Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának végrehajtásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak szerveire, az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. § (1) A Közgyűlés a városi önkormányzat 2016. évi költségvetésének tényleges bevételi főösszegét 29.050.027 eFt-ban, kiadási főösszegét 17.545.816 eFt-ban állapítja meg.

(2) A tényleges működési bevételek és kiadások egyenlegét + 1.276.805 eFt-ban, az előző évek működési maradványának igénybevételét + 1.464.445 eFt-ban határozza meg. Az így számított működési egyenleg + 2.741.250 eFt.

(3) A tényleges felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege 7.818.078 eFt-ban, az ezt finanszírozó előző évek maradványának igénybevételét + 944.777 eFt-ban határozza meg.

Az így számított felhalmozási egyenleg + 8.762.855 eFt.

(4) A finanszírozási célú tényleges bevételeket 96.015 eFt-ban határozza meg.

(5) A finanszírozási célú tényleges kiadásokat 95.909 eFt-ban határozza meg.

(6) A külső finanszírozási célú tényleges bevételeket 0 eFt-ban határozza meg.

3. § (1) A költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet, az összevont mérlegadatokat a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott tényleges bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a 3. és 17. mellékletek tartalmazzák.

(3) A költségvetési szervek bevételeit 4. melléklet tartalmazza.

4. § A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásait 9.508.495 eFt-ban határozza meg a 6. mellékletben részletezettek szerint.

5. § A Közgyűlés a költségvetési szervek - kiemelt előirányzatként kezelt - 2016.évi engedélyezett záró létszámkeretét 1.538 főben határozza meg a 7. mellékletben részletezettek szerint.

6. § Az ágazatonként meghatározott célok elkülönített kiadásainak felhasználását a 8-16. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat a felhalmozási kiadások előirányzatainak teljesítését 1.636.349 eFt-ban határozza meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 18. melléklet tartalmazza.

VAGYONMÉRLEG

8. § A vagyonmérleg adatainak részletezését a 23-24. melléklet tartalmazza.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § * 

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2017. (V. 3.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi bevételei kiemelt előirányzatonként

ezer forintban
BEVÉTELEK Költségvetési szervek bevételei összesen Önkormányzat bevételei Mindösszesen bevételek
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 383 020 3 649 572 4 032 592
B3 Közhatalmi bevételek 699 9 387 859 9 388 558
B4 Működési bevétel 1 358 724 1 846 970 3 205 694
B6 Működési célú átvett pénzeszközök 22 995 29 487 52 482
Működési bevételek összesen 1 765 438 14 913 888 16 679 326
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 630 9 536 493 9 541 123
B5 Felhalmozási bevételek 6 512 274 359 280 871
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 43 470 43 470
Felhalmozási bevételek összesen 11 142 9 854 322 9 865 464
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 776 580 24 768 210 26 544 790
B8 Finanszírozási bevételek 208 760 2 296 477 2 505 237
MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK 1 985 340 27 064 687 29 050 027

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forintban
KIADÁSOK Költségvetési szervek kiadásai összesen Önkormányzat kiadásai Mindösszesen kiadások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások 4 445 278 169 616 4 614 894
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 256 040 45 790 1 301 830
K3 Dologi kiadások 3 216 937 3 035 425 6 252 362
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 159 336 159 336
K5 Egyéb működési célú kiadások 60 176 3 013 923 3 074 099
Működési kiadások összesen 8 978 431 6 424 090 15 402 521
K6 Beruházások 362 606 627 956 990 562
K7 Felújítások 167 458 619 395 786 853
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 269 971 269 971
Felhalmozási kiadások összesen 530 064 1 517 322 2 047 386
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 508 495 7 941 412 17 449 907
K9 Finanszírozási kiadások 0 95 909 95 909
MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 9 508 495 8 037 321 17 545 816

2. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2017. (V. 3.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának pénzügyi mérlege

ezer forintban
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2016.évi I-XII. hó Teljesítés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2016.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Működési bevételek 1 519 030 2 269 088 1 846 970 81,40 Oktatási ágazat 3 767 623 3 946 987 3 601 646 91,25
Működési célú támogatások ÁH-on belülről 3 078 482 3 668 486 3 649 572 99,48 Kulturális kiadások, média 2 910 472 3 297 466 3 080 234 93,41
Működési célú átvett pénzeszközök 0 69 486 29 487 42,44 Szociális ágazat 966 561 1 166 798 1 103 440 94,57
Közhatalmi bevételek 9 087 900 9 387 656 9 387 859 100,00 Egészségügyi ágazat 533 967 580 922 538 864 92,76
Költségvetési szervek bevételei 1 553 521 1 767 637 1 765 438 99,88 Gyermekvédelem 550 825 644 255 641 271 99,54
Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok 4 148 501 5 015 276 4 516 169 90,05
Sport 552 100 565 888 549 170 97,05
Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások 1 015 796 1 206 923 998 056 82,69
Út-híd fenntartás 229 400 313 307 254 644 81,28
Tartalékok
Közművelődési kiegészítő támogatás - Berzsenyi D. Könyvtár 138 587 0
Általános tartalék 3 868 0
Interreg projekt (Savaria Múzeum, Savaria Turizmus Nonprofit Kft.) önrész 19 329 19 329 0,00
Tartalék - KLIK elszámolás - Szemünk fénye program 31 746 0,00
Tartalék 3 244 0,00
2016.évi bérkiadások tartaléka (EBI - központi támogatásból) 11 259 0,00
Tartalék - 2017.évi költségvetés 9 918 0,00
Tartalékok összesen 161 784 75 496 0 0,00
Működési célú bevételek összesen: 15 238 933 17 162 353 16 679 326 97,19 Működési célú kiadások összesen: 14 837 029 16 813 318 15 283 494 90,90
ezer forintban
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2016.évi I-XII. hó Teljesítés FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2016.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Felhalmozási bevételek 350 000 274 359 274 359 100,00 Intézményi felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 13 876 164 9 536 493 68,73 Oktatási ágazat 0 293 586 284 284 96,83
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 37 000 42 002 43 470 103,50 Kulturális kiadások, média 15 000 142 478 115 657 81,18
Költségvetési szervek bevételei 1 270 10 076 11 142 110,58 Szociális ágazat 0 28 661 19 097 66,63
Egészségügyi ágazat 1 270 22 068 17 648 79,97
Gyermekvédelem 1 903 7 226 6 313 87,37
Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok 73 100 126 356 87 065 68,90
Intézményi felhalmozási kiadások összesen 91 273 620 375 530 064 85,44
Pénzeszközátadás 119 220 250 527 200 722 80,12
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai 100 000 742 274 36,93
Lakásalap 41 779 73 708 26 382 35,79
Városfejlesztési célok 0 3 560 1 000 28,09
Vagyongazdálkodás 547 832 560 351 551 342 98,39
Beruházások 670 070 15 329 341 840 903 5,49
Munkáltatói kölcsön 20 000 26 346 15 726 59,69
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen 1 498 901 16 244 575 1 636 349 10,07
Felhalmozási célú bevételek összesen: 388 270 14 202 601 9 865 464 69,46 Felhalmozási célú kiadások összesen: 1 590 174 16 864 950 2 166 413 12,85
Finanszírozási műveletek Finanszírozási műveletek
Működési célú maradvány 800 000 1 336 560 1 336 560 100,00 2016. évi költségvetési támogatási előleg 95 909 95 909 100,00
2017. évi költségvetési támogatási előleg 96 015 96 015 100,00 2017. évi költségvetési támogatási előleg 96 015 0 0,00
Felhalmozási célú maradvány 863 903 863 902 100,00 Egyéb finanszírozási műveletek 63 584 0,00
Intézményi felhalmozási maradvány 80 875 80 875 100,00
Intézményi működési maradvány 127 885 127 885 100,00
Egyéb finanszírozási műveletek 63 584 0,00
Finanszírozási műveletek összesen 800 000 2 568 822 2 505 237 97,52 Finanszírozási műveletek összesen 0 255 508 95 909 37,54
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen 16 427 203 33 933 776 29 050 027 85,61 Kiadások és finanszírozási műveletek összesen 16 427 203 33 933 776 17 545 816 51,71

3. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2017. (V. 3.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési működési bevételek

ezer forintban
Megnevezés 2016.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI 3 048 099 3 441 424 3 441 424 100,00
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 40 6 942 6 942 100,00
EBBŐL:2015.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 6 902 6 902 100,00
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 441 659 1 457 149 1 457 149 100,00
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 734 447 927 995 927 995 100,00
EBBŐL: Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 6 817 6 817 100,00
Szociális ágazati pótlék 43 328 43 328 100,00
Bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettséggel rendelkező
kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatás
50 845 50 845 100,00
Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék 75 933 75 933 100,00
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 871 953 874 768 874 768 100,00
Weöres S. Színház művészeti támogatása 127 300 127 300 127 300 100,00
Weöres S. Színház működési támogatása 84 900 84 900 84 900 100,00
Mesebolt Bábszínház művészeti támogatása 39 900 39 900 39 900 100,00
Mesebolt Bábszínház működési támogatása 26 600 26 600 26 600 100,00
Savaria Szimfonikus zenekar központi támogatása 164 400 164 400 164 400 100,00
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - Savaria Múzeum feladatainak támogatása 139 800 139 800 139 800 100,00
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása - Berzsenyi Dániel könyvtár feladatainak támogatása 119 400 119 400 119 400 100,00
Berzsenyi Dániel megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 138 587 138 587 138 587 100,00
Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása 31 066 31 067 31 067 100,00
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2 814 2 814 100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 158 160 158 160 100,00
Kéményseprő ipari közszolg. támogatása 53 085 53 085 100,00
Prémium évek program 9 875 9 875 100,00
Helyi közösségi közlekedés támogatása 27 915 27 915 100,00
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja 67 285 67 285 100,00
Elszámolásból származó bevételek 0 16 410 16 410 100,00
Állami támogatás 2015.évi elszámolás alapján 16 410 16 410 100,00
ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI 0 0 0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 30 383 227 062 208 148 91,67
Vásárcsarnok átadott pénzeszköze 30 383 53 662 53 662 100,00
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása 1 979 1 979 100,00
Mezőőri szolgálat létrehozásának és működtetésének támogatása 4 320 4 320 100,00
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 598 597 99,83
TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen 5 040 5 040 100,00
Gencsapáti Község Önkormányzata - felnőtt háziorvosok ügyeleti díja 1 085 1 085 100,00
Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása SZMJV Önkormányzata kilépésekor elszámolt összeg 8 290 8 290 100,00
Támogatások elszámolása 3 000 3 000 100,00
TOP-6.8.2-15 Gazdaság- és fogl.fejl.partnerség a szhelyi járás területén 93 594 93 594 100,00
Erzsébet utalványok formájában nyújtott gyermekvédelmi támogatások 13 433 13 433 100,00
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0023 Partnerségi alapú esélyegyenlőségi programok a segítés városában és térségében 16 028 16 028 100,00
URBACT III program Disarned cities projekt támogatás I. ütem 3 420 0,00
URBACT III program Disarned cities projekt támogatás II. ütem 15 493 0,00
TOP-6.5.2-15 Megújuló Szombathely - tiszta energia saját erőből 4 400 4 400 100,00
TOP-6.1.1-15-00002 Szombathely, Sárdi-ér úti terület alapinfrastruktúrájának kiépítése 2 720 2 720 100,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN 3 078 482 3 668 486 3 649 572 99,48
KÖZHATALMI BEVÉTELEK
JÖVEDELEMADÓK
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó 500 766 766 100,00
VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK
Építményadó 1 220 000 1 233 097 1 233 097 100,00
TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI
Helyi iparűzési adó 7 580 000 7 854 335 7 854 538 100,00
Gépjárműadó 237 000 251 551 251 551 100,00
Idegenforgalmi adó 15 000 18 719 18 719 100,00
Talajterhelési díj 275 275 100,00
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK
Közterület felügyelet bírság bevétel 5 000 2 590 2 590 100,00
Egyéb adó és bírságok, pótlékok 30 000 22 583 22 583 100,00
Környezetvédelmi bírság 400 1 166 1 166 100,00
Köztemetés költségeinek megtérítése 2 532 2 532 100,00
Jövedéki adó - Magánfőzött párlat 42 42 100,00
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 087 900 9 387 656 9 387 859 100,00
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Tavak haszonbérbe adása 1 900 906 906 100,00
Egyéb bevételek 5 000 36 746 36 748 100,01
ELAMEN RT, és egyéb bérleti díjak 6 000 5 029 5 029 100,00
Temetők sírhelyeladása, egyéb szolg.díja 16 000 19 388 19 388 100,00
Vásárok bevétele 3 600 0
Hemo épületének bérbeadása 36 000 37 404 37 404 100,00
Pályázati díj 115 115 100,00
Biztosító térítése, egyéb kártérítések,kötbér 8 027 8 027 100,00
Köztemetés bevétele 4 294 4 294 100,00
FALCO kártalanítás 2 895 2 895 100,00
SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó bevétel 400 000 422 824 422 824 100,00
Egyéb működési célú bevétel 13 000 14 035 15 283 108,89
Földhaszonbérlet 2 800 3 616 3 640 100,66
Helyiségek és lakások bérleti díja 600 000 600 000 654 705 109,12
Bérleti díj 51 840 48 336 48 336 100,00
Közterület foglalás 25 000 56 080 56 080 100,00
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevétel 263 712 221 756 84,09
Osztalék bevétel 5 250 5 250 100,00
Szent Márton kártya értékesítése 61 61 100,00
Útigénybevételi díj 5 000 2 755 2 755 100,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó és áfa visszatérítése
SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó ÁFA visszatérülés 77 890 77 890 0,00
Kiszámlázott és befizetendő áfa 250 000 250 000 278 062 111,22
Áfa visszaigénylés 20 000 20 000 0,00
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevételhez kapcsolódó áfa visszaigénylés 76 810 0,00
Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások után áfa visszaigénylés 87 408 0,00
TOP-6.3.1-15 Szhely Szent. L. kir. u. felhagyott iparterület fejl. áfa visszaigénylés 202 095 0,00
Kamatbevételek
Önkormányzat 5 000 12 483 12 483 100,00
Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások után 10 929 10 929 100,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 519 030 2 269 088 1 846 970 81,40
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
SZOMHULL Nonprofit Kft. - tagi kölcsön visszatérülés 20 000 0,00
Kamatmentes kölcsön visszatérülése - segély elszámolás 649 649 100,00
Savaria Városfejlesztési Kft. - tagi kölcsön 20 000 0,00
Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. tagi kölcsön visszatérülés (törzstőke rendezéséhez) 25 000 25 000 100,00
Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. tagi kölcsön visszatérülés (tőketörlesztés) 3 629 3 629 100,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Támogatások elszámolása 208 209 100,48
Működési célú átvett pénzeszközök összesen 0 69 486 29 487 42,44
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI
Óvodák 15 078 32 284 32 279 99,98
Köznevelési GAMESZ 455 966 473 343 473 343 100,00
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 267 112 320 185 320 268 100,03
Mesebolt Bábszínház 30 868 55 620 55 619 100,00
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar 111 000 127 863 126 807 99,17
Savaria Múzeum 120 050 100 951 100 950 100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár 24 000 38 320 38 308 99,97
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 89 561 134 137 134 137 100,00
Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ 230 675 253 905 253 905 100,00
Egyesített Bölcsődei Intézmény 49 527 43 540 43 613 100,17
Vásárcsarnok 142 894 147 123 147 123 100,00
összesen: 1 536 731 1 727 271 1 726 352 99,95
Közterület felügyelet 1 010 1 205 119,31
Polgármesteri Hivatal 16 790 39 356 37 881 96,25
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN 1 553 521 1 767 637 1 765 438 99,88
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 238 933 17 162 353 16 679 326 423

4. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2017. (V. 3.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2016. évi bevételei

Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek Működési bevételek összesen
INTÉZMÉNY
2016
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 988 2 915 2 915 100,00% 988 2 915 2 915 100,00%
Barátság Óvoda 840 1 516 1 515 99,93% 840 1 516 1 515 99,93%
Pipitér Óvoda 1 570 2 021 2 020 99,95% 200 200 100,00% 1 570 2 221 2 220 99,95%
Hétszínvirág Óvoda 810 1 769 1 770 100,06% 810 1 769 1 770 100,06%
Szivárvány Óvoda 855 1 433 1 433 100,00% 44 44 100,00% 855 1 477 1 477 100,00%
Donászy Magda Óvoda 889 1 624 1 624 100,00% 889 1 624 1 624 100,00%
Mesevár Óvoda 428 1 014 1 013 99,90% 30 30 100,00% 428 1 044 1 043 99,90%
Játéksziget Óvoda 525 1 138 1 138 100,00% 525 1 138 1 138 100,00%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 1 176 2 031 2 030 99,95% 1 176 2 031 2 030 99,95%
Gazdag Erzsi Óvoda 1 918 2 546 2 546 100,00% 1 918 2 546 2 546 100,00%
Maros Óvoda 545 975 975 100,00% 200 200 100,00% 545 1 175 1 175 100,00%
Vadvirág Óvoda 633 1 169 1 169 100,00% 633 1 169 1 169 100,00%
Margaréta Óvoda 0 448 448 100,00% 0 448 448 100,00%
Napsugár Óvoda 0 1 125 1 124 99,91% 200 200 100,00% 0 1 325 1 324 99,92%
Szűrcsapó Óvoda 1 559 2 850 2 850 100,00% 2 353 2 353 100,00% 1 559 5 203 5 203 100,00%
Mocorgó Óvoda 952 1 941 1 941 100,00% 952 1 941 1 941 100,00%
Benczúr Gyula Utcai Óvoda 753 1 601 1 600 99,94% 753 1 601 1 600 99,94%
Weöres Sándor Óvoda 637 941 941 100,00% 200 200 100,00% 637 1 141 1 141 100,00%
Óvodák összesen 15 078 29 057 29 052 99,98% 0 444 444 100,00% 0 2 783 2 783 100,00% 0 0 0 15 078 32 284 32 279 99,98%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 455 966 458 466 458 466 100,00% 14 877 14 877 100,00% 455 966 473 343 473 343 100,00%
Oktatási intézmények összesen 471 044 487 523 487 518 100,00% 0 15 321 15 321 100,00% 0 2 783 2 783 100,00% 0 0 0 471 044 505 627 505 622 100,00%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 267 112 292 515 292 599 100,03% 24 451 24 451 100,00% 3 219 3 218 99,97% 267 112 320 185 320 268 100,03%
Mesebolt Bábszínház 30 868 38 643 38 642 100,00% 16 977 16 977 100,00% 30 868 55 620 55 619 100,00%
Savaria Szimfonikus Zenekar 87 000 92 251 84 257 91,33% 5 000 25 632 512,64% 24 000 30 612 16 918 55,27% 111 000 127 863 126 807 99,17%
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 24 000 25 977 25 964 99,95% 12 343 12 344 100,01% 24 000 38 320 38 308 99,97%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 120 050 74 038 74 038 100,00% 26 836 26 836 100,00% 77 76 98,70% 120 050 100 951 100 950 100,00%
Összesen 529 030 523 424 515 500 98,49% 0 85 607 106 240 124,10% 24 000 33 908 20 212 59,61% 0 0 0 553 030 642 939 641 952 99,85%
Egyéb intézmény
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 142 894 147 123 147 123 100,00% 142 894 147 123 147 123 100,00%
Összesen 142 894 147 123 147 123 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 894 147 123 147 123 100,00%
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 30 104 30 893 30 893 100,00% 200 571 223 012 223 012 100,00% 230 675 253 905 253 905 100,00%
Összesen 30 104 30 893 30 893 100,00% 200 571 223 012 223 012 100,00% 0 0 0 0 0 0 230 675 253 905 253 905 100,00%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 49 527 42 721 42 794 100,17% 819 819 100,00% 49 527 43 540 43 613 100,17%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 89 561 111 263 111 263 100,00% 22 874 22 874 100,00% 89 561 134 137 134 137 100,00%
Összesen 139 088 153 984 154 057 100,05% 0 23 693 23 693 100,00% 0 0 0 0 0 0 139 088 177 677 177 750 100,04%
Nem oktatási intézmények összesen 841 116 855 424 847 573 99,08% 200 571 332 312 352 945 106,21% 24 000 33 908 20 212 59,61% 0 0 0 1 065 687 1 221 644 1 220 730 99,93%
Oktatási intézmények összesen 471 044 487 523 487 518 100,00% 0 15 321 15 321 100,00% 0 2 783 2 783 100,00% 0 0 0 471 044 505 627 505 622 100,00%
Intézmények mindösszesen 1 312 160 1 342 947 1 335 091 99,42% 200 571 347 633 368 266 105,94% 24 000 36 691 22 995 62,67% 0 0 0 1 536 731 1 727 271 1 726 352 99,95%
Közterület-Felügyelet 0 1 010 1 205 119,31% 0 1 010 1 205 119,31%
Polgármesteri Hivatal 16 790 27 014 22 428 83,02% 11 542 14 754 127,83% 800 699 87,38% 16 790 39 356 37 881 96,25%
Mindösszesen 1 328 950 1 370 971 1 358 724 99,11% 200 571 359 175 383 020 106,64% 24 000 36 691 22 995 62,67% 0 800 699 87,38% 1 553 521 1 767 637 1 765 438 99,88%
INTÉZMÉNY Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen
2016 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 0 0 0
Barátság Óvoda 0 0 0
Pipitér Óvoda 0 0 0
Hétszínvirág Óvoda 0 0 0
Szivárvány Óvoda 0 0 0
Donászy Magda Óvoda 0 0 0
Mesevár Óvoda 0 0 0
Játéksziget Óvoda 0 0 0
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 0 0 0
Gazdag Erzsi Óvoda 0 0 0
Maros Óvoda 0 0 0
Vadvirág Óvoda 0 0 0
Margaréta Óvoda 0 0 0
Napsugár Óvoda 0 0 0
Szűrcsapó Óvoda 0 0 0
Mocorgó Óvoda 0 0 0
Benczúr Gyula Utcai Óvoda 0 0 0
Weöres Sándor Óvoda 0 0 0
Óvodák összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 50 50 100,00% 0 50 50 100,00%
Oktatási intézmények összesen 0 50 50 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 50 50 100,00%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 0 0 0
Mesebolt Bábszínház 0 0 0
Savaria Szimfonikus Zenekar 1 055 0 0 1 055
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 12 0 0 12
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 40 39 97,50% 0 40 39 97,50%
Összesen 0 40 1 106 0 0 0 0 0 0 0 40 1 106
Egyéb intézmény
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 0 0 0
Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 1 270 4 630 4 630 100,00% 1 270 4 630 4 630 100,00%
Összesen 0 0 0 1 270 4 630 4 630 100,00% 0 0 0 1 270 4 630 4 630 100,00%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 0 0 0
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 14 14 100,00% 0 14 14 100,00%
Összesen 0 14 14 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 14 14 100,00%
Nem oktatási intézmények összesen 0 54 1 120 1 270 4 630 4 630 100,00% 0 0 0 1 270 4 684 5 750 122,76%
Oktatási intézmények összesen 0 50 50 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 50 50 100,00%
Intézmények mindösszesen 0 104 1 170 1 270 4 630 4 630 100,00% 0 0 0 1 270 4 734 5 800 122,52%
Közterület-Felügyelet 0 0 0
Polgármesteri Hivatal 5 342 5 342 100,00% 0 5 342 5 342 100,00%
Mindösszesen 0 5 446 6 512 119,57% 1 270 4 630 4 630 100,00% 0 0 0 1 270 10 076 11 142 110,58%
INTÉZMÉNY Előző évi előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele összesen
2016 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 907 907 100,00% 0 907 907 100,00%
Barátság Óvoda 1 270 1 270 100,00% 0 1 270 1 270 100,00%
Pipitér Óvoda 403 403 100,00% 0 403 403 100,00%
Hétszínvirág Óvoda 892 892 100,00% 0 892 892 100,00%
Szivárvány Óvoda 1 229 1 230 100,08% 0 1 229 1 230 100,08%
Donászy Magda Óvoda 882 882 100,00% 0 882 882 100,00%
Mesevár Óvoda 671 671 100,00% 0 671 671 100,00%
Játéksziget Óvoda 418 417 99,76% 0 418 417 99,76%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 993 993 100,00% 0 993 993 100,00%
Gazdag Erzsi Óvoda 935 935 100,00% 0 935 935 100,00%
Maros Óvoda 504 504 100,00% 0 504 504 100,00%
Vadvirág Óvoda 666 667 100,15% 0 666 667 100,15%
Margaréta Óvoda 552 552 100,00% 0 552 552 100,00%
Napsugár Óvoda 938 938 100,00% 0 938 938 100,00%
Szűrcsapó Óvoda 1 325 1 325 100,00% 0 1 325 1 325 100,00%
Mocorgó Óvoda 729 728 99,86% 0 729 728 99,86%
Benczúr Gyula Utcai Óvoda 609 609 100,00% 0 609 609 100,00%
Weöres Sándor Óvoda 462 462 100,00% 0 462 462 100,00%
Óvodák összesen 0 14 385 14 385 100,00% 0 14 385 14 385 100,00%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 3 069 3 069 100,00% 0 3 069 3 069 100,00%
Oktatási intézmények összesen 0 17 454 17 454 100,00% 0 17 454 17 454 100,00%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 4 850 4 850 100,00% 0 4 850 4 850 100,00%
Mesebolt Bábszínház 3 131 3 131 100,00% 0 3 131 3 131 100,00%
Savaria Szimfonikus Zenekar 27 617 27 618 100,00% 0 27 617 27 618 100,00%
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 48 010 48 010 100,00% 0 48 010 48 010 100,00%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7 927 7 927 100,00% 0 7 927 7 927 100,00%
Összesen 0 91 535 91 536 100,00% 0 91 535 91 536 100,00%
Egyéb intézmény
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 35 303 35 302 100,00% 0 35 303 35 302 100,00%
Összesen 0 35 303 35 302 100,00% 0 35 303 35 302 100,00%
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 19 190 19 190 100,00% 0 19 190 19 190 100,00%
Összesen 0 19 190 19 190 100,00% 0 19 190 19 190 100,00%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 2 499 2 499 100,00% 0 2 499 2 499 100,00%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 30 448 30 448 100,00% 0 30 448 30 448 100,00%
Összesen 0 32 947 32 947 100,00% 0 32 947 32 947 100,00%
Nem oktatási intézmények összesen 0 178 975 178 975 100,00% 0 178 975 178 975 100,00%
Oktatási intézmények összesen 0 17 454 17 454 100,00% 0 17 454 17 454 100,00%
Intézmények mindösszesen 0 196 429 196 429 100,00% 0 196 429 196 429 100,00%
Közterület-Felügyelet 2 419 2 419 100,00% 0 2 419 2 419 100,00%
Polgármesteri Hivatal 9 912 9 912 100,00% 0 9 912 9 912 100,00%
Mindösszesen 0 208 760 208 760 100,00% 0 208 760 208 760 100,00%
Központi irányítószervtől kapott támogatás Központi irányítószervtől kapott támogatás összesen Költségvetési bevételek összesen
INTÉZMÉNY Működési Felhalmozási
2016 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 133 439 135 445 129 129 95,34% 5 485 3 116 56,81% 133 439 140 930 132 245 93,84% 134 427 144 752 136 067 94,00%
Barátság Óvoda 99 983 102 371 96 289 94,06% 1 579 1 570 99,43% 99 983 103 950 97 859 94,14% 100 823 106 736 100 644 94,29%
Pipitér Óvoda 86 877 90 751 87 439 96,35% 897 889 99,11% 86 877 91 648 88 328 96,38% 88 447 94 272 90 951 96,48%
Hétszínvirág Óvoda 111 850 115 657 112 387 97,17% 1 693 1 691 99,88% 111 850 117 350 114 078 97,21% 112 660 120 011 116 740 97,27%
Szivárvány Óvoda 104 438 108 342 102 486 94,59% 7 383 7 374 99,88% 104 438 115 725 109 860 94,93% 105 293 118 431 112 567 95,05%
Donászy Magda Óvoda 83 690 88 714 82 913 93,46% 1 331 1 315 98,80% 83 690 90 045 84 228 93,54% 84 579 92 551 86 734 93,71%
Mesevár Óvoda 70 319 71 812 70 474 98,14% 1 637 1 392 85,03% 70 319 73 449 71 866 97,84% 70 747 75 164 73 580 97,89%
Játéksziget Óvoda 73 155 76 623 75 144 98,07% 3 829 2 305 60,20% 73 155 80 452 77 449 96,27% 73 680 82 008 79 004 96,34%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 102 582 107 352 103 350 96,27% 763 738 96,72% 102 582 108 115 104 088 96,28% 103 758 111 139 107 111 96,38%
Gazdag Erzsi Óvoda 118 841 122 258 119 191 97,49% 9 279 8 420 90,74% 118 841 131 537 127 611 97,02% 120 759 135 018 131 092 97,09%
Maros Óvoda 62 840 66 069 63 908 96,73% 876 875 99,89% 62 840 66 945 64 783 96,77% 63 385 68 624 66 462 96,85%
Vadvirág Óvoda 49 414 53 326 50 102 93,95% 13 358 10 903 81,62% 49 414 66 684 61 005 91,48% 50 047 68 519 62 841 91,71%
Margaréta Óvoda 67 731 70 080 66 035 94,23% 24 384 24 121 98,92% 67 731 94 464 90 156 95,44% 67 731 95 464 91 156 95,49%
Napsugár Óvoda 80 861 91 165 86 867 95,29% 915 914 99,89% 80 861 92 080 87 781 95,33% 80 861 94 343 90 043 95,44%
Szűrcsapó Óvoda 111 480 117 172 112 764 96,24% 1 855 1 797 96,87% 111 480 119 027 114 561 96,25% 113 039 125 555 121 089 96,44%
Mocorgó Óvoda 92 545 98 821 91 105 92,19% 1 135 1 111 97,89% 92 545 99 956 92 216 92,26% 93 497 102 626 94 885 92,46%
Benczúr Gyula Utcai Óvoda 60 725 65 478 62 801 95,91% 3 990 3 702 92,78% 60 725 69 468 66 503 95,73% 61 478 71 678 68 712 95,86%
Weöres Sándor Óvoda 47 108 52 104 49 935 95,84% 2 195 2 102 95,76% 47 108 54 299 52 037 95,83% 47 745 55 902 53 640 95,95%
Óvodák összesen 1 557 878 1 633 540 1 562 319 95,64% 0 82 584 74 335 90,01% 1 557 878 1 716 124 1 636 654 95,37% 1 572 956 1 762 793 1 683 318 95,49%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 1 434 761 1 535 330 1 311 105 85,40% 210 952 209 899 99,50% 1 434 761 1 746 282 1 521 004 87,10% 1 890 727 2 222 744 1 997 466 89,86%
Oktatási intézmények összesen 2 992 639 3 168 870 2 873 424 90,68% 0 293 536 284 234 96,83% 2 992 639 3 462 406 3 157 658 91,20% 3 463 683 3 985 537 3 680 784 92,35%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 86 525 178 856 178 856 100,00% 36 478 30 293 83,04% 86 525 215 334 209 149 97,13% 353 637 540 369 534 267 98,87%
Mesebolt Bábszínház 77 686 98 990 71 981 72,72% 3 937 3 835 97,41% 77 686 102 927 75 816 73,66% 108 554 161 678 134 566 83,23%
Savaria Szimfonikus Zenekar 271 810 324 878 255 793 78,74% 15 000 26 151 16 418 62,78% 286 810 351 029 272 211 77,55% 397 810 506 509 427 691 84,44%
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 171 031 299 947 290 091 96,71% 16 266 14 247 87,59% 171 031 316 213 304 338 96,24% 195 031 402 543 390 668 97,05%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 362 922 445 109 427 296 96,00% 59 606 58 627 98,36% 362 922 504 715 485 923 96,28% 482 972 613 633 594 839 96,94%
Összesen 969 974 1 347 780 1 224 017 90,82% 15 000 142 438 123 420 86,65% 984 974 1 490 218 1 347 437 90,42% 1 538 004 2 224 732 2 082 031 93,59%
Egyéb intézmény
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 0 1 081 0 0,00% 0 1 081 0 0,00% 142 894 183 507 182 425 99,41%
Összesen 0 1 081 0 0,00% 0 0 0 0 1 081 0 0,00% 142 894 183 507 182 425 99,41%
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 199 592 230 677 227 793 98,75% 17 438 13 018 74,65% 199 592 248 115 240 811 97,06% 431 537 525 840 518 536 98,61%
Összesen 199 592 230 677 227 793 98,75% 0 17 438 13 018 74,65% 199 592 248 115 240 811 97,06% 431 537 525 840 518 536 98,61%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 497 998 594 762 592 692 99,65% 1 903 7 226 6 313 87,37% 499 901 601 988 599 005 99,50% 549 428 648 027 645 117 99,55%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 535 000 604 136 574 585 95,11% 28 647 19 083 66,61% 535 000 632 783 593 668 93,82% 624 561 797 382 758 267 95,09%
Összesen 1 032 998 1 198 898 1 167 277 97,36% 1 903 35 873 25 396 70,79% 1 034 901 1 234 771 1 192 673 96,59% 1 173 989 1 445 409 1 403 384 97,09%
Nem oktatási intézmények összesen 2 202 564 2 778 436 2 619 087 94,26% 16 903 195 749 161 834 82,67% 2 219 467 2 974 185 2 780 921 93,50% 3 286 424 4 379 488 4 186 376 95,59%
Oktatási intézmények összesen 2 992 639 3 168 870 2 873 424 90,68% 0 293 536 284 234 96,83% 2 992 639 3 462 406 3 157 658 91,20% 3 463 683 3 985 537 3 680 784 92,35%
Intézmények mindösszesen 5 195 203 5 947 306 5 492 511 92,35% 16 903 489 285 446 068 91,17% 5 212 106 6 436 591 5 938 579 92,26% 6 750 107 8 365 025 7 867 160 94,05%
Közterület-Felügyelet 192 226 196 354 177 300 90,30% 4 708 4 179 88,76% 192 226 201 062 181 479 90,26% 192 226 204 491 185 103 90,52%
Polgármesteri Hivatal 1 683 193 1 727 203 1 494 056 86,50% 64 800 107 006 70 448 65,84% 1 747 993 1 834 209 1 564 504 85,30% 1 764 783 1 888 819 1 617 639 85,64%
Mindösszesen 7 070 622 7 870 863 7 163 867 91,02% 81 703 600 999 520 695 86,64% 7 152 325 8 471 862 7 684 562 90,71% 8 707 116 10 458 335 9 669 902 92,46%

5. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2017. (V. 3.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

ezer forintban
MEGNEVEZÉS 2016. évi eredeti előirányzat V. sz. módosított előirányzat 2016. év teljesítés Eltérés
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 40 40 29 -11
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 6 902 6 902 0
I. Összesen 40 6 942 6 931 -11
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
Óvodapedagógusok bértámogatása 919 327 935 410 934 549 -861
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 7 490 7 608 7 595 -13
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása 280 280 280 0
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 281 192 280 592 279 992 -600
2. Óvodaműködtetési támogatás 189 893 192 747 192 773 26
4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 7 028 7 028 7 028 0
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz 36 449 33 484 33 484 0
II. Összesen 1 441 659 1 457 149 1 455 701 -1 448
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 6 817 6 817 0
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
a./ Család-és gyermekjóléti szolgálat 50 100 50 100 50 100 0
b./ Család- és gyermekjóléti központ 54 600 54 600 54 600 0
c./ Szociális étkeztetés 41 520 42 572 41 963 -609
d./ Házi segítségnyújtás 20 010 18 850 19 140 290
f./ Időskorúak nappali intézményi ellátása 16 677 17 767 17 767 0
g./ Demens személyek nappali intézményi ellátása 7 000 7 000 7 000 0
j./ Gyermekek napközbeni ellátása - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek 175 900 189 735 186 276 -3 459
Gyermekek napközbeni ellátása - fogyatékos gyermek 6 670 6 670 4 447 -2 223
Gyermekek napközbeni ellátása - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek 11 933 1 038 2 594 1 556
Gyermekek napközbeni ellátása - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 4 348 543 543 0
Gyermekek napközbeni ellátása - Családi napközi ellátás és- gyermekfelügyelet 2 682 2 682 2 950 268
3. Összesen 391 440 391 557 387 380 -4 177
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
a./ Időskorúak gondozóháza, családok átmeneti otthona - finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 36 485 36 485 36 485 0
b./ Időskorúak gondozóháza, családok átmeneti otthona - intézmény-üzemeltetési támogatás 10 303 11 645 11 645 0
4. Összesen 46 788 48 130 48 130 0
5. Gyermekétkeztetés támogatása
a./Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás 164 995 172 225 178 492 6 267
b./ Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 130 246 137 848 137 848 0
c./ A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 978 1 312 1 463 151
5. Összesen 296 219 311 385 317 803 6 418
6. Szociális ágazati pótlék 43 328 42 999 -329
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez 50 845 50 996 151
8. Szociális ágazatban dolgozók részére nyújtott kiegészítő pótlék 75 933 75 933 0
III. Összesen 734 447 927 995 930 058 2 063
Mindösszesen 2 176 146 2 392 086 2 392 690 604

6. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2017. (V. 3.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Költségvetési szervek 2016. évi kiadásai

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
INTÉZMÉNY
2016
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 101 414 103 805 99 621 95,97% 29 143 29 838 28 848 96,68% 3 870 5 624 4 252 75,60%
Barátság Óvoda 77 006 79 944 74 798 93,56% 20 965 21 754 20 285 93,25% 2 852 3 459 3 248 93,90%
Pipitér Óvoda 67 005 68 935 66 950 97,12% 18 076 18 620 18 043 96,90% 3 366 5 820 4 800 82,47%
Hétszínvirág Óvoda 84 937 87 581 86 121 98,33% 24 457 25 202 24 496 97,20% 3 266 5 535 4 035 72,90%
Szivárvány Óvoda 79 326 82 219 76 927 93,56% 22 800 23 622 22 166 93,84% 3 167 5 207 4 921 94,51%
Donászy Magda Óvoda 64 121 67 189 64 684 96,27% 17 454 18 312 17 552 95,85% 3 004 5 719 2 816 49,24%
Mesevár Óvoda 53 704 55 132 54 208 98,32% 14 635 15 086 14 842 98,38% 2 408 3 309 3 005 90,81%
Játéksziget Óvoda 55 957 57 163 56 221 98,35% 15 147 15 501 15 202 98,07% 2 576 5 515 5 128 92,98%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 78 202 81 320 78 340 96,34% 22 420 23 270 22 536 96,85% 3 136 5 786 5 177 89,47%
Gazdag Erzsi Óvoda 91 116 92 974 90 984 97,86% 26 045 26 817 26 270 97,96% 3 598 5 948 5 083 85,46%
Maros Óvoda 48 060 49 736 48 285 97,08% 13 072 13 550 13 034 96,19% 2 253 4 462 4 108 92,07%
Vadvirág Óvoda 37 612 40 948 38 910 95,02% 10 262 11 183 10 579 94,60% 2 173 3 030 2 168 71,55%
Margaréta Óvoda 51 228 52 518 50 258 95,70% 13 926 14 305 13 574 94,89% 2 577 4 257 3 062 71,93%
Napsugár Óvoda 61 624 64 690 61 846 95,60% 16 614 17 445 16 697 95,71% 2 623 11 293 10 392 92,02%
Szűrcsapó Óvoda 85 020 88 910 87 039 97,90% 24 590 25 732 25 254 98,14% 3 429 9 058 6 816 75,25%
Mocorgó Óvoda 71 488 74 742 69 075 92,42% 19 397 20 238 18 979 93,78% 2 612 6 511 5 464 83,92%
Benczúr Gyula Utcai Óvoda 46 566 49 129 47 569 96,82% 12 538 13 310 12 758 95,85% 2 374 5 249 4 508 85,88%
Weöres Sándor Óvoda 35 814 39 188 37 363 95,34% 9 753 10 683 10 115 94,68% 2 178 3 836 3 498 91,19%
Óvodák összesen 1 190 200 1 236 123 1 189 199 96,20% 331 294 344 468 331 230 96,16% 51 462 99 618 82 481 82,80%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 321 549 381 860 334 308 87,55% 93 651 108 949 96 350 88,44% 1 475 527 1 520 863 1 354 132 89,04%
Oktatási intézmények összesen 1 511 749 1 617 983 1 523 507 94,16% 424 945 453 417 427 580 94,30% 1 526 989 1 620 481 1 436 613 88,65%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 83 006 94 922 89 818 94,62% 24 139 27 480 25 708 93,55% 246 492 381 489 362 999 95,15%
Mesebolt Bábszínház 54 878 56 097 53 885 96,06% 16 029 16 739 13 834 82,65% 37 647 84 905 62 101 73,14%
Savaria Szimfonikus Zenekar 210 986 225 335 207 497 92,08% 55 499 59 151 53 880 91,09% 116 325 195 837 148 638 75,90%
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 105 084 156 213 137 237 87,85% 27 817 41 153 36 621 88,99% 62 130 188 911 171 071 90,56%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 255 203 255 745 247 116 96,63% 72 531 72 662 70 635 97,21% 155 112 220 446 194 297 88,14%
Összesen 709 157 788 312 735 553 93,31% 196 015 217 185 200 678 92,40% 617 706 1 071 588 939 106 87,64%
Egyéb intézmény
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 38 725 39 628 33 067 83,44% 10 719 11 019 8 897 80,74% 55 767 69 898 51 316 73,42%
Összesen 38 725 39 628 33 067 83,44% 10 719 11 019 8 897 80,74% 55 767 69 898 51 316 73,42%
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 242 346 274 751 269 624 98,13% 68 295 77 530 76 296 98,41% 119 626 151 491 131 492 86,80%
Összesen 242 346 274 751 269 624 98,13% 68 295 77 530 76 296 98,41% 119 626 151 491 131 492 86,80%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 315 620 394 916 393 368 99,61% 96 070 115 598 115 181 99,64% 135 835 130 287 129 468 99,37%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 314 878 405 840 389 303 95,93% 92 953 116 479 112 478 96,57% 216 730 246 402 236 798 96,10%
Összesen 630 498 800 756 782 671 97,74% 189 023 232 077 227 659 98,10% 352 565 376 689 366 266 97,23%
Nem oktatási intézmények összesen 1 620 726 1 903 447 1 820 915 95,66% 464 052 537 811 513 530 95,49% 1 145 664 1 669 666 1 488 180 89,13%
Oktatási intézmények összesen 1 511 749 1 617 983 1 523 507 94,16% 424 945 453 417 427 580 94,30% 1 526 989 1 620 481 1 436 613 88,65%
Intézmények mindösszesen 3 132 475 3 521 430 3 344 422 94,97% 888 997 991 228 941 110 94,94% 2 672 653 3 290 147 2 924 793 88,90%
Közterület-Felügyelet 124 676 130 455 117 980 90,44% 35 155 36 771 33 697 91,64% 31 395 32 557 26 381 81,03%
Polgármesteri Hivatal 1 068 593 1 106 723 982 876 88,81% 302 605 310 941 281 233 90,45% 326 285 356 307 265 763 74,59%
Mindösszesen 4 325 744 4 758 608 4 445 278 93,42% 1 226 757 1 338 940 1 256 040 93,81% 3 030 333 3 679 011 3 216 937 87,44%
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen
INTÉZMÉNY
2016
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 134 427 139 267 132 721 95,30%
Barátság Óvoda 100 823 105 157 98 331 93,51%
Pipitér Óvoda 88 447 93 375 89 793 96,16%
Hétszínvirág Óvoda 112 660 118 318 114 652 96,90%
Szivárvány Óvoda 105 293 111 048 104 014 93,67%
Donászy Magda Óvoda 84 579 91 220 85 052 93,24%
Mesevár Óvoda 70 747 73 527 72 055 98,00%
Játéksziget Óvoda 73 680 78 179 76 551 97,92%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 103 758 110 376 106 053 96,08%
Gazdag Erzsi Óvoda 120 759 125 739 122 337 97,29%
Maros Óvoda 63 385 67 748 65 427 96,57%
Vadvirág Óvoda 50 047 55 161 51 657 93,65%
Margaréta Óvoda 67 731 71 080 66 894 94,11%
Napsugár Óvoda 80 861 93 428 88 935 95,19%
Szűrcsapó Óvoda 113 039 123 700 119 109 96,29%
Mocorgó Óvoda 93 497 101 491 93 518 92,14%
Benczúr Gyula Utcai Óvoda 61 478 67 688 64 835 95,79%
Weöres Sándor Óvoda 47 745 53 707 50 976 94,92%
Óvodák összesen 0 0 0 0 0 0 1 572 956 1 680 209 1 602 910 95,40%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 70 70 100,00% 1 890 727 2 011 742 1 784 860 88,72%
Oktatási intézmények összesen 0 0 0 0 70 70 100,00% 3 463 683 3 691 951 3 387 770 91,76%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 353 637 503 891 478 525 94,97%
Mesebolt Bábszínház 108 554 157 741 129 820 82,30%
Savaria Szimfonikus Zenekar 35 35 100,00% 382 810 480 358 410 050 85,36%
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 195 031 386 277 344 929 89,30%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 126 5 134 3 909 76,14% 482 972 553 987 515 957 93,14%
Összesen 0 0 0 126 5 169 3 944 76,30% 1 523 004 2 082 254 1 879 281 90,25%
Egyéb intézmény
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 30 383 53 662 53 662 100,00% 135 594 174 207 146 942 84,35%
Összesen 0 0 0 30 383 53 662 53 662 100,00% 135 594 174 207 146 942 84,35%
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 430 267 503 772 477 412 94,77%
Összesen 0 0 0 0 0 0 430 267 503 772 477 412 94,77%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 547 525 640 801 638 017 99,57%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 624 561 768 721 738 579 96,08%
Összesen 0 0 0 0 0 0 1 172 086 1 409 522 1 376 596 97,66%
Nem oktatási intézmények összesen 0 0 0 30 509 58 831 57 606 97,92% 3 260 951 4 169 755 3 880 231 93,06%
Oktatási intézmények összesen 0 0 0 0 70 70 3 463 683 3 691 951 3 387 770 91,76%
Intézmények mindösszesen 0 0 0 30 509 58 901 57 676 97,92% 6 724 634 7 861 706 7 268 001 92,45%
Közterület-Felügyelet 191 226 199 783 178 058 89,13%
Polgármesteri Hivatal 2 500 2 500 2 500 100,00% 1 699 983 1 776 471 1 532 372 86,26%
Mindösszesen 0 0 0 33 009 61 401 60 176 98,00% 8 615 843 9 837 960 8 978 431 91,26%
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások
INTÉZMÉNY
2016
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 4 847 3 116 64,29% 638 0,00%
Barátság Óvoda 1 348 1 339 99,33% 231 231 100,00%
Pipitér Óvoda 644 636 98,76% 253 253 100,00%
Hétszínvirág Óvoda 1 693 1 691 99,88%
Szivárvány Óvoda 605 596 98,51% 6 778 6 778 100,00%
Donászy Magda Óvoda 1 153 1 138 98,70% 178 177 99,44%
Mesevár Óvoda 837 592 70,73% 800 800 100,00%
Játéksziget Óvoda 2 149 2 149 100,00% 1 680 156 9,29%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 546 521 95,42% 217 217 100,00%
Gazdag Erzsi Óvoda 1 654 1 054 63,72% 7 625 7 366 96,60%
Maros Óvoda 758 758 100,00% 118 117 99,15%
Vadvirág Óvoda 1 070 618 57,76% 12 288 10 285 83,70%
Margaréta Óvoda 8 789 8 766 99,74% 15 595 15 355 98,46%
Napsugár Óvoda 678 678 100,00% 237 236 99,58%
Szűrcsapó Óvoda 952 895 94,01% 903 902 99,89%
Mocorgó Óvoda 865 841 97,23% 270 270 100,00%
Benczúr Gyula Utcai Óvoda 2 050 1 850 90,24% 1 940 1 852 95,46%
Weöres Sándor Óvoda 2 105 2 012 95,58% 90 90 100,00%
Óvodák összesen 0 32 743 29 250 89,33% 0 49 841 45 085 90,46% 0 0 0
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 111 479 110 427 99,06% 99 523 99 522 100,00%
Oktatási intézmények összesen 0 144 222 139 677 96,85% 0 149 364 144 607 96,82% 0 0 0
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 35 462 20 425 57,60% 1 016 999 98,33%
Mesebolt Bábszínház 3 937 3 835 97,41%
Savaria Szimfonikus Zenekar 26 151 17 473 66,82% 2 500 12 500
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 16 266 14 259 87,66%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 54 173 54 172 100,00% 5 473 4 494 82,11%
Összesen 0 135 989 110 164 81,01% 2 500 6 489 5 493 84,65% 12 500 0 0
Egyéb intézmény
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 7 300 9 300 7 096 76,30% 0
Összesen 7 300 9 300 7 096 76,30% 0 0 0 0 0 0
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 1 270 9 996 9 993 99,97% 12 072 7 655 63,41%
Összesen 1 270 9 996 9 993 99,97% 0 12 072 7 655 63,41% 0 0 0
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 1 903 6 341 5 428 85,60% 885 885 100,00%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 18 311 11 247 61,42% 10 350 7 850 75,85%
Összesen 1 903 24 652 16 675 67,64% 0 11 235 8 735 77,75% 0 0 0
Nem oktatási intézmények összesen 10 473 179 937 143 928 79,99% 2 500 29 796 21 883 73,44% 12 500 0 0
Oktatási intézmények összesen 0 144 222 139 677 96,85% 0 149 364 144 607 96,82% 0 0 0
Intézmények mindösszesen 10 473 324 159 283 605 87,49% 2 500 179 160 166 490 92,93% 12 500 0 0
Közterület-Felügyelet 1 000 4 460 3 963 88,86% 248 216 87,10%
Polgármesteri Hivatal 64 800 111 595 75 038 67,24% 753 752 99,87%
Mindösszesen 76 273 440 214 362 606 82,37% 2 500 180 161 167 458 92,95% 12 500 0 0
Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen
INTÉZMÉNY
2016
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti ei Módosított ei Teljesítés
Óvodák
Aréna Óvoda 0 5 485 3 116 56,81% 134 427 144 752 135 837 93,84% 0 0 -230
Barátság Óvoda 0 1 579 1 570 99,43% 100 823 106 736 99 901 93,60% 0 0 -743
Pipitér Óvoda 0 897 889 99,11% 88 447 94 272 90 682 96,19% 0 0 -269
Hétszínvirág Óvoda 0 1 693 1 691 99,88% 112 660 120 011 116 343 96,94% 0 0 - 397
Szivárvány Óvoda 0 7 383 7 374 99,88% 105 293 118 431 111 388 94,05% 0 0 -1 179
Donászy Magda Óvoda 0 1 331 1 315 98,80% 84 579 92 551 86 367 93,32% 0 0 - 367
Mesevár Óvoda 0 1 637 1 392 85,03% 70 747 75 164 73 447 97,72% 0 0 -133
Játéksziget Óvoda 0 3 829 2 305 60,20% 73 680 82 008 78 856 96,16% 0 0 -148
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 0 763 738 96,72% 103 758 111 139 106 791 96,09% 0 0 -320
Gazdag Erzsi Óvoda 0 9 279 8 420 90,74% 120 759 135 018 130 757 96,84% 0 0 -335
Maros Óvoda 0 876 875 99,89% 63 385 68 624 66 302 96,62% 0 0 -160
Vadvirág Óvoda 0 13 358 10 903 81,62% 50 047 68 519 62 560 91,30% 0 0 -281
Margaréta Óvoda 0 24 384 24 121 98,92% 67 731 95 464 91 015 95,34% 0 0 -141
Napsugár Óvoda 0 915 914 99,89% 80 861 94 343 89 849 95,24% 0 0 -194
Szűrcsapó Óvoda 0 1 855 1 797 96,87% 113 039 125 555 120 906 96,30% 0 0 -183
Mocorgó Óvoda 0 1 135 1 111 97,89% 93 497 102 626 94 629 92,21% 0 0 -256
Benczúr Gyula Utcai Óvoda 0 3 990 3 702 92,78% 61 478 71 678 68 537 95,62% 0 0 -175
Weöres Sándor Óvoda 0 2 195 2 102 95,76% 47 745 55 902 53 078 94,95% 0 0 - 562
Óvodák összesen 0 82 584 74 335 90,01% 1 572 956 1 762 793 1 677 245 95,15% 0 0 -6 073
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 0 211 002 209 949 99,50% 1 890 727 2 222 744 1 994 809 89,75% 0 0 -2 657
Oktatási intézmények összesen 0 293 586 284 284 96,83% 3 463 683 3 985 537 3 672 054 92,13% 0 0 -8 730
Nem oktatási intézmények 0 0
Kulturális intézmények 0 0
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 0 36 478 21 424 58,73% 353 637 540 369 499 949 92,52% 0 0 -34 318
Mesebolt Bábszínház 0 3 937 3 835 97,41% 108 554 161 678 133 655 82,67% 0 0 -911
Savaria Szimfonikus Zenekar 15 000 26 151 17 473 66,82% 397 810 506 509 427 523 84,41% 0 0 -168
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 0 16 266 14 259 87,66% 195 031 402 543 359 188 89,23% 0 0 -31 480
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 0 59 646 58 666 98,36% 482 972 613 633 574 623 93,64% 0 0 -20 216
Összesen 15 000 142 478 115 657 81,18% 1 538 004 2 224 732 1 994 938 89,67% 0 0 -87 093
Egyéb intézmény 0 0
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 7 300 9 300 7 096 76,30% 142 894 183 507 154 038 83,94% 0 0 -28 387
Összesen 7 300 9 300 7 096 76,30% 142 894 183 507 154 038 83,94% 0 0 -28 387
Egészségügyi intézmény 0 0
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 1 270 22 068 17 648 79,97% 431 537 525 840 495 060 94,15% 0 0 -23 476
Összesen 1 270 22 068 17 648 79,97% 431 537 525 840 495 060 94,15% 0 0 -23 476
Szociális intézmények 0 0
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 1 903 7 226 6 313 87,37% 549 428 648 027 644 330 99,43% 0 0 -787
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 0 28 661 19 097 66,63% 624 561 797 382 757 676 95,02% 0 0 -591
Összesen 1 903 35 887 25 410 70,81% 1 173 989 1 445 409 1 402 006 97,00% 0 0 -1 378
Nem oktatási intézmények összesen 25 473 209 733 165 811 79,06% 3 286 424 4 379 488 4 046 042 92,39% 0 0 -140 334
Oktatási intézmények összesen 0 293 586 284 284 96,83% 3 463 683 3 985 537 3 672 054 92,13% 0 0 -8 730
Intézmények mindösszesen 25 473 503 319 450 095 89,43% 6 750 107 8 365 025 7 718 096 92,27% 0 0 -149 064
Közterület-Felügyelet 1 000 4 708 4 179 88,76% 192 226 204 491 182 237 89,12% 0 0 -2 866
Polgármesteri Hivatal 64 800 112 348 75 790 67,46% 1 764 783 1 888 819 1 608 162 85,14% 0 0 -9 477
Mindösszesen 91 273 620 375 530 064 85,44% 8 707 116 10 458 335 9 508 495 90,92% 0 0 -161 407

7. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2017. (V. 3.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2016. évi engedélyezett záró létszámelőirányzata

2016. év 2016. évi záró
Intézmény SZAKMAI LÉTSZÁM INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI LÉTSZÁM engedélyezett létszám előirányzat összesen
2016. évi záró létszám 2016. évi záró létszám
átszámítás nélküli kerekített átszámítás nélküli kerekített átszámítás nélküli kerekített
Óvodák
Aréna Óvoda 32,00 32 1,00 1 33,00 33
Barátság Óvoda 22,00 22 1,00 1 23,00 23
Pipitér Óvoda 22,00 22 1,00 1 23,00 23
Hétszínvirág Óvoda 26,00 26 1,00 1 27,00 27
Szivárvány Óvoda 25,00 25 1,00 1 26,00 26
Donászy Magda Óvoda 22,50 23 1,00 1 23,50 24
Mesevár Óvoda 18,00 18 1,00 1 19,00 19
Játéksziget Óvoda 18,00 18 1,00 1 19,00 19
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 25,00 25 1,00 1 26,00 26
Gazdag Erzsi Óvoda 28,00 28 1,00 1 29,00 29
Maros Óvoda 15,00 15 1,00 1 16,00 16
Vadvirág Óvoda 11,50 11 1,00 1 12,50 12
Margaréta Óvoda 15,00 15 1,00 1 16,00 16
Napsugár Óvoda 20,00 20 1,00 1 21,00 21
Szűrcsapó Óvoda 28,00 28 1,00 1 29,00 29
Mocorgó Óvoda 22,00 22 1,00 1 23,00 23
Benczúr Gyula Utcai Óvoda 16,00 16 1,00 1 17,00 17
Weöres Sándor Óvoda 11,50 12 1,00 1 12,50 13
Óvodák összesen 377,50 378 18,00 18 395,50 396
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 0,00 0 154,00 154 154,00 154
Oktatási intézmények összesen 377,50 378 172,00 172 549,50 550
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 21,00 21 15,50 16 36,50 37
Mesebolt Bábszínház 17,00 17 1,00 1 18,00 18
Savaria Szimfonikus Zenekar 77,00 77 7,50 7 84,50 84
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 34,50 35 11,00 11 45,50 46
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 61,50 62 30,25 30 91,75 92
Összesen 211,00 212 65,25 65 276,25 277
Egyéb intézmények
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 1,00 1 15,00 15 16,00 16
Összesen 1,00 1 15,00 15 16,00 16
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 61,00 61 32,00 32 93,00 93
Összesen 61,00 61 32,00 32 93,00 93
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi 105,00 105 68,63 69 173,63 174
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 146,50 146 19,00 19 165,50 165
Összesen 251,50 251 87,63 88 339,13 339
Nem oktatási intézmények összesen 524,50 525 199,88 200 724,38 725
Oktatási intézmények összesen 377,50 378 172,00 172 549,50 550
Intézmények összesen 902,00 903 371,88 372 1 273,88 1 275
Közterület-Felügyelet 30,00 30 0,00 0 30,00 30
Polgármesteri Hivatal 233,00 233 0,00 0 233,00 233
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Mindösszesen 1 165,00 1 166 371,88 372 1 536,88 1 538

8. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2017. (V. 3.) önkormányzati rendeletéhez

Oktatási ágazat kiadásai

Működési kiadások ezer forintban
Megnevezés 2016.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Óvodák 1 572 956 1 680 209 1 602 910 95,40
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 1 890 727 2 011 742 1 784 861 88,72
Oktatási intézmények összesen: 3 463 683 3 691 951 3 387 771 91,76
Intézményi karbantartás 45 000 4 334 3 500 80,76
KLIK által működtetett többcélú intézmények és kollégiumok működési hozzájárulás 92 400 96 904 84 914 87,63
Köznevelési feladatellátás ellenőrzése 800 0
Oktatási intézmények vis maior kerete 2 000 0
SNI gyermekek szakszolgálati ellátása 4 000 0
Honvédelmi nevelés a gimnáziumokban 2 000 0
Versenyek rendezvények, támogatások 3 050 9 456 7 275 76,94
Óvodai és Iskolai úszásoktatás feladatai 10 500 2 945 2 944 99,97
Nyugdíjba vonuló vezetők ped.szolg.emlékérme és juttatása 500 500 0,00
Országos tan.versenyen eredményesen szereplő diákok és felkészítő tanárok jutalmazása 2 000 1 274 1 273 99,92
Önkormányzati napközis tábor megszervezése 5 000 4 000 0,00
Pedagógus kitüntetések 3 400 5 004 5 004 100,00
Petz ösztöndíj 1 250 1 250 875 70,00
„Szombathely visszavár” ösztöndíjrendszer 20 200 20 428 16 050 78,57
Arany János ösztöndíj 200 225 225 100,00
Városi pedagógus nap, tanévnyitó ünnepség 1 500 1 294 1 293 99,92
Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium - tanüzem karbant. 2 000 2 000 100,00
Nagy Lajos Gimnázium fűtése, hőszolgáltatási ktg 6 200 6 679 5 710 85,49
Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft. működési kiadások 30 000 30 000 30 000 100,00
Egységes ügyiratkezelő szoftver az önk. által műk. Intézményekben 2 300 2 615 2 300 87,95
Óvoda adminisztrációs szoftver 800 1 167 722 61,87
Kalandváros és Műjégpálya óvodai és iskolai csoportok által történő szervezett látogatásának támogatása 14 550 1 050 0,00
Nyugat Magyarországi Egyetem - Bólyai Gimn. - étkezési hozzájárulás támogatás 20 000 24 000 22 000 91,67
ELTE Savaria Egyetemi Központ támogatása (beiskolázási kampány) 7 000 0,00
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ támogatása 10 000 10 000 10 000 100,00
Nyugat Magyarországi Egyetem közösségi szolgálat támogatás 2 000 7 000 7 000 100,00
Pedagógus továbbképzés 4 290 0
Oktatási, szociális és ifjúsági kiadások - tartalék 20 000 15 911 10 790 67,81
Oktatási kiadások összesen 303 940 255 036 213 875 83,86
Oktatási működési kiadásai mindösszesen 3 767 623 3 946 987 3 601 646 91,25
Felhalmozási kiadások ezer forintban
Megnevezés 2016.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Óvodák 82 584 74 335 90,01
GAMESZ 211 002 209 949 99,50
Oktatási intézmények összesen 0 293 586 284 284 96,83
Oktatási ágazat kiadásai mindösszesen 3 767 623 4 240 573 3 885 930 91,64

9. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2017. (V. 3.) önkormányzati rendeletéhez

Kulturális kiadások, közös fenntartású megyei intézmények, média

Működési kiadások ezer forintban
Megnevezés 2016. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Kulturális intézmények támogatása
Városi kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 86 525 176 255 150 889 85,61
Agora Szombathelyi Kulturális Központ saját bevételből fedezett kiadás 267 112 320 185 320 185 100,00
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 2015. évi maradványból fedezett kiadás 7 451 7 451 100,00
Agora Szombathelyi Kulturális Központ összesen: 353 637 503 891 478 525 94,97
Mesebolt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadása 11 186 12 114 0,00
Mesebolt Bábszínház központi művészeti támogatásból fedezett kiadása 39 900 39 900 39 900 100,00
Mesebolt Bábszínház központi működési támogatásból fedezett kiadása 26 600 26 600 26 600 100,00
Mesebolt Bábszínház saját bevételéből fedezett kiadás 30 868 55 620 39 813 71,58
Mesebolt Bábszínház 2015.évi maradványból fedezett kiadás 23 507 23 507 100,00
Mesebolt Bábszínház összesen 108 554 157 741 129 820 82,30
Savaria Szimfonikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 107 410 137 784 67 476 48,97
Savaria Szimfonikus Zenekar központi támogatásból fedezett kiadás 164 400 164 400 164 400 100,00
Savaria Szimfonikus Zenekar saját bevételéből fedezett kiadás 111 000 121 251 121 251 100,00
Savaria Szimfonikus Zenekar 2015.évi maradványból fedezett kiadás 56 923 56 923 100,00
Savaria Szimfonikus Zenekar összesen 382 810 480 358 410 050 85,36
Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 223 122 275 612 237 582 688
Savaria Múzeum központi támogatásból fedezett kiadás 139 800 139 800 139 800 100,00
Savaria Múzeum 2015. évi maradványból fedezett kiadás 52 229 52 229 100,00
Savaria Múzeum saját bevételből fedezett kiadás 120 050 86 346 86 346 100,00
Savaria Múzeum összesen 482 972 553 987 515 957 93,14
Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 51 631 181 293 139 945 77,19
Berzsenyi Dániel könyvtár központi támogatásból fedezett kiadás 119 400 119 400 119 400 100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár saját bevételből fedezett kiadás 24 000 38 320 38 320 100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár 2015.évi maradványból fedezett kiadás 47 264 47 264 100,00
Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen 195 031 386 277 344 929 89,30
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása 165 000 165 000 165 000 100,00
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. - művészeti támogatásból fedezett kiadás 127 300 127 300 127 300 100,00
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. - központi működési támogatásból fedezett kiadás 84 900 84 900 84 900 100,00
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. összesen 377 200 377 200 377 200 100,00
Városi kulturális intézmények és Weöres S. Színház összesen 1 900 204 2 459 454 2 256 481 91,75
Nem önkormányzati kulturális és civil szervezetek támogatása
Ungaresca Táncegyüttes 2 000 2 000 2 000 100,00
Capella Savaria 1 200 1 200 1 200 100,00
Zanati Kulturális és Sportegyesület 2 000 2 000 2 000 100,00
Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör 3 000 3 000 3 000 100,00
Herényi Kulturális és Sportegyesület 17 000 17 000 17 000 100,00
Petőfi Telepért Egyesület 1 000 1 000 1 000 100,00
Derkovits Városrészért Közhasznú Egyesület 1 000 1 000 1 000 100,00
Ferrum Színházi Társulat 650 650 650 100,00
Szombathely Város Fúvószenekar támogatása 1 000 1 000 1 000 100,00
Joskar Ola Alapítvány 2 500 2 500 2 500 100,00
KISZ Lakótelepért Egyesület 400 400 400 100,00
ISIS Big Band támogatása 1 500 1 500 1 500 100,00
Szombathelyi Civil Kerekasztal támogatása 1 600 1 600 1 600 100,00
Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Közösségeinek Szövetsége támogatása 1 000 1 000 1 000 100,00
Nem önkormányzati kulturális és civil szervezetek támogatása 35 850 35 850 35 850 100,00
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 1 936 054 2 495 304 2 292 331 91,87
Kulturális és Civil Alap
KULTURÁLIS ÉS CIVIL ALAP ÖSSZESEN 10 000 10 968 10 643 97,04
Rendezvények támogatása
Kiemelt rendezvények
Bartók Fesztivál 5 000 5 000 100,00
Szent Márton emlékévhez kapcsolódó 2016. évi rendezvények - központi támogatásból 800 000 588 676 588 533 99,98
Kiemelt rendezvények összesen 800 000 593 676 593 533 99,98
RENDEZVÉNYEK ÖSSZESEN 800 000 593 676 593 533 99,98
Egyéb támogatások
Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása
Kulturális kitüntetés díja, Év Civil Szervezete díja 1 400 2 687 1 255 46,71
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - támogatása 25 218 25 218 25 218 100,00
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány - Működési támogatása 6 000 13 000 13 000 100,00
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány NKA pályázati önrész 12 290 12 290 100,00
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány NKA pályázati nevezési díj 762 0,00
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület közművelődési megállapodás 1 000 1 000 1 000 100,00
Önerő támogatás kulturális pályázatokhoz összesen 33 618 54 957 52 763 96,01
Közhasznú információk támogatása
Könyv, film 1 500 1 500 1 500 100,00
Hatósági díjak, egyéb kiadások 300 61 16 26,23
Közhasznú információk támogatása összesen 1 800 1 561 1 516 97,12
EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN 35 418 56 518 54 279 96,04
Média
Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. Támogatása 89 000 89 000 89 000 100,00
Savaria Fórum 40 000 42 000 40 448 96,30
Városmarketing, kommunikáció - Modern városok programhoz, TOP és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódóan 10 000 0,00
Média összesen 129 000 141 000 129 448 91,81
MÉDIA MINDÖSSZESEN 129 000 141 000 129 448 91,81
ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN 974 418 802 162 787 903 98,22
KULTURÁLIS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 910 472 3 297 466 3 080 234 93,41
Felhalmozási kiadások ezer forintban
Megnevezés 2016. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 34 776 19 722 56,71
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 2015.évi maradványból fedezett kiadás 1 702 1 702 100,00
Mesebolt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 3 937 3 835 97,41
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 15 000 26 151 17 473 66,82
Savaria Múzeum saját bevételből fedezett kiadás 40 40 100,00
Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 47 435 46 455 97,93
Savaria Múzeum 2015.évi maradványból fedezett kiadás 12 171 12 171 100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 16 266 14 259 87,66
Kulturális intézmények összesen 15 000 142 478 115 657 81
Kulturális ágazat kiadásai mindösszesen 2 925 472 3 439 944 3 195 891 92,91

10. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2017. (V. 3.) önkormányzati rendeletéhez

Szociális ágazat kiadásai

Működési kiadások ezer forintban
Megnevezés 2016.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 535 000 613 657 583 515 95,09
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény saját bevételéből fedezett kiadás 89 561 134 137 134 137 100,00
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény 2015. évi maradványból fedezett kiadás 20 927 20 927 100,00
Szociális intézmény összesen 624 561 768 721 738 579 96,08
Központi bevételekkel fedezett kiadások
Segély központi támogatásból 20 848 20 021 96,03
Központi bevételekkel fedezett kiadások összesen 0 20 848 20 021 96,03
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások
Bursa Hungarica felsőokt. ösztöndíj 5 000 5 000 1 720 34,40
Fogyatékkal élőket és hajléktalanokat ellátó Nkft. 120 000 120 000 120 000 100,00
Szociális önkormányzati kitüntetések 2 000 2 210 2 183 98,78
Segély önkormányzati támogatásból 118 000 136 211 129 548 95,11
Posta költség 2 000 2 277 2 248 98,73
Egyéb szociális kiadások, támogatások 4 336 4 306 99,31
Szociális hét 1 500 1 500 1 500 100,00
Esőemberke Alapítvány támogatása 5 000 5 000 5 000 100,00
„Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítvány támogatás 4 000 4 000 4 000 100,00
Aktív időskor Szombathelyen program 12 000 13 946 10 566 75,76
Lakásbérleti díj támogatás 42 000 43 566 33 746 77,46
Mérőkészülékek felszerelése, és egyéb lakásgazdálkodási kiadások 1 500 1 500 179 11,93
Érzékenyítő programok - Helyi esélyegyenlőségi program keretében 2 000 844 42,20
Szünidei gyermekétkeztetés 6 683 0,00
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász - Hársfa-ház Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Átmeneti Otthona, RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálta és Közösségi Gondozó 29 000 29 000 29 000 100,00
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások összesen intézményi kiadások nélkül 342 000 377 229 344 840 91,41
Önkormányzati szociális kiadások összesen 342 000 398 077 364 861 91,66
Szociális működési kiadások összesen 966 561 1 166 798 1 103 440 94,57
Felhalmozási kiadások
Megnevezés 2016.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi saját bevételből fedezett kiadás 14 14 100,00
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 17 068 7 504 43,97
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény 2015. évi maradványból fedezett kiadás 11 579 11 579 100,00
Szociális intézmény összesen 0 28 661 19 097 66,63
Szociális ágazat kiadásai mindösszesen 966 561 1 195 459 1 122 537 93,90

11. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2017. (V. 3.) önkormányzati rendeletéhez

Egészségügyi ágazat kiadásai

Működési kiadások ezer forintban
Megnevezés 2016.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 199 592 231 533 205 173 88,62
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ saját bevételéből és OEP támogatásból fedezett kiadás 230 675 253 905 253 905 100,00
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ 2015. évi maradványból fedezett kiadás 18 334 18 334 100,00
Egészségügyi intézmény összesen 430 267 503 772 477 412 94,77
Háziorvosi rendelők karbantartása 11 770 0
Egészségügyi kiadások tartaléka 1 500 1 500 500 33,33
Drogellenes stratégiai feladatok 2 000 0
Egészség-hét 1 500 0
Egyéb rendezvények 700 417 416 99,76
Egészségügyi dolgozók kitüntetése 2 200 2 652 2 652 100,00
Szombathelyi Hospice Alapítvány 2 000 2 000 2 000 100,00
Humán Civil ház 3 000 0
Lelkisegély szolgálat támogatása (szerződés) - Telehumanitas Szombathelyi Mentálhigiénés Egyesület 2 000 2 000 2 000 100,00
OMSZ részére Orvosi Ügyelet ellátására 34 334 34 334 34 334 100,00
Egészségügyi civil szervezetek támogatása 3 000 3 000 2 995 99,83
WHO Egészséges városok tagdíj, elnökséget adó városi
cím és projektváros cím
160 160 160 100,00
Szombathely a segítés városa program támogatása 2015. évi központosított előirányzatból 4 088 4 078 99,76
Szombathely a segítés városa program 30 000 26 642 11 991 45,01
Városi Egészségfejlesztési Program megvalósítása 9 536 0
KEF működési feltételeinek biztosítása (EMMI pályázat) 357 326 91,32
Önkormányzati egészségügyi kiadások összesen 103 700 77 150 61 452 79,65
Egészségügyi működési kiadások összesen 533 967 580 922 538 864 92,76
Felhalmozási kiadások ezer forintban
Megnevezés 2016. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ saját bevételéből és OEP támogatásból fedezett kiadás 1 270 4 630 4 630 100,00
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ 2015.évi maradványából fedezett kiadás 5 945 5 945 100,00
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 11 493 7 073 61,54
Egészségügyi intézmény összesen 1 270 22 068 17 648 79,97
Egészségügyi ágazat kiadásai mindösszesen 535 237 602 990 556 512 92,29

12. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2017. (V. 3.) önkormányzati rendeletéhez

Gyermekvédelmi kiadások

Működési kiadások ezer forintban
2016. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 497 998 596 752 593 968 99,53
Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás 49 527 43 543 43 543 100,00
Egyesített Bölcsődei Intézmény 2015.évi maradványából fedezett kiadás 506 506 100,00
Gyermekvédelmi intézmény összesen 547 525 640 801 638 017 99,57
Helyettes szülői hálózat 300 200 0 0,00
Gyermek és ifjúsági kitüntetések 254 254 100,00
SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány támogatása (átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek, fiatal felnőttek gyermekvédelmi szakellátása) 3 000 3 000 3 000 100,00
Önkormányzati gyermekvédelmi kiadások összesen 3 300 3 454 3 254 94,21
Gyermekvédelmi működési kiadások összesen 550 825 644 255 641 271 99,54
Felhalmozási kiadások
Megnevezés 2016. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás
Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 1 903 6 567 5 654 86,10
Egyesített Bölcsődei Intézmény 2015.évi maradványából fedezett kiadás 659 659 100,00
Gyermekvédelmi intézmény összesen 1 903 7 226 6 313 87,37
Gyermekvédelmi ágazat kiadásai mindösszesen 552 728 651 481 647 584 186,90

13. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2017. (V. 3.) önkormányzati rendeletéhez

Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai

ezer forintban
Megnevezés 2016.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Vásárcsarnok 135 594 174 207 146 942 84,35
Polgármesteri Hivatal 1 699 983 1 776 471 1 532 372 86,26
Közterület - felügyelet 191 226 199 783 178 058 89,13
intézmények összesen 2 026 803 2 150 461 1 857 372 86,37
Technikai, bevétellel 100%-ig fedezett tételek
Áfa befizetés (saját bevételből) 250 000 250 000 150 177 60,07
Lakás és helyiségüzemeltetés (bevétellel) 600 000 600 000 722 343 120,39
Lakás és helységüzemeltetés veszteség pótlás 70 000 0
NYUDU - bérkompenzáció központosított előirányzatból 36 36 100,00
Központi költségvetés részére visszafizetési kötelezettség 2 350 2 350 100,00
Kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásának támogatása (központi ei.) 53 085 53 085 100,00
Helyi közösségi közlekedés támogatása (központi ei) 27 915 27 915 100,00
Parkolásgazdálkodási kiadás 366 370 366 370 366 370 100,00
összesen 1 286 370 1 299 756 1 322 276 101,73
Önkormányzat egyéb kiadásai
Folyószámlahitel kamata, bankköltségek 48 000 51 249 51 249 100,00
Egyéb kiadások 11 636 6 661 6 109 91,71
Intézményi vagyonbiztosítások 9 000 7 365 7 094 96,32
Könyvvizsgálói költség 4 000 4 210 3 275 690
Külföldi kapcsolatok, kiküldetés 5 000 5 082 4 995 98,29
Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások 10 000 11 386 11 322 99,44
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 13 040 13 977 13 977 100,00
Nemzetiségi önkormányzatok működéséhez tartalék 1 000 446 446 100,00
Horvát Nemzetiségi nap támogatás 500 500 500 100,00
Egyéb önkormányzati kitüntetések 4 335 3 315 3 120 94,12
Egyéb tagdíjak 4 407 4 407 3 972 90,13
Rendőrség támogatása 10 000 10 000 9 835 98,35
Polgármesteri keret 4 000 10 002 9 006 90,04
Választott képviselők és bizottsági tagok juttatásai 165 174 165 149 99,98
Polgárőr szervezetek támogatása 2 200 2 200 2 200 100,00
ÉNYKK Zrt. - helyi tömegközlekedés támogatása 285 000 285 000 285 000 100,00
Határon túli magyar egyesületek támogatása 1 600 600 600 100,00
SZMJV Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Cselekvési programjának a fedezete,
melynek része a pályázati önrész
2 300 500 500 100,00
Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. Támogatása 10 000 10 000 10 000 100,00
MJVSZ - Kárpátaljai Magyarok támogatása 5 000 5 000 100,00
ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium 20 000 20 000 20 000 100,00
Savaria Városfejlesztési Kft. Támogatása 16 776 16 776 16 776 100,00
Szent Márton Kártya kedvezmény megtérítés 2 996 0,00
Apáczai Csere János Alapítvány támogatása 2 000 2 000 0,00
Gazdaságfejlesztés 125 000 218 644 134 270 61,41
Kariatida tanulmányi támogatás rendszerének működtetése - „Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítvány 2 750 2 200 80,00
Önkormányzat egyéb kiadásai (Városüzemeltetési kiadások)
Erdőgazdálkodási költség 1 905 3 889 1 592 40,94
Közbeszerzési kiadások 16 924 18 196 16 664 91,58
Vagyongazdálkodási kiadások - szakértők igénybevétele, ügyvédi munkadíj, egyéb kiadások 10 000 37 915 37 899 99,96
Szemünk fénye program - bérleti díj 12 hónapra 69 117 69 117 69 117 100,00
Önk.int.-ek fűtéskorszerűsítés - bérleti díj 12 hónapra 39 510 39 510 39 510 100,00
Városfejlesztési Kft. - Tagi kölcsön nyújtása 20 000 20 000 100,00
SZOMHULL Nonprofit Kft. - pótbefizetés 7 527 7 527 100,00
SZOMHULL Nonprofit Kft. Tagi kölcsön 200 000 200 000 100,00
Tervezések hatósági díja lejáró engedélyekhez 5 000 2 000 251 12,55
Vasivíz Zrt. - Uszoda fenntartás 90 000 90 000 100,00
Vasivíz Zrt. - Szent Márton kártyával kapcsolatos kedvezmény megtérítése 8 959 0,00
Önkormányzat egyéb kiadásai (informatikai kiadások)
Állami és önkormányzati adatbázisok használati, továbbvezetési, karbantartási és szolgáltatási díja 4 500 6 845 6 845 100
TIOP pályázat keretében beszerzésre került eszközök karbantartása 5 000 4 006 0,00
Internet alapú városi hálózat 30 000 31 889 29 476 92,43
Önkormányzati támogatások rendszere 1 306 0,00
Szombathelypont.hu portál és mobilapplikáció karbantartás 4 000 5 000 4 969 99,38
Office 365 rendszer működtetése 3 000 4 269 1 158 27,13
Térfigyelő Kamerarendszer üzemeltetése 3 000 5 331 4 638 87,00
Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli hálózat üzemeltetés 5 800 3 278 3 278 100,00
Új tervezett térfigyelő kamerarendszer adatátviteli hálózat üzemeltetés 2 000 0
Közterület-felügyelet átjátszó bérleti díj 600 600 600 100,00
Integrált pénzügyi rendszer üzemeltetés az intézményekben 7 000 7 000 5 143 73,47
Intézmények vírusvédelmi rendszerének licence díja 1 000 1 000 0,00
Szombathelypont facebook reklám, angol fordítás 750 750 9 1,20
Önkormányzat egyéb kiadásai (Hatósági kiadások)
Vásárok, rendezvények, karácsonyi díszkivilágítás 19 028 19 524 9 992 51,18
Önkormányzat egyéb kiadásai (Főépítészi kiadások)
Főépítészi iroda (tervtanács, rendezési terv) 17 400 20 988 8 365 39,86
összesen 835 328 1 469 139 1 323 628 90,10
Működési célú nagyprojektek, projektek
Volt városi strand területén kialakítandó projekt tervezés 3 978 3 978 100,00
URBACT III program Disarmed citis projekt (önerő+támogatás) I. ütem 2 744 2 264 82,51
URBACT III program Disarmed citis projekt (önerő+támogatás) II. ütem 13 769 2 041 14,82
TOP-6.8.2-15 Gazdaság- és fogl.fejl.partnerség a szhelyi járás területén 63 269 4 445 7,03
TOP-6.1.1-15-00002 Szombathely, Sárdi-ér úti terület alapinfrastruktúrájának kiépítése 2 720 0,00
TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen 5 040 165 3,27
TOP-6.5.2-1-15 Megújuló Szombathely - tiszta energia saját erőből 4 400 0,00
összesen 0 95 920 12 893 13,44
Önkormányzati, egyéb más ágazathoz nem sorolható kiadásai összesen 2 121 698 2 864 815 2 658 797 92,81
Egyéb más ágazathoz nem sorolható feladatok és intézmények működési kiadásai összesen 4 148 501 5 015 276 4 516 169 90,05
Felhalmozási kiadások ezer forintban
Megnevezés 2016. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Vásárcsarnok 7 300 9 300 7 096 76,30
Polgármesteri Hivatal 64 800 112 348 75 790 67,46
Közterület - felügyelet 1 000 4 708 4 179 88,76
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmény kiadásai összesen 73 100 126 356 87 065 68,90
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai mindösszesen 4 221 601 5 141 632 4 603 234 89,53

14. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2017. (V. 3.) önkormányzati rendeletéhez

Sport ágazat kiadásai

ezer forintban
Megnevezés 2016.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
FALCO KC Kft. támogatás 105 000 81 806 81 806 100,00
FALCO KC Kft. pótbefizetés 43 194 43 194 100,00
Gyermek és ifjúsági sport támogatása 25 000 16 558 16 558 100,00
Nemzetközi diákjátékok 5 000 5 000 5 000 100,00
Nagyrendezvények 51 000 51 680 48 850 94,52
Iseum Rallye 5 000 5 000 100,00
Önkormányzati sport kitüntetés 600 1 514 1 133 74,83
SZAK támogatás 5 000 5 000 5 000 100,00
Sportszervezetek támogatása 20 000 27 171 25 615 94,27
HVSE támogatása 40 000 50 000 50 000 100,00
Viktória FC támogatása 4 000 4 000 4 000 100,00
Vívók támogatása 5 000 5 000 5 000 100,00
Szombathelyi Kézilabda klub és Akadémia támogatása 10 000 10 000 100,00
Európai Mobilitási hét 1 355 1 355 100,00
Közösségi és szabadidős sportrendezvények támogatása 3 000 3 375 2 900 85,93
Szombathelyi Szabadidősport Szövetség támogatása 12 000 12 000 12 000 100,00
Sugár úti Sportcentrum üzemeltetéséhez kapacitás lekötés 55 000 56 054 55 000 98,12
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Támogatása 126 000 140 936 140 936 100,00
Kiemelkedő sporteredmények jutalmazása - Sportkarácsony 2 500 2 500 2 500 100,00
Dobó Se támogatása 9 000 9 000 9 000 100,00
Városi Rekreációs Programok (SEK Sportegyesület) 3 000 3 000 3 000 100,00
Olimpiai reménységeket nevelő egyesületek támogatása 6 000 3 745 3 000 80,11
Sport ágazati TARTALÉK 50 000 0
Sportkoncepció 8 000 0,00
Sportlétesítmény üzemeltetés 25 000 20 000 18 323 91,62
Sportágazat kiadásai összesen 552 100 565 888 549 170 97,05

15. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2017. (V. 3.) önkormányzati rendeletéhez

Kommunális városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások

ezer forintban
Megnevezés 2016.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
1. Város és községgazd. szolg.
Egyéb feladatok 47 000 72 311 50 201 69,42
Közvilágítás 275 000 289 895 263 928 91,04
Összesen: 322 000 362 206 314 129 86,73
Csapadékvízelv. és fürdőüzemeltetés
Csapadékvízelvezetés 7 456 1 247 16,72
Települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység, és hóeltakarítás 290 000 344 034 304 451 88,49
Csaba Úti felüljáró fenntartása, karbantartása 3 000 10 570 2 063 19,52
Városi rendezvények köztisztasági tevékenysége 5 000 5 000
Szomhull illegális hulladéklerakás 14 000 16 739 11 929 71,26
Parkfenntartás 299 160 333 351 296 362 88,90
Légszennyezettségi mérőállomások villamos energia ellátása 4 580 6 113 1 164 19,04
Temetkezés és ezzel kapcsolatos szolg. 62 522 67 399 58 522 86,83
Vízhasználati díj 1 824 1 824 1 824 100,00
Folyékony hulladékgyűjtés 1 310 1 310 872 66,56
Szolgalmi joggal terhelt épületrész karbantartása 2 700 6 812 2 252 33,06
Önk.tulajdonú területek kaszálása 1 700 2 343 1 894 80,84
Szökőkutak előre nem látható hibaelhárítása 3 000 3 947 464 11,76
Összesen 688 796 806 898 683 044 84,65
Kommunális és Városüzemeltetési kiadások összesen: 1 010 796 1 169 104 997 173 85,29
Környezetvédelmi kiadások 3 000 3 819 800 20,95
Környezetállapot értékelés (talaj, víz, levegő) 2 000 2 000
FALCO imisszió folyamatos mérése 30 000
Zajvizsgálatok 2 000 83 4,15
Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások összesen 1 015 796 1 206 923 998 056 82,69

16. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2017. (V. 3.) önkormányzati rendeletéhez

Út-híd fenntartási, felújítási kiadások

ezer forintban
Megnevezés 2016.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Burkolati jelek festése 36 000 36 889 34 164 92,61
Foltos bevonat 5 000 5 000 5 000 100,00
Helyreállítások (teljes pályaszerkezet csere) 6 000 7 721 5 059 65,52
Hézagkiöntés 3 000 6 000 5 999 99,98
Kátyúzás 60 000 67 557 67 557 100,00
Kerékpárútfenntartás 10 000 13 731 12 977 94,51
Padkarendezés 4 000 5 779 5 779 100,00
Szegélyek javítása (akadálymentesítés, szintbehelyezés) 2 000 4 455 2 803 62,92
Külterületi utak fenntartása 100 1 124 1 124 100,00
Teljes pályaszerkezet helyreállítás 1 268 0 0,00
Kátyúkár - önerő biztosítás 500 2 989 274 9,17
Tűzoltási felvonulási területek kialakítása 1 200 1 200 100,00
Hidak, műtárgyak üzemeltetése (lemosása) 300 731 0 0,00
Hídfenntartás 5 000 10 330 1 999 19,35
Éves hídvizsgálat 2 000 5 290 0 0,00
Járdafenntartás 30 000 40 851 40 851 100,00
Jelzőlámpák 15 500 24 630 13 711 55,67
Jelzőtáblák (forgalmi rend változás) 18 000 18 000 15 556 86,42
Közösségi közlekedés (buszmegállók kialakítása, leszálló szigetek helyreállítása, kialakítása) 2 000 2 100 1 745 83,10
Közvilágítás 6 000 12 417 10 470 84,32
Nyílt árok tisztítás, árokrendezés
(árvízvédelmi művek, berendezések karbantartása)
7 000 8 379 5 163 61,62
Zárt csapadék csatorna fenntartása 10 000 19 753 14 241 72,10
Vízelnyelők 5 000 9 648 1 580 16,38
Zanati városrészen lévő utcák kátyúzása 6 722 6 722 100,00
Forgalmi rend felülvizsgálata 2 000 743 670 90,17
Mindösszesen: 229 400 313 307 254 644 81,28

17. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2017. (V. 3.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzati felhalmozási célú bevételek

ezer forintban
Megnevezés 2016. évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 3 208 629 3 208 629 100,00
Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások megvalósításának támogatása 2 500 000 2 500 000 100,00
Szt. Márton Terv II. ütem - Modern Városok Program 500 000 500 000 100,00
Fedett uszoda további fejl. és bővítése - Modern Városok Program 188 976 188 976 100,00
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 153 153 100,00
Járászszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása 4 000 4 000 100,00
Muzeális intézmények szakmai támogatása 15 500 15 500 100,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 10 667 535 6 327 864 59,32
Szombathely, Kőszeg u. 44.műemlék épület felújításának támogatása 3 500 0,00
TOP-6.3.3-15 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése 800 000 384 500 48,06
TOP-6.2.1-15-00003 Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen 146 054 138 813 95,04
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres Sándor és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen 163 199 156 328 95,79
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen 254 747 242 452 95,17
TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása 700 000 335 673 47,95
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése 1 015 000 482 125 47,50
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdaságfejlesztési célú megújítása 915 000 434 625 47,50
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen 69 819 69 819 100,00
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése 1 155 000 548 625 47,50
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése 750 000 375 000 50,00
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása 1 601 000 760 475 47,50
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen 564 000 269 304 47,75
TOP-6.5.1-15-00001 Városháza épületének felújítása 630 510 300 600 47,68
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés 294 058 279 580 95,08
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése 456 000 456 000 100,00
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása 296 128 282 475 95,39
TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése 182 993 174 674 95,45
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítés 294 312 280 850 95,43
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem 376 215 355 946 94,61
FELHALMZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN 0 13 876 164 9 536 493 68,73
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Vagyongazdálkodásból származó bevétel 300 000 195 480 195 480 100,00
Nyugdíjasok háza befizetés 14 000 14 000 100,00
Joskar-Ola lakótelep csapadékvíz elvezetési rendszer - hozzájárulás 3 470 3 470 100,00
Nyugat-Pannon Zrt. Tőkeleszállítás bevétele 61 409 61 409 100,00
Haladás Futball Kft. - játékos eladásból származó bevétel 50 000 0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 350 000 274 359 274 359 100,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Munkáltatói kölcsön visszatérülése 10 000 14 291 15 759 110,27
Lakáskölcsöntörlesztés 27 000 23 910 23 910 100,00
Szombathelyi Csatornamű Társaság visszafizetése 801 801
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Domus Üzletközpont (városi térfigyelő kamerarendszer továbbfejlesztéséhez) 3 000 3 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 37 000 42 002 43 470 103,50
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI
Óvodák
Köznevelési GAMESZ 50 50
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ
Mesebolt Bábszínház
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar 1 055
Savaria Múzeum 40 39
Berzsenyi Dániel könyvtár 12
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 14 14
Egészségügyi és Kulturális intézmények GESZ 1 270 4 630 4 630 100,00
Egyesített Bölcsődei Intézmény
Vásárcsarnok
összesen 1 270 4 734 5 800
Közterület felügyelet
Polgármesteri Hivatal 5 342 5 342 100,00
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN 1 270 10 076 11 142 110,58
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 388 270 14 202 601 9 865 464 69,46

18. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2017. (V. 3.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzati felhalmozási kiadások

ezer forintban
Megnevezés 2016.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
1. Pénzeszközátadás
Nyugat dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási projekt - hozzájárulás 47 720 143 161 95 441 66,67
Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör Zarkaházi kastély fűtés felújítására 331 331 100,00
Egyházak támogatása 20 000 22 500 22 500 100,00
Szent Kvirin Szalézi Plébánia támogatása 2 000 2 000 100,00
Nemzeti ovi foci - ovi sport program pályázati önrész 21 353 19 950 93,43
KLIK Micimackó óvoda párátlanító berendezéshez támogatás 1 500 1 500 1 500 100,00
Markusovszky kórház támogatása 50 000 50 000 50 000 100,00
Vas Megyei Markusovszky Kórház Csecsemő- Gyermekosztály támogatása 1 000 1 000 100,00
ELENA projekt előkészítési feladatai (Kaposvár MJV Önk.) 8 000 8 000 100,00
„Guruló Forintok” alkotás felújítása 682 0,00
Pénzeszközátadás összesen: 119 220 250 527 200 722 80,12
2. Költségvetési szervek beruházásai és felújításai
Városi intézmény felújítási alap 100 000 468 0,00
Szociális Szolgáltató Központ, Váci M. u. 1-3 III. sz. Idősek Klubja akadálymentesítése önerő+támogatás 274 274 100,00
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai összesen: 100 000 742 274
3. Lakásalap
Panel program - 2009.évi 1 779 1 942 1 779 91,61
Önkormányzati bérlakások felújítása 40 000 71 766 24 603 34,28
Lakásalap összesen: 41 779 73 708 26 382 35,79
4. Városfejlesztési célok (helyi építészeti értékek védelme) 3 560 1 000 28,09
5. Vagyongazdálkodás
vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás) 45 000 14 877 12 736 85,61
Önkormányzati cégek törzstőke rendezése 5 000 30 000 30 000 100,00
0632/11, 0632/13, 0632/31 hrsz. ingatlanok vételárának kifizetése (Csónakázó tó) 5 003 0,00
Prenor Kft. telephely felújítása 14 499 27 138 25 273 93,13
EPCOS ingatlan vásárlás 483 333 483 333 483 333 100,00
Vagyongazdálkodás összesen 547 832 560 351 551 342 98,39
6. Beruházások
Közművesítés
ISPA szennyvízrendszer fejlesztése (ISPA, állami tám., önerő, ÁFA, egyéb kiadások) 1 842 0 0,00
Stromfeldtől északra eső ter. csapvíz elvezetés 49 0 0,00
Csapadékvízelvezetés fejlesztése 3 920 0 0,00
Vízközmű-használati díj terhére végzett beruházás - fordított áfa kiadás 5 607 0 0,00
Vízközmű- és szennyvízközmű használati díj terhére végzett beruházás 334 915 214 602 64,08
Erdei Iskola északi lakóterület közműfejlesztés 21 500 0 0,00
Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás
út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program 240 000 234 129 2 747 1,17
Béri Balog Ádám u. járdafelújítás 8 257 8 257 100,00
Markusovszky u. híd felújítása 60 000 60 000 0 0,00
Körmendi u. - Szent Gellért u. - Diófa u. - Újvilág u. - Pásztor u. kerékpárút szakasz kiváltása - kiviteli tervek 1 500 1 500 1 163 77,53
Helyi esélyegyenlőségi program intézkedési tervének végrehajtása 6 000 0
Buszmegálló kialakítása 10 000 10 321 6 482 62,80
Gyalogátkelőhelyek kialakítása 25 630 0 0,00
Tömbbelső felújítás 1 153 404 35,04
Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése - helyi esélyegyenlőségi program keretében 4 000 0,00
Csónakázó tó szigetén mozgáskorlátozott közlekedés kialakítása 13 574 0,00
Egyéb beruházások
Városfejlesztési alap 135 000 185 373 88 759 47,88
Kültéri kosárlabdapálya fejlesztése - Falco KC támogatása 4 826 0 0,00
Világháborús emlékművek, szobrok helyreállítása 117 117 100,00
I. világháborús emlékmű + Pápa látogatás évfordulójára köztéri alkotások elhelyezése 30 000 33 508 18 185 54,27
Városmakett 30 000 30 000 18 237 60,79
Csónakázó-tó utcabútorzat beszerzése 8 000 8 000 7 839 97,99
SZTK épület közműveinek leszakaszolása 9 412 825 8,77
Herényi temető bővítés 4 000 300 7,50
Egyéb fejlesztések
évközi tervezések, útfelújítás tervezések 8 645 995 11,51
Vak Bottyán u. Gyöngyös patak híd felújítás engedély, korsz.vizsg., tervezői ktg. 1 073 0 0,00
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ felújítása, átalakítása tervezési költségeinek előirányzata 4 015 4 014 99,98
Informatikai fejlesztések
Városi térfigyelő kamera rendszer továbbfejlesztése 26 770 42 354 7 297 17,23
Oktatási intézmények informatikai labor kialakítás 18 000 0
Oktatási intézmények tantermi bútorok beszerzése 36 000 0
Általános Iskolák és Gimnáziumok informatikai eszközfejlesztés 12 000 0
Óvodák oktatási informatikai eszközfejlesztése 5 800 0
Nem oktatási intézmények eszközfejlesztése 16 000 2 825 0 0,00
szombathely.hu portál fejlesztés 2 500 3 619 1 970 54,43
szentmarton.hu portál fejlesztés 2 500 381 381 100,00
Szent Márton kártya rendszer kialakítása 418 39 9,33
Nagyprojektek, projektek
Szombathely leendő ipari, gazdasági területek kialakítása 29 762 28 537 95,88
„Zöld városrész” projekt - akcióterületi terv 8 000 3 162 39,53
Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások 2 598 337 354 990 13,66
SZMJV Településfejlesztési koncepciójának és programjának elkészítése 6 884 0,00
TIOP-1.2.1/A-12/1 számú „Agóra-multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása pályázati kiadások 4 160 2 606 62,64
Fedett uszoda további fejlesztésére és bővítése - Modern Városok Program 188 976 0,00
Szent Márton Terv II. ütem - Modern Városok Program 500 000 0,00
2014-2020 évekre szóló projektek előkészítése 75 529 26 616 35,24
EPCOS telephely városfejlesztési akcióterv 6 632 300 4,52
Szombathelyi Kőszegi u. 44.sz. alatti épület felújítása pályázat (önrész+támogatás) 14 300 3 514 24,57
Városi strandterület hasznosítás engedélyes és kiviteli tervek 30 000 31 905 3 0,01
TOP projektek auditálási kiadásai 27 000 0,00
TOP-6.1.3-15- Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása 1 312 225 0,00
TOP-6.1.3-15- Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása - fordított ÁFA 288 775 0,00
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi Északi Iparterület fejlesztése 444 600 0,00
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdfejl.célú megújítása 724 668 0,00
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdfejl.célú megújítása fordított áfa kiadás 167 457 0,00
TOP-6.2.1-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen 564 000 9 822 1,74
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen 134 748 3 748 2,78
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres S. és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen fordított áfa kiadás 28 000 0,00
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen 254 747 6 006 2,36
TOP-6.2.1-15-00003 Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen 145 514 3 712 2,55
TOP-6.3.3-15 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése 651 470 1 991 0,31
TOP-6.3.3-15 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése fordított áfa kiadás 144 780 0,00
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése 989 625 0 0,00
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése 919 535 0 0,00
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése fordított áfa 206 590 0,00
TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása 576 025 13 068 2,27
TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása fordított áfa 124 004 0,00
TOP-6.6.2-15 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Szombathelyen 69 819 215 0,31
TOP-6.5.1-00001 Városháza épületének felújítása 630 510 0,00
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés 294 058 0,00
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása 296 128 0,00
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítése 294 312 0,00
TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése 182 993 0,00
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése 768 937 0,00
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése - fordított áfa 183 158 0,00
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem 376 215 0,00
Beruházások összesen