Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2015. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának, megszegésének jogkövetkezményeiről szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2013. (VI. 6.) önkormányzati rendelete módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § A rendelet 9/A. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Hangosító berendezést igénylő rendezvényt zajkibocsátási határértéket megállapító határozat hiányában tilos tartani, a rendezvény szervezője köteles az abban foglaltakat betartani, betartatni.” * 

4. § * 

5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Puskás Tivadar s. k.
polgármester
Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

  Vissza az oldal tetejére