Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2015. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelete módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § és 40. §-a szerinti egyeztetési és véleményezési eljárás lefolytatását követően - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § E rendelet 2015. május 16. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Puskás Tivadar s. k.
polgármester
Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Melléklet

1. A partnerségi egyeztetés jegyzőkönyve

2. Az államigazgatási egyeztetés tárgyalásának jegyzőkönyve

3. Az állami főépítész végső szakmai véleménye

4. Településszerkezeti tervlap (elektronikus úton kerül kiküldésre)

5. HÉSZ 1. melléklet (elektronikus úton kerül kiküldésre)

1. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2015. (V. 13.) önkormányzati rendeletéhez * 


  Vissza az oldal tetejére