Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2018. (II. 21.) önkormányzati rendelete

Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Program működtetéséről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén életvitelszerűen élő, szombathelyi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre. A lakcím meghatározására a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. félkomfortos: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályairól szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lakás tv.) 91/A. § 4. pontja szerinti félkomfortos lakás,

2. halmozottan hátrányos helyzetű: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. § (2) bekezdése szerinti halmozottan hátrányos helyzetű,

3. háztartás: egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező hozzátartozók közössége,

4. hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerinti hozzátartozó,

5. jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jövedelem, amit az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdése alapján kell megállapítani,

6. kiemelkedő tehetség: legalább megyei szintű versenyen kiemelkedő eredményt elért pályázó,

7. komfortnélküli: a Lakás tv. 91/A. § 5. pontja szerinti komfort nélküli lakás,

8. rendszeres pénzellátás: az Szt. 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti rendszeres pénzellátás,

9. súlyosan fogyatékos személy: az Szt. 41. § (3) bekezdés a) pontja szerinti súlyosan fogyatékos személy,

10. tartósan beteg személy: az Szt. 41. § (3) bekezdés b) pontja szerinti tartósan beteg személy,

11. vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, az Szt. 4. § (1) bekezdés n) pontja szerinti pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett - összeg, amelynek

a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy

b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.

(2) Ahol e rendelet jövedelmet említ, a családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.

3. § (1) A támogatásra vonatkozó pályázati felhívást a polgármester írja ki minden év május 31. napjáig.

(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:

a) a pályázók személyi körét a (3) bekezdésben foglaltak alapján;

b) a pályázat benyújtásának módját, helyét és határidejét, a határidő elmulasztásának jogkövetkezményét;

c) a pályázathoz csatolandó dokumentumok listáját;

d) a pályázatok elbírálásának határidejét és rendjét e rendeletben meghatározottak szerint;

e) a pályázati adatlapot.

(3) A pályázónak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:

a) *  általános iskola 4. vagy 5. évfolyamos tanulója,

b) a pályázó, valamint a háztartásában élő személyek nem rendelkeznek vagyonnal,

c) *  a pályázó háztartásában élő személyeknek az egy főre jutó havi jövedelme a mindenkori nyugdíjminimum négyszeresét nem haladja meg. A jövedelem számításánál az Szt. 10. § (2) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(4) A pályázati felhívást a szombathelyi általános iskoláknak meg kell küldeni, és legalább a város honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni.

(5) A pályázatot a tárgyév június 30. napjáig a pályázati felhívásban szereplő adatlapon, személyesen kell a polgármesterhez benyújtani. A pályázathoz mellékelni kell az e rendeletben előírt dokumentumokat. A pályázat kizárólag abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha az a pályázati felhíváshoz csatolt adatlapon, a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelő módon, helyen és határidőben nyújtották be.

(6) A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:

a) *  a pályázó általános iskolai 4. vagy 5. évfolyamának lezárt évvégi bizonyítványának másolatát;

b) a pályázó, illetve háztartása jövedelmi viszonyairól és vagyoni helyzetéről szóló igazolást, vagy amennyiben ez nem lehetséges, akkor vagyoni, jövedelmi viszonyairól büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatát, amelyben foglaltak valódiságát a polgármester ellenőrizheti;

c) árvaellátásban részesülő pályázó esetén az árvaellátást igazoló dokumentum másolatát;

d) tartósan beteg személy esetén magasabb összegű családi pótlékról szóló igazolás, vagy a háziorvos igazolását arra vonatkozóan, hogy három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel;

e) súlyosan fogyatékos személy esetén magasabb összegű családi pótlékról szóló igazolás, vagy szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa által kiállított igazolás, vagy az Országos Orvosszakértői Intézet szakvéleménye;

f) családbafogadott pályázó esetén a gyámhatóság erről szóló határozatát;

g) rendszeres pénzellátásban részesülő személy esetén, az erről szóló dokumentumot.

(7) Ha a pályázat az e rendeletben foglalt követelményeknek nem felel meg, 8 napos határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett a polgármester egy ízben hiánypótlásra hívja fel a pályázót. Amennyiben a hiánypótlásban foglaltaknak a pályázó nem tesz eleget, úgy a pályázatot el kell utasítani.

(8) A pályázónak küldött iratokat rövid úton személyesen, vagy elektronikus levél útján kell közölni.

4. § (1) A beérkezett pályázatokat a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 100 pontos pályázati rendszerben bírálja el a (2)-(6) bekezdés szerinti szempontok alapján.

(2) A pályázó tehetségére legfeljebb 35 pont adható az alábbiak szerint:

a) pszichológus által elvégzett pszichológiai vizsgálat alapján

aa) a képességekre: legfeljebb 10 pont,

ab) a kreativitásra: legfeljebb 10 pont,

ac) a motiváltságra: legfeljebb 10 pont;

b) kiemelkedő képesség megléte: legfeljebb 5 pont;

c) a pontszámot a pszichológiai vizsgálatot végző szakértő állapítja meg, és a vizsgálat eredményéről tárgyév augusztus 15. napjáig írásban értesíti a polgármestert.

(3) A pályázó szociális helyzetére tekintettel legfeljebb 40 pont adható az alábbiak szerint:

a) a pályázat benyújtásakor halmozottan hátrányos helyzetű pályázó esetén: 10 pont;

b) a pályázó háztartásában a pályázat benyújtásakor rendszeres pénzellátásban részesülő személy esetén: 5 pont;

c) a pályázó háztartásában a pályázat benyújtásakor súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg személy esetén: 10 pont;

d) a pályázó a környezettanulmány megállapítása szerint komfortnélküli, vagy félkomfortos lakásban él: 6 pont

e) a pályázó által lakott lakás nagyságát tekintve az ingatlan nyilvántartás adatai az irányadóak, ennek hiányában a környezettanulmányban foglaltak, így:

ea) 6 m2/fő élettér alatt: 4 pont

eb) 6-8 m2/fő élettér között: 3 pont

ec) 8,1 m2-10 m2/fő élettér között: 2 pont

(4) A pályázó egyéb életkörülményeit figyelembe véve 15 pont adható az alábbiak szerint:

a) a pályázó családbafogadott: 3 pont;

b) a pályázó árva, félárva: 3 pont;

c) a pályázó súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg: 3 pont,

d) *  a pályázó tanulmányi eredményére a pályázathoz benyújtott, általános iskola 4. vagy 5. év végi összes tantárgy által számított tanulmányi átlaga alapján:

da) 4-es tanulmányi átlag felett: 1 pont

db) 4,5-ös tanulmányi átlag felett: 2 pont

dc) 4,8-as tanulmányi átlag felett: 3 pont

(5) A 8. § szerinti munkacsoport, a (8) bekezdés szerinti környezettanulmány alapján, javaslatában legfeljebb 10 pontot adhat, az alábbiak figyelembevételével:

a) a pályázó háztartásának bevételi és kiadási aránya,

b) az előre nem látható körülmények mérlegelése,

c) a pályázó kiemelkedő tehetségének méltánylása.

(6) A munkacsoport a pályázó személyes meghallgatásának lehetősége mellett javaslatát tárgyév augusztus 15. napjáig írásban megküldi a polgármesternek.

(7) A (3)-(4) bekezdés szerinti pontszámot a polgármester állapítja meg a tárgyév augusztus 15. napjáig.

(8) Az érvényes pályázatot beadó kérelmezők háztartásában a polgármesteri hivatal munkatársa, a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) munkatársával együttesen környezettanulmányt végez. A környezettanulmányt tárgyév július 31. napjáig kell elvégezni. Az elkészült környezettanulmány a munkacsoport vezetője részére megküldésre kerül.

(9) A pszichológus által végzendő pszichológiai vizsgálat, valamint a (8) bekezdés szerinti környezettanulmány időpontjáról a pályázó törvényes képviselőjét két időpont megadása mellett elektronikus levélben és telefonon - az iratra való rögzítés mellett - kell értesíteni. Amennyiben a fenti cselekmények valamelyike a törvényes képviselő együttműködésének hiánya miatt nem valósul meg, a pályázatot el kell utasítani.

(10) A beérkezett pályázatokat a Bizottság tárgyév augusztus 31. napjáig bírálja el, és az (1)-(6) bekezdés szerinti pontszámítási rendszer alapján sorrendet állít fel a pályázók között. Pontazonosság esetén a sorrendről a Bizottság mérlegelési jogkörében dönt. A támogatottak személyéről a felállított sorrend alapján a Bizottság dönt. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

(11) *  A Bizottság a (10) bekezdés szerinti döntését arra a körülményre figyelemmel köteles meghozni, hogy a támogatottak létszáma a város költségvetésének függvényében legfeljebb 5 fő lehet.

(12) A pályázót a pályázat eredményéről a polgármester írásban értesíti.

(13) A sikeres pályázóval a polgármester a (12) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül támogatási szerződést köt.

(14) Amennyiben a pályázó a támogatási szerződést a (13) bekezdés szerinti határidőn belül neki felróható okból nem köti meg, úgy a polgármester a Bizottság által felállított sorrendben következő pályázóval köt támogatási szerződést.

(15) A (13) bekezés szerinti támogatási szerződés megkötését követően a Szolgálat kijelölt munkatársa (továbbiakban: mentor) a támogatott részére egyéni fejlesztési tervet készít, amelyben a nyelvismeret, valamint a támogatott tanulmányi átlagának emelkedése kiemelt fontosságot kap.

5. § (1) A támogatási időszak tárgyév szeptember 1. napjától következő év augusztus 31. napjáig tart. A támogatás összege támogatási időszakonként és pályázónként önkormányzati támogatásból 500.000 Ft, amely összeg külső forrásból növelhető.

(2) A támogatás felhasználása a támogatási időszakon belül, az egyéni fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, a mentor döntése alapján történik.

(3) A támogatott és törvényes képviselője köteles a mentorral együttműködni, és az egyéni fejlesztési tervben foglalt kötelezettségeket teljesíteni.

6. § (1) A támogatási időszak végén a munkacsoport, az egyéni fejlesztési terv értékelését követően augusztus 15. napjáig javaslatot tesz a Bizottság részére a támogatás továbbfolyósítására, vagy a támogatás megszüntetésére. A támogatás továbbfolyósításáról a Bizottság augusztus 31. napjáig dönt.

(2) Továbbfolyósítás esetén a 4. § (13) bekezdése, és az 5. § az irányadóak.

7. § (1) A támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha:

a) a támogatott nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányait befejezte,

b) a támogatott felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányait befejezte,

c) a támogatott, vagy törvényes képviselője nem működik együtt a mentorral,

d) a támogatott a munkacsoport értékelése alapján az egyéni fejlesztési tervben foglaltakat nem teljesítette, vagy

e) a támogatott, vagy törvényes képviselője a jogosultság megszüntetését bármely okból kéri.

(2) Az (1) bekezdés szerinti okok valamelyikének bekövetkezését a mentor jelzi a munkacsoport, valamint a Bizottság felé.

(3) A támogatás megszüntetéséről a Bizottság indokolással ellátott javaslata alapján a polgármester dönt.

8. § (1) A munkacsoport tagjai:

a) 1 fő pszichológus,

b) 1 fő független pedagógus,

c) a Szolgálat által javasolt 1 fő szociális szakember,

d) a polgármesteri hivatal szociális ügyekkel foglalkozó osztályának vezetője,

e) a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság elnöke.

(2) A munkacsoport legalább negyedévente tarja üléseit, amelyeket a munkacsoport vezetője hív össze.

(3) A munkacsoport értékeli a mentor beszámolója alapján az egyéni fejlesztési tervben foglaltak megvalósulását.

(4) A munkacsoportnak lehetősége van ülésein a pályázók, illetve a támogatottak személyes meghallgatására.

9. § (1) A mentor a Szolgálat javaslatára az Önkormányzat által megbízott szociális szakember.

(2) A mentor az Önkormányzattal kötött szerződés keretein belül végzi munkáját.

(3) A mentor a támogatási szerződés megkötését követő 15 napon belül egyéni fejlesztési tervet készít a támogatott részére, amely tartalmazza a támogatási időszakra, a támogatottra vonatkozó kötelezettségeket. Az egyéni fejlesztési tervet a munkacsoport hagyja jóvá.

(4) A mentor folyamatos személyes kapcsolatot tart a támogatottal és családjával, az iskolával, nyomon követi a támogatott tanulmányi előmenetelét, dönt a támogatás felhasználásáról, vezeti a szükséges dokumentációt, jelzi a támogatás megszüntetési okok valamelyikének bekövetkezését.

(5) A mentor negyedévente beszámol a munkacsoportnak a munkájáról, a támogatási időszak végén a Bizottságnak.

10. § (1) A támogatásban részesült személy, vagy törvényes képviselője köteles a pályázati eljárás során kezelt adataiban bekövetkezett változást a változástól számított 15 napon belül az Önkormányzatnál írásban bejelenteni.

(2) Amennyiben a pályázó, vagy törvényes képviselője a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt, vagy az Önkormányzatot bármilyen módon megtévesztette, a már megkötött támogatási szerződést az önkormányzat felmondja, s kötelezi a támogatás kamatokkal történő visszafizetésére.

(3) A polgármester a támogatásban részesített személyekről nyilvántartást vezet.

11. § Ez a rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba.

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére