Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) Szombathely Megyei Jogú Város sajátos településképének társadalmi részvétellel és konszenzussal történő védelme és alakítása érdekében meghatározza:

a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét (a továbbiakban: helyi védelem), a védetté nyilvánítás valamint a védelem megszüntetésének szabályait,

b) a településképi szempontból meghatározó területeket, településképi követelményeket,

c) a reklámok, reklámhordozók elhelyezésére, alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményeket,

d) a településkép-érvényesítési eszközöket,

a településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával.

(2) A helyi védelem alapelvei:

a) a város településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása,

b) a helyi védelem alatt álló építészeti örökség, mint a nemzeti közös kulturális kincs közérdeken alapuló fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása,

c) tilos a helyi védelem alatt álló építészeti örökség elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, megsemmisítése.

(3) A településképi szempontból meghatározó területek megállapításának alapelvei:

a) a város karakterét meghatározó település-szerkezeti vonalak (utca-vonalvezetések és térformák) megőrzése,

b) a település karakterét meghatározó utcaképek, térfalak hangulatának megőrzése.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. cég- és címtábla: vállalkozás vagy intézmény tulajdonában vagy használatában álló építmény homlokzatán, tetőzetén elhelyezett, a vállalkozás, illetve a rendeltetés azonosítására (különösen nevének, címének, elérhetőségének, tevékenységi körének, nyitva tartásának közlésére) szolgáló tábla vagy más eszköz,

2. cégfelirat: vállalkozás vagy intézmény tulajdonában vagy használatában álló építmény homlokzatán, tetőzetén elhelyezett, a vállalkozás, illetve a rendeltetés azonosítására szolgáló önálló betűkből kialakított felirat,

3. CityBoard formátumú eszköz: olyan 2,5 métertől 3,5 méter magasságú két lábon álló berendezés, amelynek mérete 7-9 m2, látható, papír- (vagy fólia) alapú, nem ragasztott, hátulról megvilágított reklámközzétételre alkalmas, hátsó fényforrás által megvilágított felülettel, vagy ilyen méretű digitális kijelzővel rendelkezik,

4. CityLight formátumú eszköz: olyan függőleges elhelyezésű berendezés, amelynek mérete legfeljebb 118 cm x 175 cm és legfeljebb 2 m2 látható, papíralapú reklámközzétételre alkalmas felülettel vagy 182,88 - 228,6 cm (72”-90”) képátlójú, 16:9 arányú, álló helyzetű digitális kijelzővel rendelkezik,

5. főépület: az ingatlan elsődleges rendeltetését (pl. lakó-, üdülő-, szállás-, iroda-, kereskedelem-, vendéglátás-, szolgáltatás-, oktatás-, egészségügy-, kulturális-, üzemi-) magába foglaló épület,

6. helyi érték: minden olyan építészeti, történeti, régészeti, képzőművészeti, iparművészeti, néprajzi szempontból jelentős együttes, egyedi emlék, annak tartozékai és részei, (különösen építmény, épületrész, épület, épületegyüttes, utca vonalvezetése, településrész, kilátás, település sziluett), táji környezet, valamint az ezeket körülvevő építészeti környezet, ami nem minősül műemléknek,

7. információs célú berendezés: az önkormányzati hirdetőtábla, az önkormányzati faliújság, az információs vitrin, az útbaigazító hirdetmény, a közérdekű molinó,

8. közérdekű molinó: olyan, elsődlegesen a település életének valamely jelentős eseményéről való közérdekű tájékoztatást tartalmazó, nem merev anyagból készült hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más felületre, illetve két felület között van kifeszítve olyan módon, hogy az nem képezi valamely építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét,

9. más célú berendezés: a CityBoard formátumú eszköz, a CityLight formátumú eszköz, a reklámzászló, az ülő és parki pad, a kerékpárállvány, a hulladékgyűjtő, a telefonfülke, a reklámfelületet is tartalmazó, közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés, korlát, favédő rács és közterületi illemhely, továbbá a közmű-felépítmény talajszint feletti műtárgya (villamos-, gáz-, víz-, telekommunikációs berendezés, kábelszekrény, lemezállomás, csatlakozó elosztó szerelvény, szekrény, egyéb épített házas felépítmény),

10. megállító tábla: kizárólag nyitvatartási idő alatt az üzletek bejárata mellett, közvetlenül a homlokzat előtti közterületre kihelyezett mobil információs célú berendezés, amelynek egy-egy információs felülete nem haladhatja meg az 1 m2-t, és amelyből üzletenként egy helyezhető el,

11. melléképítmény: az ingatlan elsődleges rendeltetéséhez kapcsolódó, egyéb funkciót befogadó épület (pl.: gépjármű-tároló, egyéb tároló, raktár, műhely, állattartás céljára szolgáló építmény),

12. mobil plakáttartó berendezés: plakát, hirdetmény kihelyezésére alkalmas, lábon álló reklámhordozó, amely a talajhoz, a talajszint alatt nincs fixen rögzítve,

13. önkormányzati faliújság: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen az önkormányzat testületei, szervei, tisztségviselői tevékenységéről a lakosságot tájékoztató berendezés, mely az önkormányzat működését szolgáló épületek homlokzatán kerül elhelyezésre és mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat,

14. önkormányzati hirdetőtábla: az önkormányzat által a lakosság tájékoztatása céljából létesített és fenntartott, elsődlegesen a település élete szempontjából jelentős információk, közlemények, tájékoztatások, így különösen a település életének jelentős eseményeivel kapcsolatos információk közzétételére szolgáló, közterületen elhelyezett tábla, mely a közérdekű tájékoztatási célt meghaladóan reklámok közzétételére is szolgálhat,

15. reklámzászló: épületen, építményen vagy talajszinten tartóoszlopban reklám céljából elhelyezett zászló, ideértve a tokjából rolószerűen kihúzható reklámhordozót (roll up) is,

16. útbaigazító hirdetmény: közérdekű információt nyújtó olyan közterületi jelzés, amelynek funkciója idegenforgalmi eligazítás, közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás, vagy egyéb közérdekű tájékoztatás.

(2) E rendelet alkalmazásában reklám, reklámhordozó a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.) szerinti fogalom.

(3) E rendelet alkalmazásában cégér a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 2. § 1b. pontjában meghatározott fogalom.

(4) E rendelet alkalmazásában építési reklámháló, kioszk, közművelődési célú hirdetőoszlop, reklámhordozót tartó berendezés, utasváró, utcabútor a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rr.) szerinti fogalom.

II. FEJEZET

A HELYI VÉDELEM

1. A helyi védelem feladata, általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek

3. § A helyi védelem feladata a helyi értékek megőrzése, fenntartása és fokozott védelme Szombathely Megyei Jogú Város közössége számára. A helyi védelemmel kapcsolatos önkormányzati feladatok:

a) a város építészeti értékvizsgálatának elkészíttetése,

b) a helyi védett értékek körének megállapítása,

c) a védetté nyilvánítás, valamint - indokolt esetben - a védelem megszüntetése,

d) a helyi védelem alatt álló értékek nyilvántartásának vezetése,

e) a helyi védelemmel kapcsolatos tudnivalók ismertetése a lakossággal,

f) a helyi védelem alatt álló értékek megőrzése, megőriztetése, károsodásuk megelőzése, valamint a károsodás csökkentésének vagy megszüntetésének elősegítése.

4. § (1) A helyi védelem alá helyezést vagy megszüntetést bármely természetes vagy jogi személy írásban kezdeményezheti a polgármesternél, a védelem alá helyezés vagy a védelem megszüntetés tárgyának egyértelmű megjelölésével. Az eljárás hivatalból is megindítható. A kérelemben fel kell tüntetni, illetve ahhoz csatolni szükséges:

a) az eljárással érintett érték megnevezését, pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),

b) a védelem fajtáját és a védetté nyilvánítás, vagy megszüntetése indokolását,

c) az érték bemutatását, vonatkozó fotóanyagot.

(2) A helyi védelem alá helyezési vagy megszüntetési kérelmet vagy hivatalból indított eljárás esetén a szándékot a döntést megelőzően 15 nap időtartamra az Önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni, valamint a kérelemről vagy a szándékról az érték tulajdonosát haladéktalanul írásban tájékoztatni kell.

(3) A helyi védelem alá helyezésről és megszüntetésről a Közgyűlés rendeletben dönt.

(4) A helyi védettség elrendeléséről vagy megszüntetéséről szóló közgyűlési döntésről a döntést követő 30 napon belül írásban kell tájékoztatni az érték tulajdonosát és a kérelmezőt.

(5) A helyi védettséget haladéktalanul meg kell szüntetni, amennyiben a védett érték országos műemléki védettségben részesül. Egyéb esetekben csak a védett érték megsemmisülése, reális költségen helyre nem állítható károsodása esetén, életveszélyes állapot fennállása vagy a védett érték megszüntetéséhez fűződő jelentős közérdekre tekintettel törölhető a védelem.

(6) A helyi védettség alatt álló értékekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás tartalmazza:

a) a védett érték megnevezését,

b) a védettséget elrendelő közgyűlési döntés számát,

c) a védett érték helyét (cím: utca, házszám, helyrajzi szám),

d) a védendő érték meghatározását (leírás),

e) a védendő érték helyreállítására irányuló szakmai javaslatot (szükség szerint),

f) a védett érték fotóját.

2. A helyi területi védelem meghatározása

5. § Szombathely Megyei Jogú Város helyileg védett területeit az 1. melléklet tartalmazza.

3. A helyi egyedi védelem meghatározása

6. § (1) A helyi egyedi védelem a város jellegzetes, értékes és hagyományt őrző építészeti arculatát, településkarakterét meghatározó épületekre, épületrészekre, épületszerkezetekre, homlokzatokra, köztéri és képzőművészeti alkotásokra, emlékművekre, emléktáblákra, helytörténeti szempontból jelentős egyéb létesítményekre terjed ki.

(2) Szombathely Megyei Jogú Város helyi egyedi védelem alatt álló épületei, építményei jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.

4. A helyi egyedi védelemhez kapcsolódó tulajdonosi kötelezettségek

7. § (1) A 2. mellékletben szereplő, helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökséget a tulajdonos köteles jókarbantartani, állapotát megóvni. A használat nem veszélyeztetheti az adott építészei örökség fennmaradását.

(2) A helyi védelem alatt álló elemet nem veszélyeztetheti, településképi vagy műszaki szempontból károsan nem befolyásolhatja az adott építészeti örökségen vagy közvetlen környezetében végzett építési tevékenység, területhasználat.

(3) A helyi védelem alatt álló érték korszerűsítésével, átalakításával, bővítésével, részleges bontásával kapcsolatos általános szabályok:

a) a helyi védelem alatt álló értékek jókarbantartása, használata és fenntartása során biztosítani kell a védelem alapjául szolgáló értékek megőrzését,

b) amennyiben az eredeti állapot szerinti kialakítások azonosíthatók, azokkal azonos megoldásokat kell alkalmazni,

c) amennyiben az eredeti állapot szerinti kialakítások csak jellegükben ismertek, azokhoz illeszkedő megoldásokat kell alkalmazni.

5. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása

8. § A településképi szempontból meghatározó területek lehatárolását a 3. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

6. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények

9. § (1) Új építés esetén az egy ingatlanra tervezett építmények tömegei és homlokzatai, a telket határoló kerítések nem lehetnek formai szempontból egymással ellentétes kialakításúak. Az átalakítások tervezésénél törekedni kell a már meglévő ellentmondások feloldására.

(2) Beépítésre szánt területen - az iparterület és a kereskedelmi, szolgáltató területek kivételével - új építés és épület-felújítás esetén tetőszerkezet héjalására és homlokzati falfelület burkolására hullámpala, fém hullám- és trapézlemez, továbbá műanyag hullámlemez nem alkalmazható.

(3) Tetőtérben kizárólag egy építményszint hozható létre.

(4) Manzárdtető nem létesíthető.

(5) A homlokzati architektúra kialakításánál kerülni kell a túlzottan összetett anyaghasználatot. Homlokzati felületen színváltás elsődlegesen csak síkváltással történhet, azonos felület eltérő színezése nem megengedett.

(6) Közterülettel határos telekhatáron tömör kerítés - a zártsorban tervezett térfal pótló kerítés kivételével - nem létesíthető.

7. Településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények

10. § (1) A történeti városközpontban és a sűrű beépítésű belvárosi területeken a magas építészeti és környezeti minőséget kell megvalósítani.

(2) Új, korszerű építészeti eszközökkel megfogalmazott épületet tömeg- és homlokzatképzésében, anyaghasználatában csak a környezethez illeszkedő módon lehet elhelyezni.

(3) Az illeszkedés elbírálása elsődlegesen az épület léptékére, a párkány- és gerincmagasságra, a nyílászárók és homlokzati felületek arányára tekintettel történik. Az utcaképi illeszkedésnél nem kizárólag a közvetlenül szomszédos épületeket, hanem a tágabb környezet meghatározó épületeit is figyelembe kell venni.

(4) Zártsorú beépítési mód esetében új beépítés során törekedni kell a szomszédos épületek tetőhajlásszögének megtartására, a meglévő tűzfalak takarására.

(5) Nyílászárókat egy épületszinten belül azonos szemöldökmagassággal kell kialakítani.

(6) Utcafronti homlokzaton alkalmazott párkányok, ablakkeretek, falsávok vakoltak, tégla vagy kőanyagúak lehetnek. Nyílászárók keretezése nem lehet részleges.

8. A helyi védelemben részesülő területekre és elemekre vonatkozó építészeti követelmények

11. § (1) Helyileg védett területen az utcaképi illeszkedést a szomszédos épületek, a csatlakozó közterületek szemben lévő térfalának épületei vonatkozásában kell biztosítani.

(2) Helyi egyedi védelem alatt álló épületek nem bonthatók el.

(3) Egyedileg védett érték átalakítás esetén a védelmet megalapozó épületrészek, épületszerkezetek nem, az utólagos hozzáépítések bonthatóak. Átalakítás esetén törekedni kell az eredeti állapotot megközelítő helyreállításra.

(4) Az átalakítást a védett érték fenntartása, érvényre juttatása szempontjainak szem előtt tartásával lehet végezni, olyan módon és mértékig, ami nem sérti az érték összességének és a történeti kor emlékének megtartását.

(5) A homlokzati felújításnál - a rendeltetési egységek számától függetlenül - az egész épületet egységesen kell kezelni.

(6) Helyi egyedi védelem alatt álló épületen a meglévő nyílászáró hőszigetelő üvegezésű fa szerkezetű nyílászáróra cserélhető.

(7) Kialakult állapot esetében a tetőfedés anyagát meg kell tartani, vagy az eredetivel azonos megjelenésűre cserélhető.

(8) Redőnytok csak nem látszó módon létesíthető.

(9) Tetőtér utólagos beépítése esetén síkban fekvő tetőablak vagy az alatta lévő építményszint nyílászáróival összehangolt tetőfelépítmény helyezhető el.

(10) A védett épületen a kor kívánta technológia berendezései építészeti eszközökkel takartan vagy közterületről nem látható módon, az épületek alárendelt homlokzatára telepíthetőek.

(11) A helyi védelemben részesülő területen:

a) vezeték nélküli szolgáltatás antennatartó szerkezetei újonnan nem helyezhetők el,

b) kizárólag földalatti vezetésű közművezetékek létesíthetők,

c) új közműberendezések, műtárgyak anyaghasználatának igazodnia kell a helyszín sajátosságaihoz, továbbá a védett érték zavartalan érvényesülésének biztosítása érdekében meg kell teremteni az igényes, minőségi anyaghasználat és a védett érték összhangját.

9. Egyes sajátos építmények, műtárgyak, hírközlési eszközök elhelyezése

12. § (1) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban a 3. mellékletben meghatározott ipari és kereskedelmi területek, külterületek alkalmasak.

(2) A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas területek a 3. mellékletben meghatározott történelmi városközpont, valamint a helyi védelem alatt álló területek.

(3) Épülettől független, önálló antennatartó szerkezet lakó-, vegyes, oktatási, egészségügyi területen, illetve attól 300 m távolságon belül nem helyezhető el.

(4) Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, kizárólag földalatti vezetésű közművezetékek létesíthető.

10. Reklámhordozókra vonatkozó közterület-használati díjak és településképi követelmények

13. § (1) Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén tiltott valamennyi e rendeletben, a Tktv.-ben, valamint a Tktv. felhatalmazása alapján kiadott Rr.-ben tiltott vagy nem a szabályozottnak megfelelő reklám, reklámhordozó elhelyezése.

(2) Reklámhordozók elhelyezése a hagyományosan kialakult településképet nem változtathatja meg hátrányosan.

(3) Reklámhordozó az épületek közterületről látható homlokzatán - építési reklámháló kivételével - nem helyezhető el.

(4) Ahol egyébként elhelyezhető, magántulajdonban álló ingatlanon elhelyezett reklámhordozó a telekhatárt nem keresztezheti és közvetlenül a telekhatáron nem helyezhető el.

(5) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, információs célú berendezés, utasváró, közművelődési célú hirdetőoszlop, a reklámfelületet is tartalmazó, közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés, építési reklámháló, mobil plakáttartó berendezés, megállító tábla, reklámzászló kivételével egy adott útszakasz menetirány szerinti azonos oldalán ötven méteren belül további reklámhordozó nem helyezhető el.

(6) Reklámhordozó megvilágítása céljából kizárólag 80 lumen/Watt mértéket meghaladó hatékonyságú, statikus meleg fehér fényforrások használhatók.

(7) Reklám analóg és digitális felületen, állandó és változó tartalommal közzétehető.

(8) A közérdekű molinó, az építési reklámháló és a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés kivételével molinó, ponyva vagy háló reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként nem alkalmazható.

11. Reklámozási tilalommal érintett területek

14. § (1) A 4. melléklet szerinti területen nem tehető közzé reklám, nem helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés, kivéve a területen állandó vagy rendezvényhez kapcsolódóan alkalmi jelleggel működő kereskedelmi és vendéglátó egységek működési körébe tartozó megállító tábla, reklámzászló, közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés.

(2) A 4. mellékletben meghatározott területen kizárólag funkcionális célokat szolgáló utcabútor helyezhető el, az (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével.

12. Az utcabútorokra vonatkozó szabályok

15. § Reklám kizárólag CityBoard formátumú eszközön, CityLight formátumú eszközön, utasvárón, kioszkon, közművelődési célú hirdetőoszlopon, közérdekű molinón, reklámzászlón és közterület fölé nyúló árnyékoló berendezésen helyezhető el.

13. Egyes utcabútorok elhelyezésére vonatkozó különös szabályok

16. § (1) Az 5. mellékletben meghatározott közművelődési intézmények számának ötszörösével megegyező számú közművelődési célú hirdetőoszlop létesíthető. Közművelődési célú hirdetőoszlop reklám közzétételére igénybe vehető felülete a 12 m2-t nem haladhatja meg.

(2) Információs célú berendezés az alábbi gazdasági reklámnak nem minősülő közérdekű információ közlésére létesíthető:

a) az önkormányzat működése körébe tartozó információk,

b) a település szempontjából jelentős eseményekkel kapcsolatos információk,

c) a településen elérhető szolgáltatásokkal, ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása,

d) idegenforgalmi és közlekedési információk,

e) a lakosság egészét vagy széles rétegeit érintő, elsősorban állami információk.

14. Reklámhordozóra, reklámhordozó berendezésekre vonatkozó követelmények

17. § Közterületen reklám, illetve plakát reklámhordozó, a megállító tábla, a mobil plakáttartó berendezés, a közérdekű molinó, a közterület fölé nyúló árnyékoló berendezés és a reklámzászló kivételével

a) horganyzott és szinterezett acélból, vagy szinterezett alumíniumból készült eszközökön,

b) plexi vagy biztonsági üveg mögött,

c) hátsó fényforrás által megvilágított eszközben,

d) állandó és változó tartalmat is megjelenítő eszközön

helyezhető el azzal, hogy egymástól számított 2 méteres távolságon belül - ide nem értve az egyetlen funkcionális célú utcabútoron történő több reklámhordozó valamint a választási plakát elhelyezését - sem horizontálisan, sem vertikálisan nem helyezhető el.

15. Közművelődési célú hirdetőoszlop

18. § (1) A közművelődési intézmény a polgármesterhez benyújtott, a településképi bejelentési eljárás lefolytatására irányuló írásbeli kérelmével kezdeményezheti közművelődési hirdetőoszlop létesítését.

(2) A közművelődési célú hirdetőoszlop létesítésének feltétele a létesítési költség használattal arányos részének megtérítése az önkormányzat részére.

(3) Az Önkormányzat a (2) bekezdés szerinti létesítési költség megfizetését követően intézkedik a közművelődési célú hirdetőoszlop létesítésről.

(4) A közművelődési intézmény köteles előre minden év március 31. napjáig az Önkormányzat részére a közművelődési célú hirdetőoszlop használattal arányos fenntartási költséget megfizetni.

(5) Amennyiben több közművelődési intézmény közösen kíván közművelődési hirdetőoszlopot használni, a létesítés és fenntartás költségeinek megosztására a közöttük létrejövő megállapodás az irányadó. A létesítés és fenntartás költségeinek megtérítéséért a közművelődési célú hirdetőoszlopot használó közművelődési intézmények egyetemlegesen felelnek.

16. Eltérés a reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályoktól

19. § (1) Mobil plakáttartó berendezés kizárólag a választási kampány időszakban kampányeszközként helyezhető ki közterületre.

(2) Nem helyezhető el mobil plakáttartó berendezés az alábbi területen:

a) Fő tér,

b) Savaria tér,

c) a)-b) pont szerinti terekre bevezető díszburkolatos járdaszakaszon,

d) Berzsenyi tér,

e) Szent Márton tér,

f) Mindszenty tér,

g) Szily János utca,

h) Szent Márton és Szent Erzsébet templomok 30 méteres körzetében,

i) a Szent Márton út - Hunyadi út közötti gyalogos aluljáróban,

j) fákon, parkokban.

(3) Kizárólag a Savaria Történelmi Karnevál (továbbiakban Karnevál) időtartama alatt valamint az azt megelőző 5 és az azt követő 3 napban a Karnevál területén a rendezvény szervezője által meghatározott rend szerint, a szervező előzetes írásbeli hozzájárulásával helyezhető ki reklám, reklámhordozó berendezés azzal, hogy az önkormányzat a Tktv. 11/B. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szervező számára biztosítja a teljes körű eltérés jogát.

(4) A Karnevál területe a Belváros, Hunyadi János utca - Gyöngyös utca - Légszeszgyár utca - Rákóczi utca - Zrínyi Ilona utca - Mátyás király utca - Kiskar utca - Ady tér - Petőfi Sándor utca - Király utca - Széll Kálmán utca - Gyöngyösparti sétány - Kisfaludy Sándor utca - Wesselényi utca által bezárt terület.

(5) Az Agora Szombathelyi Kulturális Központ Szombathely, Március 15. tér 5. szám alatti épületén legfeljebb évente mindösszesen 6 hét időtartamra közérdekű molinó elhelyezhető.

20. § Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén az alábbi gazdasági reklámnak minősülő, nem ingatlanon elhelyezett reklámhordozóhoz kötött reklámok engedélyezettek közterület-használati szerződés alapján:

a) hirdetőember: olyan személy, aki hirdetési céllal testére erősített hirdetményt, reklámcélú transzparenst hordoz,

b) hangos reklám: hangosító berendezés használatával történő reklám-célú közterület-használat,

c) tájékoztató osztás: ingyenes újság, könyv osztása (nem tartozik ide a szórólap, illetve a prospektus),

d) szórólap osztás: kis terjedelmű hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) nyomtatvány, irat kézből kézbe történő átadása,

e) promóciós termék osztása: új áru bevezetésekor, annak népszerűsítésére szolgáló tevékenység.

21. § (1) Egy épület azonos közterületre néző homlokzatán kizárólag egy építési reklámháló helyezhető el, amelynek feltétele, hogy a kérelmező írásbeli nyilatkozatában vállalja építési napló vezetését.

(2) A polgármester - településképi bejelentési eljárásban - az építési tevékenység építési naplóval igazolt megkezdésétől számított az építési tevékenység időtartamára, de legfeljebb 1 évre építési reklámháló kihelyezését engedélyezheti.

17. Eljárási szabályok

22. § (1) Reklámhordozó elhelyezését megelőzően Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet szerinti településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni.

(2) A reklám és reklámhordozó elhelyezése a településképi bejelentés alapján - a polgármester tudomásul vételét tartalmazó hatósági határozatának birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével - megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.

(3) Amennyiben a polgármester a településképi bejelentési eljárás során a reklámhordozó elhelyezését tudomásul veszi vagy a reklámhordozó elhelyezéséhez nem szükséges településképi bejelentési eljárás lefolytatása, úgy a reklámhordozó közterületen történő kihelyezéséhez a közútkezelő előzetes írásbeli hozzájárulását kell beszerezni.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti eljárások eredményeképpen megszerzett engedélyek birtokában a reklámhordozó közterületen történő elhelyezése esetén a közterület használatának szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerinti közterület használat iránti eljárást kell lefolytatni.

18. Reklámokkal kapcsolatos egyéb rendelkezések

23. § (1) A reklámhordozó folyamatos karbantartása az engedélyek jogosultjának kötelezettsége.

(2) Az engedély jogosultja köteles az ellenőrzés során a hatósági szerződést felmutatni.

19. Egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

24. § Új beépítés esetén elektromos - és hírközlési elosztó szekrényt kizárólag telken belül vagy közterületen felszín alatt lehet elhelyezni.

IV. FEJEZET

SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

20. Rendelkezés a szakmai konzultációról

25. § (1) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal főépítészi feladatokat ellátó belső szervezeti egysége útján, az ügyfél elektronikus úton benyújtott kérelmére, az előzetes tervezési szakaszban a Tr. 25. §-ában foglaltak szerinti szakmai konzultációt és ezen belüli szakmai tájékoztatást biztosít. A szakmai konzultáció kötelező a 3. melléklet szerinti történelmi városközpont területén tervezett új építésnél és homlokzatváltozással járó átalakítás esetén.

(2) A konzultációra vonatkozó kérelem beérkezését követő 2 munkanapon belül elektronikus úton időpontot kell egyeztetni a kérelmezővel.

(3) A felelős a konzultációt követő 5 munkanapon belül emlékeztetőt készít, amelyet elektronikus úton juttat el a kérelmező részére.

V. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

21. A véleményezési eljárással érintett építmények köre

26. § Új építmény építése, valamint meglévő építmény bővítése, illetve a településképet érintő átalakítása esetén településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni Szombathely város teljes közigazgatási területén az ingatlanokon tervezett, jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkákra vonatkozó építészeti, műszaki tervekkel kapcsolatban az alábbiak szerint:

a) a 9,00 m-es építménymagasságú, illetve az F+2 szintes vagy azoknál magasabb új építményekre, valamint az ilyen magasságot eredményező emeletráépítésekre, tetőtér-beépítésekre,

b) valamennyi 300 m2 bruttó szintterületet meghaladó új építményre,

c) méretkorlátozás nélkül valamennyi helyi egyedi védelem alatt álló építményre és helyi területi védelem alatt álló építmény közterületről látható homlokzatát érintő átalakításra, bővítésre, valamint

d) a köztéri műalkotások környezetalakítására vonatkozóan.

22. A véleményezési eljárás részletes szabályai

27. § (1) A településképi véleményezési eljárás az építtető, vagy az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosa, tervezője (továbbiakban együtt: kérelmező) kérelmére indul. A kérelmet Szombathely Megyei Jogú Város polgármesteréhez (a továbbiakban: Polgármester) a Tr.-ben meghatározott tartalomnak és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani.

(2) A Polgármester a településképi véleményét a 3. melléklet szerinti történelmi városközpont területén tervezett új építésnél az Építészeti - Műszaki Tervtanács (továbbiakban: Tervtanács) álláspontjára, egyéb esetekben a városi főépítész véleményére alapozza.

(3) Ha a Tervtanács szakmai álláspontját akadályoztatása vagy határozatképtelensége miatt határidőben nem tudja kialakítani, a Polgármester településképi véleményét a városi főépítész szakmai álláspontjára alapozza.

(4) A kérelem mellékletét képező, építészeti-műszaki dokumentációt a Tr.-ben szerinti formában, az elektronikus tárhelyre történő feltöltéssel kell benyújtani.

(5) A Tervtanács véleményére alapozott esetekben, az építészeti-műszaki dokumentációt a (4) bekezdés szerinti formán kívül, papír alapon és nem szerkeszthető formátumú digitális adathordozón 1-1 példányban is be kell nyújtani.

(6) A településképi véleményezési eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség.

23. A településképi véleményezés részletes szempontjai

28. § (1) A véleményezési eljárás során a Tr.-ben meghatározottak szerint különösen vizsgálni kell, hogy az építési tevékenység megfelel-e a helyi jellegnek, összhangban van-e az épített és természeti örökséggel, vagy figyelembe veszi-e az átalakuló épített környezetet:

a) a telepítés és beépítés módjában,

b) az épület homlokzata és tetőzete - különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei - építészeti kialakításában,

c) a határoló közterülettel való kapcsolatban.

(2) A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell továbbá, hogy több építési ütemben megvalósuló új beépítés, illetve meglévő építmények bővítése, átalakítása esetén

a) biztosított-e az előírásoknak és az illeszkedési követelményeknek megfelelő további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága,

b) a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos követelményeknek.

(3) Az épület homlokzata és tetőzete kialakítása tekintetében vizsgálni kell továbbá, hogy:

a) a homlokzat egészének stílusa, tagolása összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival, a szomszédos homlokzatokkal, valamint megfelel-e a korszerűség követelményeinek,

b) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel összefüggő reklám- és információs berendezések elhelyezésére és kialakítására,

c) a terv városképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület külső gépészeti és egyéb külső berendezései, tartozékai elhelyezésére.

(4) A határoló közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálni kell továbbá, hogy a tervezett építési tevékenység:

a) segíti, szolgálja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és annak biztonságát,

b) megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, műtárgyait, a meglévő, vagy telepítendő növényzetét,

c) szükségessé tesz-e közterületet érintő beavatkozásokat és a terv tartalmaz-e erre vonatkozó javaslatokat,

d) a közterület fölé benyúló építmény-részei, szerkezetei és berendezései befolyásolják-e a közterület használatát, különös tekintettel a meglévő, illetve a telepítendő növényzetre.

(5) Az (1) bekezdésben szereplő alap, a (2) bekezdésben szereplő általános, valamint a (3)-(4) bekezdésben felsorolt részletes szempontokat a városi főépítész szakmai véleményének és a Tervtanács álláspontjának kialakításakor egyaránt figyelembe kell venni.

VI. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

24. A bejelentési eljárással érintett építmények, reklámhordozók, rendeltetésváltozások köre

29. § (1) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:

a) építmény közterületről látható, építménnyel nem takart homlokzatának megváltoztatása esetében (kivéve: a műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 10 méterre álló meglévő épület átalakítása)

b) egyedi, vagy területi védelem alatt álló meglévő építmény homlokzati nyílászárójának anyaghasználatát, osztását, illetve színét tekintve a meglévőtől (eredetitől) eltérő cseréje esetén,

c) a beépítésre szánt területen meglévő épület közterületről látható, épülettel vagy építménnyel nem takart homlokzatára szerelt, vagy az épület homlokzata elé épített előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, átalakítása, bővítése, illetve megváltoztatása esetén

d) nettó 20,0 m2 alapterületet az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése esetén,

e) nettó 15 m3 térfogatnál nagyobb, de nettó 100 m3 térfogatnál kisebb és 4,5 m gerincmagasságot az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése esetén,

f) e rendelet szerinti reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén,

g) szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, illetve elhelyezése esetén - a város belterületén a kertvárosi lakóterület kivételével - ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t,

h) megfelelőség igazolással vagy teljesítmény-nyilatkozattal és jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkező építményszerkezetű, vagy tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, vagy legalább 5 napig, de legfeljebb 180 napig fennálló rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, kiállítási, vagy elsősegélynyújtást biztosító, valamint előadás, sportrendezvény tartására stb. szolgáló építmény építése,

i) növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása,

j) növénytermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása,

k) a 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, illetve a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő építmény bővítése esetén,

l) helyileg védett területen közterülettel határos kerítés építése, vagy felújítása melynek során anyaghasználatát, osztását, színét tekintve a meglévőtől eltérő megoldást alkalmaznak,

m) napenergia-kollektor, szellőző-, illetve klíma-berendezés, áru- és pénzautomata, építmény közterületről látható felületén való elhelyezése esetén

n) építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő, tároló, közterületről látható területen történő elhelyezése esetén,

o) helyi védelem alatt álló területen vagy helyi egyedi védelem alatt álló épületen műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha annak bármely irányú mérete 6,0 m-t nem haladja meg, vagy az antennatartó szerkezet méretétől függetlenül szerkezetre antenna felszerelése, ha az antenna bármely irányú mérte a 4,0 m-t nem haladja meg,

p) útbaigazító hirdetmény, telephelyek, gazdálkodó szervezetek, intézmények jelzőtáblái elhelyezése esetén.

(2) Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni meglévő építmények rendeltetésének és önálló rendeltetési egységek számának - részleges vagy teljes - megváltoztatása esetén.

(3) Az önkormányzat az alábbi, a Tktv. alapján reklámnak nem minősülő gazdasági reklám, hirdetés elhelyezése tekintetében rendeli el a településképi bejelentési eljárás lefolytatását:

a) cégtábla, cégfelirat és cégér,

b) egyedi tájékoztató tábla, matrica,

c) kirakat.

(4) A 3. melléklet szerinti lakóterületeken 250 m2 bruttó beépített alapterületet meghaladó új lakóépületek építése esetében településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni.

25. A bejelentési eljárás részletes szabályai

30. § (1) A településképi bejelentési eljárás az ügyfél által a Polgármesterhez, a 29. § (1)-(4) bekezdés szerinti tevékenységek megkezdését megelőzően benyújtott, a dokumentációt is tartalmazó kérelemre indul.

(2) A dokumentációnak - a bejelentés tárgyának megfelelően - legalább az alábbi munkarészeket és hozzájárulásokat kell tartalmazni:

a) az (1) bekezdés szerinti építési munkák esetében - megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített -

aa) műszaki leírást a telepítésről és az építészeti kialakításról,

ab) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,

ac) (szükség szerint) alaprajzot,

ad) (szükség szerint) homlokzatot, valamint

ae) - amennyiben az építmény az utcaképben megjelenik - utcaképi vázlatot,

b) a 29. § (2) bekezdés szerinti rendeltetés-módosítások esetében - megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített -

ba) műszaki leírást, mely ismerteti az új rendeltetésnek megfelelő (terület)használat, illetve technológia jellemzőit, a rendeltetés-módosítás következtében - a szomszédos és a környező ingatlanokat érintő - változásokat, hatásokat, továbbá a szükségessé váló járulékos beavatkozásokat,

bb) helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,

bc) (szükség szerint) alaprajzot, valamint

bd) (szükség szerint) homlokzatot vagy a közterületről látható felületek változtatását bemutató látványtervet, fotómontázst,

c) a 29. § (1) bekezdés f) és p) pontja szerinti reklámhordozók, valamint a 29. § (3) bekezdés szerinti, reklámnak nem minősülő hirdetés esetén az újonnan elhelyezett, vagy a meglévőtől jelentős mértékben eltérően átalakított reklámberendezések, reklámnak nem minősülő hirdetés esetében - megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített -

ca) műleírást,

cb) - közterületi elhelyezés esetén (a mobil megállító tábla kivételével) M=1:500 méretarányú, a közmű-szolgáltatókkal dokumentáltan egyeztetett -helyszínrajzot,

cc) a reklámberendezés elhelyezésének, illetve rögzítésének műszaki megoldását,

cd) az építmény érintett részletét, 1,0 m2-t meghaladó felületű vagy több különálló reklámberendezés, melyek együttes felülete meghaladja az 1,0 m2-t esetén az érintett felület egészét ábrázoló homlokzatot,

ce) látványtervet vagy fotómontázst,

cf) a reklámberendezés anyagát, méreteit, rögzítésének és megvilágításának módját tartalmazó rövid műszaki ismertetést,

cg) közterületi reklámberendezés helyének feltüntetése céljából helyszínrajzot (szükség esetén), valamint

ch) fotódokumentációt, melyben a reklámberendezésről és a környezetbe illeszkedéséről készített, a valós állapotot mutató fotók alapján eldönthető a településképbe való illeszkedés, a reklám elhelyezésre vonatkozó szabályok betartása,

d) társasházi tulajdonban tervezett építési tevékenység esetén, ha az építési tevékenység az alapító okiratban közös tulajdonként megjelölt építményrészt érinti, a társasház közgyűlésének a külön jogszabályban meghatározottak szerint meghozott hozzájáruló határozatát,

e) a lakásszövetkezetekről szóló törvény szerinti szövetkezeti tulajdon esetében a hatáskörrel rendelkező szerv hozzájáruló nyilatkozatát,

f) amennyiben a 29. § (1) bekezdés f) és p) pontjában foglalt reklámhordozó idegen vagyontárgyon kerül elhelyezésre, rögzítésre, úgy a tulajdonos írásbeli hozzájárulását 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap benyújtása mellett.

(3) A polgármester településképi bejelentési tudomásulvételének érvényességi ideje a kiadmányozástól számított egy év, közterületen elhelyezett reklám, illetve reklámhordozó esetében a kiadmányozás évének utolsó napja.

VII. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSI ESZKÖZÖK

31. § (1) A településképi figyelemfelhívásra és kötelezésre a Tktv. 11. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a Tr. 26/E. §-ában meghatározottakat kell alkalmazni.

(2) A polgármester a Tktv. 11. § (3) bekezdésében foglalt mértékű településképi bírságot szab ki:

a) a településképi bejelentési eljárás kezdeményezésének elmulasztása,

b) a bejelentésen vagy a döntésben meghatározottól eltérő tevékenység végzése, a településképi követelmények be nem tartása, vagy

c) döntés végre nem hajtása esetén.

32. § (1) A 31. § (2) bekezdés szerinti bírság legkisebb összege 50.000 Ft, legmagasabb összege 1.000.000 Ft.

(2) A bírság összegét 30 napon belül kell megfizetni az önkormányzat számlaszámára.

VIII. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSI ÉS ÖSZTÖNZÉSI RENDSZER

33. § (1) A védett érték megóvása, állagának megőrzése érdekében a tulajdonos kérelmére pályázat útján vissza nem térítendő önkormányzati támogatás adható.

(2) Az önkormányzati támogatás a védett érték megóvása, állagának megőrzése érdekében elvégzett átlagos megjelenésű épülethez képest helyi védelmi többlet-munkák költségvetéssel igazolt összegének legfeljebb 50%-áig terjedhet. A megpályázható összeg felső határa 1-2 lakásos lakóépület esetén 500.000 Ft, a társasházi épületeknél minden további lakás- illetve rendeltetési egység plusz 200.000 Ft pályázati támogatásban részesülhet.

(3) Az e célra felhasználható összeget minden évben a költségvetési rendeletben elkülönítve kell meghatározni.

(4) A pályázatokat minden évben a költségvetés elfogadását követő 30 napon belül kell kiírni.

(5) A pályázatok folyamatosan beadhatók, melyeket a városfejlesztési ügyeket ellátó bizottság évi két alkalommal bírál el.

(6) Épület felújításának támogatási kérelméhez jogerős építési engedélyt vagy településképi bejelentési eljárás során keletkezett jogerős határozatot, valamint tételes költségvetést kell a kérelmezőnek benyújtani.

(7) A beadvány benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek nyilatkozni kell a végszámla benyújtásának várható időpontjáról.

(8) A támogatás kifizetésére kizárólag számla alapján kerülhet sor.

IX. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

34. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

35-38. § * 

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város helyileg védett területei

1. A városközpont, amelyet északon a Petőfi Sándor utca, keleten a Wesselényi utca és a Hunyadi út, délen a Zrínyi Ilona utca és a Juhász Gyula utca, nyugaton a Perint patak határol. A határoló utcák mindkét oldala beleértendő.

2. Helyileg védett utcák:

2.1. Arany János utca,

2.2. Aréna utca,

2.3. Batthyány tér,

2.4. Deák Ferenc utca,

2.5. Esze Tamás utca,

2.6. Éhen Gy. tér,

2.7. Gagarin utca,

2.8. Gyöngyös utca,

2.9. Hadnagy utca (Eperjes utcáig),

2.10. Honvéd utca,

2.11. 11-es Huszár út (Rohonci vasúti töltésig),

2.12. Jókai Mór utca,

2.13. Kálvária utca,

2.14. Károlyi G. tér,

2.15. Kisfaludy Sándor utca,

2.16. Március 15. tér,

2.17. Nádasdy Ferenc utca,

2.18. Óperint utca,

2.19. Paragvári utca (Bartók B. krt.-ig),

2.20. Rákóczi Ferenc utca,

2.21. Semmelweis Ignác utca,

2.22. Szabó Miklós utca (Bartók B. krt.-ig),

2.23. Szalézi tér,

2.24. Szelestey László utca,

2.25. Széll Kálmán utca,

2.26. Szent István kir. utca,

2.27. Szent László kir. utca,

2.28. Szinyei Merse Pál utca,

2.29. Tompa Mihály utca,

2.30. Welther Károly utca,

2.31. Wesselényi Miklós utca.

2. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város helyi egyedi védelem alatt álló épületei, építményei

A B C D E
Utca, hsz. Épület, építmény Épült, tervezte Hrsz. Megjegyzés
1. Aréna u. 1. Ferences-kert NY-i kerítése XIX-XX. században 8440/1 és 8440/2
2. Aréna u. 4. eklektikus lakóép. 6488
3. Batthyány tér 3. lakóépület 6355
4. Batthyány tér 5. romantikus lakóép. 6385
5. Batthyány tér 6. lakóépület 6386
6. Batthyány tér 7. lakóépület 6450/2
7. Batthyány tér 8. lakóépület 6451
8. Batthyány tér 9. zsidó imaház 6468
9. Béke u. 1. vitézi házak 1938 4600
10. Brenner park új víztorony 1928 (1946) Sárkány Endre 8532
11. Deák F. u. 3. volt menhely 1904. Ybl Lajos 2702/3
12. Dózsa Gy. u. 4. volt Vakok Intézete (NLG) 1910.Hajós Alfréd - Villányi Ármin 5682
13. Esze T. u. 14. eklektikus lakóép. 5586
14. Éhen Gyula tér 14. Vasútállomás 1900. Posel Gusztáv 7093 főépülete
15. Felszabadulási emlékmű 1970. Heckenast János 4652/2
16. Fő tér 1. barokk eredetű historizáló lakóép. 6283/1
17. Fő tér 10. (Belsikátor 1.) Grünwald ház
(Művészetek Háza)
1913. Medgyes Alajos 6275
18. Fő tér 11. barokk épület 6261/2
19. Fő tér 12. volt Takarékpénztár
(Európa Üzletház)
1912. Mocsányi és Stapler 6260/2
20. Fő tér 16. volt városi bérház 1898. Fischer Ferenc 6241
21. Fő tér 17-18. Hangya ház 1939-40.
Frank Ágoston
Goszleth Lajos
6242
22. Fő tér 19. Kardos ház szecessziós lakóép. 6244 kapu is
23. Fő tér 20. szecessziós lakóép. 6245
24. Fő tér 23. historizáló lakóép. 6247/1
25. Fő tér 28. eklektikus lakóép. 6255
26. Fő tér 33. barokkos homl. lakóép. 6516
27. Fő tér 35. historizáló lakóép. 6512
28. Fő tér 39. romantikus jell. lakóép. 1880. előtt épült 6502/1
29. Fő tér 40. korai historizáló lakóép. 1870. körül 6501
30. Fő tér 42. historizáló lakóép. 1900. körül 6497
31. Fő tér 43. késői historizáló lakóép. 6495
32. Fraknó u. 11. eklektikus lakóház XIX. sz. első fele 5876/2
33. Gagarin u. 3. eklektikus villa 5555
34. Gagarin u. 4. dohányáruház, lakóép. 5665
35. Gagarin u. 9. eklektikus villa 5550
36. Gagarin u. 10. Greisinger villa 1891. Rauscher Miksa 5660 kerítés is
37. Gagarin u. 12. eklektikus villa 5659
38. Gagarin u. 18. Potyondi ház 1905. Rauscher Miksa 5643
39. Gagarin u. 19. eklektikus villa 5480 kerítés, kapu is
40. Gagarin u. 21. romantikus villa 5479 kerítés, kapu is
41. Gagarin u. 24. volt Hérics vendéglő 5640 kerítés is
42. Hollán E. u. 1. Megyeháza 6294
43. Hollán E. u. 9. lakóépület 5906
44. Hollán E. u. 11. historizáló lakóép. 5907
45. Hollán E. u. 13. romantikus lakóép. 5908 egykori kapuszíntere és díszítő festése
46. Hollán E. u. 15. Hollán E. szülőháza 5909 emléktábla is
47. Hollán E. u. 19. 5911
48. Honvéd tér 2. Kőteleki ház (Iparkamara) 1920-as évek
Koppfensteiner testv.
2662 kerítése is
49. Horváth B. krt. 36. Annunciáta kolost. 2481
50. 11-es Huszár u. 1. szecessziós lakóép. 2660
51. 11-es Huszár u. 3. szecessziós lakóép. 2659
52. 11-es Huszár u. 7. historizáló lakóép. 2657
53. 11-es Huszár u. 27. eklektikus lakóép. 2631 belső lépcső, lépcsőkorlát is
54. Jáki u. temető ravatalozó 1932. ifj. Vass Béla 4877/4
55. Jókai M. u. 9. Premontreiek háza Farkas villa 4705
56. Jókai Mór u. 13. volt Wälder villa
(Anna villa)
1909. Wälder Alajos 4701
57. Kálvária u. - Géfin Gy. u. sarok Dohányáruda 5398
58. Kálvária u. 18. koraeklektikus lakóép 5618
59. Kálvária u. 30. lakóépület 5491/2
60. Kálvária u. 34-36. volt gyalogsági lakt. volt REMIX(Siemens) 1896. Ervin Krieger 5487/17/26
61. Kálvária u. 37. szecessziós lakóép. 5354/1
62. Kálvária u. 40. eklektikus lakóép. 5405
63. Kálvária u. 44. eklektikus lakóép. 5403
64. Kálvária u. 47. Szende L. építész villája 5364
65. Kálvária u. 53. romantikus lakóép. 5393
66. Karmelita u. 1. KTK és Kálvária
templom és stációk
4721
67. Károlyi G. tér 4. Tanárképző Főiskola
(volt Faludi Gimn.)
1928-30. Brenner János 5556
68. Károlyi G. tér 7. Református templom 1938-39. Vécsei Barnabás 5679
69. Kárpáti K. u. harangláb 4522
70. Kárpáti K. u. 71. Országh László háza 4449 alagsor boltozata is
71. Király u. 1. Legáth ház 1910. Rauscher Miksa 6254
72. Király u. 5. eklektikus lakóház 6252/2
73. Király u. 7. szecessziós lakóép. 6251
74. Király u. 9. szecessziós lakóház 6250
75. Király u. 10. eklektikus lakóház 6869
76. Király u. 11. Pávás ház, szecessz. lakóház 6249
77. Király u. 17. lakóház 1912. Hajós Alfréd 6225 Homlokzat védelme
78. Király u. 25. lakóépület 6208 kapu,neonfelirat
79. Király u. 31. lakóház 6201
80. Király u. 33. lakóház 6200
81. Király u. 35. historizáló lakóép. 1890. körül 6197
82. Kisfaludy S. u. 1. volt Iparosszékház 1929. 6748
83. Kisfaludy S. u. 4. historizáló lakóház 6534
84. Kisfaludy S. u. 5. Dr. Németh Gyula
historizáló lakóház
1890. körül, Rauscher Miksa 6744
85. Kisfaludy S. u. 6. historizáló lakóház 6535/3
86. Kisfaludy S. u. 7. historizáló lakóh. 6743
87. Kisfaludy S. u. 9. Savaria Múzeum 1908., 1910.
Czigler Győző
Wälder Gyula
6739
88. Kisfaludy S. u. 19. eklektikus lakóház 1890. körül Rauscher Miksa 6726
89. Kisfaludy S. u. 21. lakóház 6725
90. Kisfaludy S. u. 31. eklektikus lakóház 6710
91. Kisfaludy S. u. 55. eklektikus lakóház 6693
92. Kiss J. u. 1/a. szecessziós lakóház 2654 kerítés, kapu is
93. Kossuth L. u. 2. kora eklektikus lh. 6283/2
94. Kossuth L. u. 4. 6285
95. Kossuth L. u. 6. eklektikus lakóház, volt nyomda 6286
96. Kossuth L. u. 18. 1.sz. Postahivatal 1921-24. Tichtl Gy. 6310/3 csak felvételi épület
97. Kossuth L. u. 20. historizáló lakóház XIX. sz. 2. fele 6309
98. Kossuth L. u. 29. eklektikus lakóép. 6319
99. Középhegyi u. 12. Jégvilla kerítése, Jégpince 1882. Wälder Alajos 4681/1
100. Kőszegi u. 5. lakóház 6166/1
101. Kőszegi u. 10. szecessziós lh. Kereskedelmi és Hitelbank 6236/4
102. Kőszegi u. 21-23. Széll Ödön háza 1896. Rauscher Miksa 6175
6174
103. Kőszegi u. 25. kora eklektikus lakóház 1900. körül 6176
104. Kőszegi u. 35. Márvány Taverna 1915.Hochholtzer Öd. 6182 homlokzat védelme
105. Légszeszgyár u. 9. Wälder ház 1890. körül, Wälder Alajos 6444
106. Malom u. 1. historizáló lakóház 6873
107. Markusovszky 3. volt Fehér kereszt gyermekkórház
(Megyei Kórház)
1907. Rauscher Miksa 2716 Csak a tömeg és a homlokzat
108. egyéb épületek
(Gyöngyös híd)
1928-29. Jakabffy Zoltán 2714
109. Március 15.tér 2. volt városi bérház Tóth J. 6113
110. Mártírok tere 2. Techet ház 1905. Weiss Oszkár 6213
111. Mártírok tere 6. szecessziós lakóház 6215
112. Márton Á. u. 52. Hende féle ház 1800-as évek 4183
113. Mátyás kir. u. 2. lakóház 5881
114. Mátyás kir. u. 6. Tóth I. szobrász szülőháza 5880 emléktábla is
115. Nádasdy u. 16. irodaépület 6767 reliefek, gombok külön
116. Nárai u. 5. eklektikus lakóház 5117
117. Németújvár u. 7. eklektikus villa 8697
118. Oladi domb Oladi kilátó 1935. Tóth János 5075
119. Óperint u. 1. eklektikus lakóház 5696
120. Óperint u. 2. Őrangyal patika 1891. Szabovics Ottó 5694
121. Óperint u. 14. lakóház 1880. körül Wälder Alajos 5689/2
122. Óperint u. 16. lakóépület 5688/2
123. Óperint u. 21. historizáló lakóház 5708
124. Paragvári u. 2. volt Domonkos rend zárda iskola (Paragvári u. ált.isk.) 1907. Schlager Mátyás 6105
125. Paragvári u. 29. eklektikus lh. 3208
126. Paragvári u. 31. eklektikus lh. 3207
127. Paragvári u. 35. eklektikus lh. 3205
128. Paragvári u. 43. lakóház 3201
129. Paragvári u. 77. Művészeti Gimn.
(volt eü. szakiskola)
1951. Dávid Károly 2961
130. Petőfi S. u. 1. Rendőrfőkapitányság 1938. Hidasi Lajos 3502 csak a főépület homlokzat helyreállítandó
131. Petőfi S. u. 3. lakóház 6044/1
132. Petőfi S. u. 6. Püspöki ált. iskola 1912. 6022
133. Petőfi S. u. 14. Takáts ház
(kollégium)
1913-14. Shodits Lajos 6130
134. Petőfi S. u. 21. romantikus lh. 6082
135. Petőfi S. u. 28. eklektikus lakóház 6190
136. Petőfi S. u. 29. eklektikus lakóház 6090/1
137. Petőfi S. u. 33. historizáló lakóház 6094
138. Petőfi S. u. 34. Hesztera Aladár féle ház 1912. 6193
139. Petőfi S. u. 37. Domonkos templom 1907. Schlager Mátyás 6106/1.
140. Petőfi S. u. 45. Tüdőszűrő állomás 6121 külső kerámia relief
(’78. Németh János)
belső mozaik
141. Rákóczi F. u. 3. Zsinagóga
(Bartók terem)
1881. Ludwig Schöne 6467/1
142. Rákóczi u. 14. romantikus lakóép. 6353
143. Rákóczi F. u. 15. romantikus lakóház 6448
144. Rákóczi F. u. 16. 6386 kovácsoltvas kerítése
145. Rákóczi F. u. 27. volt Rákóczi isk.
(Zrínyi I. ált. isk.)
1929. Kertész K. Róbert 6439
146. Rákóczi F. u. 31. villa 6434
147. Rákóczi F. u. 35. Bau-Impex Kft. 1890. körül 8670,71
148. Rákóczi F. u. 50. eklektikus lakóház
Taródi ház
1890. körül 6428
149. Rákóczi F. u. 52. eklektikus lakóház 8823/2
150. Rumi Rajki u. 1. Rumi Rajki háza 699
151. Rumi Rajki u. 6-8. historizáló lh. 748, 747 csak a homl. medallion
152. Savaria tér 1. lakóház 6531
153. Semmelweis u. 2. volt Bábaképző Int. 1897. 6925/4
154. Szabadságharcos u. 4. Weber ház 5745
155. Szalézi tér Szalézi templom 1931-38. Foerk Jenő
Brenner János
10012
156. Széchenyi u. 2. Premontrei Gimn., rendház 1896. Rauscher Miksa 6158 csak az eredeti épületrész
157. Széchenyi u. 4-6. historizáló lakóház Martineum ház 1930. körül 6157
158. Szegedy Györgyné u. 13. eklektikus lakóház 3358
159. Szegedy Györgyné u. 15. eklektikus lakóház 3357
160. Szegedy Györgyné u. 17. eklektikus lakóház 3353
161. Szegedy Györgyné u. 19. eklektikus lakóház 3352
162. Szelestey L. u. 32. eklektikus lakóház 6832 kapu is
163. Szelestey L. u. 53. eklektikus lakóház 7006 kapu is
164. Szelestey L. u. 65. eklektikus lakóház 7022 kapu, emléktábla is
165. Szent I.h. u. 100. Horváth (Széll) kastély (Úri lak) 819
166. Szent I.h. u. 145. Szalay kastély 219
167. Szent I.h. u. 161. Széll kastély (Úri lak) 207
168. Szt. István k. u. 37,39, 41. népies stílusú lakóházak 11417-16-14
169. Szt. István k. u. harangtorony 11522 emléktábla is
170. Szt. László kir. u. 2. volt gyalogsági laktanya 1896. Ervin Krieger 5487/18 csak az épületek homlokzata
171. Szt. László kir. u. 9. Szent László u. ált. iskola 1929. Kertész K. Róbert 5414
172. Szt. László kir. u. 23. eklektikus lakóház 5423
173. Szt. László kir. u. 29. eklektikus lakóház 5428
174. Szt. László k. u. 39. eklektikus lakóház 5467
175. Szt. Márton u. 51. szecessziós lakóház 6582
176. Széll K. u. 1. Batthyány ház 1908. id. Brenner János 6869
177. Széll K. u. 3. lakóház 6868
178. Széll K. u. 7. eklektikus lakóház 6863 kapu is
179. Széll K. u. 9. eklektikus lakóház 6862/2 kapu is
180. Széll K. u. 10. historizáló lakóház 1890. Wälder Alajos 6731
181. Széll K. u. 11. eklektikus lakóház 6858/1
182. Széll K. u. 13. Wolf ház 1890 körül 6847
183. Széll K. u. 15. eklektikus lakóház 6846
184. Széll K. u. 17. eklektikus lakóház 6844
185. Széll Kálmán u. 19 MÁV óvoda 1910-20. között Medgyes Alajos 6841
186. Széll Kálmán u. 20. ABN AMRO BANK (volt Nemzeti Bank) 1928-29.
Hübner Jenő és Tibor
6716
187. Széll K. u. 21. szecessziós lakóház 6825
188. Széll K. u. 23. szecessziós lakóház 6824
189. Széll K. u. 25. Trummer-ház 6823
190. Szent István park régi víztorony 1898.
Kolbenheyer Károly
4703/2 épület és a 2 db szivornyacső
Anna háza
191. Szily J. u. 7. Bíróság 1889., 1903.
Wagner Gyula
6010
192. Szily J. u. 9. eklektikus lakóház 6011/1
193. Szily J. u. 13. eklektikus lakóház 1900. évek eleje 6015
194. Szily J. u. 15. eklektikus lakóház 6016
195. Szily J. u. 21. romantikus lakóh. Bodányi Ö. háza 6019/1 emléktábla is
196. Szily J. u. 26. eklektikus lakóház 6139/1
197. Szily J. u. 32. eklektikus lakóház Éhen-ház Hauszmann Alajos 6136 kapuszíne és lépcsőtere is
198. Szily J. u. 38. eklektikus lakóház 6133
199. Szily J. u. 40. eklektikus lakóház 6132 udvari ház lépcsőháza is
200. Szily J. u. 42. Megyei Illetékhiv. 1890. Hauszmann Alajos 6128
201. Szinyei M. P. u. 12. romantikus lakóép. 1890. körül 5610 kovácsoltvas kerítése is
202. Szinyei M. P. u. 14. lakóház 5577
203. Szőllősi st. 3. romantikus lakóház 8660/2
204. Szőllős u. 43. eklektikus lakóház 11342
205. Táncsics M. u. 44. Szalézi diákotthon és kultúrház 1927. Brenner János 10011/3
10013
206. Thököly u. 14. romantikus ép. 6360
207. Thököly u. 19. eklektikus lakóház 6328
208. Thököly u. 42. eklektikus lakóh. 6480
209. Thököly - Külsikátor sarok (Fő tér 38.) historizáló lakóház 6505
210. Váci M. u. 30/A. Északi-vízmű és szivattyúház 1898. Kolbenheyer Károly 2759/6
211. Vak Bottyán u. 2. Brenner villa (1813.) 1880.,
1906-8.id.Brenner János
8533
212. Vasút u. export malom 1906-7. Rauscher Miksa és
Volkmar Vilmos
7071/2
213. Víztorony u. támfalak, lépcsők 4703/1
214. Vörösmarty u. 15. szecessziós lakóház 1910. körül 6827
215. Vörösmarty u. 16. eklektikus lakóház 6706
216. Vörösmarty u. 41. eklektikus lakóház 6927
217. Vörösmarty u. 52. historizáló lakóház 6956/1
218. Vörösmarty u. 58. historizáló lakóház 6959
219. Welther K. u. 1. lakóház 1923. Szivessi Tibor 6801
220. Welther K. u. 6. historizáló lakóház 6791
221. Welther K. u. 20. eklektikus lakóház 7000
222. Wesselényi M. u. 4. romantikus lakóház 6735
223. Wesselényi u. 6. szecessziós lakóház 1905 körül 6734
224. Wesselényi u. 13. historizáló lakóház 6909
225. Wesselényi u. 15. szecessziós lakóház 6908
226. Wesselényi u. 17. eklektikus lakóház 6907
227. Wesselényi u. 21. eklektikus lakóház 6905
228. Wesselényi u. 32. eklektikus lakóház 6923/1
229. Zrínyi I. u. 3. eklektikus lakóház Brenner János 6376
230. Zrínyi I. u. 5. Brenner Tóbiás h. 1905. Brenner János 6375
231. Zrínyi I. u. 6. eklektikus lakóház 6383
232. Zrínyi I. u. 7. eklektikus lakóház 6374
233. Zrínyi I. u. 8. historizáló lakóház 6384
234. Zrínyi I. u. 10. Zrínyi iskola 6452 Batthyány emléktábla is
235. Zrínyi I. u. 11. eklektikus lakóház 6470/1 kapu is
236. Zrínyi I. u. 12. Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 6453 belső emlékmű is
237. Zrínyi I. u. 14-18. Kanizsa D. Gimn. 1910.Báthory I. 6463
238. Zrínyi I. u. 17. volt izraelita iskola 1893. Rauscher Miksa 6477
239. Zrínyi I. u. 19. lakóház 6478
240. Zrínyi I. u. 21. MANSZ-ház lakóház 6483

3. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletéhez

A településképi szempontból meghatározó területek jegyzéke a településképi arculati kézikönyv alapján

4. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletéhez

Reklámozási tilalommal érintett területek

1. Csónakázó-tó (3683/2, 3689, 3681/1 hrsz.)

2. Sportliget (Liget u. - Kenderesi utca, Arany-patak, Perint patak, Dolgozók útja által határolt terület)

3. Kalandváros

4. Járdányi Paulovics István Romkert

5. ISEUM

6. ingatlan-nyilvántartásban közparkként felvett ingatlan

7. játszótér, játszóeszközök

8. közterületi virágágyás

5. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletéhez

Közművelődési intézmények

1. Mesebolt Bábszínház

2. Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.

3. Savaria Szimfonikus Zenekar

4. Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum

5. Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár

6. AGORA Szombathelyi Kulturális Központ

6-9. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletéhez * 


  Vissza az oldal tetejére