Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános felhatalmazás

1. § A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépéséig - az e rendeletben szabályozott keretek között - az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit folytatólagosan beszedje, illetve kiadásait teljesítse.

2. Működési célú kiadási előirányzatok felhasználása

2. § (1) A 2019. január-február havi átmeneti időszakban az intézmények pénzellátása kizárólag a folyamatos működést biztosító szerződéses kötelezettségek és a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások mértékéig teljesíthetők.

(2) Az intézmények kötelesek a költségvetési számlájukon 2018. december 31-én meglévő pénzeszközeiket az átmeneti időszak kiadásainak fedezetére felhasználni, a hatályos jogszabályok betartása mellett.

(3) Az átmeneti időszakban a nemzetiségi önkormányzatok pénzellátása legfeljebb a 2018. évi eredeti önkormányzati támogatási előirányzat 2/12-ed részéig terjedhet.

3. § (1) A meghatározott célra elkülönített működési célú ágazati kiadások tekintetében kötelezettség vállalható:

a) a 2018. évi költségvetési előirányzatok terhére vállalt áthúzódó kötelezettségekre,

b) a folyamatos működést biztosító kötelezettségekre.

(2) A meghatározott célra elkülönített működési célú ágazati kiadások tekintetében kiadások teljesíthetők:

a) a 2018. évi költségvetési előirányzatok terhére vállalt kötelezettségvállalások áthúzódó kiadásaira,

b) a folyamatos működést biztosító kötelezettségek, a korábban megkötött szerződések ezen időszakra jutó kiadásaira,

c) a (3)-(10) bekezdésben foglaltakra.

(3) A szociális segélyezési feladatokra elkülönített kiadások előirányzata 2019. január-február hónapokra összesen 30.000 eFt.

(4) A lakás bérleti díj támogatása feladatokra elkülönített kiadások előirányzata 2019. január-február hónapokra összesen 40.000 eFt.

(5) A gazdaságfejlesztési alap feladataira elkülönített kiadások előirányzata 2019. január-február hónapokra összesen 30.000 eFt.

(6) A Haladás Sportkomplexum üzemeltetéséhez nyújtott támogatás előirányzata 2019. január-február hónapokra a Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. részére 12.500 eFt.

(7) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatása az átmeneti időszakban a 2018. évi eredeti előirányzat 2/12-ed részéig terjedhet.

(8) A Falco KC Szombathely Kft. támogatása az átmeneti időszakban 40.000 eFt összegig terjedhet.

(9) Az út-híd fenntartás tekintetében 2019. január-február hónap során a 2018. évi költségvetési előirányzatok terhére vállalt áthúzódó kötelezettségvállalások és kiadások, valamint a folyamatos működést biztosító szerződéses kötelezettségek ezen időszakra jutó kiadásai fizethetők ki.

(10) A kommunális városüzemeltetési kiadások 2019. január-február havi előirányzata a 2018. évi költségvetésben szereplő előirányzatok áthúzódó kötelezettségein felül a 2018. évi eredeti előirányzat 2/12-ed része.

3. Fejlesztési célú bevételek és kiadások

4. § A már folyamatban lévő fejlesztési célú bevételek beszedésére a polgármester a közgyűlési határozatoknak megfelelően jogosult és köteles.

5. § (1) A fejlesztési kiadások és az intézményi beruházások és felújítások kiadásai tekintetében kötelezettség vállalható a 2018.évi költségvetési előirányzatok terhére vállalt áthúzódó kötelezettségekre.

(2) A fejlesztési kiadások és az intézményi beruházások és felújítások tekintetében kiadások teljesíthetők:

a) a 2018. évi költségvetési előirányzatok terhére vállalt kötelezettségvállalások, áthúzódó kiadásaira,

b) a folyamatos működést biztosító, határozatlan idejű szerződéses kötelezettségek ezen időszakra jutó kiadásaira.

4. Polgármesteri rendelkezés értékhatára

6. § E rendeletben meghatározott előirányzatokon felül rendkívüli kiadások céljára 100.000 eFt használható fel, melyről a polgármester dönt.

5. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba, és az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti.

(2) A gazdálkodás rendjére az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 21.) önkormányzati rendeletben, a kötelezettségvállalás és az utalványozás rendjére vonatkozóan a mindenkor hatályos polgármesteri és jegyzői utasításokban foglaltak irányadók.

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére