Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak szerveire, az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

I. Fejezet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. § *  (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi főösszegét 28.311.718 eFt-ban, kiadási főösszegét 37.000.979 eFt-ban állapítja meg.

(2) A működési bevételek és kiadások egyenlegét + 116.989 eFt-ban, az ezt finanszírozó előző évek működési maradványát + 420.702 eFt-ban határozza meg. Az így számított működési egyenleg + 537.691 eFt.

(3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege - 8.806.250 eFt-ban, az ezt finanszírozó előző évek felhalmozási maradványát + 8.365.112 eFt-ban határozza meg. Az így számított felhalmozási egyenleg - 441.138 eFt.

(4) A finanszírozási célú kiadásokat 189.708 eFt-ban határozza meg.

(5) Az egyéb finanszírozási célú bevételeket 93.155 eFt-ban határozza meg.

(6) A külső finanszírozási célú bevételeket 0 eFt-ban határozza meg.

3. § (1) A költségvetés kiemelt előirányzatait az 1. melléklet, az összevont mérlegadatokat a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a 3. és 17. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek bevételeit az 4. melléklet tartalmazza.

4. § *  (1) A Közgyűlés a gazdálkodás biztonsága érdekében szükséges folyószámla hitelkeret összegét 2018. évben 500.000 eFt-ban határozza meg.

(2) A Közgyűlés a 2. § (5) bekezdésében meghatározott külső finanszírozásra szolgáló bevétel elérése érdekében felhalmozási célú kiadási tételek finanszírozására 89.904 eFt összegű felhalmozási célú hitel felvételét határozza el.

(3) A hitelfelvétellel és a folyószámlahitellel összefüggő szerződések, kötelezettségvállalások aláírására a polgármester jogosult.

(4) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitel és a folyószámlahitel visszafizetése elsődlegességet élvez a kiadásai között.

5. § *  A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásait 10.868.876 eFt-ban határozza meg a 6. mellékletben részletezettek szerint.

6. § *  A Közgyűlés a költségvetési szervek - kiemelt előirányzatként kezelt - 2018. évi létszámkeretét 1.460 főben határozza meg a 7. mellékletben részletezettek szerint.

7. § Az ágazatonként meghatározott célok elkülönített kiadásainak részletezését a 8-16. melléklet tartalmazza.

8. § *  A Közgyűlés az önkormányzati felhalmozási kiadások előirányzatát 17.541.394 eFt-ban határozza meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 18. melléklet tartalmazza.

9. § (1) *  A Közgyűlés céltartalékot képez az alábbiak szerint:

a) Tartalék - Óvadék lehívásához kapcsolódóan képzett 25.000 e Ft

b) Tartalék - 2019. évi költségvetéshez 506.360 e Ft

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott céltartalékok feletti rendelkezési jogot saját hatáskörben tartja fenn.

II. Fejezet

A GAZDÁLKODÁS RENDJE

Előirányzat-módosítás

10. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel a Közgyűlés dönt.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait az 1. mellékletben meghatározott egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyidejű növelésével, az évközben rendelkezésre bocsátott bevételek összegével a polgármester megnövelheti.

(3) A polgármester a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszolgáltatások megfelelő teljesítése érdekében a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az átcsoportosítás a rendeletben meghatározott feladat ellátását nem érinti.

(4) A polgármester a költségvetésért felelős alpolgármester javaslata alapján, két költségvetési rendeletmódosítás közötti időben, halaszthatatlan ügyekben, saját hatáskörében az önkormányzat költségvetésében ugyanazon célra, legfeljebb egy alkalommal 10.000 eFt egyedi értékhatárig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az működési hiányt nem eredményezhet, és a csökkentéssel érintett feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

(5) Törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet, vagy a Kormány egyedi határozata alapján nyújtott költségvetési támogatás elnyerése érdekében a két Közgyűlés közötti időszakban a (4) bekezdés szerinti eljárásrendben és értékhatárig a polgármester felhatalmazást kap átcsoportosításra és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-ában foglalt saját forrás rendelkezése állására vonatkozó nyilatkozatot benyújtásra abban az esetben, ha a Közgyűlés hatáskörrel rendelkező szerve a pályázat benyújtását jóváhagyta.

(6) A (4)-(5) bekezdésben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a soron következő költségvetési rendelet módosításában beszámol.

Az előirányzatok felhasználása

11. § (1) A „vagyongazdálkodásból származó bevételek” realizálása érdekében 2018. április 30-ig előterjesztést kell készíteni az értékesíthető vagyon elemekkel kapcsolatos stratégiáról. A bevételek teljesítésének alakulásáról a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság minden ülésén be kell számolni.

(2) A „vagyongazdálkodásból származó bevételek” teljesült többletének 80%-át, valamint a 2017. évi maradvány elszámolásnál felszabaduló források 50%-át az „út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program” előirányzatának növelésére kell fordítani.

(2a) *  A „vagyongazdálkodásból származó bevételek” teljesült többletének 100%-át abban az esetben lehet a (2) bekezdésben meghatározottakon kívül felhasználni, amennyiben a többletforrás biztosítása a részben vagy teljes egészében európai uniós forrásból megvalósuló projektek sikeres megvalósítása érdekében történik.

(3) Előirányzat és forrás biztosítása nélkül kötelezettség nem vállalható.

(4) Az önkormányzati kiadási előirányzatok felhasználására önkormányzati rendeletekben bizottsági hatáskörbe utalt előirányzatok kivételével a polgármester jogosult.

(5) Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalásra - a jogszabályokon alapuló, illetve az önkormányzat folyamatos működéséhez feltétlenül szükséges feladatokon kívül - kizárólag a Közgyűlés döntése után kerülhet sor.

(6) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok megtartásáért az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv kiadási előirányzatának megtartásáért a költségvetési szerv vezetője tartozik felelősséggel.

(7) A költségvetési szerv vezetője pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhat és ennek végrehajtását nem kezdheti meg a fenntartótól származó írásos intézkedés megérkezéséig.

(8) Önkormányzati költségvetési szervnek pénzeszközt átadni kizárólag a fenntartótól kapott támogatás, illetve támogatás címén - a folyamatos finanszírozás keretében - a megfelelő kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével lehet. Ezen pénzeszközöket költségvetési szervenként és jogcímenként ezer Ft-ra kerekítetten kell meghatározni. Ezen támogatásokhoz külön szerződést nem kell kötni.

(9) Támogatás csak annak adható, aki vagy amely a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatás megállapításánál figyelembe kell venni a támogatott nyilatkozatát arról, hogy az önkormányzat költségvetésében szereplő más előirányzatokból, továbbá az önkormányzat 100%-os tulajdonú és önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságaitól milyen nagyságrendben és milyen célzattal kapott vagy kért támogatást.

(10) *  Az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési intézmények kivételével támogatás éves 10.000 eFt összeghatár felett annak adható, aki a működésének egészét tekintve a 2017. év teljes pénzügyi, szakmai beszámolóját, valamint a 2018. évi pénzügyi, szakmai tervét benyújtja, és az alapján a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság a támogathatóságát jóváhagyta. Amely szervezet 2017. évben 10.000 eFt összeghatár felett kapott támogatást, 2018. évben csak akkor kaphat támogatást, ha a működésének egészét tekintve a 2017. év teljes pénzügyi, szakmai beszámolóját benyújtja, és az alapján a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság a támogathatóságát jóváhagyta.

(11) A költségvetési szervek állagromlásának megakadályozására irányuló ingatlan-karbantartási munkákra biztosított előirányzatok felhasználásáról, a „Városi intézmény felújítási alap”, a „Városfejlesztési alap”, valamint az „út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program” előirányzatainak felhasználásáról a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság dönt.

(12) A Gazdaságfejlesztés „Egyetemi oktatók támogatása” és az „Egyéb gazdaságfejlesztés” előirányzatának felhasználásáról a gazdaságfejlesztésért felelős alpolgármester javaslata alapján 10.000 eFt összeghatárig a Polgármester dönt, 10.000 eFt összeghatár felett a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság dönt.

(13) A „Markusovszky Kórház támogatása” előirányzatának felhasználásáról az Egészségügyi Stratégiai Munkacsoport javaslata alapján 10.000 eFt összeghatárig a Polgármester dönt, 10.000 eFt összeghatár felett az Egészségügyi Stratégiai Munkacsoport javaslata alapján a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság dönt.

(14) Az adóügyi dolgozók érdekeltségéről szóló rendeletben meghatározott érdekeltségi juttatásra fordítható összeg 16.000 eFt, a juttatás 2018. március 20. napjáig kifizethető.

(15) Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdése alapján Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2018. január 1. napjától december 31-ig 40.500 Ft.

(16) Kifizetési bizonylatokhoz, számlákhoz minden esetben csatolni kell a megrendelő, a közgyűlési határozat, bizottsági határozat és a szerződés egy példányát.

(17) A költségvetési szerv vezetője a feladatelmaradás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(18) Az 1. §-ban megjelölt szervek saját hatáskörben engedélyezhetik

a) a 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés,

b) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés,

c) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését.

(19) Minden más egyedi esetben

a) az egyenként 500 eFt-ot el nem érő követelés csak a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság hozzájárulásával törölhető,

b) az egyenként 500 eFt-ot meghaladó követelés csak a Közgyűlés egyedi engedélye alapján törölhető.

(20) *  A „Sport létesítmény üzemeltetés” előirányzatának felhasználásáról a sportért felelős alpolgármester javaslata alapján 10.000 eFt összeghatárig a Polgármester dönt, 10.000 eFt összeghatár felett a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága javaslata alapján a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság dönt.

Pénzellátás

12. § (1) Az önkormányzat kiadásait a 19. mellékletben meghatározott előirányzat felhasználási terv szerint teljesíti.

(2) A pénzellátási ütemtervhez képest pénzellátási többletet, indokolással ellátott írásbeli igénylés alapján az önkormányzat fizetőképességének szem előtt tartásával kell biztosítani.

(3) A költségvetési szerveket havonta a tényleges szükségletnek megfelelő, de legfeljebb a 2018. évi költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati támogatási összeg 1/12-ed része illeti meg.

(4) Az önkormányzat a költségvetési szervei részére az irányító szervtől kapott támogatás keretösszegén felül kiegészítő pénzforrás kiutalásáról - kivéve a központi költségvetésből kiutalt összeget - csak a benyújtott likviditási tervet érintő, valamint az addigi működés szabályosságára és célszerűségére vonatkozó felülvizsgálat eredményének ismeretében dönt.

(5) Szerződések, megállapodások megkötésénél, továbbá megrendeléseknél ki kell kötni, hogy fizetési határidő más jogszabály által nem szabályozott esetekben a teljesítéstől számított 30 napnál kevesebb nem lehet.

(6) Ezen rendelet hatálya alá tartozó szervek és személyek kötelesek gondoskodni saját bevételeik beszedéséről, valamint a kintlévőségeik behajtásáról.

Költségvetési szervekre vonatkozó további szabályok

13. § (1) Az étkeztetési feladatokat is ellátó költségvetési szerv köteles ezen kiadásait elkülönítetten kezelni a számviteli nyilvántartásában. A térítési díjkedvezmény fedezetét a költségvetési szerveknek a finanszírozás során elkülönítetten kell kezelni. A tervezett és a tényleges összeg közötti különbség a maradvány elszámolásakor kerül rendezésre.

(2) Minden esetben Közgyűlési engedély szükséges a költségvetési szerv által benyújtandó pályázathoz, amennyiben költségvetési pénzeszközt, illetve önkormányzati biztosítékot (kivéve a kizárólagos Közgyűlési hatáskörbe tartozó biztosítékokat), többéves fenntartási kötelezettséget igényel a pályázat. Két közgyűlés közötti időszakban, indokolt esetben az engedélyt a Polgármester jogosult megadni, amelyről a Közgyűlést a következő ülésén tájékoztatni kell.

(3) A költségvetési szerv minden negyedévet követő hónap 10. napjáig - a negyedéves költségvetési jelentés leadásával egy időben - tájékoztatni köteles a Polgármestert a negyedév utolsó napján fennálló, 30 napot meghaladó tartozásállományáról.

Reprezentációra, külföldi kiküldetésre vonatkozó rendelkezések

14. § (1) Nemzetközi reprezentációval kapcsolatos kiadás a költségvetési szerveknél csak külön írásos, közgyűlési döntésen alapuló fenntartói engedély alapján, az engedélyben meghatározott keret erejéig merülhet fel.

(2) A külföldi kiküldetést teljesítőket (az önkormányzati képviselők és a Polgármesteri Hivatal állományába tartozók) külföldi tartózkodásuk során devizaellátmány illeti meg, mely magában foglalja a napidíj, a szállásköltség és egyéb kiadások összegét is.

(3) A kiküldöttet a kiküldetés időtartama alatt az országhatár átlépésétől kezdve napidíj címén bruttó 20 EUR illeti meg, mely kizárólag a külföldi tartózkodással felmerülő étkezési költségek fedezetére szolgál. Amennyiben a meghívó fél teljes ellátást biztosít, akkor a napidíj nem fizethető ki.

(4) A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségek megállapításánál figyelembe kell venni a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletben, valamint a hatályos adójogszabályokban foglaltakat.

Költségvetési maradvány elszámolásának rendje

15. § (1) A költségvetési szervek az előző évi költségvetési maradványuk terhére, annak jóváhagyásáig - amely a 2017. évi költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg történik - többletkötelezettséget nem vállalhatnak. Kivételt képeznek a folyamatban lévő nem működési jellegű célok és feladatok, amelyekre a kötelezettségvállalás már megtörtént, teljesítésük folyamatban van, és azt kiadásként a 2018. évi költségvetés nem irányozta elő.

(2) A Közgyűlés által jóváhagyott költségvetési maradványt a költségvetési szervek kötelesek a költségvetési maradvány jóváhagyásakor meghatározott célnak megfelelően felhasználni.

Egyéb rendelkezések és szabályok

16. § (1) *  Az önkormányzat által alapított közalapítványok és alapítványok (Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány, Szombathelyért Közalapítvány, „Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítvány, és a Kutyamenhely Alapítvány a továbbiakban együtt: közalapítványok) az alapító okirataikban meghatározott feladatokat látják el. A közalapítványok működése az államháztartáson belüli és kívüli eredetű bevételeik - külön jogszabályban meghatározott - arányától független.

(2) A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő és az önkormányzat többségi befolyásával rendelkező gazdasági társaságok kivételével az önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek részére - az Európai Uniós és hazai forrásból nyújtott támogatásból utófinanszírozással megvalósuló városérdekeket képviselő pályázatok eseteit kivéve, amennyiben az önkormányzattal a pályázat benyújtását megelőzően egyeztetés történik - garanciát és kezességet nem vállal, jelzálogjogot nem biztosít. A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében - az önkormányzati közfeladat ellátására tekintettel - az önkormányzat garanciavállalási vagy kezességvállalási díjat nem köt ki.

(3) Az e rendeletben szereplő - az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó - költségvetési kiadási előirányzatok összege az általános forgalmi adót, illetve a fordított általános forgalmi adó összegét is tartalmazza.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályát veszti a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) hatályba lépésével.

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

1-19. melléklet a 12/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez * 

20. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közvetett támogatásairól

ezer Ft-ban
Sor-
szám
Megnevezés összesen
1. ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 23 500
2. lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0
3. helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként 0
helyi iparűzési adó (2.500 eFt adóalap mentesség, háziorvosi mentesség) 125 000
4. a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 50 315
5. egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 11 240
6. Mindösszesen 210 055
SZÖVEGES INDOKLÁS
1. Az Áht-ra való hivatkozással, a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 11/1993. (IV. 1.) sz. önkormányzati rendelet alapján a térítési díj méltányossági alapon történő csökkentése, illetve elengedése.
3. SZMJV Önkormányzatának helyi adókról szóló rendelete alapján adott mentességek és kedvezmények.
4. SZMJV Önkormányzatának vagyonrendelete alapján nyújtott kedvezmények, mentességek összege.
5. Közterülethasználati díj mentesség az Önkormányzat rendelete alapján.

21. melléklet a 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekről

ezer forintban
2017. évi 2017. évi V.számú 2018. évi
Megnevezés eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELŰLRŐL
URBACT III program Disarned citis projekt támogatás I. ütem 2 926
URBACT III program Disarned citis projekt támogatás II. ütem 15 493
ERFA támogatás - Szent M. szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt 110 824
EFOP-1.9.9-17-2017-00002 - Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Szombathelyen 18 262
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
TOP 6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen 6 871
TOP 6.3.3-15-Szhely bel- és csapadékvíz védelmi rendsz.fejl. 415 500
TOP 6.2.1-15-00003 Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen 7 242
TOP 6.6.1-15-00003 Új Egészségügyi Alapellátó Központ kialakítása 364 327
TOP 6.6.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése 532 875
TOP 6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinekgazd.fejl.célú megújítása 480 375
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen 12 295
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése 356 250
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése 606 375
TOP-6.5.1-15-00001 Városháza épületének felújítása 0
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása 13 653
TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése 8 319
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítés 13 462
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem 20 269
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés 14 478
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen 294 696
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása 840 525
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése 460 000
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00002 Romkert turisztikai célú fejlesztése - védőépület megépítése 1 128 180
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai c.felújítása 1 420 000
KÖFOP-1.2.1-VEKOP ASP fejlesztés 6 300
EURÓPAI ÚNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELE ÖSSZESEN 0 7 149 497 0
ezer forintban
Megnevezés 2017. évi 2017. évi V.számú 2018. évi
eredeti előirányzat módosított előirányzat eredeti előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ NAGYPROJEKTEK, PROJEKTEK
URBACT III program Disarmed citis projekt (önerő+támogatás) II.ütem 11 728
TOP-6.5.2-15 Megújuló Szombathely - tiszta energia saját erőből 4 400
TOP-6.1.1-15-00002 Sombathely, Sárdi-ér úti terület alapinfrastruktúrájának kiépítése 2 720
TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen 4 875
TOP-6.8.2-15 Gazdaság- és fogl.fejl.partnerség a szhelyi járás területén 58 824
EFOP-1.9.9-17-2017-00002 - Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Szombathelyen 18 262
Szent Márton szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt önrész 92 415
FELHALMOZÁSI CÉLÚ NAGYPROJEKTEK, PROJEKTEK
TOP projektek auditálási kiadásai 27 000
TOP 6.1.1-15. Ipari parkok iparterületek fejlesztése SZOVA önerő (Sárdi-ér út) 58 081 58 081 58 081
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése 444 600 509 187 455 670
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése - fordított áfa 0
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése - hozzájárulás 18 999 19 638 18 730
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása 1 312 225 1 312 225 1 270 205
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - fordított áfa 288 775 288 775 288 775
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - hozzájárulás
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai célú felújítása 1 420 000 1 420 000
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00002 Romkert turisztikai célú fejlesztése - védőépület megépítése 1 128 180 1 128 180
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése 460 000 460 000
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdfejl.célú megújítása 724 668 723 868 678 118
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdfejl.célú megújítása - fordított áfa 167 457 167 457 167 457
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen 554 178 449 271 429 534
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - fordított áfa 102 789 102 789
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás 17 000 17 000 17 000
TOP-6.2.1-15-00003 Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen 141 802 141 802 135 960
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen 131 000 130 047 123 865
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen - fordított áfa 28 000 28 953 28 953
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen - hozzájárulás 13 673 13 673
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen -hozzájárulás fordított áfa 3 648 3 648
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen 248 741 247 735 239 810
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen - fordított áfa
TOP-6.2.1-15-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen - hozzájárulás 5 858 5 858 5 858
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése 768 937 745 125 715 762
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése fordított áfa 183 158 183 158 183 158
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése támogatási szerződés módosítása (bevont partner - előleg visszafizetése) 9 375
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése (EPCOS telephely) BMSK támogatás 56 600 182 078 171 067
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése (EPCOS telephely) BMSK támogatás - fordított áfa 45 732 45 732
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - hozzájárulás 56 630 56 630
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése 919 535 918 535 866 003
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése - fordított áfa 206 590 206 590 206 590
TOP-6.3.2-15 Szombathelyi Sportliget fejlesztése - hozzájárulás (közcélú villamoshálózatra való csatlakozás) 4 136
TOP-6.3.3-15 Szhely bel- és csapadékvíz védelmi rendsz.fejl. 649 479 541 155 491 184
TOP-6.3.3-15 Szhely bel- és csapadékvíz védelmi rendsz.fejl. - fordított áfa 144 780 253 104 253 104
TOP-6.3.3-15 Szhely bel- és csapadékvíz védelmi rendsz.fejl. - hozzájárulás
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése 989 625 988 675 978 386
TOP-6.5.1-15-00001 Városháza épületének felújítása 630 510 300 600
TOP-6.5.1-15 Városháza épületének felújítása - nem elszámolható kiadás 16 368 32 537
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés 294 058 292 766 274 974
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés - hozzájárulás 11 11
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása 296 128 239 240 170 316
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása - fordított áfa 55 596 55 596
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítés 294 312 293 020 275 025
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítés - hozzájárulás 4 565 4 565
TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése 182 993 182 209 170 173
TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése - hozzájárulás 3 670 3 670
TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása 562 957 560 969 536 036
TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása - fordított áfa 124 004 124 004 124 004
TOP-6.6.1-15 Új egészségügyi alapellátó központ beruházás - hozzájárulás (légtechnikai berendezés biztosítása) 82 785 82 785
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen 69 604 69 279 64 712
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen - hozzájárulás 5 146
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem 376 215 373 990 357 114
ÖNKORMÁNYZATI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 10 907 237 14 197 945 13 138 049

  Vissza az oldal tetejére