Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás keretében nyújtott ellátások és a szociális szolgáltatások helyi szabályzásáról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1-5. § * 

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére