Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a „Szombathely visszavár” tanulmányi ösztöndíjról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a felsőoktatásban nappali tagozaton tanulmányokat folytató, valamint az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) meghatározott szakképesítést szerző szombathelyi fiatalok számára a Szombathelyhez történő kötödés erősítése, a tanulmányok ideje alatt felmerülő költség enyhítése és a szombathelyi hiányszakmákban az utánpótlás biztosításacéljából „Szombathely visszavár” tanulmányi ösztöndíjat (a továbbiakban: ösztöndíj) alapít.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed a szombathelyi lakóhellyel rendelkező

a) nappali tagozatos hallgatóra, aki a pályázati felhívásban meghatározott hiányszakmában az első diploma megszerzése érdekében vagy

b) nappali és esti iskolarendszerű képzésben tanulóra, aki a pályázati felhívásban meghatározott hiányszakmában szakmai képesítés megszerzése érdekében

végzi tanulmányait.

Értelmező rendelkezések

3. § a) Hiányszakma: az óvodapedagógusi, nemzetiségi óvodapedagógusi, a tanítói, az orvosi, a mérnöki szakma, az ápoló, szakápoló, egészségügyi asszisztens, egészségügyi szakasszisztens szakma, valamint az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívás kiírója által, a pályázati kiírásban meghatározott szakma;

b) „A” típusú ösztöndíjpályázat: a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányt kezdő hallgató számára kiírt pályázat;

c) „B” típusú ösztöndíjpályázat: a felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányt folytató hallgató számára kiírt pályázat;

d) „C” típusú ösztöndíjpályázat: OKJ-ben meghatározott szakképzésben nappali vagy esti iskolarendszerű képzésen tanulmányt kezdő vagy folytató tanuló számára kiírt pályázat;

e) Alkalmassági vizsgálat: az ösztöndíjjal támogatott hallgató kiválasztásánál alkalmazott, klinikai szakpszichológus által végzett, California Personality Inventory tesztből, SZEMIQ tesztből, flow tesztből és személyes meghallgatásból álló, az önkormányzat által szervezett és finanszírozott vizsgálat;

f) Szombathelyi kötődésű hallgató: a pályázat benyújtását megelőzően, a személyi adat és lakcímnyilvántartás adatai szerint legalább 10 éve szombathelyi lakóhellyel rendelkező hallgató;

g) Állami nevelt hallgató: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint otthont nyújtó ellátásban részesült hallgató.

h) E rendelet alkalmazásában a napban meghatározott határidőt naptári napban kell számítani.

Az ösztöndíj igénybevétele

4. § (1) Az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének oktatási ügyekkel foglalkozó bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) írja ki minden év június 30. napjáig.

(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a pályázat benyújtásának határidejét és módját, a határidő elmulasztásának jogkövetkezményét;

b) a támogatni kívánt hiányszakmák pontos megnevezését;

c) a várhatóan támogatott keretszámot hiányszakmánként;

d) az ösztöndíj havi összegét a rendeletben meghatározottak szerint;

e) a pályázatok elbírálásának határidejét és rendjét a rendeletben meghatározottak szerint,

f) az ösztöndíjjal járó lényeges kötelezettségeket, azok megszegéséhez fűződő jogkövetkezményeket a rendeletben meghatározottak szerint.

(3) A mérnöki képzés esetében a (2) bekezdés b)-c) pontban foglaltakat a Bizottság a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködő stratégiai cégek, az orvosi és a „C” típusú egészségügyi szakképzésre vonatkozó ösztöndíjpályázat esetében az Egészségügyi és Szakmai Bizottság javaslata figyelembe vételével határozza meg.

(4) A pályázati kiírást közzé kell tenni Szombathely Megyei Jogú Város hivatalos honlapján, a városi hetilapban, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

(5) A pályázatot tárgyév szeptember 1. és szeptember 30. napja között kell benyújtani a melléklet szerinti formanyomtatványon, személyesen vagy meghatalmazott útján a pályázati felhívásban megjelölt szervhez. A pályázat benyújtásának határideje jogvesztő.

(6) A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

a) a felvételről szóló, a felvételi pontszámot is tartalmazó hivatalos értesítő másolatát („A” típusú pályázat esetén);

b) a pályázat benyújtását megelőző félévről szóló lezárt leckekönyv másolatát, vagy az azzal egyenértékű és azonos információkat tartalmazó elektronikus dokumentumnak az illetékes tanulmányi osztály által aláírt és lepecsételt eredeti példányát, amely tartalmazza a félév átlagát („B” típusú pályázat esetén);

c) a felvételről szóló hivatalos értesítő, valamint az érettségi bizonyítvány másolatát („C” típusú pályázat esetén);

d) az aktív hallgatói, tanulói jogviszonyra vonatkozó eredeti hallgatói, tanulói jogviszony igazolást;

e) lakcímkártya és személyigazolvány másolatát vagy más személyazonosításra alkalmas (fényképet és személyes adatokat tartalmazó) okmányt;

f) árvaellátásban részesült pályázó esetén az árvaellátást igazoló dokumentum másolatát;

g) állami nevelésben részesült pályázó esetén az állami nevelésről szóló hitelt érdemlő igazolást;

h) szombathelyi kötődésű hallgató esetén a Járási Hivatal Okmányirodája által kiállított igazolását.

(7) Az (6) bekezdés szerinti dokumentumok benyújtására kizárólag a tárgyév szeptember 30. napjáig van lehetőség.

(8) Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha:

a) nem a melléklet szerinti formanyomtatványon került benyújtásra, vagy

b) a pályázó a pályázathoz nem csatolta az aktív hallgatói, tanulói jogviszonyról szóló eredeti igazolást, vagy

c) a pályázó aláírt nyilatkozatával nem járult hozzá a pályázati eljárásban közölt adatainak kezeléséhez vagy az alkalmassági vizsgálaton való részvételhez, vagy

d) a pályázó bármely okból nem vett részt az alkalmassági vizsgálaton.

A pályázat elbírálása

5. § (1) A beérkezett pályázatokat a Bizottság 65 pontos, 2 körös pályázati rendszerben bírálja el az alábbi szempontok alapján:

a) a pályázó tanulmányi eredményére legfeljebb 25 pont adható az alábbiak szerint:

aa) „A” típusú pályázat esetén a pályázó a felvételi eljárás során elért 250 pont felett minden 10 pont után 1 pontra jogosult;

ab) „B” típusú pályázat esetén a pontszám a pályázónak a pályázat benyújtását megelőző utolsó aktív félévének tanulmányi átlaga alapján kerül kiszámításra akként, hogy a felsőoktatási intézmény által igazolt tanulmányi átlagot ötszörös szorzóval kell figyelembe venni, és az elért pontszámot a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kell kerekíteni;

ac) „C” típusú pályázat esetén a pontszám a pályázónak az érettségi bizonyítvány tanulmányi átlaga alapján kerül kiszámításra akként, hogy az átlagot ötszörös szorzóval kell figyelembe venni, és az elért pontszámot a matematikai kerekítés szabályai szerint egész számra kell kerekíteni.

b) a pályázó szociális helyzetére tekintettel legfeljebb 10 pont adható az alábbiak szerint:

ba) a pályázó árva, félárva vagy állami nevelésben részesült: 7 pont

bb) a pályázó részére a tárgyévet megelőző évben „Bursa Hungarica” Ösztöndíj került megállapításra: 3 pont

c) a pályázó szombathelyi kötődésére a pályázónak 10 pont jár.

d) az alkalmassági vizsgálat alapján legfeljebb 20 pont adható, amelyet az alkalmassági vizsgálatot végző szakértő állapít meg.

(2) Az a)-c) pont szerinti pontszámra a Bizottság elnöke tesz javaslatot. Az elért pontszámról a pályázót elektronikus úton értesíteni kell. Az értesítéstől számított 3 napon belül a pályázó a megállapított pontszámra vonatkozóan elektronikus úton észrevételt tehet, amelyet a Bizottság elnöke köteles megvizsgálni.

(3) A 2. pályázati körben az alkalmassági vizsgálatot a Bizottság elnöke által javasolt sorrend figyelembevételével a pályázati felhívásban szereplő, várhatóan támogatott keretszám legfeljebb kétszeres létszámára vonatkozóan kell elvégezni azzal, hogy amennyiben pontazonosság miatt a 2. pályázati körbe bejutott pályázók száma meghaladja a várhatóan támogatott keretszám kétszeresét, úgy az alkalmassági vizsgálatot valamennyi, a 2. pályázati körbe bejutott pályázónál el kell végezni.

(4) Az alkalmassági vizsgálatot egy alkalommal, munkaszüneti napon kell a szakértőnek elvégezni. Az alkalmassági vizsgálat időpontjáról a pályázót az alkalmassági vizsgálat időpontját megelőző legalább 5 nappal korábban elektronikus úton kell értesíteni. Az elmulasztott vizsgálat pótlására lehetőség nincsen.

(5) Az alkalmassági vizsgálat eredményéről, a pályázó pontszámáról a vizsgálatot végző szakember legkésőbb tárgyév október 25. napjáig írásban értesíti a Bizottság elnökét.

(6) A beérkezett pályázatokat a Bizottság tárgyév október 31. napjáig bírálja el, és az (1) bekezdés szerinti pontszámítási rendszer alapján sorrendet állít fel a pályázók között. Pontazonosság esetén a sorrendről a Bizottság - elsődlegesen az alkalmassági vizsgálat eredménye alapján, másodsorban a tanulmányi eredmény és szociális helyzet alapján - mérlegelési jogkörében dönt. A támogatottak személyéről a felállított sorrend alapján a Bizottság dönt. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

(7) A Bizottság a (6) bekezdés szerinti döntését arra a körülményre figyelemmel köteles meghozni, hogy az ösztöndíjjal támogatottak összlétszáma egyetlen esetben sem haladhatja meg az 65 főt.

(8) A pályázót a pályázat eredményéről a polgármester írásban értesíti.

(9) A sikeres pályázóval a polgármester a (8) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül tanulmányi szerződést köt. A határidő jogvesztő. A szerződéskötéssel egyidejűleg a Bizottság a támogatott személyeket meghallgathatja.

(10) Amennyiben a pályázó a tanulmányi szerződést a (9) bekezdés szerinti határidőn belül bármely okból nem köti meg, úgy a polgármester a Bizottság által felállított sorrendben következő, ugyanazon hiányszakmában pályázó hallgatóval köt tanulmányi szerződést.

Az ösztöndíjra való jogosultság felülvizsgálata

6. § Az aktív hallgatói, tanulói jogviszony fennállását félévente, szeptember 30. napjáig és február utolsó napjáig az ösztöndíjjal támogatott hallgatónak az aktív hallgatói, tanulói jogviszonyra vonatkozó eredeti hallgatói, tanulói jogviszony igazolás polgármesterhez történő benyújtásával igazolnia kell. Ezzel egyidejűleg a Bizottság kérésére, az ösztöndíjjal támogatott hallgató a tanulmányairól a Bizottság számára tájékoztatást ad.

Az ösztöndíj összege és folyósítása

7. § (1) Az ösztöndíj havi összege „A” és „B” típusú pályázat esetén 50.000 Ft, „C” típusú pályázat esetén 30 000 Ft. Az ösztöndíjat a tanulmányi félévben az első félév szeptember 1. és január 31. közötti 5 hónapra, valamint a 2. félév február 1. és június 30. közötti 5 hónapra kell folyósítani.

(2) Az ösztöndíjat első alkalommal a tanulmányi szerződés aláírásától számított 15 napon belül, ezt követően - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - havonta, a tárgyhónap 10. napjáig kell a pályázó által megadott számlaszámra átutalni.

(3) Az ösztöndíj felülvizsgálatát követően a szeptember havi és a február havi ösztöndíj összegét a tárgyhónapot követő hónap ösztöndíjával együtt kell folyósítani.

(4) A pályázót az ösztöndíj a felsőoktatási intézmény, szakképző iskola által kiállított eredeti hallgatói, tanulói jogviszony igazolással - „a hallgatói, tanulói jogviszony megszűnésének a tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján - becsült időpontja” rovatban feltüntetett időpontig, de legkésőbb attól számított 1 évig illeti meg.

(5) Az ösztöndíj kizárólag az aktív hallgatói, tanulói jogviszony időtartama alatt folyósítható.

(6) A hallgatói, tanulói jogviszony passziválása esetén az ösztöndíj folyósítását szüneteltetni kell.

(7) Az ösztöndíj fedezetét a Közgyűlés évente az Önkormányzat költségvetési rendeletében külön soron biztosítja.

Az ösztöndíjban részesülő hallgató kötelezettsége

8. § (1) Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles

a) „A” és „B” típusú pályázat esetén a felsőoktatásról szóló törvény szerinti államilag finanszírozott tanulmányi időn belül diplomát szerezni, és azt a diploma megszerzését követő 30 napon belül a diploma másolatával igazolni;

b) „C” típusú pályázat esetén sikeres szakmai vizsgát tenni és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést igazoló bizonyítványt a megszerzését követő 30 napon belül a bizonyítvány másolatával igazolni.

(2) Az ösztöndíjban részesült személy köteles a szükséges képesítés megszerzésétől számított 5 éven belül a végzettségének megfelelő, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közreműködésével felajánlott szombathelyi munkalehetőség esetén a hiányszakmában, orvos, illetve „C” típusú pályázati ösztöndíjas esetén Szombathely egészségügyi alapellátásában, illetve a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban elhelyezkedni.

(3) A (2) bekezdés szerinti elhelyezkedés esetén az ösztöndíjban részesült személy köteles a hiányszakmában az ösztöndíj folyósítás időtartamának, „C” típusú pályázat esetén az ösztöndíj folyósítás kétszeres időtartamának megfelelő ideig dolgozni. E kötelezettségét az ösztöndíjban részesült személy a (3) bekezdésben szereplő elhelyezkedéstől számított, az ösztöndíj folyósítás időtartamát egy évvel meghaladó időtartamon belül köteles maradéktalanul teljesíteni.

(4) A (2) bekezdés szerinti munkalehetőségről Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata írásban értesíti az ösztöndíjban részesült személyt, aki köteles a munkalehetőséget haladéktalanul elfogadni.

(5) Az ösztöndíjban részesült személy köteles a munkaviszony fennállását a támogatási időszaknak megfelelő időtartamban félévente munkáltatói igazolással igazolni.

Az ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése

9. § (1) Az ösztöndíjra való jogosultságot meg kell szüntetni, és a támogatottat a folyósított ösztöndíj visszafizetésére kell kötelezni, ha:

a) a felsőoktatásról szóló törvény szerinti államilag finanszírozott tanulmányi időn belül nem szerez diplomát, szakképzés esetén bizonyítványt;

b) a felsőoktatási intézménnyel a hallgatói jogviszony a diploma, szakképzés esetén a tanulói jogviszony szakképzettség megszerzése nélkül bármely okból megszűnik;

c) az ösztöndíjban részesülő hallgató, tanuló a hallgatói, tanulói jogviszony fennállását a 6. §-ban meghatározott határidőn belül nem igazolja, és mulasztását az Önkormányzat igazolásra történő felszólításának kézhezvételétől számított 15 napon belül sem pótolja;

d) a pályázó a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt vagy az Önkormányzatot bármilyen módon megtévesztette;

e) a pályázó az ösztöndíjra való jogosultság megszüntetését bármely okból kéri.

(2) A folyósított ösztöndíjat vagy annak időarányos részét vissza kell fizetni, ha az ösztöndíjban részesült személy a 8. § (2)-(4) bekezdésében foglalt kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget.

(3) Az ösztöndíj megszüntetéséről és a visszafizetés elrendeléséről a Bizottság indokolással ellátott javaslata alapján a polgármester dönt.

(4) Az ösztöndíjat egy összegben, az elrendeléstől számított 30 napon belül, Polgári Törvénykönyv szerinti kamattal növelt összegben kell visszafizetni.

(5) A Bizottság javaslata alapján, írásbeli kérelemre, a polgármester indokolt esetben engedélyezheti a visszafizetés részletekben történő teljesítését vagy az (1) bekezdés a) pont szerinti esetben a visszafizetési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesítheti a támogatottat. A kérelmet az egy összegű visszafizetés elrendeléséről szóló döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell benyújtani. A határidő jogvesztő.

Egyéb rendelkezések

10. § (1) Az ösztöndíjban részesült személy köteles a pályázati eljárás során kezelt adataiban bekövetkezett változást a változástól számított 15 napon belül az Önkormányzatnál írásban bejelenteni.

(2) Az ösztöndíjban részesült személy köteles a tanulmányi szerződés megszűnéséig az Önkormányzattal együttműködni.

Záró rendelkezések

11. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a „Szombathely visszavár” felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjról szóló Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Dr. Puskás Tivadar s. k.
polgármester
Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére