegét 22 680 570 e Ft-ban,
kiadási főösszegét 17 286 486 e Ft-ban
állapítja meg.

(2) A finanszírozási célú bevételek

a) belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele
Működési célra 678 669 eFt
Felhalmozási célra 58 829 eFt
Összesen: 737 498 eFt

b) külső finanszírozásra szolgáló bevételek:

Működési célú hitel felvétele 0 eFt
Felhalmozási célú hitel felvétele 0 eFt
Egyéb finanszírozási célú bevétel 86 289 eFt
Összesen: 86 289 eFt
Finanszírozási bevételek mindösszesen: 823 787 eFt

(3) Finanszírozási célú kiadások:

Hitel és kölcsöntörlesztés 431 536 eFt
Egyéb finanszírozási célú kiadás 0 eFt
Finanszírozási kiadások mindösszesen: 431 536 eFt

3. § (1) A költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet, az összevont mérlegadatokat a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott tényleges bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a 3. és 19. mellékletek tartalmazzák.

(3) A költségvetési szervek bevételeit 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Közgyűlés a költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szervek) kiadásait 6 981 826 eFt-ban határozza meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásait 1 754 326 eFt-ban, a Közterület-felügyelet kiadásait 178 751 eFt-ban határozza meg.

(3) Az (1) - (2) bekezdésben foglalt kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatainak teljesítését a 6., 14., 15. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A közgyűlés a költségvetési szervek - kiemelt előirányzatként kezelt - 2014.évi engedélyezett záró létszámkeretét 1250 főben határozza meg a 7. mellékletben részletezettek szerint.

(2) A közgyűlés a Polgármesteri Hivatal 2014.évi engedélyezett záró létszámkeretét 251 főben határozza meg, a Közterületfelügyelet engedélyezett záró létszámkeretét 28 főben határozza meg, SZMJV Önkormányzata engedélyezett záró létszámkeretét 1 főben határozza meg.

(3) Az önkormányzat a költségvetési szerveknél az engedélyezett létszámon felül 51 fő közfoglalkoztatotti létszámot határoz meg.

6. § Az ágazatonként meghatározott célok elkülönített kiadásainak felhasználását a 8-13. és 16-18. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat a felhalmozási kiadások előirányzatainak teljesítését 1 575 123 eFt-ban határozza meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 20. melléklet tartalmazza.

VAGYONMÉRLEG

8. § (1) A 2014. év önkormányzati, és a költségvetési szervek vagyonának mérleg főösszegét a Közgyűlés az alábbiakban határozza meg:

Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök 76 017 714 e Ft
Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök 13 932 e Ft
Pénzeszközök 5 354 895 e Ft
Követelések 1 683 916 e Ft
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 265 756 e Ft
Aktív időbeli elhatárolások 284 019 e Ft
Eszközök összesen: 83 620 232 e Ft
Saját tőke 79 446 873 e Ft
Kötelezettségek 1 658 968 e Ft
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 775 e Ft
Passzív időbeli elhatárolások 2 513 616 e Ft
Források összesen: 83 620 232 e Ft

(2) A vagyonmérleg adatainak részletezését a 27-28. melléklet tartalmazza.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és egyúttal az önkormányzat 2014 évi költségvetéséről szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2014. (III. 5.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Dr. Puskás Tivadar s. k.
polgármester
Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

INDOKOLÁS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2014. (III. 5.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a város 2014. évi költségvetését, melyet a Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 17/2014. (V. 05.) önkormányzati rendeletével, a Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 26/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendeletével, a Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 31/2014. (IX. 17.) önkormányzati rendeletével, a Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 28/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendeletével, és az Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 3/2015. (II. 09.) önkormányzati rendeletével - az időközben bekövetkezett változások miatt - módosított.

I. FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek határoznak meg az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szinte minden területen megjelent, elsősorban a sport, és a kulturális, oktatási, egészségügy, szociális ágazat területén. Ezt támasztja alá a beszámolóban kimutatott pénzeszközátadások (alapítványoknak, egyesületeknek stb.) összege is.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, általa alapított gazdasági társaságok, közhasznú szervezetek segítségével, valamint vásárolt közszolgáltatások révén látta el, tehát gondoskodott azon feladatok ellátásáról, melyek törvények, rendeletek által előírtak.

A költségvetési intézmények feladatai teljes részletezettséggel az intézményi alapító okiratokban kerültek meghatározásra.

Költségvetési szervek összetétele a következő:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgármesteri Hivatalon kívül a következő intézményeket működtette 2014. január 1-jén:

Megnevezés Intézmények száma
Óvodai ellátás 18 önállóan működő és 1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Közművelődési feladatok ellátása 5 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Településüzemeltetési, közszolgáltatási feladatok ellátása 1 önállóan működő és 1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Egészségügyi feladatok ellátása 1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása 1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Szociális alapellátási feladatok 1 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
Összesen 19 önállóan működő és 10 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 4 nemzetiségi önkormányzat (horvát, roma, német, szlovén), valamint 2 társulás (Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás, Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás) működésével kapcsolatos feladatokat is ellátta.

A nemzetiségi önkormányzatokhoz és társulásokhoz költségvetési intézmények nem kapcsolódnak.

Szombathely város önkormányzata a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosságszáma alapján, mely a következő:

Lakosság száma 2013. január 1-jén 78 207 fő, mely az előző évhez képest 255 fős csökkenést mutat.

I/a. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

Az önkormányzat pénzkészletének 2014.évi változását a 35. sz. mellékletben mutatjuk be.

Az önkormányzat intézmények nélküli záró pénzkészletének összege 2014. december 31-én 5 124 244 eFt volt ami nem csak az elszámolási számla egyenlegét mutatja, hanem az egyéb (pl.: bérlakás elkülönített számlája, pályázatok alszámlái, munkáltatói kölcsön számlája, állami hozzájárulás számla) alszámlákon elkülönített egyenlegeket is tartalmazza.

Az önkormányzat elszámolási főszámlája ténylegesen ebben az időpontban 4 146 744 eFt egyenleggel zárt.

II. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

A város 2014.évi bevételi előirányzata 16 016 161 eFt eredeti előirányzatról az évközi rendeletmódosítások során összességében 58,59%-kal, 9 384 843 eFt-tal növekedett:

A változás főbb okai:

- a 2013. évi pénzmaradvány elszámolásakor jóváhagyott, jelentős összegű áthúzódó kötelezettségvállalások forrásai

- az önkormányzati és az intézményi saját hatáskörű többletbevételek,

- az év közben biztosított központi, központosított és egyéb támogatások,

- az átvett pénzeszközök összegei jelentették.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Önkormányzatok működési támogatása

A tervezett előirányzatot módosították az év közbeni igényléseken alapuló egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásként önkormányzatunkat megillető összegek, valamint a központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások évközi módosításai.

Elvonások és befizetések bevételei

Itt számoljuk el az előző évi pénzmaradvány elszámolás finanszírozásból adódó korrekcióit (az intézményi elvonások beutalását az önkormányzat részére), melynek összege működési célra összesen 57 279 e Ft.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az intézményekkel összesített működési támogatásértékű bevételként tervezett 3 415 358 eFt bevételi előirányzatból a ténylegesen realizálódott összeg 2 913 074 eFt volt. Ebből az Egészségügyi Alapellátó Intézmény OEP finanszírozása 195 650 eFt.

Az Európai Uniós pályázatokhoz kapcsolódó bevételek a támogatási szerződések szerinti lehívások ütemében érkeznek. Itt számoljuk el a Haladás Sportkomplexum központi támogatását is.

Közhatalmi bevételek

A helyi adóbevételeink változását (indexét) - az előző évi tényadatokat 100%-nak tekintve - az alábbi táblázat mutatja be:

2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013
Építményadó 100,07 102,56 146,12 105,92 91.35
Idegenforgalmi adó 93,84 87,43 120,04 104,10 76,13
Iparűzési adó 100,18 118,26 108,54 111,18 104,90
Összesen: 100,15 115,63 113,99 110,19 102,43

A helyi iparűzési adóbevétel vonatkozásában az előző évhez képest a bevételi összeg emelkedett, összegszerűségében 302.509 eFt-tal. Az előirányzat túlteljesülését néhány kiemelkedő adóerővel rendelkező szombathelyi vállalkozás jelentős adókötelezettség növekedése eredményezte.

Az építményadó tekintetében a 2013 évi teljesítési adatokhoz képest a mutatkozó bevételi összeg csökkenését a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletben rögzített építményadó mértékek csökkentése, a tanműhelyekre vonatkozó (0 Ft/m2/év) adómérték, valamint az új építésű építményekre első adóévben alkalmazott (0 Ft/m2/év) adómérték bevezetése eredményezte.

Működési bevételek: Az oktatási intézmények működési bevételeinek teljesítése az eredeti előirányzathoz képest kisebb mértékű alulteljesítést mutat az intézményi ellátási díjak betegségekből, távollétekből eredő elmaradása miatt.

A kulturális intézményeknél az eredeti előirányzathoz képest jelentős többletbevétel realizálódott (137 269 eFt), melyet saját hatáskörű előirányzatmódosítási kérelmükben módosítottak.

Az önkormányzatnál a működési bevételek jelentős hányadát a bérleti és lízingdíj bevételek képezik. Itt számoljuk el az önkormányzati helyiségek és lakások bérleti díját, valamint a közterület-foglalási és parkolás gazdálkodási bevételeket is.

Osztalék és hozam bevétel a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.-ben lévő részesedésünk után illette meg önkormányzatunkat.

Működési célú átvett pénzeszközök 46 706 eFt jelentősebb összege:

Savaria Szimfonikus Zenekar egyéb civil szervezettől kapott támogatásai 15 000 eFt
Intézmények (Savaria Szimfonikus Zenekar, Mesebolt Bábszínház) vállalkozásoktól kapott támogatásai 27 478 eFt

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvénye alapján a SZMJV feladatainak támogatására (foglalkozatás támogatása) 1 470 000 eFt, míg a SZMJV feladatainak biztonságos finanszírozására (uszoda fejlesztés) 800 000 eFt összegű támogatás érkezett az önkormányzathoz.

Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 68. §-ában foglaltak szerinti adósságkonszolidációja kapcsán a konszolidáció önkormányzatunk esetében két formátumban valósult meg, állam általi átvállalással és törlesztési célú támogatással.

Az összesen 4 477 818 eFt összegű adósságkonszolidálás során a pénzforgalomban is megjelenő 2014. június 30-ig támogatásként befolyt összeg 410 804 eFt

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az Európai Uniós pályázatokhoz kapcsolódó támogatásértékű felhalmozási bevételek a projektek megvalósulási ütemének megfelelően és a támogatási szerződésekben foglaltak szerint kerülnek lehívásra.

Felhalmozási bevételek

A 2014. évi költségvetési rendelet előírásainak megfelelően a Közgyűlés minden hónapban tárgyalta a vagyongazdálkodási bevételek alakulásáról szóló beszámolót.

Az önkormányzati lakások, ingatlanok érékesítéséből pályáztatás során befolyt bevétel 360.426 eFt. 2015. évre áthúzódott a VASIVÍZ Zrt.-ben lévő részvényértékesítés 24 millió Ft összegű bevétele; a Felli Hungary Kft.-vel létrejött adásvételi szerződés első két vételárrészlete.

A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészünket 180 e Ft értékben eladtuk a Nagykanizsai Önkormányzatnak

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése összesen 59.908 eFt, melynek tételei:

Munkáltatói kölcsön visszatérülése 16 131 eFt
Lakáskölcsöntörlesztés 31 847 eFt
Nyugat Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási projekthez SZOVA-tól átvett pénz 11 930 eFt

III. KIADÁSOK ALAKULÁSA

ÁGAZATI KIADÁSOK

Oktatási kiadások (8. sz. melléklet)

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése - az intézmények működtetésén túl - 2014 évre vonatkozóan 372 300 e Ft-ot biztosított oktatási célokra, amely összeg tartalmazta az oktatási intézmények karbantartására fordítható 45 000 e Ft-os keretet. Az előirányzat összege a költségvetési rendelet módosításait követően 458 760 e Ft-ra módosult az alábbiakra tekintettel:

- az előirányzatot csökkentette az intézmények részére átcsoportosított támogatások, és a karbantartásra fordított kiadások összege,

- növelte a pénzmaradvány jóváhagyott összege, (köztük a TÁMOP 3.1.2-11//-2012-0045 pályázat keretében - a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban természettudományos laboratórium kialakításához - nyert 91 344 e Ft),

- növelte a KLIK felé fennálló kötelezettség: az általános és középiskolák áthúzódó kiadásaira biztosított 55 661 e Ft.

Az oktatási kiadásokban szereplő tételek döntő többsége törvény, önkormányzati rendelet, közgyűlési határozat illetve fennálló szerződések alapján került tervezésre és felhasználásra. Az Oktatási kiadásokból - a karbantartás kivételével - kizárólag a szakmai Bizottság határozata alapján történt kifizetés.

Intézményi karbantartás előirányzatából a nevelési-oktatási intézmények karbantartására a Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság határozatainak megfelelően a felmerülő karbantartási, korszerűsítési munkák kerültek elvégzésre.

Kulturális kiadások (9. sz. melléklet)

Kulturális kiadásokra illetve média támogatására 2014. évben összesen módosított előirányzatként 2 795 962 e Ft-ot biztosított a Közgyűlés, amelyből 2 526 463 e Ft a kulturális intézmények támogatása.

Nem önkormányzati szervezetek támogatására 2014. évben 26 750 e Ft-ot biztosított a Közgyűlés, a támogatási összegek megállapodás alapján teljes egészében kiutalásra kerültek.

A Kulturális és civil alap tételsorán 20 477 eFt állt rendelkezésre, amelyből kifizetés kizárólag a szakmai bizottság határozata alapján történt. 2014. december 31. napjáig a módosított előirányzat 99,95%-a felhasználásra került.

A rendezvények, egyesületek, közös fenntartású intézmények, médiák, színház támogatása a szerződésekben meghatározottak szerint kerültek kifizetésre.

A 2015. évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 1338 eFt mely a 2014.évi maradvány elszámolásról szóló előterjesztésben szerepel.

Szociális kiadások (10. sz. melléklet)

Szociális kiadásokra a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat támogatásán kívül módosított előirányzatként 626 874 e Ft állt rendelkezésre, a teljesítés év végéig 95,17%.

A központi bevételekkel fedezett kiadásokra 231 842 e Ft állt rendelkezésre, amely összeg 98,53%-ban kerültek felhasználásra.

Az önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások teljesítése összességében 93,21%-os, a rendelkezésre álló 395 032 e Ft előirányzatból 368 199 e Ft került 2014. december 31. napjáig kifizetésre.

Önkormányzati támogatásból biztosított segélykeretből a szociálisan rászorult emberek érdekeit és jogos igényeit szem előtt tartva törekedtünk a központi és a helyi irányelveknek megfelelő gazdálkodást folytatni.

A bizottsági határozatokkal biztosított 2015. évre áthúzódó kötelezettségvállalások összege 25 480 e Ft.

Egészségügyi kiadások (11. sz. melléklet)

Az Egészségügyi Alapellátó Intézet támogatásán kívül eredeti előirányzatként 121 664 eFt állt rendelkezésre, az intézmények részére történő átcsoportosításra, illetve a Segítés városa programra kapott támogatásra tekintettel a módosított előirányzat 86 206 eFt, mely összeg év végéig 82,6%-ban felhasználásra került.

A 2015.évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 12 453 eFt mely a 2014.évi maradvány elszámolásról szóló előterjesztésben szerepel.

Gyermekvédelmi kiadások (12. sz. melléklet)

A Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi működési és felhalmozási kiadásokra biztosított támogatásán kívül 5300 eFt állt rendelkezésre. A felhasználás az alábbiak szerint alakult:

- A Gyermekek átmeneti Otthona TEGYESZ támogatására 2000 eFt állt rendelkezésre, melyből 324 eFt került felhasználásra.

- A Helyettes szülői hálózat költségeire 300 eFt került tervezésre. A feladat a Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével kerül ellátásra, 2014 évben az összeg nem került felhasználásra.

- Az SOS Gyermekfalu Magyarország Alapítvány részére biztosított 3000 eFt támogatási összeg átutalásra került.

Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai (13. sz. melléklet)

A Parkolásgazdálkodási kiadás előirányzatából a megkötött szerződés szerint fizettük a parkolás üzemeltetését.

Erdőgazdálkodási költségek sora terhére a megkötött szerződés szerinti munkákat rendeltük meg.

Közbeszerzési kiadások sorából a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt.

A vagyongazdálkodási kiadások előirányzatát hirdetésekre, értékbecslésekre és földhivatali eljárási díjakra költöttük.

A Savaria Városfejlesztési Kft. tulajdonosi támogatásként 16 776 eFt-ot, a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 7500 eFt működési támogatást kapott.

A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász támogatása tételsoron 33 000 eFt került tervezésre, az ellátási szerződésben foglaltak szerint 2014. december 31. napjáig a teljes összeg kiutalása megtörtént.

Az intézményeknek 2013. évben ki nem utalt támogatás 361 192 eFt-os összegét teljes mértékben teljesítettük.

A helyi közösségi közlekedés támogatása címen kapott központosított pénzeszközök beérkezése után az összegek a Vasi Volán részére továbbutalásra kerültek.

NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0002 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése Szombathely 2030 projekt pénzügyi zárása megtörtént, az eltérést az okozta, hogy a projekt megvalósítása során a rendelkezésre álló támogatási keretnél alacsonyabb összegű ajánlatok érkeztek.

TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására projekt 2015. február 28-án lezárult. A záró beszámolót az önkormányzat 2015. március 28-áig nyújtja be, a fennmaradó kifizetések megtörténtek, illetve március 28-áig megtörténnek.

KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése projekt megvalósítása során a rendelkezésre álló támogatási keretnél alacsonyabb összegű ajánlatok érkeztek, így a támogatás egy része várhatóan nem kerül felhasználásra, azonban a projekt fizikai és pénzügyi zárása még nem történt meg, a megvalósítási határidő 2015. március 31.

Klíma és energetikai stratégia végleges változata még nem készült el. A stratégia véglegesítése az Operatív Programok Európai Bizottság általi elfogadását követően történhet meg, mivel azokat be kell építeni a Stratégiába. Az operatív programok elfogadása folyamatban van, 2015 tavaszára várható.

Az egyéb működéssel kapcsolatos kiadások és egyéb támogatások, kiadások tételsorok a szerződésekben és kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelően kerültek kiutalásra, az áthúzódó kötelezettségvállalások összegeit a maradvány elszámolás előterjesztésben szerepeltetjük.

Sportkiadások (16. sz. melléklet)

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. évben a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. működtetésén túl 760 742 e Ft-ot biztosított a sport ágazat kiadásaira. A sportkifizetésekre Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése és a szakmai bizottság határozatai alapján, kizárólag szerződéskötést követően került sor.

A nagyobb összegű támogatások a sportszervezetekkel egyeztetett ütemezés szerint történtek, ilyenek például: FALCO KC Kft., Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft, Haladás VSE, Dobó SE, Viktória FC.

A többi sportszervezet a Sport Bizottság döntése alapján - pályázati úton - működési támogatásban, vagy - szintén pályázati úton - sportrendezvény-támogatásban részesült.

A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség és a Városi Diáksport Bizottság a Kulturális és Sport Bizottsághoz benyújtott éves programja alapján kapott támogatást. A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség támogatása 2014. évben 8000 eFt, a Gyermek és ifjúsági sport támogatása pedig 24 540 eFt volt.

A költségvetési táblákból látható, hogy 2014. december 31. napjáig a tervezett előirányzatoknak 96,66%-a felhasználásra került, azaz a feladatok majdnem teljes egészében teljesítésre kerültek.

Kommunális és városüzemeltetési kiadások (17. sz. melléklet)

Az Egyéb feladatok előirányzatból fizettük ki a Szova Zrt.-vel kötött szerződés alapján az aluljárók fenntartását, nyilvános illemhelyek üzemeltetését, autóbuszvárók fenntartását, közterületek lobogózását, utcanévtáblák kihelyezését, közterületi hulladékgyűjtők karbantartását, egyéb városgazdálkodási szolgáltatásokat (szánkó-, sípálya, szökőkút, stb), városi átfogó rágcsálóirtást, önkormányzati tulajdonában lévő építési telek fakitermelési, tuskózási és tereprendezési munkáit, baleseti kárügyben önkormányzatot terhelő önrészt. Szintén ebből a sorból egyenlítettük ki az autóbuszvárók törött oldalpaneljeinek és törött hirdetés vitrinjeinek cseréjét, a Múzeumpark nyilvános WC takarítását, a Brutscher J. utcai információs autóbusz megállóhely jelzőtábla áthelyezését, „Tilos a dohányzás” matricák díját, a Dolgozók úti 3778 hrsz-ú magáningatlanon (volt Novák piac az Árkádia Bevásárlóközpont mögött) található 40 m3 mennyiségű kommunális hulladék elszállítását, ártalmatlanítását, zajterhelés mérését.

A „Csapadékvízelvezetés” sorából a Mikes K. u. 3. sz. előtti közterületen parkoló tervezésének végszámláját, igazgatás szolgáltatási díjat, telekalakítás engedélyezési eljárás fellebbezési díját, valamint a Torony u. - Dolgozók u. - Ernuszt K. utcák által határolt terület csapadékvíz-elvezetéséhez a vagyonkezelői hozzájárulást fizettük ki.

A köztisztasági tevékenységet a Szova Zrt., az iIllegális hulladéklerakókkal kapcsolatos tevékenységet a SZOMHULL Nonprofit Kft. a szerződésében foglaltak szerint végezik.

A Csaba úti felüljáró fenntartását, karbantartását a Szova Zrt., illetve az E.On szerződés szerint teljesítette.

A parkfenntartási munkákat a város teljes területén a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. látja el parkfenntartási szerződés keretében.

A légszennyezettségi mérőállomások villamos energia ellátása előirányzatából a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. részére a telepített mérőállomás villamos áram díját térítettük meg.

A Temetkezés és ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat a szerződésnek megfelelően elvégezte a szolgáltató. Tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként 2012. december 1-től öt évre a szolgáltatói szerződést megkötöttük.

A vízhasználati díj sorából a 2013. IV. negyedévi és a 2014. I-III. negyedévi vízkészlet használati járulékot fizettük ki.

A szolgalmi joggal terhelt épületrészek karbantartását a megállapodásoknak megfelelően a társasházaknak a 2013. évi elszámolások alapján fizettük ki.

Az önkormányzati tulajdonú területeken a SAVARIA REHAB-TEAM Kft. végezte a fűnyírási munkákat.

A „Környezetvédelmi kiadások” előirányzatából a Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság a következőket támogatta: a Pelikán Park környezetében történő környezeti zaj alapállapot felmérését, a Bogáti kastélyparkban a fapótlási munkákat, a szárazelem gyűjtési akciót, a „Tanítók Fája” libanoni cédrus beszerzését, telephelyre szállítását, komposztáló ládák elhelyezését, őrzését és kiosztását.

Út - hídfenntartási, felújítási kiadások (18. sz. melléklet)

Az Út-hídfenntartási, felújítási kiadásokra biztosított előirányzatok felhasználása a kötelezettségvállalásokat, valamint a folyamatban lévő megrendelt munkákat figyelembe véve teljesült.

A „Kátyúkár-önerő biztosítása” előirányzatából az önkormányzati önrész összegét fizettük ki.

A Közösségi közlekedési sorából a Szent István király utcai buszmegálló készült el.

A Közvilágítás előirányzatából Dolgozók u. 7. sz. előtti kisfeszültségű oszlop áthelyezési munkáit, a Városháza árkád lámpáinak karbantartását, a Szent Márton szobor és Szent István szobor közvilágításának, a Fő téri energiaoszlopok javítását, a Szent István parkban a Május 1. Söröző bejárata melletti kidöntött kandeláber helyreállítási munkáit; a Rákóczi F. u. - Gyöngyösparti sétány, Király u., Fő téri padvilágító, a burkolatban lévő díszvilágítási lámpatestek, faveremrácsokban lévő díszvilágítási lámpatestek, Fő tér közeli és egyéb középületek díszvilágítási lámpatesteinek javítását, Puskás Tivadar úton az iparvágány után kidöntött közvilágítási oszlop helyreállítási munkáit, a Verseny u-ban Stromfeld u és a Május 1. u közötti szakaszon a 6 db elavult, gyengén világító lámpatestek cseréjét, valamint az Ipari parkban a nem világító közvilágítási lámpatestek karbantartási, javítási munkáit végeztettük el.

A Hézagkiöntés előirányzatából a város kijelölt útjain a 2013. évi aszfaltrepedések javításának garanciális visszatartásáról szóló számlát, valamint a 2014. évre megrendelt aszfaltrepedési munkákat fizettük ki.

A Hídfenntartás sorából a város hídjainak karbantartását rendeltük meg, például a Parkerdei úton átereszkorlát, a Szent Imre herceg u. 130/A ingatlan előtti Hoczer malomtól D-re lévő Gyöngyös-patak gyaloghíd helyreállítását, a téli üzemeltetéshez szükséges hófogóhálók felszerelését, valamint a Liget u híd javítását.

A „Zárt csapadékcsatorna” sorából a zárt csatorna fedlapjainak, víznyelőrácsainak cseréjét, szintbeemelését, a felmerülő hibák, károk elhárítását, javítását és a csapadékcsatorna rendszer tisztítási munkáit fizettük ki.

A Nyílt árok tisztítás előirányzatából a nyílt árkok iszapolást, mederprofilozását, az árkok területén lévő bozót és cserje irtását végeztettük el.

A Víznyelők tisztítása előirányzatából az azonnali beavatkozást igénylő feladatok elvégzésére használtuk fel.

Felhalmozási célú kiadások (20. sz. melléklet)

Lakásalap

Az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 22/2009. (X. 15.) önkormányzati rendelete szerint a Bem J. u. 11. Társasház kapott vissza nem térítendő önkormányzati támogatást. A támogatást az önkormányzat 2017. október 31-ig, havi részletekben 64 hónapon keresztül folyósítja.

A Panel program támogatása terhére a Kodály Z. u. 18-20. és a Kodály Z. u. 26-32. társasházakkal a támogatási megállapodás aláírás megtörtént, a támogatás felhasználásának elszámolási határideje 2015. február 28.

Vagyongazdálkodás

Az önkormányzati felhalmozási kiadások közül a Semmelweis u. 47. szám alatti ingatlan kisajátítási összegének, valamint a Kőszegi utcai parkolólemez visszavásárlási árának a megfizetése megtörtént.

Az Illés Akadémia céljaihoz szükséges ingatlanvásárlás - amelyre vonatkozóan előszerződést kötöttünk 8.661 eFt vételár mellett - meghiúsult, mert a Kormány 1100/2014. (III. 4.) Korm. határozatában a szombathelyi 0975/5 hrsz-ú, Magyar Állam tulajdonában lévő ingatlant a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe adta.

A BPW-Rába Kft. területbővítéséhez szükséges adásvételi szerződés megkötésére és 7.300 eFt összeg megfizetésére júliusban került sor.

A zanati futballpályához szükséges területek adásvételére megtörtént.

A herényi temetőhöz szükséges területvásárlás másodszor is meghiúsult, ezért a Közgyűlés döntése értelmében kisajátítási eljárást indítottunk. A kisajátítási eljárás lezárult, a kártalanítási összegnek, 27.120 e forintnak a megfizetésére 2015 januárjában került sor.

A Prenor Kft. telephelyének a felújítása tekintetében a bérleti díj beszámítása megvalósult.

A Vagyongazdálkodás kiadásai közül az oladi temetőbővítés még nem valósult meg, a szerződések tervezete 2015-ben került előkészítésre.

Közművesítés

Szombathely MJV szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése című projekt végső elszámolását és az ehhez kapcsolódó zárónyilatkozatot a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság elfogadta, a projekt zárásáról az Európai Bizottság jóváhagyása megérkezett.

Csapadékvíz elvezetés fejlesztése előirányzatából a Torony u. - Dolgozók útja - Ernuszt K. u. által határolt terület csapadékvíz elvezetési tervét, a Sziget u. csapadékvíz elvezetés műszaki ellenőrzésének végszámláját, engedélyes eljárások bonyolítási díját, a Teleki B. u. - Stromfeld u. 11-es Huszár u. által határolt terület, a Kámon-Herény városrész csapadékvíz elvezetésének kivitelezési munkáit fizettük ki.

Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás

Az út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítás építési és felújítási program előirányzatából az útfelújításokhoz kapcsolódó hatósági díjakat, a Kámoni templom melletti gyalogút közvilágítását, a templom díszvilágítását, a Károlyi A. u. 5. előtti járda közvilágítását, a Zeneiskola mögötti parkolók burkolatépítési, csapadékvíz elvezetési és közvilágítási munkáit, a Thököly utcai parkoló felújítását, a Pelikán parkban lévő Pelikán szobor megvilágítását, a Szent Márton úti gyalogos aluljáró közvilágítási hálózat felújítását, burkolat tisztítását és a térfigyelő kamerarendszer kiépítését, a Mikes K. u. 3. szám előtti és a Thököly u. 13-15. alatti parkolók, az Aréna utca Thököly u. - Zrínyi Ilona u. közötti szakaszának felújítását, a Reguly Antal Ált. Iskola udvarán harangláb díszvilágításának kiépítését, Saághy I. u. Metro körforgalom és Maros u közötti szakasz részleges felújítását, a Gábor Áron u. járda felújítását, a Pázmány P. krt. 2-22. hsz. közötti szakaszon a betonlapos járda, térkő burkolatúra történő átépítését, a Deák Ferenc utca Paragvári u. Szabó Miklós utca közötti szakaszán a járda teljes felújítását, a Bem J. u. 9-19 házszám közötti szakasz betonlapos járda aszfalt burkolatúra történő átépítésének teljes körű kivitelezést, a Vépi úton a közvilágítás kiépítésének, a város több pontján gyalogátkelőhelyek közvilágításának korszerűsítését, valamint a felújítási munkák műszaki ellenőrzését fizettük ki.

A Kisfaludy S. u. és a Széll K. u. tömbbelső felújítása megtörtént.

A Vak Bottyán utcai Gyöngyös patak díj felújítása elkészült.

Egyéb beruházások

Az AGORA Fő tér 23/B. ingatlan átalakításához a műszaki ellenőri szerződést megkötöttük. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás - fedezethiány miatt - két alkalommal is eredménytelen lett.

Egyéb fejlesztések

Az Évközi tervezések sorából szakhatósági engedélyezési díjakat, a 8619 hrsz.-ú ingatlan megosztásához szükséges földmérését, közműegyeztetéseket, hitelezői igénybejelentéshez nyilvántartásba vételi díjat fizettük ki. Ezen sor terhére fizettük ki a csapadékvíz elvezetésének, a közvilágítás és utak, járdák, parkolók építésének, felújításának a tervezését (pl. a Kárpáti K. u. kandeláberes, földkábeles közvilágítás tervezése; a Pázmány P. krt. 2-22. sz. előtti, a Bem J. u. 9-19. sz. épületek előtti és a Deák F. utca járdák felújításának terve, a Külső Nárai u. K-i oldalán járdaépítés tervezése; a Zeneiskola mögötti parkolók tervezése; a Thököly u-i parkoló felújítási, a Bakó József u 18-26 sz. épületek mögötti területen parkoló szilárd burkolatos kialakításának, csapadékvíz elvezetésének, közvilágításának tervei; a KRESZ park felújítása kiviteli tervdokumentációja).

Nagyprojektek, projektek

NYDOP-3.1.1/B1-K-2013-0007 Új Városliget építése Szombathelyen projekt megvalósítása folyamatban van. A Mesevár Óvoda közösségi célú felújítása megtörtént. A Csónakázó tó partján nyilvános mellékhelyiség építés kivitelezése folyamatban van, műszaki átadása 2015-ben várható. A Csónakázó tó környezetében a közvilágítás kiépítése, emlékmű környezetében a parkoló felújítása megvalósult. A Tó körüli sétány építése, kertészeti munkáinak megvalósítása, szigetre vezető új híd építése folyamatban van.

SZMJV Településfejlesztési koncepciójának és programjának elkészítése

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján elkészült hosszú távú településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia dokumentumai. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint az önkormányzat feladata a város integrált területi programjának az elkészítése. A dokumentum elkészítése jelenleg is tart, a fennmaradó összegekre továbbra is szükség van, azok a későbbiekben kerülnek kifizetésre.

A szombathelyi „AGORA - Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása „című projektben a sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként kötöttünk szerződést a ZÁÉV Zrt. - FÉSZ Zrt. Konzorciummal a kivitelezési munkák elvégzésére. A bontási munkák ténylegesen 2014. november elején megkezdődtek. A kivitelezés folyamán a tervezői-művezetői feladatokat az ARMEX Budapest Kft., a műszaki ellenőri feladatokat a Savaria Városfejlesztési Kft. látja el.

A projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés I. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás nyertese az ALEX Fémbútor Kft. a megnevezett tárolási helyekre a termékeket leszállította. Az eszközbeszerzés II. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van.

A Hermann Ottó SZKI főépület (Ernuszt kastély) homlokzatának részleges felújítása 2014. július 31-én befejeződött.

Gyöngyösszőlős-Gyöngyöshermán kerékpárút hálózat I. ütemére vonatkozó kivitelezési közbeszerzési eljárását megindítottuk.

Az IVS II. projekt keretében a Dózsa György u-i és Gagarin u-i gyalogátkelőhelyek szabványos világításának kiépítése megtörtént. Az Óperint utca - Dózsa György utcai körforgalmi csomópont kiépítése az evangélikus templom előtti teresítés kivételével megtörtént, az ideiglenes forgalomba helyezési eljárás folyamatban van.

A nevelési intézmények fejlesztése - NYDOP-5.3.1/B-12 pályázat keretében a Játéksziget Óvoda átalakítása, kivitelezési munkái befejeződtek.

A Weöres Sándor Óvoda telekhatár rendezése megtörtént, a területátadás követően valósul meg a kerítés és útépítés, a kártalanítási eljárás illetve a meglévő épületek bontása.

EPCOS telephely városfejlesztési akcióterv végleges változata nem készült el, így a szerződött összeg 20%-a nem került kifizetésre. A városfejlesztési akcióterv végleges változatának része egy pénzügyi koncepció, melyet csak az operatív programok Európai Bizottság általi elfogadását követően lehet pontosan elkészíteni. Az Operatív Programok elfogadása folyamatban van, 2015 tavaszára várható.

Szombathelyen hulladékgyűjtő jármű beszerzése pályázatnál (Földművelésügyi Minisztérium) a szerződése alapján a kifizetés 2015. év során esedékes.

Intézményi beruházások, felújítások

A Városi intézményi felújítási alap előirányzatából a Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság határozatai alapján a felújítási munkák finanszírozása az intézmények költségvetésén keresztül történt.

Zrínyi Ilona utcai Általános Iskola Rákóczi utcai épület felújítása befejeződött.

IV. ÉRTÉKPAPÍR ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

Hitelállomány alakulása

Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 68. §-ában foglaltak szerinti 5000 fő feletti városok adósságkonszolidációja kapcsán a konszolidáció önkormányzatunk esetében két formátumban valósult meg, állam általi átvállalással és törlesztési célú támogatással.

Az adósságkonszolidálás során a hitel állomány központi támogatással 409 153 eFt-tal, átvállalással 4 040 764 eFt-tal csökkent. (Összesen tőke csökkenés 4 449 917 eFt)

Az adósságkonszolidáción kívül az önkormányzat önerőből 22 384 eFt hiteltörlesztést valósított meg.

A hitelállomány alakulása ezer Ft-ban:
2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
Hitel Nyitóállomány 8 567 376 11 746 136 14 260 503 16 176 719 13 867 631 4 382 932
Hitel felvétel 3 698 466 1 945 973 2 001. 431 91 813 0 0
Hiteltörlesztés - önerő 699 094 976 991 1 281 888 1 859 721 1 353 968 22 384
Hiteltörlesztés -
adósságkonszolidáció
8 137 967 4 449 917
Zárállomány 11 566 748 12 715 118 14 980 046 14 408 811 4 375 694 - 89 368
Hitelállomány értékelése 179 389 1 545 385 1 196 673 -541 180 7 238 89 368
Hitel Mérleg záró 11 746 137 14 260 503 16 176 719 13 867 631 4 382 932 0
Kötvény 2 499 980 2 499 980 2 499 980
Adósságkonszolidáció 2 499 980
Összesen 18 676 699 16 367 611 4 382 932 0

V. VAGYON ALAKULÁSA

Az államháztartásban 2014. január 1-től új államháztartás számviteli rendszer lépett életbe. Az átrendezés feladatait az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet, valamint az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet előírásai szerint végeztük.

A 2013.évi költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegét kellett átrendezni a fenti jogszabályokban meghatározott tagolás és tartalom szerint, majd ennek alapján elkészítettük a rendező mérleget. A rendezőmérleg mérlegfordulónapja 2014. január 1-je, egyben ezt kell 2014.évi nyitómérlegnek tekinteni.

A 2013.évi költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegének önkormányzati összesített főösszege 82 105 631 eFt, mely főösszeg a jogszabályi rendezések átvezetése után 78 820 547 eFt-ra változott.

A rendezőmérleg főösszege változásának főbb összetevői:

- Az új államháztartási számviteli szabályok szerint az államháztartáson belülre vagyonkezelésre átadott eszközök az átadó szervezet mérlegében nem mutathatók ki. Ezért az önkormányzat által a KLIK vagyonkezelésébe átadott eszközök a mérlegből kivezetésre kerültek, csak mérlegen kívüli nyilvántartási számlákon kezeljük. Emiatt a mérlegfőösszeg változása - 3 418 573 eFt.

- A jogszabály alapján a 2013. évi mérleg eszköz oldaláról kivezetésre került a nem az önkormányzatot megillető közhatalmi bevételekkel kapcsolatos követelések 37 250 eFt összege (gépjárműadó 60%-a, illetékbevételek), valamint a forrás oldalról a támogatási programok előlegeinek összege is.

- A számviteli szabályok változása miatt a 2013. évi beruházási szállítók összegei felvételre kerültek a beruházások, felújítások főkönyvi számlákra.

Az eszközök állományi értékének változása a 2014. január 1-jei rendezőmérleghez viszonyítva %-ban:

Eszközök

2014. 01. 01 rendezőmérleg
e Ft-ban
2014. 12. 31. zárómérleg
e Ft-ban
2014. 12. 31./
2014. 01. 31. %
Immateriális javak 151 482 130 940 86,44
Tárgyi eszközök 70 548 809 69 977 830 99,19
Befektetett pénzügyi eszközök 5 892 537 5 908 944 100,28
Koncesszióba, vagyonkezelésébe adott eszközök 0 0 0,00
Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett eszközök összesen 76 592 828 76 017 714 99,25
Készletek 20 034 13 932 69,54
Értékpapírok 0 0 0,00
Nemzeti Vagyonba tartozó Forgóeszközök összesen 20 034 13 932 69,54
Pénzeszközök 922 665 5 354 895 580,37
Követelések 1 262 677 1 683 916 133,36
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások 22 343 265 756 1189,44
Aktív időbeli elhatárolások 0 284 019 -
Eszközök összesen 78 820 547 83 620 232 106 09

Az önkormányzat összevont mérlegfőösszege a 2014.évi rendezőmérleg adathoz képest emelkedést mutat, 78 820 547 eFt-ról, 83 620 232 eFt-ra növekedett.

Tárgyi eszközök

2014. évben kifizetett beruházások közül az alábbiakat a tárgyévben aktiváltuk:

- Játéksziget óvoda felújítását

- Önkormányzati bérlakások felújítását

- Kisfaludy S. u. és a Széll K. u. 51. tömbbelső felújítását

A tárgyi eszközök között nagymértékű növekedést mutat a befejezetlen beruházások állománya, mivel az útfelújítások, parkolók kialakítása, csapadékcsatorna felújítások nagy része, illetve a projektek közül jelentősebb összegek (pl. AGORA Sportház felújítása, Körmendi - Óperint u. csomópont kialakítása, IVS III - Új városliget rekonstrukciója) még nem kerültek aktiválásra, ezeket továbbra is a befejezetlen beruházások között tartjuk nyílván.

A térítésmentes átvételek jelentős részét a Magyar Államtól átvett földterületek értéke, illetve a VASIVÍZ Zrt.-től átvett szennyvíz és ivóvízhálózat eszközeinek értéke képezi.

Egyéb növekedésként számoltuk el a pénzforgalomban még meg nem jelent, de aktiválandó összegeket, KLIK vagyonkezeléséből visszavett eszközök főkönyvi átsorolását illetve a Szova Zrt kezeléséből visszavett ingatlanokat.

Egyéb csökkenésként számoljuk el a számviteli szabályok miatt az üzemeltetésre (VASIVÍZ Zrt, SZOVA Zrt) és a KLIK vagyonkezelésébe átadott eszközök főkönyvi átsorolását, illetve a kataszteri változásokat.

Befektetett pénzügyi eszközök

A részesedések, üzletrészek állományát 2014. december 31-én a 36.sz.melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat részesedéseinek állományában bekövetkezett változások az alábbiak:

Nyitó állomány: 5 892 537
Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft. 6%-os üzletrész eladása Nagykanizsa Önkormányzatnak - 180
Savaria TISZK Nonprofit Kft. - Vasi Szakmunkásképző Oktatási Alapítvány üzletrészének megvásárlása 3 587
Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. - Alapítás 13 000
Záró állomány: 5 908 944

A pénzeszközök nagymértékű növekedését indokolja az önkormányzat számlájára év végén beérkezett központi támogatások és helyi adó feltöltések összege.

A mérlegben kimutatott követelésállomány legjelentősebb tételei a helyi adó követelések, valamint a kölcsönnyújtásokhoz kapcsolódó követelések összege. A jelentős mértékű növekedést a Söptei önkormányzatnak nyújtott kölcsön értékvesztésének visszaírása, valamint a SZOMHULL Kft-nek nyújtott kölcsön összege okozza.

A források állományi értékének változása az 2014. január 1-jei rendezőmérleghez viszonyítva %-ban:

Források

2014. 01. 01
rendezőmérleg
e Ft-ban
2014. 12. 31.
zárómérleg
e Ft-ban
2014. 12. 31./
2014. 01. 31. %
Saját tőke 73 485 957 79 446 873 108,11
Kötelezettségek 5 333 067 1 658 968 31,11
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 1.523 775 50,89
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások 0 0 0,00
Passzív időbeli elhatárolások 0 2 513 616 -
Források 78 820 547 83 620 232 106,09

A kötelezettségek jelentős csökkenést mutatnak az adósságkonszolidáció miatt.

VI. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉSÉRE KÉSZÍTETT INTÉZKEDÉSI TERV BESZÁMOLÓT ÉRINTŐ VÉGREHAJTÁSA

1. Az önkormányzat gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetét a Közgyűlés külön napirendi pont keretében tárgyalja a gazdasági társaságok 2014.évi mérlegbeszámolói kapcsán.

2. Az önkormányzat gazdasági társaságainak nyújtott kölcsöneinek bemutatása (Forintban):

Nyitó kölcsön nyújtás kölcsön visszafizetés kölcsön elengedés Záró állomány
Szhelyi Haladás Futball Kft 400 000 400 000
SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft 0 100 000 000 100 000 000
Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft 28 629 000 28
629 000
Savaria Turizmus Nonprofit Kft 5 000 000 5 000 000
Összesen: 34 029 000 100 000 000 0 0 134 029 000

3. Az eszközök értékcsökkenésének és elhasználódási fokának bemutatása (Ezer Ft)

Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok Gépek berendezések felszerelések Járművek Összesen
Értékcsökkenés nyitó 544 232 15 127 538 2 936 332 18 608 102
Értékcsökkenés növekedése 70 304 1 791 513 538 301 2 400 118
Értékcsökkenés csökkenése 6 423 357 632 114 823 478 878
Értékcsökkenés záró 608 113 16 561 419 3 359 810 20 529 342
Az eszközök pótlására fordított tényleges kiadások 48 034 1 301 015 191 876 1 540 925
Eszközök elhasználódási foka 82,28 19,87 64,19 22,99

4. Az Áht. 29/A. § szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban - 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet - meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Tehát a fenti kötelezettségünknek a fent hivatkozott kormányrendeletben meghatározott adattartalommal, a hatályos új jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével eleget tettünk a költségvetési rendeletben.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2015. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapította meg:

ezer Ft-ban
2015. 2016. 2017. 2018.
Megnevezés tárgyév tárgyévet követő 1. évben tárgyévet követő 2. évben tárgyévet követő 3. évben
Helyi adók 1. 7 889 502 7 889 502 7 889 502 7 889 502
Osztalékok, koncessziós díjak 2.
Díjak, pótlékok, bírságok 3. 30 040 30 400 30 400 30 400
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 4.
671 840
200 000 200 000 200 000
Részvények, részesedések értékesítése 5. 0 0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek 6. 0 0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 7. 0 0
Saját bevételek (01+... +07) 8. 8 591 742 8 119 902 8 119 902 8 119 902
Saját bevételek (08. sor) 50%-a 9. 4 295 871 4 059 951 4 059 951 4 059 951
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17) 10. 0 0 0 0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11.
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12.
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13.
Adott váltó 14.
Pénzügyi lízing 15.
Halasztott fizetés 16.
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 17.
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25) 18. 0 0 0 0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19.
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20. 0 0 0 0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21. 0 0 0 0
Adott váltó 22. 0 0 0 0
Pénzügyi lízing 23. 0 0 0 0
Halasztott fizetés 24. 0 0 0 0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 25. 0 0 0 0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) 26. 0 0 0 0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) 27. 4 295 871 4 059 951 4 059 951 4 059 951

5. Be kell mutatni az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseihez szükséges belső és külső források rendelkezésre állását, és ebből a szempontból értékelni kell az Önkormányzat beruházásait.

A 2014 évi maradvány elszámolásról szóló előterjesztés egyértelműen kimutatta, hogy a korábbi években elkezdett, folyamatban lévő beruházások, fejlesztések forrása rendelkezésre áll.

A 2015.évben induló fejlesztések forrása egy részét a működési költségvetésben elért többlet, másrészt a vagyonértékesítési bevételek tervezett 620 millió Ft-os összege biztosítja.

1. melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi bevételei kiemelt előirányzatonként

ezer forintban
Költségvetési szervek
BEVÉTELEK Intézmények
bevételei
Polgármesteri Hivatal
bevételei
Közterület-felügyelet
bevételei
Költségvetési szervek bevételei összesen Önkormányzat bevételei Mindösszesen bevételek
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 621 915 150 032 5 516 777 463 5 734 604 6 512 067
B3 Közhatalmi bevételek 0 887 0 887 7 997 223 7 998 110
B4 Működési bevétel 1 564 902 16 143 81 1 581 126 1 776 808 3 357 934
B6 Működési célú átvett pénzeszközök 43 298 0 0 43 298 3 408 46 706
0 0
I. Működési bevételek összesen 2 230 115 167 062 5 597 2 402 774 15 512 043 17 914 817
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 626 0 0 3 626 3 511 705 3 515 331
B5 Felhalmozási bevételek 4 886 1 235 0 6 121 360 606 366 727
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 59 908 59 908
II. Felhalmozási bevételek összesen 8 512 1 235 0 9 747 3 932 219 3 941 966
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 238 627 168 297 5 597 2 412 521 19 444 262 21 856 783
Finanszírozási bevételek 169 135 12 164 162 181 461 642 326 823 787
MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK 2 407 762 180 461 5 759 2 593 982 20 086 588 22 680 570
Költségvetési szervek
KIADÁSOK Intézmények
kiadásai
Polgármesteri Hivatal
kiadásai
Közterület-felügyelet
kiadásai
Költségvetési szervek kiadásai összesen Önkormányzat
kiadásai
Mindösszesen kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások 2 900 513 1 080 737 110 508 4 091 758 61 008 4 152 766
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 812 320 302 152 30 340 1 144 812 25 491 1 170 303
K3 Dologi kiadások 2 867 105 270 765 28 581 3 166 451 3 168 483 6 334 934
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 750 0 0 750 336 639 337 389
K5 Egyéb működési célú kiadások 58 767 12 754 3 558 75 079 2 872 808 2 947 887
I. Működési kiadások összesen 6 639 455 1 666 408 172 987 8 478 850 6 464 429 14 943 279
K6 Beruházások 132 638 87 918 5 764 226 320 426 997 653 317
K7 Felújítások 209 733 0 0 209 733 907 764 1 117 497
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 140 857 140 857
II. Felhalmozási kiadások összesen 342 371 87 918 5 764 436 053 1 475 618 1 911 671
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 6 981 826 1 754 326 178 751 8 914 903 7 940 047 16 854 950
K9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 431 536 431 536
MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 6 981 826 1 754 326 178 751 8 914 903 8 371 583 17 286 486

2. melléklet

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának pénzügyi mérlege

ezer forintban
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2014.évi I-XII.hó Teljesítés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2014.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Működési célú támogatások ÁH-on belülről 3 221 998 5 897 241 5 646 342 95,75 Oktatási ágazat 3 491 702 3 577 488 3 361 285 93,96
Közhatalmi bevételek 7 707 842 7 999 996 7 997 225 99,97 Kulturális kiadások, média 2 149 917 2 697 436 2 506 969 92,94
Működési bevételek 1 509 492 2 400 651 1 776 807 74,01 Szociális ágazat 1 045 657 1 401 751 1 329 334 94,83
Működési célú átvett pénzeszközök 0 3 405 3 407 100,06 Egészségügyi ágazat 416 543 475 998 448 081 94,14
Költségvetési szervek működési bevételei 1 653 885 2 408 426 2 402 774 99,77 Gyermekvédelem 506 751 599 616 582 034 97,07
Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok 2 154 080 4 944 017 2 871 543 58,08
Polgármesteri Hivatal 1 641 215 1 822 003 1 666 407 91,46
Közterület Felügyelet 194 476 188 301 172 987 91,87
Sport 683 300 760 742 735 310 96,66
Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások 1 031 116 1 131 479 971 235 85,84
Út-híd fenntartás 190 700 286 185 198 588 69,39
Tartalékok
Általános tartalék 626
Közművelődési kiegészítő támogatás - Berzsenyi D. Könyvtár 136 699 0
Költségvetési támogatás tartaléka
Tartalékok összesen 136 699 626 0
Működési célú bevételek összesen: 14 093 217 18 709 719 17 826 555 95,28 Működési célú kiadások összesen : 13 642 156 17 885 642 14 843 773 82,99
ezer forintban
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2014.évi I-XII.hó Teljesítés FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2014.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 100 000 4 663 191 3 599 968 77,20 Intézményi felhalmozási kiadások
Felhalmozási bevételek 723 954 360 605 360 605 100,00 Oktatási ágazat 0 327 144 178 203 54,47
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 97 720 104 200 59 908 57,49 Kulturális kiadások, média 8 000 98 526 51 867 52,64
Költségvetési szervek felhalmozási bevételei 1 270 9 747 9 747 100,00 Szociális ágazat 0 46 902 34 691 73,96
Egészségügyi ágazat 1 270 45 292 43 923 96,98
Gyermekvédelem 0 22 517 16 394 72,81
Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok 0 18 174 17 293 95,15
Polgármesteri Hivatal 91 950 124 401 87 919 70,67
Közterület Felügyelet 3 800 16 163 5 764 35,66
Intézményi felhalmozási kiadások összesen 105 020 699 119 436 054 62,37
Pénzeszközátadás 97 720 950 369 54 929 5,78
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai 105 587 51 860 13 486 26,00
Lakásalap 1 895 111 754 46 498 41,61
Városfejlesztési célok 5 000 5 000 390 7,80
Vagyongazdálkodás 32 183 123 469 69 454 56,25
Beruházások 1 224 600 5 047 966 1 388 307 27,50
Közműfejlesztési hozzájárulás 0 0 0
Fejlesztési céltartalék 800 000 0 0
Munkáltatói kölcsön 2 000 8 000 2 059 25,74
Intézményeknek 2013. évben ki nem utalt támogatás (pénzmaradvány) 0 0 0
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen 2 268 985 6 298 418 1 575 123 25,01
Felhalmozási célú bevételek összesen: 1 922 944 5 137 743 4 030 228 78,44 Felhalmozási célú kiadások összesen: 2 374 005 6 997 537 2 011 177 28,74
Finanszírozási műveletek Finanszírozási műveletek
2014. évi fejlesztésekhez szükséges hitel 587 254 Hitelek tőke törlesztése 22 384 22 384 100,00
Hitelek tőke törlesztése állami támogatásból (adósságkonszolidálás) 409 152 409 152 100,00
2015. évi költségvetési támogatási előleg 86 289 0 0,00
2015. évi költségvetési támogatási előleg 86 289 86 289 100,00
Működési célú pénzmaradvány 698 538 556 037 79,60
Intézményi működési célú pénzmaradvány 122 632 122 632 100,00
Intézményi felhalmozási célú pénzmaradvány 58 829 58 829 100,00
Finanszírozási műveletek összesen 0 1 553 542 823 787 53,03 Finanszírozási műveletek összesen 0 517 825 431 536 83,34
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen 16 016 161 25 401 004 22 680 570 89,29 Kiadások és finanszírozási műveletek összesen 16 016 161 25 401 004 17 286 486 68,05

3. melléklet

Költségvetési működési bevételek

ezer forintban
Megnevezés 2014.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI 3 192 998 3 541 714 3 541 714 100,00
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 209 664 304 852 304 852 100,00
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 303 828 1 305 399 1 305 400 100,00
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (étkeztetés) 767 401 815 449 815 448 100,00
EBBŐL: Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 210 448 210 448 100,00
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 868 982 868 982 868 982 100,00
Weöres S. Színház művészeti támogatása 124 900 124 900 124 900 100,00
Weöres S. Színház működési támogatása 83 200 83 300 83 300 100,00
Mesebolt Bábszínház művészeti támogatása 39 000 39 000 39 000 100,00
Mesebolt Bábszínház működési támogatása 26 100 26 000 26 000 100,00
Savaria Szimfónikus zenekar központi támogatása 168 600 168 600 168 600 100,00
Savaria Múzeum feladatainak támogatása 139 800 139 800 139 800 100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár feladatainak támogatása 119 400 119 400 119 400 100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár közművelődési célú kiegészítő támogatás 136 699 136 699 136 699 100,00
Közművelődési támogatás 31 283 31 283 31 283 100,00
Működési célú központosított előirányzatok 43 123 112 094 112 094 100,00
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 41 41 100,00
Üdülőhelyi feladatok támogatása 21 023 21 023 21 023 100,00
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. kiad. (Prémium évek program) 12 164 12 164 100,00
Nyári gyermekétkeztetés biztosítása 6 463 6 463 100,00
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi áthúzódó bérkompenzációja 9 065 9 065 100,00
Szombathely a segítés városa program támogatása 22 100 22 000 22 000 100,00
E-útdíj bevezetésével kapcsolatos, önk.-nál keletkező bevétel kiesés ellentételezése 6 366 6 366 100,00
Helyi közösségi közlekedés támogatása [21/2014. (IV. 18.) NFM rend. alapján] 34 972 34 972 100,00
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 134 938 134 938 100,00
Egyéb központi támogatás - Kv. szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja 89 183 89 183 100,00
Szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék 43 805 43 805 100,00
Itthon-vagy Magyarország Szeretlek program támogatása 1 950 1 950 100,00
ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI 0 57 279 57 279 100,00
Elvonások és befizetések bevételei - Intézményi pénzmaradvány beutalás 57 279 57 279 100,00
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 29 000 2 298 248 2 047 349 89,08
Vásárcsarnok átadott pénzeszköze 15 000 15 000 15 000 100,00
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása 3 817
Mezőőri szolgálat létrehozásának és működtetésének állami támogatása 3 360
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 205 1 205 100,00
TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0045 KDG természettudományos oktatásért pályázat 89 607 70 658 78,85
KIK által befizetett térítési díj, törvény alapján 2 164 2 164 100,00
CENTROPE CAPACITY projekt - EU FORRÁSBÓL 38 760 38 760 100,00
NYDOP-3.1./F-13-2013-0002 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése Szombathely 2030 30 000 29 645 98,82
TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására 5 425 2 389 44,04
ÁROP-1.A.5-2013-0094 Szervezetfejlesztési konvergencia 28 590 646 2,26
Emberi Erőforrások Minisztériuma - Közösségi műv. segítő pr. tám. (MMIK átvétele, Agora üzemeltetési kiadás) 14 000 18 359 18 359 100,00
Átmeneti segély megtérülése más önk. által 17 17 100,00
Civil partnerségi kapcsolatok erősítése Szombathelyen - ÁROP-1.A.6-2013-0009 19 991 8 566 42,85
Szombathelyi Kistérségi Többcélú Társulás térítése családsegítés-gyermekjóléti feladat ellátáshoz 8 062 8 062 100,00
Szombathelyi Kistérségi Többcélú Társulás visszatérítendő támogatás beutalása 916 916 100,00
Központi támogatás a 2013.évről áthúzódó kiadások finanszírozására 510 000 510 000 100,00
Haladás Sportkomplexum központi támogatása (2014.évi ütem) 1 283 124 1 283 124 100,00
KEF működési feltételeinek biztosítása pályázati támogatás (EMMI) 500 500 100,00
Erzsébet utalványok formájában nyújtott gyermekvédelmi támogatások 18 216 17 899 98,26
Idősbarát önkormányzati díj (EMMI, BM) 1 000 1 000 100,00
V. Szent Márton ünnepi hét című rendezvény támogatása (NKA) 2 700 2 700 100,00
KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése 224 612 28 562 12,72
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN 3 221 998 5 897 241 5 646 342 95,75
KÖZHATALMI BEVÉTELEK
JÖVEDELEMADÓK
Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adó 140 726 726 100,00
VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK
Építményadó 1 220 000 1 223 389 1 223 389 100,00
TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI
Helyi iparűzési adó 6 170 000 6 477 906 6 475 135 99,96
Gépjárműadó 237 000 235 043 235 043 100,00
Idegenforgalmi adó 13 502 11 108 11 108 100,00
Talajterhelési díj 1 800 3 118 3 118 100,00
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK
Közterület felügyelet bírság bevétel 30 000 23 198 23 198 100,00
Útigénybevételi díj 5 000 0
Egyéb adó és bírságok, pótlékok 30 000 22 758 22 758 100,00
Környezetvédelmi birság 400 195 195 100,00
Köztemetés költségeinek megtérítése 2 555 2 555 100,00
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 707 842 7 999 996 7 997 225 99,97
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Tavak haszonbérbe adása 1 900 1 900 1 920 101,05
Egyéb bevételek 5 000 34 889 34 910 100,06
ELAMEN RT. és egyéb bérleti díjak 6 000 8 507 9 514 111,84
Temetők sírhelyeladása, egyéb szolg. díja 16 000 16 000 18 300 114,38
Vásárok bevétele 3 600 3 191 3 191 100,00
Hemo épülétenek bérbeadása 36 000 36 000 37 404 103,90
Pályázati díjak 300
Biztosító kártérítése 313 313 100,00
Köztemetés bevétele 4 519 4 519 100,00
Könyvértékesítés 35
SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó bevétel 400 000 421 121 421 121 100,00
Egyéb működési célú bevétel - SZOVA 13 000 14 031 15 879 113,17
Földhaszonbérlet 2 800 2 800 2 943 105,11
Helyiségek és lakások bérleti díja 600 000 600 000 577 080 96,18
Bérleti díj 51 840 51 840 53 382 102,97
Közterület foglalás 25 000 25 000 31 127 124,51
Egyéb működési célú bevétel - (2013.évi pm.) 6 000 0
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevétel 204 391 167 668 82,03
Osztalék bevétel 2 662
ISPA projekt kötbér végleges felhasználása 143 843 143 843 100,00
Szent Márton kártya 13
Útigénybevételi díj 5 000 5 237 104,74
Kiszámlázott általános forgalmi adó és áfa visszatérítése
SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó ÁFA visszatérülés 67 352 73 034 0,00
Kiszámlázott és befizetendő áfa 250 000 250 000 234 558 93,82
Áfa visszaigénylés 20 000 20 000 0,00
Haladás Sportkomplexum áfa visszaigénylés 346 443 0,00
SZOVA - helyiséggazdálkodás áfa visszaigénylés 56 850 0,00
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevételhez kapcsolódó áfa visszaigénylés 70 154 0,00
Kamatbevételek
Önkormányzat 5 000 10 805 10 805 100,00
Árfolyam különbözetek elszámolása 20 20 100,00
KDG kamatbevétel 63
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 509 492 2 400 651 1 776 807 74,01
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Kamatmentes kölcsön visszatérülése - segély elszámolás 2 001 2 001 100,00
Kamatmentes kölcsön visszatérülése - adósságkezelés SZOVA 4 4 100,00
Kamatmentes kölcsön visszatérülése - adósságkezelés TÁVHŐ 900 900 100,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Támogatások elszámolása 2
Szent Márton programok, rendezvények támogatása 500 500 100,00
Működési célú péneszközátvétel ÁH-on kívülről összesen 0 3 405 3 407 100,06
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI
Óvodák 18 956 93 810 93 810 100,00
GAMESZ 591 439 643 130 643 130 100,00
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 147 760 275 590 275 563 99,99
Mesebolt Bábszínház 23 106 88 040 88 040 100,00
Szombathelyi Szimfónikus Zenekar 111 000 151 696 151 703 100,00
Savaria Múzeum 188 935 196 536 196 537 100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár 24 000 45 822 56 267 122,79
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 108 069 180 608 178 878 99,04
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 213 018 269 369 269 358 100,00
Egyesített Bölcsődei Intézmény 68 752 123 100 121 938 99,06
Vásárcsarnok 142 000 156 194 154 891 99,17
Közterület felügyelet 900 6 416 5 597 87,24
Polgármesteri Hivatal 15 950 178 115 167 062 93,79
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN 1 653 885 2 408 426 2 402 774 99,77
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 14 093 217 18 709 719 17 826 555 469,55

4. melléklet

Költségvetési szervek 2014. évi bevételei

Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek Működési bevételek összesen
INTÉZMÉNY
2014 Eredeti előirány-
zat
Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 1 260 2 761 2 761 100,00% 4 275 4 275 100,00% 1 260 7 036 7 036 100,00%
Barátság Óvoda 1 260 1 568 1 568 100,00% 2 764 2 764 100,00% 84 84 100,00% 1 260 4 416 4 416 100,00%
Pipitér Óvoda (Bem 9.) 1 372 2 028 2 028 100,00% 4 064 4 064 100,00% 1 372 6 092 6 092 100,00%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) 1 260 1 996 1 996 100,00% 1 657 1 657 100,00% 1 260 3 653 3 653 100,00%
Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) 1 204 2 069 2 069 100,00% 4 135 4 135 100,00% 1 204 6 204 6 204 100,00%
Donászy Magda Óvoda
(Losonc u. Óvoda)
896 1 882 1 882 100,00% 6 239 6 239 100,00% 896 8 121 8 121 100,00%
Mesevár Óvoda
Gagarin u.)
924 923 923 100,00% 2 732 2 732 100,00% 924 3 655 3 655 100,00%
Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) 812 1 022 1 022 100,00% 2 649 2 649 100,00% 812 3 671 3 671 100,00%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 1 260 1 946 1 946 100,00% 5 636 5 636 100,00% 1 260 7 582 7 582 100,00%
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) 2 436 4 956 4 956 100,00% 4 112 4 112 100,00% 2 436 9 068 9 068 100,00%
Maros Óvoda 1 008 1 544 1 544 100,00% 1 564 1 564 100,00% 1 008 3 108 3 108 100,00%
Vadvirág Óvoda 840 1 272 1 272 100,00% 3 793 3 793 100,00% 840 5 065 5 065 100,00%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) 420 789 789 100,00% 2 230 2 230 100,00% 420 3 019 3 019 100,00%
Napsugár Óvoda 0 927 927 100,00% 4 930 4 930 100,00% 0 5 857 5 857 100,00%
Szűrcsapó Óvoda 1 652 2 422 2 422 100,00% 3 409 3 409 100,00% 1 652 5 831 5 831 100,00%
Mocorgó Óvoda
(Váci M. u.)
1 064 1 323 1 323 100,00% 3 273 3 273 100,00% 1 064 4 596 4 596 100,00%
Benczur Gyula Utcai Óvoda 560 1 636 1 636 100,00% 1 854 1 854 100,00% 560 3 490 3 490 100,00%
Weöres Sándor Óvoda
(Márton Á. u.)
728 1 356 1 356 100,00% 1 990 1 990 100,00% 728 3 346 3 346 100,00%
Óvodák összesen 18 956 32 420 32 420 100,00% 0 61 306 61 306 100,00% 0 84 84 100,00% 0 0 0 18 956 93 810 93 810 100,00%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 591 439 564 219 564 219 100,00% 78 911 78 911 100,00% 591 439 643 130 643 130 100,00%
Oktatási intézmények összesen 610 395 596 639 596 639 100,00% 0 140 217 140 217 100,00% 0 84 84 100,00% 0 0 0 610 395 736 940 736 940 100,00%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora 133 460 252 794 252 767 99,99% 14 300 21 976 21 976 100,00% 820 820 100,00% 147 760 275 590 275 563 99,99%
Mesebolt Bábszínház 23 106 39 264 39 264 100,00% 36 474 36 474 100,00% 12 302 12 302 100,00% 23 106 88 040 88 040 100,00%
Savaria Szimfonikus Zenekar 79 000 100 914 100 921 100,01% 21 110 21 110 100,00% 32 000 29 672 29 672 100,00% 111 000 151 696 151 703 100,00%
Berzsenyi Dániel Könyvtár 24 000 30 000 40 445 134,82% 15 822 15 822 100,00% 24 000 45 822 56 267 122,79%
Savaria Múzeum 185 595 159 458 159 458 100,00% 3 000 36 709 36 709 100,00% 340 369 370 100,27% 188 935 196 536 196 537 100,00%
Összesen 445 161 582 430 592 855 101,79% 17 300 132 091 132 091 100,00% 32 340 43 163 43 164 100,00% 0 0 0 494 801 757 684 768 110 101,38%
Egyéb intézmény
Vásárcsarnok 142 000 155 333 154 030 99,16% 861 861 100,00% 142 000 156 194 154 891 99,17%
Összesen 142 000 155 333 154 030 99,16% 0 861 861 100,00% 0 0 0 0 0 0 142 000 156 194 154 891 99,17%
Egészségügyi intézmény
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 30 079 29 967 29 956 99,96% 182 939 239 402 239 402 100,00% 213 018 269 369 269 358 100,00%
Összesen 30 079 29 967 29 956 99,96% 182 939 239 402 239 402 100,00% 0 0 0 0 0 0 213 018 269 369 269 358 100,00%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 68 752 78 056 77 074 98,74% 45 044 44 864 99,60% 68 752 123 100 121 938 99,06%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 108 069 114 348 114 348 100,00% 66 210 64 480 97,39% 50 50 100,00% 108 069 180 608 178 878 99,04%
Összesen 176 821 192 404 191 422 99,49% 0 111 254 109 344 98,28% 0 50 50 100,00% 0 0 0 176 821 303 708 300 816 99,05%
Nem oktatási intézmények összesen 794 061 960 134 968 263 100,85% 200 239 483 608 481 698 99,61% 32 340 43 213 43 214 100,00% 0 0 0 1 026 640 1 486 955 1 493 175 100,42%
Oktatási intézmények összesen 610 395 596 639 596 639 100,00% 0 140 217 140 217 100,00% 0 84 84 100,00% 0 0 0 610 395 736 940 736 940 100,00%
Intézmények mindösszesen 1 404 456 1 556 773 1 564 902 100,52% 200 239 623 825 621 915 99,69% 32 340 43 297 43 298 100,00% 0 0 0 1 637 035 2 223 895 2 230 115 100,28%
Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen
INTÉZMÉNY
2014 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda
Barátság Óvoda
Pipitér Óvoda (Bem 9.)
Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.)
Szivárvány Óvoda (Deák F. u.)
Donászy Magda Óvoda
(Losonc u. Óvoda)
Mesevár Óvoda (Gagarin u.)
Játéksziget Óvoda (Győzelem u.)
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.)
Maros Óvoda
Vadvirág Óvoda
Margaréta Óvoda (Margaréta u.)
Napsugár Óvoda
Szűrcsapó Óvoda
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.)
Benczur Gyula Utcai Óvoda
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.)
Óvodák összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ
Oktatási intézmények összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora
Mesebolt Bábszínház
Savaria Szimfonikus Zenekar
Berzsenyi Dániel Könyvtár
Savaria Múzeum 4 043 4 043 100,00% 0 4 043 4 043 100,00%
Összesen 0 4 043 4 043 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 4 043 4 043 100,00%
Egyéb intézmény
Vásárcsarnok 0
Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egészségügyi intézmény
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 1 270 780 780 100,00% 3 626 3 626 100,00% 1 270 4 406 4 406 100,00%
Összesen 1 270 780 780 100,00% 0 3 626 3 626 100,00% 0 0 0 1 270 4 406 4 406 100,00%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 63 63 100,00% 0 63 63
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 0 0 0
Összesen 0 63 63 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 63 63
Nem oktatási intézmények összesen 1 270 4 886 4 886 100,00% 0 3 626 3 626 100,00% 0 0 0 1 270 8 512 8 512 100,00%
Oktatási intézmények összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intézmények mindösszesen 1 270 4 886 4 886 100,00% 0 3 626 3 626 100,00% 0 0 0 1 270 8 512 8 512 100,00%
Előző évi előirányzat-maradványának, pénzmaradványának Maradvány igénybevétele összesen
INTÉZMÉNY működési célú igénybevétele felhalmozási célú igénybevétele
2014 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés %-a
Óvodák
Aréna Óvoda 240 240 100,00% 0 240 240 100,00%
Barátság Óvoda 262 262 100,00% 0 262 262 100,00%
Pipitér Óvoda (Bem 9.) 429 429 100,00% 1 1 100,00% 0 430 430 100,00%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u.33.) 467 467 100,00% 0 467 467 100,00%
Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) 217 217 100,00% 0 217 217 100,00%
Donászy Magda Óvoda
(Losonc u. Óvoda)
1 052 1 052 100,00% 1 1 100,00% 0 1 053 1 053 100,00%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) 190 190 100,00% 0 190 190 100,00%
Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) 336 336 100,00% 0 336 336 100,00%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 598 598 100,00% 0 598 598 100,00%
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) 949 949 100,00% 216 216 100,00% 0 1 165 1 165 100,00%
Maros Óvoda 89 89 100,00% 0 89 89 100,00%
Vadvirág Óvoda 261 261 100,00% 0 261 261 100,00%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) 119 119 100,00% 0 119 119 100,00%
Napsugár Óvoda 198 198 100,00% 0 198 198 100,00%
Szűrcsapó Óvoda 260 260 100,00% 0 260 260 100,00%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) 132 132 100,00% 0 132 132 100,00%
Benczur Gyula Utcai Óvoda 146 146 100,00% 0 146 146 100,00%
Weöres Sándor Óvoda
(Márton Á. u.)
230 230 100,00% 0 230 230 100,00%
Óvodák összesen 0 6 175 6 175 100,00% 0 218 218 100,00% 0 6 393 6 393 100,00%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 1 884 1 884 100,00% 0 1 884 1 884 100,00%
Oktatási intézmények összesen 0 8 059 8 059 100,00% 0 218 218 100,00% 0 8 277 8 277 100,00%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora 16 873 16 873 100,00% 0 16 873 16 873 100,00%
Mesebolt Bábszínház 2 255 2 255 100,00% 5 923 5 923 100,00% 0 8 178 8 178 100,00%
Savaria Szimfonikus Zenekar 873 873 100,00% 0 873 873 100,00%
Berzsenyi Dániel Könyvtár 22 950 22 950 100,00% 9 433 9 433 100,00% 0 32 383 32 383 100,00%
Savaria Múzeum 31 003 31 003 100,00% 0 31 003 31 003 100,00%
Összesen 0 73 954 73 954 100,00% 0 15 356 15 356 100,00% 0 89 310 89 310 100,00%
Egyéb intézmény
Vásárcsarnok 5 134 5 134 100,00% 11 741 11 741 100,00% 0 16 875 16 875 100,00%
Összesen 0 5 134 5 134 100,00% 0 11 741 11 741 100,00% 0 16 875 16 875 100,00%
Egészségügyi intézmény
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 9 089 9 089 100,00% 7 829 7 829 100,00% 0 16 918 16 918 100,00%
Összesen 0 9 089 9 089 100,00% 0 7 829 7 829 100,00% 0 16 918 16 918 100,00%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 3 342 3 342 100,00% 1 289 1 289 100,00% 0 4 631 4 631 100,00%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 10 728 10 728 100,00% 22 396 22 396 100,00% 0 33 124 33 124 100,00%
Összesen 0 14 070 14 070 100,00% 0 23 685 23 685 100,00% 0 37 755 37 755 100,00%
Nem oktatási intézmények összesen 0 102 247 102 247 100,00% 0 58 611 58 611 100,00% 0 160 858 160 858 100,00%
Oktatási intézmények összesen 0 8 059 8 059 100,00% 0 218 218 100,00% 0 8 277 8 277 100,00%
Intézmények mindösszesen 0 110 306 110 306 100,00% 0 58 829 58 829 100,00% 0 169 135 169 135 100,00%
Központi irányítószervtől kapott támogatás Központi irányítószervtől kapott támogatás összesen Költségvetési bevételek összesen
INTÉZMÉNY Működési Felhalmozási
2014 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés %-a
Óvodák
Aréna Óvoda 115 889 116 651 113 231 97,07% 9 209 1 209 13,13% 115 889 125 860 114 440 90,93% 117 149 133 136 121 716 91,42%
Barátság Óvoda 78 137 84 134 81 686 97,09% 540 540 100,00% 78 137 84 674 82 226 97,11% 79 397 89 352 86 904 97,26%
Pipitér Óvoda (Bem 9.) 72 945 73 603 70 798 96,19% 1 058 1 058 100,00% 72 945 74 661 71 856 96,24% 74 317 81 183 78 378 96,54%
Hétszínvirág Óvoda
(Bem J. u. 33.)
92 515 98 937 96 267 97,30% 645 345 53,49% 92 515 99 582 96 612 97,02% 93 775 103 702 100 732 97,14%
Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) 89 515 91 326 88 845 97,28% 5 368 5 367 99,98% 89 515 96 694 94 212 97,43% 90 719 103 115 100 633 97,59%
Donászy Magda Óvoda
(Losonc u. Óvoda)
79 912 79 834 75 207 94,20% 7 309 7 309 100,00% 79 912 87 143 82 516 94,69% 80 808 96 317 91 690 95,20%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) 69 343 67 268 66 082 98,24% 3 659 3 659 100,00% 69 343 70 927 69 741 98,33% 70 267 74 772 73 586 98,41%
Játéksziget Óvoda
(Győzelem u.)
59 870 60 367 59 153 97,99% 8 106 1 596 19,69% 59 870 68 473 60 749 88,72% 60 682 72 480 64 756 89,34%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 90 276 91 977 90 588 98,49% 1 777 1 776 99,94% 90 276 93 754 92 364 98,52% 91 536 101 934 100 544 98,64%
Gazdag Erzsi Óvoda
(Krúdy Gy. u.)
96 616 100 291 96 374 96,09% 7 326 6 188 84,47% 96 616 107 617 102 562 95,30% 99 052 117 850 112 795 95,71%
Maros Óvoda 59 451 62 722 61 143 97,48% 773 773 100,00% 59 451 63 495 61 916 97,51% 60 459 66 692 65 113 97,63%
Vadvirág Óvoda 42 345 39 796 39 234 98,59% 15 085 9 100 60,32% 42 345 54 881 48 334 88,07% 43 185 60 207 53 660 89,13%
Margaréta Óvoda
(Margaréta u.)
54 450 56 048 55 056 98,23% 190 190 100,00% 54 450 56 238 55 246 98,24% 54 870 59 376 58 384 98,33%
Napsugár Óvoda 68 856 71 774 69 941 97,45% 12 385 12 386 100,01% 68 856 84 159 82 327 97,82% 68 856 90 214 88 382 97,97%
Szűrcsapó Óvoda 100 900 101 908 98 051 96,22% 2 833 2 833 100,00% 100 900 104 741 100 884 96,32% 102 552 110 832 106 975 96,52%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) 79 848 80 487 77 319 96,06% 1 684 1 684 100,00% 79 848 82 171 79 003 96,14% 80 912 86 899 83 731 96,35%
Benczur Gyula Utcai Óvoda 52 580 54 965 53 202 96,79% 308 308 100,00% 52 580 55 273 53 510 96,81% 53 140 58 909 57 146 97,01%
Weöres Sándor Óvoda
(Márton Á. u.)
40 795 43 490 41 736 95,97% 1 220 66 5,41% 40 795 44 710 41 802 93,50% 41 523 48 286 45 378 93,98%
Óvodák összesen 1 344 243 1 375 578 1 333 913 96,97% 0 79 475 56 387 70,95% 1 344 243 1 455 053 1 390 300 95,55% 1 363 199 1 555 256 1 490 503 95,84%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 1 164 764 997 933 944 411 94,64% 247 669 121 815 49,18% 1 164 764 1 245 602 1 066 226 85,60% 1 756 203 1 890 616 1 711 240 90,51%
Oktatási intézmények összesen 2 509 007 2 373 511 2 278 324 95,99% 0 327 144 178 202 54,47% 2 509 007 2 700 655 2 456 526 90,96% 3 119 402 3 445 872 3 201 743 92,92%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora 110 000 131 903 131 886 99,99% 5 000 5 422 4 763 87,85% 115 000 137 325 136 649 99,51% 262 760 429 788 429 085 99,84%
Mesebolt Bábszínház 81 100 84 127 55 756 66,28% 99 99 100,00% 81 100 84 226 55 855 66,32% 104 206 180 444 152 073 84,28%
Savaria Szimfonikus Zenekar 293 600 323 764 322 760 99,69% 6 808 6 808 100,00% 293 600 330 572 329 568 99,70% 404 600 483 141 482 144 99,79%
Berzsenyi Dániel Könyvtár 171 400 315 384 314 868 99,84% 171 400 315 384 314 868 99,84% 195 400 393 589 403 518 102,52%
Savaria i Múzeum 349 466 347 304 302 648 87,14% 3 000 60 665 26 425 43,56% 352 466 407 969 329 073 80,66% 541 401 639 551 560 656 87,66%
Összesen 1 005 566 1 202 482 1 127 918 93,80% 8 000 72 994 38 095 52,19% 1 013 566 1 275 476 1 166 013 91,42% 1 508 367 2 126 513 2 027 476 95,34%
Egyéb intézmény
Vásárcsarnok 0 1 490 1 307 87,72% 308 308 100,00% 0 1 798 1 615 89,82% 142 000 174 867 173 381 99,15%
Összesen 0 1 490 1 307 87,72% 0 308 308 100,00% 0 1 798 1 615 89,82% 142 000 174 867 173 381 99,15%
Egészségügyi intézmény
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 81 861 132 500 129 319 97,60% 11 891 11 891 100,00% 81 861 144 391 141 210 97,80% 296 149 435 084 431 892 99,27%
Összesen 81 861 132 500 129 319 97,60% 0 11 891 11 891 100,00% 81 861 144 391 141 210 97,80% 296 149 435 084 431 892 99,27%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 432 699 467 874 456 273 97,52% 21 165 15 042 71,07% 432 699 489 039 471 315 96,38% 501 451 616 833 597 947 96,94%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 558 000 595 752 582 462 97,77% 12 295 12 295 100,00% 558 000 608 047 594 757 97,81% 666 069 821 779 806 759 98,17%
Összesen 990 699 1 063 626 1 038 735 97,66% 0 33 460 27 337 81,70% 990 699 1 097 086 1 066 072 97,17% 1 167 520 1 438 612 1 404 706 97,64%
Nem oktatási intézmények összesen 2 078 126 2 400 098 2 297 279 95,72% 8 000 118 653 77 631 65,43% 2 086 126 2 518 751 2 374 910 94,29% 3 114 036 4 175 076 4 037 455 96,70%
Oktatási intézmények összesen 2 509 007 2 373 511 2 278 324 95,99% 0 327 144 178 202 54,47% 2 509 007 2 700 655 2 456 526 90,96% 3 119 402 3 445 872 3 201 743 92,92%
Intézmények mindösszesen 4 587 133 4 773 609 4 575 603 95,85% 8 000 445 797 255 833 57,39% 4 595 133 5 219 406 4 831 436 92,57% 6 233 438 7 620 948 7 239 198 94,99%

5. melléklet

Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

ezer forintban
MEGNEVEZÉS III. számú módosított előirányzat Javasolt módosítás IV. számú módosított előirányzat
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 209 649 209 649
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 15 40 55
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 95 188 95 188
I. Összesen 304 852 40 304 892
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési é feladatainak támogatása
Óvodapedagógusok bértámogatása 891 332 5 750 897 082
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 7 392 135 7 527
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 265 200 265 200
Óvodaműködtetési támogatás 141 475 896 142 371
Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása 0 0
Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása 0 0
II. Összesen 1 305 399 6 781 1 312 180
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 0 0
Családsegítés 22 066 22 066
Családsegítés - társulási kiegészítés 0 0
Gyermekjóléti szolgálat 22 066 22 066
Gyermekjóléti szolgálat - társulási kiegészítés 0 0
Gyermekjóléti Központ 2 099 2 099
Szociális étkeztetés 47 776 -776 47 000
Házi segítségnyújtás 19 285 290 19 575
Időskorúak nappali intézményi ellátása 17 222 -327 16 895
Demens személyek nappali intézményi ellátása 7 000 7 000
Bölcsődei ellátás 148 230 13 835 162 065
Bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek 3 706 -741 2 965
- hátrányos helyzetű gyermek 18 158 -5 188 12 970
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 7 066 -4 348 2 718
Bölcsődei ellátás - társult feladatellátás kiegészítő támogatása 0 0
Családi napközi ellátás és gyermekfelügyelet 2 950 268 3 218
Családok átmeneti otthona 25 426 -636 24 790
Időskorúak gondozóháza - Szakmai dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege 10 424 10 424
Időskorúak gondozóháza intézmény-üzemeltetési támogatás 7 617 7 617
Óvodai, iskolai, kollégiumi, bölcsődei étkeztetés támogatása 223 453 -10 771 212 682
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 20 457 20 457
III. Összesen 605 001 -8 394 596 607
Mindösszesen 2 215 252 -1 573 2 213 679

6. melléklet

Költségvetési szervek 2014. évi kiadásai

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
INTÉZMÉNY
2014
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 88 656 90 520 88 886 98,19% 23 881 26 328 25 579 97,16% 4 612 6 019 4 240 70,44%
Barátság Óvoda 60 300 61 405 60 850 99,10% 16 223 17 491 16 403 93,78% 2 874 9 375 8 066 86,04%
Pipitér Óvoda (Bem 9.) 56 798 57 282 56 068 97,88% 15 174 15 313 15 023 98,11% 2 345 6 302 4 440 70,45%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) 71 489 74 235 72 653 97,87% 19 118 22 125 21 642 97,82% 3 168 6 014 4 528 75,29%
Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) 69 053 70 084 69 000 98,45% 18 574 19 805 19 477 98,34% 3 092 7 293 5 622 77,09%
Donászy Magda Óvoda
(Losonc u. Óvod)
61 433 63 656 62 086 97,53% 16 556 18 153 16 754 92,29% 2 819 6 705 4 499 67,10%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) 54 121 52 940 52 181 98,57% 14 541 14 437 14 224 98,52% 1 605 2 944 2 184 74,18%
Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) 46 653 48 096 47 595 98,96% 12 581 12 970 12 822 98,86% 1 448 2 551 1 589 62,29%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 69 787 70 661 69 754 98,72% 18 698 20 146 19 542 97,00% 3 051 7 105 6 464 90,98%
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) 74 754 76 334 74 522 97,63% 19 826 21 999 21 145 96,12% 4 472 11 722 9 670 82,49%
Maros Óvoda 46 491 46 857 45 516 97,14% 12 556 12 732 12 340 96,92% 1 412 6 074 5 319 87,57%
Vadvirág Óvoda 32 914 33 296 32 933 98,91% 8 891 8 979 8 852 98,59% 1 380 2 519 2 197 87,22%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) 41 960 43 060 42 418 98,51% 11 266 11 584 11 423 98,61% 1 644 3 137 2 550 81,29%
Napsugár Óvoda 53 115 57 609 56 789 98,58% 14 200 15 345 15 155 98,76% 1 541 4 282 2 940 68,66%
Szűrcsapó Óvoda 77 596 77 650 76 190 98,12% 20 850 22 706 22 161 97,60% 4 106 6 843 4 359 63,70%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) 61 699 61 983 61 021 98,45% 16 575 16 720 16 494 98,65% 2 638 5 850 3 346 57,20%
Benczur Gyula Utcai Óvoda 40 709 41 725 41 279 98,93% 10 979 11 241 11 085 98,61% 1 452 5 317 3 816 71,77%
Weöres Sándor Óvoda
(Márton Á. u.)
31 626 32 989 32 504 98,53% 8 520 8 908 8 776 98,52% 1 377 4 576 3 139 68,60%
Óvodák összesen 1 039 154 1 060 382 1 042 245 98,29% 279 009 296 982 288 897 97,28% 45 036 104 628 78 968 75,48%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 266 363 274 452 257 580 93,85% 70 003 80 319 75 116 93,52% 1 419 837 1 287 426 1 240 189 96,33%
Oktatási intézmények összesen 1 305 517 1 334 834 1 299 825 97,38% 349 012 377 301 364 013 96,48% 1 464 873 1 392 054 1 319 157 94,76%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora 94 459 95 643 95 608 99,96% 25 345 25 709 25 617 99,64% 137 956 302 814 302 200 99,80%
Mesebolt Bábszínház 48 896 54 982 54 933 99,91% 13 030 14 764 14 689 99,49% 42 280 94 241 68 789 72,99%
Savaria Szimfonikus Zenekar 187 091 196 330 195 625 99,64% 46 000 49 268 48 945 99,34% 171 509 229 489 229 278 99,91%
Berzsenyi Dániel Könyvtár 109 847 151 235 127 981 84,62% 28 660 38 843 34 102 87,79% 56 893 194 078 180 574 93,04%
Savaria Múzeum 233 164 252 671 227 420 90,01% 62 566 72 053 64 560 89,60% 242 671 253 463 166 925 65,86%
Összesen 673 457 750 861 701 567 93,44% 175 601 200 637 187 913 93,66% 651 309 1 074 085 947 766 88,24%
Egyéb intézmények
Vásárcsarnok 45 986 47 660 40 748 85,50% 12 334 13 221 11 332 85,71% 68 680 76 553 42 638 55,70%
Összesen 45 986 47 660 40 748 85,50% 12 334 13 221 11 332 85,71% 68 680 76 553 42 638 55,70%
Egészségügyi intézmény
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 158 932 189 769 186 546 98,30% 42 658 53 589 52 472 97,92% 93 289 142 021 133 441 93,96%
Összesen 158 932 189 769 186 546 98,30% 42 658 53 589 52 472 97,92% 93 289 142 021 133 441 93,96%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesitett Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 280 495 326 850 318 807 97,54% 76 117 96 332 93 183 96,73% 144 839 152 563 148 149 97,11%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 311 666 360 587 353 020 97,90% 83 510 111 283 103 407 92,92% 270 893 302 676 275 954 91,17%
Összesen 592 161 687 437 671 827 97,73% 159 627 207 615 196 590 94,69% 415 732 455 239 424 103 93,16%
Nem oktatási intézmények összesen 1 470 536 1 675 727 1 600 688 95,52% 390 220 475 062 448 307 94,37% 1 229 010 1 747 898 1 547 948 88,56%
Oktatási intézmények összesen 1 305 517 1 334 834 1 299 825 97,38% 349 012 377 301 364 013 96,48% 1 464 873 1 392 054 1 319 157 94,76%
Intézmények mindösszesen 2 776 053 3 010 561 2 900 513 96,34% 739 232 852 363 812 320 95,30% 2 693 883 3 139 952 2 867 105 91,31%
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen
INTÉZMÉNY
2014
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 1 060 1 060 100,00% 117 149 123 927 119 765 96,64%
Barátság Óvoda 541 541 100,00% 79 397 88 812 85 860 96,68%
Pipitér Óvoda (Bem 9.) 1 228 1 228 100,00% 74 317 80 125 76 759 95,80%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) 683 683 100,00% 93 775 103 057 99 506 96,55%
Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) 565 565 100,00% 90 719 97 747 94 664 96,85%
Donászy Magda Óvoda
(Losonc u. Óvod)
494 494 100,00% 80 808 89 008 83 833 94,19%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) 792 792 100,00% 70 267 71 113 69 381 97,56%
Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) 757 757 100,00% 60 682 64 374 62 763 97,50%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 2 245 2 245 100,00% 91 536 100 157 98 005 97,85%
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) 469 469 100,00% 99 052 110 524 105 806 95,73%
Maros Óvoda 256 256 100,00% 60 459 65 919 63 431 96,23%
Vadvirág Óvoda 328 328 100,00% 43 185 45 122 44 310 98,20%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) 1 405 1 405 100,00% 54 870 59 186 57 796 97,65%
Napsugár Óvoda 593 593 100,00% 68 856 77 829 75 477 96,98%
Szűrcsapó Óvoda 800 800 100,00% 102 552 107 999 103 510 95,84%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) 662 662 100,00% 80 912 85 215 81 523 95,67%
Benczur Gyula Utcai Óvoda 318 318 100,00% 53 140 58 601 56 498 96,41%
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) 593 593 100,00% 41 523 47 066 45 012 95,64%
Óvodák összesen 0 0 0 0 13 789 13 789 100,00% 1 363 199 1 475 781 1 423 899 96,48%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 750 750 100,00% 1 756 203 1 642 947 1 573 635 95,78%
Oktatási intézmények összesen 0 750 750 100,00% 0 13 789 13 789 100,00% 3 119 402 3 118 728 2 997 534 96,11%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora 200 200 100,00% 257 760 424 366 423 625 99,83%
Mesebolt Bábszínház 259 259 100,00% 104 206 164 246 138 670 84,43%
Savaria Szimfonikus Zenekar 1 246 1 246 100,00% 404 600 476 333 475 094 99,74%
Berzsenyi Dániel Könyvtár 195 400 384 156 342 657 89,20%
Savaria Múzeum 699 699 100,00% 538 401 578 886 459 604 79,39%
Összesen 0 0 0 0 2 404 2 404 100,00% 1 500 367 2 027 987 1 839 650 90,71%
Egyéb intézmények
Vásárcsarnok 15 000 19 259 19 259 100,00% 142 000 156 693 113 977 72,74%
Összesen 0 0 0 15 000 19 259 19 259 100,00% 142 000 156 693 113 977 72,74%
Egészségügyi intézmény
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 4 413 4 413 100,00% 294 879 389 792 376 872 96,69%
Összesen 0 0 0 0 4 413 4 413 100,00% 294 879 389 792 376 872 96,69%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 18 571 18 571 100,00% 501 451 594 316 578 710 97,37%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 331 331 100,00% 666 069 774 877 732 712 94,56%
Összesen 0 0 0 0 18 902 18 902 100,00% 1 167 520 1 369 193 1 311 422 95,78%
Nem oktatási intézmények összesen 0 0 0 15 000 44 978 44 978 100,00% 3 104 766 3 943 665 3 641 921 92,35%
Oktatási intézmények összesen 0 750 750 100,00% 0 13 789 13 789 100,00% 3 119 402 3 118 728 2 997 534 96,11%
Intézmények mindösszesen 0 750 750 100,00% 15 000 58 767 58 767 100,00% 6 224 168 7 062 393 6 639 455 94,01%
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások
INTÉZMÉNY
2014
Eredeti
előirányzat
Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti
előirányzat
Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti
előirányzat
Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 1 209 1 209 100,00% 8 000 0 0,00%
Barátság Óvoda 540 540 100,00%
Pipitér Óvoda (Bem 9.) 1 058 1 058 100,00%
Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) 645 345 53,49%
Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) 1 656 1 656 100,00% 3 712 3 712 100,00%
Donászy Magda Óvoda (Losonc u. Óvoda) 7 309 7 309 100,00%
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) 160 160 100,00% 3 499 3 499 100,00%
Játéksziget Óvoda ( Győzelem u.) 8 106 1 596 19,69%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 1 291 1 291 100,00% 486 486 100,00%
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) 2 537 1 788 70,48% 4 789 4 401 91,90%
Maros Óvoda 773 773 100,00%
Vadvirág Óvoda 132 132 100,00% 14 953 8 967 59,97%
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) 190 190 100,00%
Napsugár Óvoda 498 498 100,00% 11 887 11 887 100,00%
Szűrcsapó Óvoda 1 312 1 312 100,00% 1 521 1 521 100,00%
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) 726 726 100,00% 958 958 100,00%
Benczur Gyula Utcai Óvoda 95 95 100,00% 213 213 100,00%
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) 1 220 66 5,41%
Óvodák összesen 0 29 457 20 744 70,42% 0 50 018 35 644 71,26% 0 0 0
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 50 439 33 160 65,74% 197 230 88 655 44,95%
Oktatási intézmények összesen 0 79 896 53 904 67,47% 0 247 248 124 299 50,27% 0 0 0
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora 5 000 5 422 4 763 87,85%
Mesebolt Bábszínház 16 198 8 496 52,45%
Savaria Szimfonikus Zenekar 308 308 100,00% 6 500 6 500 100,00%
Berzsenyi Dániel Könyvtár 9 433 5 375 56,98%
Savaria Múzeum 25 402 24 537 96,59% 3 000 35 263 1 888 5,35%
Összesen 5 000 56 763 43 479 76,60% 3 000 41 763 8 388 20,08% 0 0 0
Egyéb intézmények
Vásárcsarnok 2 689 1 986 73,86% 15 485 15 307 98,85%
Összesen 0 2 689 1 986 73,86% 0 15 485 15 307 98,85% 0 0 0
Egészségügyi intézmény
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 1 270 9 647 9 647 100,00% 35 645 34 276 96,16%
Összesen 1 270 9 647 9 647 100,00% 0 35 645 34 276 96,16% 0 0 0
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 11 391 8 891 78,05% 11 126 7 503 67,44%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 16 798 14 731 87,69% 30 104 19 960 66,30%
Összesen 0 28 189 23 622 83,80% 0 41 230 27 463 66,61% 0 0 0
Nem oktatási intézmények összesen 6 270 97 288 78 734 80,93% 3 000 134 123 85 434 63,70% 0 0 0
Oktatási intézmények összesen 0 79 896 53 904 67,47% 0 247 248 124 299 50,27% 0 0 0
Intézmények mindösszesen 6 270 177 184 132 638 74,86% 3 000 381 371 209 733 54,99% 0 0 0
INTÉZMÉNY Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen
2014 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti ei Módosított ei Teljesítés
Óvodák
Aréna Óvoda 9 209 1 209 13,13% 117 149 133 136 120 974 90,86% 0 0 -742
Barátság Óvoda 540 540 100,00% 79 397 89 352 86 400 96,70% 0 0 -504
Pipitér Óvoda (Bem 9.) 1 058 1 058 100,00% 74 317 81 183 77 817 95,85% 0 0 -561
Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) 645 345 53,49% 93 775 103 702 99 851 96,29% 0 0 -881
Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) 5 368 5 368 100,00% 90 719 103 115 100 032 97,01% 0 0 -601
Donászy Magda Óvoda (Losonc u. Óvoda) 7 309 7 309 100,00% 80 808 96 317 91 142 94,63% 0 0 -548
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) 3 659 3 659 100,00% 70 267 74 772 73 040 97,68% 0 0 -546
Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) 8 106 1 596 19,69% 60 682 72 480 64 359 88,80% 0 0 -397
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 1 777 1 777 100,00% 91 536 101 934 99 782 97,89% 0 0 -762
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) 7 326 6 189 84,48% 99 052 117 850 111 995 95,03% 0 0 -800
Maros Óvoda 773 773 100,00% 60 459 66 692 64 204 96,27% 0 0 -909
Vadvirág Óvoda 15 085 9 099 60,32% 43 185 60 207 53 409 88,71% 0 0 -251
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) 190 190 100,00% 54 870 59 376 57 986 97,66% 0 0 -398
Napsugár Óvoda 12 385 12 385 100,00% 68 856 90 214 87 862 97,39% 0 0 -520
Szűrcsapó Óvoda 2 833 2 833 100,00% 102 552 110 832 106 343 95,95% 0 0 -632
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) 1 684 1 684 100,00% 80 912 86 899 83 207 95,75% 0 0 -524
Benczur Gyula Utcai Óvoda 308 308 100,00% 53 140 58 909 56 806 96,43% 0 0 -340
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) 1 220 66 5,41% 41 523 48 286 45 078 93,36% 0 0 -300
Óvodák összesen 0 79 475 56 388 70,95% 1 363 199 1 555 256 1 480 287 95,18% 0 0 -10 216
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 247 669 121 815 49,18% 1 756 203 1 890 616 1 695 450 89,68% 0 0 -15 790
Oktatási intézmények összesen 0 327 144 178 203 54,47% 3 119 402 3 445 872 3 175 737 92,16% 0 0 -26 006
Nem oktatási intézmények 0 0
Kulturális intézmények 0 0
Agora 5 000 5 422 4 763 87,85% 262 760 429 788 428 388 99,67% 0 0 -697
Mesebolt Bábszínház 16 198 8 496 52,45% 104 206 180 444 147 166 81,56% 0 0 -4 907
Savaria Szimfonikus Zenekar 6 808 6 808 100,00% 404 600 483 141 481 902 99,74% 0 0 -242
Berzsenyi Dániel Könyvtár 9 433 5 375 56,98% 195 400 393 589 348 032 88,43% 0 0 -55 486
Savaria Múzeum 3 000 60 665 26 425 43,56% 541 401 639 551 486 029 76,00% 0 0 -74 627
Összesen 8 000 98 526 51 867 52,64% 1 508 367 2 126 513 1 891 517 88,95% 0 0 -135 959
Egyéb intézmények 0 0 0
Vásárcsarnok 18 174 17 293 95,15% 142 000 174 867 131 270 75,07% 0 0 -42 111
Összesen 0 18 174 17 293 95,15% 142 000 174 867 131 270 75,07% 0 0 -42 111
Egészségügyi intézmény 0 0 0
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 1 270 45 292 43 923 96,98% 296 149 435 084 420 795 96,72% 0 0 -11 097
Összesen 1 270 45 292 43 923 96,98% 296 149 435 084 420 795 96,72% 0 0 -11 097
Szociális intézmények 0 0 0
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 22 517 16 394 72,81% 501 451 616 833 595 104 96,48% 0 0 -2 843
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 46 902 34 691 73,96% 666 069 821 779 767 403 93,38% 0 0 -39 356
Összesen 0 69 419 51 085 73,59% 1 167 520 1 438 612 1 362 507 94,71% 0 0 -42 199
Nem oktatási intézmények összesen 9 270 231 411 164 168 70,94% 3 114 036 4 175 076 3 806 089 91,16% 0 0 -231 366
Oktatási intézmények összesen 0 327 144 178 203 54,47% 3 119 402 3 445 872 3 175 737 92,16% 0 0 -26 006
Intézmények mindösszesen 9 270 558 555 342 371 61,30% 6 233 438 7 620 948 6 981 826 91,61% 0 0 -257 372

7. melléklet

2014. évi engedélyezett záró létszámelőirányzata

2014. év 2014. évi záró engedélyezett létszám előirányzat összesen
Intézmény SZAKMAI LÉTSZÁM INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI LÉTSZÁM
2014. évi záró létszám 2014. évi záró létszám
átszámítás nélküli kerekített átszámítás nélküli kerekített átszámítás nélküli kerekített
Óvodák
Aréna Óvoda 32,00 32 1,00 1 33,00 33
Barátság Óvoda 22,00 22 1,00 1 23,00 23
Pipitér Óvoda (Bem 9.) 22,00 22 1,00 1 23,00 23
Hétszínvirág Óvoda (Bem J. u. 33.) 26,00 26 1,00 1 27,00 27
Szivárvány Óvoda (Deák F. u.) 25,00 25 1,00 1 26,00 26
Donászy Magda Óvoda (Losonc u. Óvoda) 22,00 22 1,00 1 23,00 23
Mesevár Óvoda (Gagarin u.) 18,00 18 1,00 1 19,00 19
Játéksziget Óvoda (Győzelem u.) 18,00 18 1,00 1 19,00 19
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 25,00 25 1,00 1 26,00 26
Gazdag Erzsi Óvoda (Krúdy Gy. u.) 28,00 28 1,00 1 29,00 29
Maros Óvoda 15,00 15 1,00 1 16,00 16
Vadvirág Óvoda 11,50 11 1,00 1 12,50 12
Margaréta Óvoda (Margaréta u.) 15,00 15 1,00 1 16,00 16
Napsugár Óvoda 19,00 19 1,00 1 20,00 20
Szűrcsapó Óvoda 28,00 28 1,00 1 29,00 29
Mocorgó Óvoda (Váci M. u.) 22,00 22 1,00 1 23,00 23
Benczur Gyula Utcai Óvoda 15,00 15 1,00 1 16,00 16
Weöres Sándor Óvoda (Márton Á. u.) 11,50 12 1,00 1 12,50 13
Óvodák összesen 375,00 375 18,00 18 393,00 393
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 0,00 0 132,80 133 132,80 133
Oktatási intézmények összesen 375,00 375 150,80 151 525,80 526
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora 19,00 19 24,50 25 43,50 44
Mesebolt Bábszínház 14,00 14 4,00 4 18,00 18
Savaria Szimfonikus Zenekar 79,50 79 9,00 9 88,50 88
Berzsenyi Dániel Könyvtár 34,50 35 14,00 14 48,50 49
Savaria Múzeum 61,50 62 29,25 29 90,75 91
Összesen 208,50 209 80,75 81 289,25 290
Egyéb intézmények
Vásárcsarnok 1,00 1 19,00 19 20,00 20
Összesen 1,00 1 19,00 19 20,00 20
Egészségügyi intézmény
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 59,00 59 12,00 12 71,00 71
Összesen 59,00 59 12,00 12 71,00 71
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 101,00 101 68,63 69 169,63 170
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 153,50 153 20,00 20 173,50 173
Összesen 254,50 254 88,63 89 343,13 343
Nem oktatási intézmények összesen 523,00 523 200,38 201 723,38 724
Oktatási intézmények összesen 375,00 375 150,80 151 525,80 526
Összesen 898,00 898 351,18 352 1 249,18 1 250
Közterület Felügyelet 28,00 28 0,00 0 28,00 28
Polgármesteri Hivatal 251,00 251 0,00 0 251,00 251
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 1,00 1 0,00 0 1,00 1
Intézmények mindösszesen 1 178,00 1 178 351,18 352 1 529,18 1 530

8. melléklet

Oktatási ágazat kiadásai

Működési kiadások ezer forintban
2014. évi I-XII. hó Teljesítés
Megnevezés eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Óvodák 1 363 199 1 475 781 1 423 899 96,48
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 1 756 203 1 642 947 1 573 635 95,78
Oktatási intézmények összesen: 3 119 402 3 118 728 2 997 534 96,11
Intézményi karbantartás 45 000 6 617 3 978 60,12
KIK által működtetett többcélú intézmények és kollégiumok működési hozzájárulás 188 900 233 118 175 173 75,14
Egyéb oktatási kiadások 38 38 100,00
Oktatási intézmények vis maior kerete 2 000 2 000 0,00
SNI gyermekek szakszolgálati ellátása 3 000 0
Honvédelmi nevelés a gimnáziumokban 2 000 0
Versenyek rendezvények, támogatások 3 200 7 002 6 748 96,37
Óvodai és Iskolai úszásoktatás feladatai 10 500 12 716 12 606 99,13
Nyugdíjba vonuló vezetők ped. szolg. emlékérme és juttatása 500 0
Országos tan. versenyen eredményesen szereplő diákok és felkészítő tanárok jutalmazása 2 000 1 504 1 504 100,00
Önkormányzati napközis tábor megszervezése 5 000 0
Pedagógus kitüntetések 3 400 3 353 3 353 100,00
Petz ösztöndíj 1 250 500 500 100,00
„Szombathely visszavár” ösztöndíjrendszer 14 600 15 250 13 650 89,51
Arany János ösztöndíj 100 75 75 100,00
Városi pedagógus nap, tanévnyitó ünnepség 1 500 843 843 100,00
Nagy Lajos Gimnázium fűtése, hőszolgáltatási ktg 6 200 7 456 5 635 75,58
Savaria TISZK Nonprofit Kft. működési költségei 30 000 30 000 30 000 100,00
Egységes ügyiratkezelő szoftver az önk. által mük. Intézményekben 2 600 3 461 3 064 88,53
Óvoda adminisztrációs szoftver 800 0
Kalandváros és Műjégpálya óvodai és iskolai csoportok által történő szervezett látogatásának támogatása 14 550 301 301 100,00
Nyugat Magyarországi Egyetem - Bólyai Gimn. - étkezési hozzájárulás támogatás 20 000 20 000 20 000 100,00
Pécsi Tudományegyetem támogatása (érettségi utáni egészségügyi szakképzés és felnőttképzés) 10 000 15 000 5 000 33,33
TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0045 KDG természettudományos oktatásért pályázat 91 344 73 521 80,49
TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0045 KDG természettudományos oktatásért pályázat projektben el nem számolható kiadások 2 137 1 717 80,35
2012. évi bérkompenzáció - Oladi KIK 45 45 100,00
Nyugat Magyarországi Egyetem közösségi szolgálat támogatás 5 200 5 200 5 200 100,00
Átszervezett általános és középiskolák áthúzódó kiadásai, KLIK felé kötelezettség 800 800 100,00
Oktatási kiadások összesen 372 300 458 760 363 751 79,29
Oktatási működési kiadásai mindösszesen 3 491 702 3 577 488 3 361 285 93,96
Felhalmozási kiadások ezer forintban
Megnevezés 2014. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Óvodák 79 475 56 388 70,95
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 247 669 121 815 49,18
Oktatási intézmények összesen 0 327 144 178 203 54,47
Oktatási ágazat kiadásai mindösszesen 3 491 702 3 904 632 3 539 488 90,65

9. melléklet

Kulturális kiadások, közös fenntartású megyei intézmények, média

Működési kiadások ezer forintban
Megnevezés 2014.évi I-XII.hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Kulturális intézmények támogatása
Városi kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 110 000 131 903 131 886 99,99
Agora Szombathelyi Kulturális Központ saját bevételből fedezett kiadás 147 760 275 084 274 360 99,74
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 2013. évi pénzmaradványból fedezett kiadás 17 379 17 379 100,00
Agora Kulturális és Turisztikai Központ összesen 257 760 424 366 423 625 99,83
Mesebolt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadása 16 100 19 127 0,00
Mesebolt Bábszínház központi művészeti támogatásból fedezett kiadása 39 000 39 000 39 000 100,00
Mesebolt Bábszínház központi működési támogatásból fedezett kiadása 26 000 26 000 26 000 100,00
Mesebolt Bábszínház saját bevételéből fedezett kiadás 23 106 49 191 42 742 86,89
Mesebolt Bábszínház 2013.évi pénzmaradványból fedezett kiadás 30 928 30 928 100,00
Mesebolt Bábszínház összesen 104 206 164 246 138 670 84,43
Savaria Szimfonikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 125 000 155 164 154 160 99,35
Savaria Szimfonikus Zenekar központi támogatásból fedezett kiadás 168 600 168 600 168 600 100,00
Savaria Szimfonikus Zenekar saját bevételéből fedezett kiadás 111 000 149 786 149 551 99,84
Savaria Szimfónikus Zenekar 2013.évi pénzmaradványból fedezett kiadás 2 783 2 783 100,00
Savaria Szimfónikus Zenekar összesen 404 600 476 333 475 094 99,74
Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 209 666 198 004 153 348 77,45
Savaria Múzeum központi támogatásból fedezett kiadás 139 800 149 300 149 300 100,00
Savaria Múzeum 2013. évi pénzmaradványból fedezett kiadás 43 988 43 988 100,00
Savaria Múzeum saját bevételből fedezett kiadás 188 935 187 594 112 968 60,22
Savaria Múzeum összesen 538 401 578 886 459 604 79,39
Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 52 000 59 285 58 769 99,13
Berzsenyi Dániel könyvtár központi támogatásból fedezett kiadás 119 400 256 099 256 099 100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár saját bevételből fedezett kiadás 24 000 43 935 2 952 6,72
Berzsenyi Dániel könyvtár 2013.évi pénzmaradványból fedezett kiadás 24 837 24 837 100,00
Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen 195 400 384 156 342 657 89,20
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása 165 000 165 000 165 000 100,00
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. - művészeti támogatásból fedezett kiadás 124 900 124 900 124 900 100,00
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.v - központi működési támogatásból fedezett kiadás 83 300 83 300 83 300 100,00
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. összesen 373 200 373 200 373 200 100,00
Városi kulturális intézmények és Weöres S. Színház összesen 1 873 567 2 401 187 2 212 850 92,16
Nem önkormányzati kulturális intézmények támogatása
Ungaresca Táncegyüttes 2 000 2 000 2 000 100,00
Capella Savaria 1 200 1 200 1 200 100,00
Zanati Kulturális és Sportegyesület 2 000 2 000 2 000 100,00
Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör 1 500 1 500 1 500 100,00
Herényi Kulturális és Sportegyesület 11 500 11 500 11 500 100,00
Petőfi Telepért Egyesület 400 400 400 100,00
Derkovits Városrészért Közhasznú Egyesület 1 000 1 000 1 000 100,00
Ferrum Színházi Társulat 650 650 650 100,00
Szombathely Város Fúvószenekar támogatása 1 500 1 500 1 500 100,00
Joska Ola Alapítvány 5 000 5 000 100,00
Nem önkormányzati kulturális intézmények támogatása 21 750 26 750 26 750 100,00
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 1 895 317 2 427 937 2 239 600 92,24
Kulturális és Civil Alap
KULTURÁLIS ÉS CIVIL ALAP ÖSSZESEN 20 600 20 477 20 466 99,95
Rendezvények támogatása
Városi rendezvények 11 000 0 0,00
Kiemelt rendezvények
Savaria Karnevál - Ludi Savarienses - Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány 30 000 75 000 75 000 100,00
Iseumi játékok 15 000 0 0
Lamantin Jazz Fesztivál és Improvizációs Tábor 10 000 10 000 10 000 100,00
Egyéb kiemelt rendezvények 15 000 1 500 1 500 100,00
Kiemelt rendezvények összesen 70 000 86 500 86 500 100,00
RENDEZVÉNYEK ÖSSZESEN 81 000 86 500 86 500 100,00
Egyéb támogatások
Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása
Kulturális kitüntetés díja (Kgy. rendelet) 1 200 1 880 1 162 61,81
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - támogatása 15 000 22 500 22 500 100,00
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás központosított előirányzatból - KLIK (OÁMK) 106 106 100,00
Szent Márton év programok, rendezvények 25 000 0 0
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület közművelődési megállapodás 1 000 1 000 100,00
Önerő támogatás kulturális pályázatokhoz összesen 41 200 25 486 24 768 97,18
Közhasznú információk támogatása
Könyv, film 1 500 1 500 1 500 100,00
Hatósági díjak 300 536 88 16,42
Közhasznú információk támogatása összesen 1 800 2 036 1 588 78,00
EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN 43 000 27 522 26 356 95,76
Média
Média
Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. Támogatása 110 000 135 000 134 047 99,29
Média összesen 110 000 135 000 134 047 99,29
MÉDIA MINDÖSSZESEN 110 000 135 000 134 047 99,29
ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS ÁGAZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN 254 600 269 499 267 369 99,21
KULTURÁLIS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 149 917 2 697 436 2 506 969 92,94
Felhalmozási kiadások ezer forintban
Megnevezés 2014.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 5 000 5 422 4 763 87,85
Mesebolt Bábszínház saját bevételéből fedezett kiadás 10 176 2474 24,31
Mesebolt Bábszínház 2013. évi pénzmaradványából fedezett kiadás 5 923 5923 100,00
Mesebolt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 99 99 100,00
Szombathelyi Szimfónikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 6 808 6808 100,00
Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 3 000 60 665 26425 43,56
Berzsenyi Dániel könyvtár 2013. évi pénzmaradványból fedezett kiadás 9 433 5 375 56,98
Kulturális intézmények összesen 8 000 98 526 51 867 52,64
Kulturális ágazat kiadásai mindösszesen 2 157 917 2 795 962 2 558 836 91,52

10. melléklet

Szociális ágazat kiadásai

Működési kiadások ezer forintban
Megnevezés 2014.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 558 000 595 752 582 462 97,77
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény saját bevételéből fedezett kiadás 108 069 152 566 123 691 81,07
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény 2013. évi pénzmaradványból fedezett kiadás 26 559 26 559 100,00
Szociális intézmény összesen 666 069 774 877 732 712 94,56
Központi bevételekkel fedezett kiadások
Segély központi támogatásból 231 842 228 423 98,53
Központi bevételekkel fedezett kiadások összesen 0 231 842 228 423 98,53
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások
Bursa Hungarica felsőokt. ösztöndíj 5 000 5 760 4 035 70,05
Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. 41 588 46 888 46 888 100,00
Savaria Rehab Team Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 109 000 109 000 109 000 100,00
Szociális önkormányzati kitüntetések, egyéb 2 000 2 167 1 981 91,42
Segély önkormányzati támogatásból 118 500 123 128 105 456 85,65
Posta költség 7 000 7 000 4 617 65,96
Foglalkoztatási és egyéb szociális feladatok, ifjúságvédelmi kiadások, közfoglalkoztatás 25 500 43 306 41 773 96,46
Szociális hét 1 500 1 500 1 500 100,00
Esőemberke Alapítvány támogatása 4 000 4 000 4 000 100,00
Szombathely Város Jóléti Alapítvány támogatás 4 000 4 000 4 000 100,00
Aktív időskor Szombathelyen önkormányzati program 6 000 9 698 8 217 84,73
Aktív időskor Szombathelyen önkormányzati program - fordított áfa kiadás 81 0,00
Lakás bérleti díj támogatása 27 000 30 541 29 980 98,16
Mérőkészülékek felszerelése, és egyéb lakásgazdálkodási kiadások 1 500 1 500 289 19,27
Fiatalok életkezdési támogatása (közösségi lakás ügynökség, kamatmentes lakáskölcsön) 27 000 0 0
Szociális nyári gyermekétkeztetés 6 463 6 463 100,00
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások összesen intézményi kiadások nélkül 379 588 395 032 368 199 93,21
Önkormányzati szociális kiadások összesen 379 588 626 874 596 622 95,17
Szociális működési kiadások összesen 1 045 657 1 401 751 1 329 334 94,83
Felhalmozási kiadások
Megnevezés 2014.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi saját bevételből fedezett kiadás 12 211 0 0,00
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 12 295 12 295 100,00
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi 2013. évi pénzmaradványból fedezett kiadás 22 396 22 396 100,00
Szociális intézmény összesen 0 46 902 34 691 73,96
Szociális ágazat kiadásai mindösszesen 1 045 657 1 448 653 1 364 025 94,16

11. melléklet

Egészségügyi ágazat kiadásai

Működési kiadások ezer forintban
Megnevezés 2014.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Egészségügyi Alapellátó Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 81 861 132 500 129 319 97,60
Egészségügyi Alapellátó Intézmény saját bevételéből és OEP támogatásból fedezett kiadás 213 018 240 667 230 928 95,95
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 2013. évi pénzmaradványból fedezett kiadás 16 625 16 625 100,00
Egészségügyi intézmény összesen 294 879 389 792 376 872 96,69
Háziorvosi rendelők karbantartása 11 770 0
Drogellenes stratégiai feladatok 400 0
Egészség-hét 1 500 0
Egyéb rendezvények 700 54 54 100,00
Eü. dolgozók kitüntetése (Kgy.rend.) 2 200 2 274 2 274 100,00
Szombathelyi Hospice Alapítvány 2 000 2 000 2 000 100,00
Humán Civil ház 3 000 0
Lelkisegély szolgálat támogatása (szerződés) - Telehumanitas Szombathelyi Mentálhigiénés Egyesület 2 000 2 000 2 000 100,00
OMSZ részére Orvosi Ügyelet ellátására 34 334 34 334 34 334 100,00
Egészségügyi civil szervezetek támogatása 1 500 1 500 1 461 97,40
WHO Egészséges városok tagdíj, elnökséget adó városi cím és projektváros cím 160 160 160 100,00
HPV védőoltás 10 000 3 745 1 240 33,11
Szombathely a segítés városa program támogatása központosított előirányzatból 22 100 37 639 27 686 73,56
Orvosi ügyeleti díj 30 000 0 0
Mentési konferencia 2 000 0 0,00
KEF működési feltételeinek biztosítása (EMMI pályázat) 500
Önkormányzati egészségügyi kiadások összesen 121 664 86 206 71 209 82,60
Egészségügyi működési kiadások összesen 416 543 475 998 448 081 94,14
Felhalmozási kiadások ezer forintban
Megnevezés 2014.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Egészségügyi Alapellátó Intézmény saját bevételéből és OEP támogatásból fedezett kiadás 1 270 2 951 1 582 53,61
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 2013. évi pénzmaradványból fedezett kiadás 30 450 30 450 100,00
Egészségügyi Alapellátó Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 11 891 11 891 100,00
Egészségügyi intézmény összesen 1 270 45 292 43 923 96,98
Egészségügyi ágazat kiadásai mindösszesen 417 813 521 290 492 004 94,38

12. melléklet

Gyermekvédelmi kiadások

Működési kiadások ezer forintban
2014.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 432 699 467 874 456 273 97,52
Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás 68 752 101 324 97 319 96,05
Egyesített Bölcsődei Intézmény 2013.évi pénzmaradványából fedezett kiadás 25 118 25 118 100,00
Gyermekvédelmi intézmény Intézmény összesen 501 451 594 316 578 710 97,37
Gyermekek Átmeneti Otthona TEGYESZ 2 000 2 000 324 16,20
Helyettes szülői hálózat 300 300 0 0,00
SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány támogatása (átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek, fiatal felnőttek gyermekvédelmi szakellátása) 3 000 3 000 3 000 100,00
Önkormányzati gyermekvédelmi kiadások összesen 5 300 5 300 3 324 62,72
Gyermekvédelmi működési kiadások összesen 506 751 599 616 582 034 97,07
Felhalmozási kiadások
Megnevezés 2014.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás 63 63 100,00
Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 21 165 15 042 71,07
Egyesített Bölcsődei Intézmény 2013.évi pénzmaradványából fedezett kiadás 1 289 1 289 100,00
Gyermekvédelmi intézmény összesen 0 22 517 16 394 72,81
Gyermekvédelmi ágazat kiadásai mindösszesen 506 751 622 133 598 428 169,88

13. melléklet

Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai

ezer forintban
Megnevezés 2014.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Vásárcsarnok 142 000 156 693 113 977 72,74
intézmények összesen 142 000 156 693 113 977 72,74
Technikai, bevétellel 100%-ig fedezett tételek
Áfa befizetés (saját bevételből) 250 000 250 000 150 934 60,37
Lakás és helyiségüzemeltetés (bevétellel) 600 000 677 971 668 712 98,63
NYUDU - 2013. évi bérkompenzáció központosított előirányzatból 213 192 90,14
Kistérségi intézmények - 2013.évi bérkompenzáció kp. előirányzatból 605 0,00
Központi költségvetés részére visszafizetési kötelezettség 23 698 22 410 94,56
Intézményeknek 2013.évben ki nem utalt támogatás (pénzmaradvány) 361 192 361 192 100,00
Helyi közösségi közlekedés támogatása központosított előirányzatból 34 972 34 972 100,00
Parkolásgazdálkodási kiadás 316 801 343 529 343 529 100,00
összesen 1 166 801 1 692 180 1 581 941 93,49
Önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások
Erdőgazdálkodási költség 1 905 3 844 1 864 48,49
Folyószámla hitel kamata, bankköltségek 30 000 37 777 37 775 99,99
Értékelési árfolyamkülönbözetek - nyitással kapcsolatos elszámolások 7 883 7 883 100,00
Vásárok, rendezvények, karácsonyi díszkivilágítás 11 600 16 882 10 235 60,63
Egyéb (ügygondnoki díj, fordítás, plakátkészítés, közbeszerzési és egyéb önkormányzati hirdetések stb.) 10 000 9 284 8 684 93,54
Intézményi vagyonbiztosítások 9 000 9 995 8 877 88,81
Könyvvizsgálói költség 2 000 2 733 2 608 95,43
Külföldi kapcsolatok, kiküldetés 3 000 3 158 2 011 63,68
Közbeszerzési kiadások 14 600 21 918 17 098 78,01
Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások 10 000 11 301 11 142 98,59
Állami és önkormányzati adatbázisok használati, továbbvezetési, karbantartási és szolgáltatási díja 5 000 6 028 4 283 71,05
Vagyongazdálkodási kiadások - szakértők igénybevétele, ügyvédi munkadíj, egyéb kiadások 10 000 12 959 12 710 98,08
TIOP pályázat keretében beszerzésre került eszközök karbantartása 4 000 4 000 0 0,00
Főépítészi iroda (tervtanács, rendezési terv) 0 17 156 7 118 41,49
0621/4 hrsz. Ingatlan (BPW) vételár+vásárlással kapcs. kiad. 0 11 730 11 730 100,00
Szomhull Kft. Tagi kölcsön nyújtása 100 000 100 000 100,00
Hosszú lejáratú hitel kamata 0 2 766 2 766 100,00
Hosszú lejárató hitelek kamata - állami támogatásból (adósságkonszolidálás) 1 652 1 652 100,00
összesen 111 105 281 066 248 436 88,39
Egyéb támogatások, kiadások
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 13 040 13 602 13 602 100,00
Egyéb önkormányzati kitüntetések 3 700 3 700 1 734 46,86
Egyéb tagdíjak 12 200 12 200 12 176 99,80
Szombathelyi Egyházmegyei Karitas Alapítvány - Hársfa-ház Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Átmeneti Otthona, RÉV Szenvedélybetegsegítő Szolgálat és Közösségi Gondozó 33 000 33 000 33 000 100,00
Rendőrség támogatása 5 000 10 000 10 000 100,00
Polgármesteri keret 4 000 10 484 9 535 90,95
Polgárőr szervezetek támogatása 2 200 2 245 2 245 100,00
Vasi Volán Zrt 274 000 299 454 299 454 100,00
Határon túli magyar egyesületek támogatása 1 600 600 600 100,00
Internet alapú városi hálózat 31 000 33 320 29 748 89,28
Nemzetiségi nap támogatása 500 650 500 76,92
SZMJV Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Cselekvési programjának a fedezete,
melynek része a pályázati önrész
2 300 2 300 900 39,13
Szemünk fénye program - bérleti díj 12 hónapra 74 092 73 847 70 476 95,44
Önk. int.-ek fűtéskorszerűsítés - bérleti díj 12 hónapra 39 266 39 511 39 510 100,00
Horvát Nemzetiségi nap támogatása 500 500 500 100,00
Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. Támogatása 10 000 10 000 7 500 75,00
Adatvédelmi törvénnyel kapcsolatos kiadások 10 092 9 843 97,53
Városi jegyiroda - szombathelyi okostelefonos alkalmazás 1 500 1 385 92,33
Herman Ottó emlékév támogatása 1 000 0,00
ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervetóriummal kötendő megállapodás-támogatás 10 000 10 000 10 000 100,00
Savaria Városfejlesztési Kft. Támogatása 16 776 16 776 16 776 100,00
Vasivíz Zrt. Szent Márton Kártya kedvezmény megtérítése 5 000 2 004 40,08
Szent Márton kártya kézbesítése 560 0,00
Apáczai Csere János Alapítvány támogatása 1 000 1 000 100,00
Gazdaságfejlesztés, mérnök képzés 200 000 200 000 111 279 55,64
Szombathelyi Civil kerekasztal támogatása 500 500 500 100,00
Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Közösségeinek Szövetsége támogatása 500 500 500 100,00
Szent Márton év programok, rendezvények 25 924 20 612 79,51
összesen 734 174 818 265 705 379 86,20
Működési célú nagyprojektek, projektek
ÁROP 1.A.5-2013-2013-0094 Szervezetfejlesztési konvergencia 38 120 21 124 55,41
CENTROPE CAPACITY projekt 33 089 33 089 100,00
NYDOP-3.1./F-13-2013-0002 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése Szombathely 2030 37 000 36 659 99,08
Itthon vagy Magyarország - Szeretlek programok 1 950 1 950 100,00
TÁMOP-5.4.9-11/1.Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására 5 634 3 880 68,87
KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése 224 612 28 562 12,72
Klíma és energetikai stratégia 5 850 4 331 74,03
Haladás Sportkomplexum előkészítése (projektcégalapítás, terveztetés stb.) 1 629 567 74 000 4,54
Civil partnerségi kapcsolatok erősítése Szombathelyen - ÁROP-1.A.6-2013-0009 19 991 18 215 91,12
összesen 1 995 813 221 810 11,11
Önkormányzati, egyéb más ágazathoz nem sorolható feladatok kiadásai összesen 2 012 080 4 787 324 2 757 566 57,60
Egyéb más ágazathoz nem sorolható feladatok és intézmények működési kiadásai összesen 2 154 080 4 944 017 2 871 543 58,08
Felhalmozási kiadások ezer forintban
Megnevezés 2014.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Vásárcsarnok 18 174 17 293 95,15
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmény kiadásai összesen 0 18 174 17 293 95,15
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai mindösszesen 2 154 080 4 962 191 2 888 836 58,22

14. melléklet

Polgármesteri Hivatal

ezer forintban
Megnevezés 2014.évi I-XII. hó Teljesítés Megnevezés 2014.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal
Közhatalmi bevételek Személyi juttatások 980 342 1 063 685 999 095 93,93
Bírság bevétel 100 435 435 100,00 Munkaadókat terhelő járulékok 261 471 292 775 274 403 93,72
Dologi kiadások 209 551 218 711 172 869 79,04
Igazgatási szolgáltatási díj 1 000 665 452 67,97 Egyéb működési kiadás 0 10 754 10 754 100,00
Működési bevételek Informatika 48 951 54 610 44 789 82,02
Telefon továbbszámlázott bevétele 1 350 1 350 1 257 93,11 Pénzeszköz átadás 2 000 2 000 2 000 100,00
Rendezvényszervezés (Csüszi) 6 000 6 000 5 371 89,52 Minőségirányítási rendszer 1 800 2 109 1 716 81,37
Áfa visszaigénylés 1 000 590 159 26,95 Polgári védelem 1 600 2 979 2 578 86,54
Áfa bevétel 1 500 3 321 3 321 100,00 Telefon továbbszámlázott kiadása 3 000 3 000 1 700 56,67
Informatika bevétel 240 240 100,00 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja és költségtérítése 73 000 73 000 69 814 95,64
Működéshez kapcsolódó egyéb bevétel 5 000 5 374 5 759 107,16 Áfa befizetés 4 000 4 000 3 231 80,78
Kamat bevétel 36 36 100,00 Rendezvényszervezés (CSÜSZI) 6 000 5 995 3 083 51,43
Címregiszter projekt kiadásai 859 851 99,07
Működési célú támogatás ÁH-on belülről Egyéb kiadás (ügygondnoki díj)
Előző évi kiutalatlan támogatás 110 872 110 872 100,00 Rehabilitációs hozzájárulás 12 000 11 400 6 044 53,02
Kistérségi Többcélú Társulástól megállapodás alapján 8 474 0 Választási kiadások 7 000 43 087 43 012 99,83
Címregiszter projekt támogatás Közigazgatási keretrendszer működtetése 30 500 33 039 30 468 92,22
Diákmunka bevétele 1 471 1 471 100,00
Választáshoz kapcsolódó bevétel 36 607 35 377 96,64
Megváltozott munkaképeségűek bérbetérítés 2 680 2 312 86,27
Központi irányító szervtől kapott támogatás - Működés 1 625 265 1 631 724 1 527 060 93,59
Pénzmaradvány - MŰKÖDÉS 12 164 12 164 100,00
Összesen 1 641 215 1 822 003 1 706 286 93,65 Összesen 1 641 215 1 822 003 1 666 407 91,46
Megnevezés 2014.évi I-XII. hó Teljesítés Megnevezés 2014.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal felhalmozás Polgármesteri Hivatal felhalmozás
Központi irányító szervtől kapott támogatás - FELHALMOZÁS 91 950 123 166 77 138 62,63 Telefonközpont részlet fizetése 5 100 5 100 5 100 100,00
Hivatali működéshez eszközbeszerzés 5 500 10 680 9 545 89,37
Informatikai eszközbeszezés 14 000 37 788 26 997 71,44
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről Boríték és csekknyomtató rendszer 15 000 14 999 99,99
Előző évi kiutalatlan támogatás 0 Térinformatika III. ütem fejlesztés 8 500 8 499 99,99
Pénzmaradvány - FELHALMOZÁS Felhalmozási kiadások 1 935 1 701 87,91
Felhalmozási bevételek Közgyűlési munkát segítő rendszer fejlesztése 5 000
Tárgyi eszközök értékesítése 1 235 1 235 Használati víztartály csere 4 500 2 500 2 491 99,64
III. emeleti irodák kialakítása 7 000 7 000 0 0,00
Irattár kialakítása 15 000 10 000 0 0,00
Központi hálózati aktív eszközök cseréje, bővítése 4 500 0 0
Egyedi szoftver fejlesztés, vásárlás 3 000 5 048 4 048 80,19
Választási alportál kialakítása 650 650 648 99,69
Adatvédelmi törvénnyel kapcsolatos kiadások 28 000 178 0 0,00
Civil képújság, netsarok megvalósítása 700 700 122 17,43
szoftver licence vásárlás 4 000 13 487 12 934 95,90
Rendezvényszervezés (CSÜSZI) 315 315 100,00
Választási kiadások 520 520 100,00
Összesen 91 950 124 401 78 373 63,00 91 950 124 401 87 919 70,67
Mindösszesen 1 733 165 1 946 404 1 784 659 91,69 Mindösszesen 1 733 165 1 946 404 1 754 326 90,13

15. melléklet

Közterület-felügyelet előirányzatai

ezer forintban
Megnevezés 2014.évi I-XII. hó Teljesítés Megnevezés 2014.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Működési bevételek Személyi juttatások 122 820 118 910 110 519 92,94
Egyéb saját műk.bevétel 800 800 81 10,13 Munkaadókat terhelő járulékok 25 279 33 055 30 340 91,79
Kamat bevétel 100 100 0,00 Dologi kiadások 46 377 32 778 28 570 87,16
Egyéb működési kiadás 3 558 3 558 100,00
Működési célú támogatás ÁH-on belülről
Előző évi kiutalatlan támogatás 5 516 5 516 100,00
Központi irányító szervtől kapott támogatás - MŰKÖDÉS 193 576 181 723 169 640 93,35
Pénzmaradvány - Működési 162 162 100,00
Mindösszesen 194 476 188 301 175 399 93,15 Mindösszesen 194 476 188 301 172 987 91,87
Felhalmozási bevételek
Megnevezés 2014.évi I-XII. hó Teljesítés Megnevezés 2014.évi I-XII.hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Központi irányító szervtől kapott támogatás FELHALMOZÁS 3 800 16 163 5 764 35,66 Felhalmozási kiadások 3 800 16 163 5 764 35,66
Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belülről
Előző évi kiutalatlan támogatás 0
Összesen 3 800 16 163 5 764 35,66 Összesen 3 800 16 163 5 764 35,66
Mindösszesen 198 276 204 464 181 163 88,60 Mindösszesen 198 276 204 464 178 751 87,42

16. melléklet

Sport ágazat kiadásai

ezer forintban
Megnevezés 2014.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
FALCO KC Kft. támogatás 100 000 86 409 86 409 100,00
FALCO KC KFT. Pótbefizetés 33 591 33 591 100,00
Gyermek és ifjúsági sport támogatása 25 000 24 540 24 540 100,00
Nagyrendezvények 50 000 50 750 49 750 98,03
Önkormányzati sport kitüntetés 600 854 254 29,74
Sportszervezetek támogatása 82 500 78 330 78 059 99,65
Közösségi és szabadidős sportrendezvények támogatása 5 000 7 300 7 005 95,96
Szombathelyi Szabadidősport Szövetség támogatása 8 000 8 000 8 000 100,00
Szhelyi Haladás Labdarugó és Sportszolg. Kft támogatása 105 000 125 000 125 000 100,00
Szombathelyi Haladás Labdarugó és Sportszolgáltató Kft. Támogatása célfeladat 25 000 25 000 25 000 100,00
Sugár úti Sportcentrum üzemeltetéséhez kapacitás lekötés 76 500 91 317 71 051 77,81
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. támogatása 147 700 151 160 151 160 100,00
Kiemelkedő sporteredmények jutalmazása 3 000 500 500 100,00
Dobó Se támogatása 9 000 12 000 9 000 75,00
Olimpiai reménységeket nevelő egyesületek támogatása 3 000 1 500 1 500 100,00
Viktória FC támogatása 3 000 3 000 3 000 100,00
Gyöngyöshermán-Szentkirály SE támogatása 500 500 100,00
Sportkarácsony 6 000 6 000 100,00
Létesítményüzemeltetés (HVSE) 40 000 54 991 54 991 100,00
Sportágazat kiadásai mindösszesen 683 300 760 742 735 310 96,66

17. melléklet

Kommunális városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások

ezer forintban
Megnevezés 2014.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
1. Város és községgazd. szolg.
Egyéb feladatok 47 000 68 494 46 112 67,32
Közvilágitás 275 000 277 038 268 333 96,86
Összesen: 322 000 345 532 314 445 91,00
Csapadékvízelv. és fürdőüzemeltetés
Csapadékvízelvezetés 18 477 303 1,64
Érdekeltségi hozzájárulás 4 000 4 000 0 0,00
Települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység, és hóeltakarítás 320 000 352 440 302 635 85,87
ebből: tavaszi köztisztasági feladatok 20 000 eFT
Csaba Úti felüljáró fenntartása, karbantartása 15 500 19 550 4 624 23,65
Parkfenntartás 284 160 301 409 280 004 92,90
Légszennyezettségi mérőállomások villamos energia ellátása 3 150 4 117 698 16,95
Temetkezés és ezzel kapcsolatos szolg. 58 522 63 399 58 522 92,31
Vizhasználati dij 1 824 1 824 1 823 99,95
Folyékony hulladékgyűjtés 210 600 44 7,33
Szolgalmi joggal terhelt épületrész karbantartása 3 000 5 751 2 931 50,97
Önk. tulajdonú ter.évi kétszeri kaszálása (parlagfű) - belterületek 2 500 0
Önk. tulajdonú ter.évi kétszeri kaszálása (parlagfű) - külterületek 3 200 0
Önk. tulajdonú területek kaszálása 1 200 952 79,33
Szökőkutak előre nem látható hibaelhárítása 3 000 400 0 0,00
Kommunális és vároüzemeltetési kiadások összesen 699 066 773 167 652 536 84,40
Mindösszesen: 1 021 066 1 118 699 966 981 86,44
Környezetvédelmi kiadások 8 050 10 780 4 254 39,46
Mobil környezetvédelmi mérőkészülék beszerzése 2 000 2 000 0,00
Kommunális, vároüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások összesen 1 031 116 1 131 479 971 235 85,84

18. melléklet

Út-híd fenntartási, felújítási kiadások

ezer forintban
Megnevezés 2014.évi I-XII.hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Burkolati jelek festése 20 000 20 020 15 631 78,08
Foltos bevonat 5 000 5 000 5 000 100,00
Helyreállítások (teljes pályaszerkezet csere) 5 000 7 592 3 826 50,40
Hézagkiöntés 3 000 9 000 8 881 98,68
Kátyúzás 50 000 54 312 54 146 99,69
Kerékpárútfenntartás 9 000 10 127 5 930 58,56
Padkarendezés 4 000 5 646 4 000 70,85
Szegélyek javítása (akadálymentesítés, szintbehelyezés) 1 000 3 892 2 719 69,86
Külterületi utak fenntartása 100 1 115 0 0,00
Teljes pályaszerkezet helyreállítás (Deák F. u., Petőfi S. u.) 8 314 0 0,00
Kátyúkár - önerő biztosítás 1 000 2 253 184 8,17
Hidak, műtárgyak üzemeltetése (lemosása) 500 0 0
Hídfenntartás 4 000 10 591 4 333 40,91
Éves hídvizsgálat 2 000 6 641 191 2,88
Járdafenntartás 25 000 34 078 22 425 65,80
Jelzőlámpák 15 000 21 630 13 993 64,69
Jelzőtáblák (forgalmi rend változás) 12 000 17 717 15 224 85,93
Közösségi közlekedés (buszmegállók kialakítása, leszálló szigetek helyreállítása, kialakítása) 100 937 937 100,00
Közvilágítás 6 000 6 908 3 611 52,27
Nyílt árok tisztítás, árokrendezés (árvízvédelmi művek, berendezések karbantartása) 12 000 17 339 12 984 74,88
Zárt csapadék csatorna fenntartása 10 000 23 910 20 698 86,57
Vízelnyelők tisztítása 6 000 9 163 3 875 42,29
Zanati városrészen lévő utcák kátyúzása [257/2014. (V. 29.) kgy. hat.] 10 000 0 0,00
Mindösszesen: 190 700 286 185 198 588 69,39

19. melléklet

Önkormányzati felhalmozási célú bevételek

ezer forintban
Megnevezés 2014.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
FELHALMZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1 100 000 2 706 157 2 706 157 100,00
5.000 fő feletti városok adósságkonszolidációjából származó bevétel (állam által TÁMOGATOTT hitelek) 410 804 410 804 100,00
Haladás Sportkomplexum központi támogatása (2014. évi ütem) 300 000 0
Központi támogatás a 2013. évről áthúzódó fejlesztések finanszírozására 800 000 0
Közbiztonság növelését szolg. önkormányzat fejl. támogatás - térfigyelő kamerák 13 726 13 726 100,00
SZMJV feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében támogatás - uszoda fejlesztés 800 000 800 000 100,00
SZMJV Önkorm. felad. támogatása (STYL) 1 470 000 1 470 000 100,00
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2 127 2 127 100,00
Múzeális intézmények szakmai támogatása 9 500 9 500 100,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 1 957 034 893 811 45,67
Játéksziget Óvoda fejlesztése NYDOP-5.3.-/B-12 117 486 117 487 100,00
Ernuszt kastély homlokzatának felújítása (NKA) 3 500 0,00
TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázati kiadások 685 000 236 705 34,56
NYDOP 1.1/B1-13-k-2013-0007 új városliget építése Szombathelyen 550 429 142 167 25,83
Körmendi út - Óperint utcai szoc.célú rehab.NYDOP-3.1.1/B2-13k2-2013-0003 152 042 91 377 60,10
Szent Márton projekt bevétele 1 178
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című, NYDOP-4.3.1/B-11 pályázat „Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken” önrész 65 567 0 0,00
Haladás Sportkomplexum központi támogatása (2014. évi ütem) 13 000 13 000 100,00
Központi támogatás a 2013. évről áthúzódó fejlesztések finanszírozására 290 000 290 000 100,00
"Szombathelyen hulladékszállító jármű beszerzése" pályázati támogatás (Földművelésügyi Minisztérium) 65 405 1 897 2,90
Savaria Múzeum - Smidt Múzeum tető és homlokzat felújítás projekt megelőlegezésének visszatérülése 14 605 0 0,00
FELHALMZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN 1 100 000 4 663 191 3 599 968 77,20
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Vagyongazdálkodásból származó bevétel 723 954 349 265 349 265 100,00
Nyugdíjasok háza befizetés 11 160 11 160 100,00
Üzletrész értékesítés a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Kp. Nonprofit Kft. 180 180 100,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 723 954 360 605 360 605 100,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Munkáltatói kölcsön visszatérülése 10 000 16 000 16 131 100,82
Lakáskölcsöntörlesztés 40 000 40 000 31 847 79,62
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási projekt (települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjba beépített működési hozzájárulás összege) - SZOVA Zrt.-től átvett pénzeszköz 47 720 47 720 11 930 25,00
Ip.techn.épült lakások fú. pályázat lakossági befizetés LKFT 2005. (13+2 lakás) 480 0,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 97 720 104 200 59 908 57,49
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 921 674 5 127 996 4 020 481 78,40
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI
Óvodák
GAMESZ
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ
Mesebolt Bábszínház
Szombathelyi Szimfónikus Zenekar
Savaria Múzeum 4 043 4 043 100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Egészségügyi Alapellátó Intézmény 1 270 4 406 4 406 100,00
Egyesített Bölcsődei Intézmény 63 63 100,00
Vásárcsarnok
összesen 1 270 8 512 8 512 100,00
Közterület felügyelet
Polgármesteri Hivatal 1 235 1 235 100,00
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN 1 270 9 747 9 747 100,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 922 944 5 137 743 4 030 228 78,44

20. melléklet

Önkormányzati felhalmozási kiadások

ezer forintban
Megnevezés 2014.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
1. Pénzeszközátadás
Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási projekt - hozzájárulás + alapítói vagyon+bérkompenzáció 47 720 47 720 0,00
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. - sportpályák felújítása 3 829 3 829 100,00
Oladi plébánia felújításához 40 000 40 000 20 000 50,00
Egyházak támogatása 10 000 13 600 13 100 96,32
Károly R.u. 5-15. járdafelújítás 220 0,00
Nemzeti ovi foci - ovi sport program pályázati önrész 27 000 0,00
Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub görkorcsolyapálya építése 15 000 15 000 100,00
Határmenti légszennyezettség mérő rendszer önerő 3 000 3 000 100,00
SZMJV feladatainak biztonságos finanszírozása (központi támogatásból) 800 000 0,00
Pénzeszközátadás összesen: 97 720 950 369 54 929 5,78
2. Költségvetési szervek beruházásai és felújításai 105 587 51 860 13 486 26,00
3. Lakásalap
Ip.techn.épült lakások fú.pályázat LKFT 2008. önerő 5 367 3 028 56,42
Panel program - 2009.évi 1 895 1 895 1 895 100,00
Önkormányzati bérlakások felújítása 88 492 25 575 28,90
Kodály Z. u.18-20.sz. társasház felújításának támogatása 8 000 8 000 100,00
Kodály Z. u.26-32.sz. társasház felújításának támogatása 8 000 8 000 100,00
Lakásalap összesen: 1 895 111 754 46 498 41,61
4. Városfejlesztési célok (helyi építészeti értékek védelme) 5 000 5 000 390 7,80
5. Vagyongazdálkodás
ingatlan kisajátítás (Semmelweis u.) 29 526 29 525 100,00
vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás) 15 000 16 538 9 956 60,20
Kossuth Lajos u. 2. - épület felújítás (bérleti szerződés alapján) 2 999 2 999 100,00
Prenor Kft. telephely felújítása 12 490 12 478 99,90
Parkolólemez visszavásárlása 4 871 4 871 100,00
01150/19 és 01150/20 hrsz. ingatlan vásárlás (zanati kulturális és SE kapcs.) 2 325 2 325 100,00
Herényi temető területvásárlás 17 183 27 120 0,00
Oladi temetőbővítés - ingatlan vásárlás 20 300 0,00
0621/4 hrsz. Ingatlan (BPW) vételár+ vásárlással kapcs. kiad. 7 300 7 300 100,00
Vagyongazdálkodás összesen 32 183 123 469 69 454 56,25
6. Beruházások
Közművesítés
ISPA szennyvízrendszer fejlesztése (ISPA, állami tám., önerő, ÁFA) 1 842 0,00
Stromfeldtől északra eső ter. csapvíz elvezetés 49 0,00
Csapadékvízelvezetés fejlesztése 136 236 132 578 97,31
Csapadékvízelvezetés fejlesztése - fordított áfa kiadás 35 069 0,00
Vízközmű-használati díj terhére végzett beruházás 115 624 111 537 96,47
Szennyvízközmű-használati díj terhére végzett beruházás 135 865 99 172 72,99
Szennyvízközmű-használati díj terhére végzett beruházás - fordított áfa kiadás 8 088 0,00
Vasivíz - víziközmű-vagyon átvétel 7 143 7 143 100,00
Vasivíz - víziközmű-vagyon átvétel - fordított áfa kiadás 7 825 0,00
Erdei iskola úttól északra eső területek közműfejlesztési hozzájárulás 21 500 0,00
Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás
út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program 300 000 322 486 238 641 74,00
út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program - fordított áfa kiadás 13 418 0,00
2 db buszmegálló kialakítása 2 000 0,00
Tömbbelső felújítás 74 222 70 670 95,21
Tömbbelső felújítás - fordított áfa kiadás 18 012 0,00
Vak Bottyán u híd felújítása 60 000 47 810 47 116 98,55
Vak Bottyán u híd felújítása - fordított áfa kiadás 12 190 0,00
Badacsony utca felújítása 12 700 10 116 79,65
Úthelyreállításhoz kapcsolódó áfa (Vasivíz Zrt- + Hajnóczy u. buszforduló, Malom u.) 6 950 0,00
Egyéb beruházások
Városfejlesztési alap 140 000 105 393 81 566 77,39
Államháztartáson kívülre történő forrásátadás informatikai rendszerének kialakítása 1 300 0,00
Köztéri és képzőművészeti alkotások elhelyezése és felújítása 384 384 100,00
Energia beszerzés racionalizálással kapcsolatos szakértői szolgáltatás biztosítása 1 200 0,00
Szombathelyi színházépítés támogatása egyéb központi támogatásból
(Weöres S. Színház ideiglenes játszóhelyének kialakítása a HEMO épületében)
27 750 0,00
Integrált pénzügyi rendszer kiépítése az intézményekben 27 100 27 100 25 209 93,02
Temető lépcsőjáró építés 7 600 7 600 0,00
Oladi sportliget fejlesztése 10 000 10 000 0,00
Szent Márton évhez kapcsolódó fejlesztések előkészítése 25 000 25 000 16 401 65,60
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése (Fő tér) 10 000 10 991 10 988 99,97
AGORA Fő tér 23/B. ingatlan tervezői, műszaki ellenőri és az átalakítás költsége 25 000 25 000 751 3,00
Önkormányzati intézményeknél az MS Office 365 bevezetése 1 000 3 500 2 886 82,46
Közintézmények WIFI rendszerének kiterjesztése 1 900 1 900 1 654 87,05
Városkártya rendszer kialakítása 8 000 8 000 7 157 89,46
Intézmények informatikai eszközfejlesztése I. 15 000 0
Holokauszt emlékmű építése 6 350 6 350 100,00
Kresz park rekonstrukció 50 000 980 1,96
Kültéri kosárlabdapálya fejlesztése - Falco KC támogatása 4 826 0,00
Gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzések (központi támogatásból) 1 470 000 0,00
Egyéb fejlesztések
évközi tervezések, útfelújítás tervezések 30 000 41 523 18 205 43,84
Főépítészi Iroda (tervtanács, rendezési terv) 8 000 0
Vak Bottyán u Gyöngyös patak híd felújítása engedély, korsz. vizsg., tervezői ktg. 3 000 1 019 33,97
Nagyprojektek, projektek
NYDOP 1.1/B1-13-K-2013-0007 Új városliget építése Szombathelyen 488 096 102 333 20,97
NYDOP 1.1/B1-13-K-2013-0007 Új városliget építése Szombathelyen - fordított áfa kiadás 119 793 0,00
Közgyűlés által elhatározott 2007-2013.évekre szóló projektek előkészítése 8 104 3 527 43,52
Játéksziget Óvoda fejlesztése NYDOP-5.3.-/B-12 108 296 102 317 94,48
Játéksziget Óvoda fejlesztése NYDOP-5.3.-/B-12 - fordított áfa kiadás 25 704 0,00
IVS II. - szociális városrehabilitációs pályázat - végleges akcióterületi terv, projektben el nem számolható kiadások 5 374 1 772 32,97
SZMJV Településfejlesztési koncepciójának és programjának elkészítése 19 745 10 060 50,95
KEOP-2012-5.5 - Csodaország Bölcsőde, Neumann Ált.isk,, Városháza pályázat előkészítés 1 168 0,00
TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázat el nem számolható kiadásai 177 205 28 976 16,35
TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázat el nem számolható kiadásai - fordított áfa kiadás 58 795 0,00
TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázati kiadások 559 950 80 565 14,39
TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális” közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastruktúrális feltételeinek kialakítása pályázati kiadások fordított áfa kiadás 124 508 0,00
Nevelési intézmények fejlesztése - NYDOP-5.3.1/B-12 pályázat előkészítése 2 857 0,00
IVS III. Új városliget előkészítés - operatív tervek 33 572 30 373 90,47
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejj.,felújítása [4/2012. (III. 1.) BM rend. alapján] 120 0 0,00
NYDOP - kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése előkészítés [107/2011. (III. 31.) kgy. hat.] 8 482 0 0,00
Szent Márton központok és a Szent Márton európai kulturális útvonal - új határon átnyúló, kulturális és turisztikai, projekt (Szlovénia - Magyarország) 4300-32/2008. ERFA 7 062 0,00
Weöres S. óvoda fejlesztése projektben el nem számolható kiadások - telekhatár rendezése 2 000 178 8,90
Ernuszt kastély homlokzatának felújítása (NKA támogatásból és fejlesztési céltartalékból) 8 300 7 887 95,02
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című, NYDOP-4.3.1/B-11 pályázat „Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken” önrész 154 816 7 681 4,96
IVS II. Nyugat Pannon Fejlesztési Zrt. 3 000 0,00
ALFA program Savaria Múzeum 0
Körmendi út - Óperint utcai szoc.célú rehab. NYDOP-3.1./B2-13K2-2013-0003 126 186 74 072 58,70
Körmendi út - Óperint utcai szoc.célú rehab. NYDOP-3.1./B2-13K2-2013-0003 - fordított áfa kiadás 25 856 0,00
AGORA pályázat nem kötelezően megvalósítandó műszaki tartalom fejlesztése 161 000 0
Haladás Sportkomplexum előkészítése (projektcégalapítás, terveztetés, stb..) 300 000 13 000 13 000 100,00
2014-2020 évekre szóló projektek előkészítése 60 000 47 000 9 881 21,02
IVS III. Csónakázó tó 35 000 0
EPCOS telephely városfejlesztési akcióterv 30 000 23 368 77,89
Szombathelyen hulladékgyűjtő jármű beszerzése pályázati (Földművelésügyi Minisztérium) 65 405 1 794 2,74
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés (központi támogatásból) 13 726
Beruházások összesen 1 224 600 5 047 966 1 388 307 27,50
7. Fejlesztési céltartalékok
2013. évről áthúzódó felhalmozási kiadások 800 000 0 0
Fejlesztési céltartalék összesen 800 000 0 0
8. Lakossági közműfejlesztés támogatása
Lakossági közműfejlesztés támogatása összesen 0 0 0
9. Munkáltatói kölcsön 2 000 8 000 2 059 25,74
10. Intézményeknek 2013.évben ki nem utalt támogatás (pénzmaradvány) 0
Önkormányzati felhalmozási kiadások mindösszesen 2 268 985 6 298 418 1 575 123 25,01

21. melléklet

Költségvetési szervek beruházásai és felújítási kiadásai

ezer forintban
Megnevezés 2014.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Felújítások:
Városi intézmény felújítási alap 50 000 13 486 13 486 100,00
Szociális Szolgáltató Központ, Váci M.u. 1-3 III.sz. Idősek Klubja akadálymentesítése önerő+támogatás 274 0 0,00
Smidt Múzeum tető és homlokzat felújítás önrésze+ előkészítés 17 587 0
Zrínyi Ilona Ált. Isk. Rákóczi utcai épület felújítása 38 000 38 100 0 0,00
Összesen: 105 587 51 860 13 486 26,00

23. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatásairól

ezer forintban
Sorszám Megnevezés Összesen
1. ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 14 179
2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0
3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség összege adónemenként 0
- építményadó elengedés méltányosságból 1 879
- gépjárműadó elengedés méltányosságból 3 776
- talajterhelési díj elengedés méltányosságból 1 946
- helyi iparűzési adómentesség 24 496
- helyi iparűzési adó elengedés méltányosságból 312
4. helyiségek eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összeg 261
5. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 3 263
Mindösszesen 50 112
SZÖVEGES INDOKLÁS
1. Az Áht.-ra való hivatkozással került elengedésre szociális intézmény esetében térítési díj, gondozási díj hátralék.
Az önkormányzat szociális rendelete alapján az intézményen keresztül nyújtott étkezési támogatás összege
3. SZMJV Önkormányzatának helyi adókról szóló rendelete alapján adott mentességek és kedvezmények.
4. SZMJV Önkormányzatának vagyonrendelete alapján nyújtott kedvezmények, mentességek összege.
5. Közterülethasználati díj mentesség az Önkormányzat rendelete alapján

24. melléklet

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2014.évi bevételeiről és kiadásairól

eFt
BEVÉTELEK 2014.évi 2014.évi
mód. ei. teljesítés
Működés
TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0045 KDG természettudományos oktatásért pályázat 89 607 70 658
CENTROPE CAPACITY projekt - EU FORRÁSBÓL 38 760 38 760
NYDOP-3.1./F-13-2013-0002 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése Szombathely 2030 30 000 29 645
TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására