Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2015. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2006. (IX. 7.) önkormányzati rendelete módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § és 40. §-a szerinti egyeztetési és véleményezési eljárás lefolytatását követően - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § E rendelet 2015. szeptember 17. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Puskás Tivadar s. k.
polgármester
Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

1. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2015. (IX. 16.) önkormányzati rendeletéhez * 


  Vissza az oldal tetejére