Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának végrehajtásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak szerveire, az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. § (1) A Közgyűlés a városi önkormányzat 2017. évi költségvetésének tényleges bevételi főösszegét 33.048.244 eFt-ban, kiadási főösszegét 24.262.429 eFt-ban állapítja meg.

(2) A tényleges működési bevételek és kiadások egyenlegét + 1.567.925 eFt-ban, az előző évek működési maradványának igénybevételét + 1.648.963 eFt-ban határozza meg. Az így számított működési egyenleg +3.216.888 eFt.

(3) A tényleges felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege - 4.286.859 eFt-ban, az ezt finanszírozó előző évek maradványának igénybevételét + 9.855.248 eFt-ban határozza meg. Az így számított felhalmozási egyenleg +5.568.389 eFt.

(4) A finanszírozási célú tényleges bevételeket 3.096.553 eFt-ban határozza meg.

(5) A finanszírozási célú tényleges kiadásokat 3.096.015 eFt-ban határozza meg.

(6) A külső finanszírozási célú tényleges bevételeket 0 eFt-ban határozza meg.

3. § (1) A költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet, az összevont mérleg adatokat a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott tényleges bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a 3. és a 17. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

4. § A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásait 9.452.448 eFt-ban határozza meg a 6. mellékletben részletezettek szerint.

5. § A Közgyűlés a költségvetési szervek - kiemelt előirányzatként kezelt - 2017.évi engedélyezett záró létszámkeretét 1.434 főben határozza meg a 7. mellékletben részletezettek szerint.

6. § Az ágazatonként meghatározott célok elkülönített kiadásainak felhasználását a 8-16. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat a felhalmozási kiadások előirányzatainak teljesítését 4.756.038 eFt-ban határozza meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 18. melléklet tartalmazza.

2. VAGYONMÉRLEG

8. § A vagyonmérleg adatainak részletezését a 23-24. melléklet tartalmazza.

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § * 

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként

ezer forintban
BEVÉTELEK Költségvetési Önkormányzat Mindösszesen
szervek bevételei bevételek
összesen bevételei
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 345 987 3 773 748 4 119 735
B3 Közhatalmi bevételek 1 122 9 757 714 9 758 836
B4 Működési bevétel 1 400 196 2 073 131 3 473 327
B6 Működési célú átvett pénzeszközök 99 513 295 464 394 977
Működési bevételek összesen 1 846 818 15 900 057 17 746 875
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 12 537 492 498 505 035
B5 Felhalmozási bevételek 710 144 378 145 088
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15 000 35 482 50 482
Felhalmozási bevételek összesen 28 247 672 358 700 605
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 875 065 16 572 415 18 447 480
B8 Finanszírozási bevételek 161 407 14 439 357 14 600 764
MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK 2 036 472 31 011 772 33 048 244

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer forintban
KIADÁSOK Költségvetési Önkormányzat Mindösszesen
szervek kiadásai kiadások
összesen kiadásai
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások 4 871 942 186 044 5 057 986
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 160 326 42 104 1 202 430
K3 Dologi kiadások 2 994 024 3 418 510 6 412 534
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 161 146 161 146
K5 Egyéb működési célú kiadások 56 605 3 288 249 3 344 854
Működési kiadások összesen 9 082 897 7 096 053 16 178 950
K6 Beruházások 255 272 1 095 307 1 350 579
K7 Felújítások 114 279 2 974 326 3 088 605
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 548 280 548 280
Felhalmozási kiadások összesen 369 551 4 617 913 4 987 464
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 9 452 448 11 713 966 21 166 414
K9 Finanszírozási kiadások 0 3 096 015 3 096 015
MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 9 452 448 14 809 981 24 262 429
* Az Európai Uniós fejlesztési projektek bevételi és kiadási számviteli elszámolása a módosított számviteli előírások szerint a könyvekben működési és felhalmozási főkönyvi bontásban szerepel mind kiadási mind bevételi oldalon az 1. melléklet szerint. Annak érdekében, hogy a projektek teljes körű költségvetése áttekinthető, átlátható legyen, a rendelet többi mellékleteiben a működési és felhalmozási tételek nem kerültek szétbontásra. Ez magyarázza az eltérést a 2. melléklethez képest.

2. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának pénzügyi mérlege

ezer forintban
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2017.évi I-XII. hó Teljesítés MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a eredeti ei. mód.ei. teljesítés %-a
Működési bevételek 1 588 190 2 634 925 2 073 129 78,68 Oktatási ágazat 3 284 192 3 380 381 3 128 901 92,56
Működési célú támogatások ÁH-on belülről 3 174 959 3 905 487 3 782 415 96,85 Kulturális kiadások, média 2 199 363 2 989 627 2 754 621 92,14
Működési célú átvett pénzeszközök 120 000 306 797 286 797 93,48 Szociális ágazat 1 006 464 1 244 187 1 162 861 93,46
Közhatalmi bevételek 9 723 200 9 757 715 9 757 715 100,00 Egészségügyi ágazat 582 487 627 237 584 931 93,26
Költségvetési szervek működési bevételei 1 461 371 1 850 099 1 846 818 99,82 Gyermekvédelem 653 419 731 432 696 490 95,22
Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok 5 105 185 6 233 544 5 844 950 93,77
Sport 644 600 757 880 666 795 87,98
Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások 1 020 796 1 208 516 969 504 80,22
Út-híd fenntartás 229 400 303 900 231 771 76,27
Tartalékok
Közművelődési kiegészítő támogatás - Berzsenyi D. Könyvtár 140 709 0
Általános tartalék 2 272 0
Tartalék - Kneipp-módszer óvodai program pályázati önrész 4 095 0,00
2017.évi bérkiadások tartaléka (EBI - központi támogatásból) 7 936 0
Tartalékok összesen 150 917 4 095 0 0,00
Működési célú bevételek összesen: 16 067 720 18 455 023 17 746 874 96,16 Működési célú kiadások összesen: 14 876 823 17 480 799 16 040 824 91,76
ezer forintban
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2017.évi I-XII. hó Teljesítés FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Felhalmozási bevételek 550 000 144 379 144 379 100,00 Intézményi felhalmozási kiadások
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 9 397 324 492 498 5,24 Oktatási ágazat 0 223 461 190 479 85,24
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 33 000 35 482 35 482 100,00 Kulturális kiadások, média 13 000 93 390 68 610 73,47
Költségvetési szervek felhalmozási bevételei 1 990 28 246 28 247 100,00 Szociális ágazat 0 28 701 14 759 51,42
Egészségügyi ágazat 5 129 108 370 15 203 14,03
Gyermekvédelem 6 638 16 975 11 738 69,15
Egyéb más ágazathoz nem sorolható int. és feladatok 27 670 94 301 68 762 72,92
Intézményi felhalmozási kiadások összesen 52 437 565 198 369 551 65,38
Pénzeszközátadás 144 455 170 955 72 550 42,44
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai 50 000 0 0
Lakásalap 41 357 88 520 56 718 64,07
Vagyongazdálkodás 527 832 764 418 672 048 87,92
Beruházások 14 726 500 20 871 517 3 932 021 18,84
Fejlesztési céltartalék 4 960 0 0
Munkáltatói kölcsön 20 000 38 807 22 702 58,50
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen 15 515 104 21 934 217 4 756 039 21,68
Felhalmozási célú bevételek összesen: 584 990 9 605 431 700 606 7,29 Felhalmozási célú kiadások összesen: 15 567 541 22 499 415 5 125 590 22,78
Finanszírozási műveletek Finanszírozási műveletek
Működési célú maradvány 125 000 1 549 052 1 549 052 100,00 2017. évi költségvetési támogatási előleg 96 015 96 015 100,00
2018. évi költségvetési támogatási előleg 96 553 96 553 100,00 Kincstárjegy jegyzés 3 000 000 3 000 000 100,00
Kincstárjegy beváltása 3 000 000 3 000 000 100,00 2018. évi költségvetési támogatási előleg 96 553 0,00
Felhalmozási célú maradvány 13 666 654 9 793 752 9 793 752 100,00
Intézményi felhalmozási maradvány 61 496 61 496 100,00
Intézményi működési maradvány 99 911 99 911 100,00
Felhalmozási célú hitelfelvétel 511 564 0,00
Finanszírozási műveletek összesen 13 791 654 15 112 328 14 600 764 96,61 Finanszírozási műveletek összesen 0 3 192 568 3 096 015 96,98
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen 30 444 364 43 172 782 33 048 244 76,55 Kiadások és finanszírozási műveletek összesen 30 444 364 43 172 782 24 262 429 56,20

3. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Költségvetési működési bevételek

ezer forintban
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 60 5 324 5 324 100,00
EBBŐL:2016.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 5 264 5 264 100,00
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 492 956 1 567 234 1 571 749 100,29
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 771 293 959 817 971 991 101,27
EBBŐL:
Szociális ágazati összevont pótlék 126 515 126 515 100,00
Bölcsődében középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék 0 38 813 38 813 100,00
ÖSSZESEN (I.+II.+III.) 2 264 309 2 532 375 2 549 064 100,66
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Weöres S. Színház művészeti támogatása 127 300 127 300 127 300 100,00
Weöres S. Színház működési támogatása 84 900 84 900 84 900 100,00
Mesebolt Bábszínház művészeti támogatása 40 200 40 200 40 200 100,00
Mesebolt Bábszínház működési támogatása 26 800 26 800 26 800 100,00
Savaria Szimfonikus zenekar központi támogatása 164 400 164 400 164 400 100,00
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - Savaria Múzeum feladatainak támogatása 139 800 139 800 139 800 100,00
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása - Berzsenyi Dániel könyvtár feladatainak támogatása 119 400 119 400 119 400 100,00
Berzsenyi Dániel megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 140 709 140 709 140 709 100,00
Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása 30 938 30 938 30 938 100,00
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2 654 2 654 100,00
Kulturális illetménypótlék 70 434 70 434 100,00
Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen 874 447 947 535 947 535 100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
Kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásának támogatása 126 685 126 685 100,00
Prémium évek program 5 684 5 684 100,00
Helyi közösségi közlekedés támogatása 27 087 27 087 100,00
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációja 35 919 35 919 100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások összesen: 0 195 375 195 375 100,00
Elszámolásból származó bevételek
Központi támogatás 2016. évi elszámolás alapján 1 144 1 144 100,00
Elszámolásból származó bevételek összesen 0 1 144 1 144 100,00
a.) ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI 3 138 756 3 676 429 3 693 118 100,45
Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0
b.) ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI 0 0 0
Vásárcsarnok átadott pénzeszköze 30 383 53 528 53 528 100,00
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása 5 923 5 923 100,00
Mezei őrszolgálat fenntartásához és működéséhez kapott állami hozzájárulás 4 320 4 320 4 320 100,00
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 663 663 100,00
Gencsapáti Község Önkormányzata - felnőtt háziorvosok ügyeleti díja 1 000 1 000 100,00
Európai Mobilitási Hét (NFM) 1 500 2 423 1 500 61,91
Erzsébet utalványok formájában nyújtott gyermekvédelmi támogatások 12 253 12 253 100,00
Hiszek Benned Sportprogram - EMMI támogatás 943 943 100,00
URBACT III program Disarned cities projekt támogatás I. ütem 2 926 2 926 100,00
URBACT III program Disarned cities projekt támogatás II. ütem 15 493 1 746 11,27
Szombathely a Segítés Városa kiadvány megjelentetésének támogatása (EMMI) 500 500 100,00
Szent M. szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt - ERFA támogatás, hazai társfinanszírozás 110 824 3 995 3,60
EFOP-1.9.9-17-2017-00002 - Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Szombathelyen 18 262 0,00
c.) EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL 36 203 229 058 89 297 38,98
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN (a.) + b.) + c.)) 3 174 959 3 905 487 3 782 415 96,85
KÖZHATALMI BEVÉTELEK
JÖVEDELEMADÓK
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó 700 732 732 100,00
VAGYONI TÍPUSÚ ADÓK
Építményadó 1 272 000 1 219 226 1 219 226 100,00
TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ADÓI
Helyi iparűzési adó 8 150 000 8 231 656 8 231 656 100,00
Gépjárműadó 250 000 268 581 268 581 100,00
Idegenforgalmi adó 17 000 21 667 21 667 100,00
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK
Közterület felügyelet bírság bevétel 2 500 840 840 100,00
Környezettanulmány díja 4 4 100,00
Egyéb adó és bírságok, pótlékok 30 000 11 107 11 107 100,00
Környezetvédelmi birság 1 000 82 82 100,00
Köztemetés költségeinek megtérítése 3 747 3 747 100,00
Talajterhelési díj 73 73 100,00
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 723 200 9 757 715 9 757 715 100,00
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Tavak haszonbérbe adása 906 906 100,00
Egyéb bevételek 5 000 10 839 10 839 100,00
ELAMEN RT, és egyéb bérleti díjak 5 000 8 071 8 071 100,00
Temetők sírhelyeladása, egyéb szolg.díja 19 000 19 771 19 771 100,00
Hemo épületének bérbeadása 37 000 37 404 37 404 100,00
Pályázati díjak 2 000 2 000 100,00
Biztosító térítése, egyéb kártérítés 191 191 100,00
Köztemetés bevétele 4 255 4 255 100,00
FALCO kártalanítás 101 101 100,00
Földvédelmi járulék betérítése - NSK 48 825 48 825 100,00
SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó bevétel 422 000 463 892 463 892 100,00
Egyéb működési célú bevétel 13 000 12 413 12 413 100,00
Földhaszonbérlet 3 600 3 549 3 549 100,00
Helyiségek és lakások bérleti díja 600 000 600 000 665 469 110,91
Bérleti díj 48 000 16 405 16 405 100,00
Közterület foglalás 35 000 27 876 27 876 100,00
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevétel 431 131 431 131 100,00
Osztalék bevétel 294 294 100,00
Szent Márton kártya értékesítése 75 75 100,00
Útigénybevételi díj 2 700 3 114 3 114 100,00
STYL adótartozás kiegyenlítése 32 660 0,00
STYL bérleti díj visszatérülése (költség visszatérülés) 29 119 0,00
Kiszámlázott általános forgalmi adó és áfa visszatérítése
SZOVA Zrt. Parkolásgazdálkodásból származó ÁFA visszatérülés 77 890 81 940 0,00
Kiszámlázott és befizetendő áfa 250 000 250 000 285 731 114,29
Áfa visszaigénylés 20 000 20 000 0,00
Víziközmű és szennyvízközmű használati díjbevételhez kapcsolódó áfa visszaigénylés 72 618 0,00
Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások után áfa visszaigénylés 66 694 0,00
TOP-6.3.1-15 Szhely Szent.L.kir.u.felhagyott iparterület fejl.áfa visszaigénylés 197 033 0,00
Szhely Szent.L.kir.u.felhagyott iparterület fejl.áfa visszaigénylés az BMSK támogatáshoz kapcsolódóan 48 432 0,00
TOP-6.1.1-15-00001 A szombathelyi északi iparterület fejlesztése áfa visszaigénylés 65 772 0,00
STYL ingatlanok után áfa visszaigénylés 48 728 0,00
Kamatbevételek
Önkormányzat 50 000 30 044 30 044 100,00
Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások után 2 2 100,00
STYL ingatlan vásárlás - elszámolásokkal kapcsolatban 771 771 100,00
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 588 190 2 634 925 2 073 129 78,68
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
SZOMHULL Nonprofit Kft. - tagi kölcsön visszatérülés 165 868 165 868 100,00
Kamatmentes kölcsön visszatérülése - segély elszámolás 7 7 100,00
Savaria Városfejlesztési Kft. - tagi kölcsön 20 000 0,00
STYL FASCHION Kft. Tagi kölcsön visszatérülés 120 000 120 000 120 000 100,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Támogatások elszámolása 422 422 100,00
Borsodi Fémmegmunkáló Kft. támogatása 500 500 100,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 120 000 306 797 286 797 93,48
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI
Óvodák 16 884 36 649 36 617 99,91
GAMESZ 396 215 368 556 369 207 100,18
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 247 454 319 776 319 776 100,00
Mesebolt Bábszínház 33 030 52 556 52 557 100,00
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar 111 000 194 189 194 189 100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár 24 000 53 081 53 082 100,00
Savaria Múzeum 93 050 198 844 198 843 100,00
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 90 149 152 035 152 035 100,00
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ 252 838 262 949 262 948 100,00
Egyesített Bölcsődei Intézmény 37 961 42 848 41 988 97,99
Vásárcsarnok 142 000 147 829 147 829 100,00
Polgármesteri Hivatal 16 790 20 787 17 058 82,06
Közterület felügyelet 689
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN 1 461 371 1 850 099 1 846 818 99,82
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 16 067 720 18 455 023 17 746 874 96,16

4. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségvetési szervek 2017. évi bevételei

INTÉZMÉNY Működési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök Közhatalmi bevételek Működési bevételek összesen
2017 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 1 176 3 037 3 035 99,93% 0 0 0 0 0 0 1 176 3 037 3 035 99,93%
Barátság Óvoda 924 1 698 1 698 100,00% 0 0 0 0 0 0 924 1 698 1 698 100,00%
Pipitér Óvoda 1 512 2 107 2 106 99,95% 0 200 200 100,00% 0 0 0 0 1 512 2 307 2 306 99,96%
Hétszínvirág Óvoda 700 1 980 1 978 99,90% 0 0 0 0 0 0 700 1 980 1 978 99,90%
Szivárvány Óvoda 1 036 2 353 2 351 99,92% 0 0 0 946 945 99,89% 0 0 1 036 3 299 3 296 99,91%
Donászy Magda Óvoda 756 1 237 1 235 99,84% 0 0 0 611 610 99,84% 0 0 756 1 848 1 845 99,84%
Mesevár Óvoda 560 1 202 1 201 99,92% 0 0 0 0 0 0 560 1 202 1 201 99,92%
Játéksziget Óvoda 644 1 290 1 288 99,84% 0 0 0 0 0 0 644 1 290 1 288 99,84%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 588 1 616 1 613 99,81% 0 0 0 0 0 0 588 1 616 1 613 99,81%
Gazdag Erzsi Óvoda 1 232 3 283 3 282 99,97% 0 0 0 0 0 0 1 232 3 283 3 282 99,97%
Maros Óvoda 504 868 867 99,88% 0 0 0 154 153 99,35% 0 0 504 1 022 1 020 99,80%
Vadvirág Óvoda 728 1 396 1 394 99,86% 0 0 0 98 98 100,00% 0 0 728 1 494 1 492 99,87%
Margaréta Óvoda 0 575 575 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 575 575 100,00%
Napsugár Óvoda 1 680 1 672 1 669 99,82% 0 200 200 100,00% 0 0 0 0 1 680 1 872 1 869 99,84%
Szűrcsapó Óvoda 2 016 2 909 2 907 99,93% 0 0 0 0 0 0 2 016 2 909 2 907 99,93%
Mocorgó Óvoda 1 148 1 663 1 661 99,88% 0 0 0 0 0 0 1 148 1 663 1 661 99,88%
Benczúr Gyula Utcai Óvoda 1 008 2 504 2 502 99,92% 0 0 0 0 0 0 1 008 2 504 2 502 99,92%
Weöres Sándor Óvoda 672 3 050 3 049 99,97% 0 0 0 0 0 0 672 3 050 3 049 99,97%
Óvodák összesen 16 884 34 440 34 411 99,92% 0 400 400 100,00% 0 1 809 1 806 99,83% 0 0 0 16 884 36 649 36 617 99,91%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 396 215 363 547 364 198 100,18% 0 5 009 5 009 100,00% 0 0 0 0 396 215 368 556 369 207 100,18%
Oktatási intézmények összesen 413 099 397 987 398 609 100,16% 0 5 409 5 409 100,00% 0 1 809 1 806 99,83% 0 0 0 413 099 405 205 405 824 100,15%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 247 454 314 949 314 949 100,00% 0 4 200 4 200 100,00% 0 627 627 100,00% 0 0 247 454 319 776 319 776 100,00%
Mesebolt Bábszínház 31 030 34 728 34 729 100,00% 0 17 828 17 828 100,00% 2 000 0 0 0 33 030 52 556 52 557 100,00%
Savaria Szimfonikus Zenekar 87 000 93 982 93 982 100,00% 0 25 207 25 207 100,00% 24 000 75 000 75 000 100,00% 0 0 111 000 194 189 194 189 100,00%
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 24 000 25 204 25 205 100,00% 0 7 797 7 797 100,00% 0 20 080 20 080 100,00% 0 0 24 000 53 081 53 082 100,00%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 93 050 176 332 176 332 100,00% 0 20 512 20 511 100,00% 0 2 000 2 000 100,00% 0 0 93 050 198 844 198 843 100,00%
Összesen 482 534 645 195 645 197 100,00% 0 75 544 75 543 100,00% 26 000 97 707 97 707 100,00% 0 0 0 508 534 818 446 818 447 100,00%
Egyéb intézmény
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 142 000 147 829 147 829 100,00% 0 0 0 0 0 0 142 000 147 829 147 829 100,00%
Összesen 142 000 147 829 147 829 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 000 147 829 147 829 100,00%
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 32 761 39 599 39 598 100,00% 220 077 223 350 223 350 100,00% 0 0 0 0 252 838 262 949 262 948 100,00%
Összesen 32 761 39 599 39 598 100,00% 220 077 223 350 223 350 100,00% 0 0 0 0 0 0 252 838 262 949 262 948 100,00%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény 37 961 41 912 41 052 97,95% 0 936 936 100,00% 0 0 0 0 37 961 42 848 41 988 97,99%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 90 149 112 740 112 740 100,00% 0 39 295 39 295 100,00% 0 0 0 0 90 149 152 035 152 035 100,00%
Összesen 128 110 154 652 153 792 99,44% 0 40 231 40 231 100,00% 0 0 0 0 0 0 128 110 194 883 194 023 99,56%
Nem oktatási intézmények összesen 785 405 987 275 986 416 99,91% 220 077 339 125 339 124 100,00% 26 000 97 707 97 707 100,00% 0 0 0 1 031 482 1 424 107 1 423 247 99,94%
Oktatási intézmények összesen 413 099 397 987 398 609 100,16% 0 5 409 5 409 100,00% 0 1 809 1 806 99,83% 0 0 0 413 099 405 205 405 824 100,15%
Intézmények mindösszesen 1 198 504 1 385 262 1 385 025 99,98% 220 077 344 534 344 533 100,00% 26 000 99 516 99 513 100,00% 0 0 0 1 444 581 1 829 312 1 829 071 99,99%
Közterület-Felügyelet 0 0 689 0 0 0 0 0 0 0 0 689
Polgármesteri Hivatal 16 090 18 204 14 482 79,55% 0 1 454 1 454 100,00% 0 0 700 1 129 1 122 99,38% 16 790 20 787 17 058 82,06%
Mindösszesen 1 214 594 1 403 466 1 400 196 99,77% 220 077 345 988 345 987 100,00% 26 000 99 516 99 513 100,00% 700 1 129 1 122 99,38% 1 461 371 1 850 099 1 846 818 99,82%
INTÉZMÉNY Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
2017 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231 231 100,00%
Barátság Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 745 745 100,00%
Pipitér Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 270 100,00%
Hétszínvirág Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 396 396 100,00%
Szivárvány Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 178 1 178 100,00%
Donászy Magda Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366 366 100,00%
Mesevár Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 133 100,00%
Játéksziget Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147 147 100,00%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 321 100,00%
Gazdag Erzsi Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 336 100,00%
Maros Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 160 100,00%
Vadvirág Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 280 100,00%
Margaréta Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 141 100,00%
Napsugár Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 193 100,00%
Szűrcsapó Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 183 100,00%
Mocorgó Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 255 100,00%
Benczúr Gyula Utcai Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175 175 100,00%
Weöres Sándor Óvoda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562 562 100,00%
Óvodák összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 072 6 072 100,00%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 0 34 34 100,00% 0 0 0 0 0 34 34 100,00% 2 655 2 655 100,00%
Oktatási intézmények összesen 0 34 34 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 34 34 100,00% 0 8 727 8 727 100,00%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 0 445 445 100,00% 0 1 600 1 600 100,00% 0 0 0 2 045 2 045 100,00% 34 320 34 320 100,00%
Mesebolt Bábszínház 0 0 0 0 0 0 0 0 0 913 913 100,00%
Savaria Szimfonikus Zenekar 0 0 0 0 0 15 000 15 000 100,00% 0 15 000 15 000 100,00% 167 167 100,00%
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 481 31 481 100,00%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 0 59 59 100,00% 0 5 918 5 918 100,00% 0 0 0 5 977 5 977 100,00% 20 217 20 217 100,00%
Összesen 0 504 504 100,00% 0 7 518 7 518 100,00% 0 15 000 15 000 100,00% 0 23 022 23 022 100,00% 0 87 098 87 098 100,00%
Egyéb intézmény
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 0 15 15 100,00% 0 0 0 0 0 15 15 28 388 28 388 100,00%
Összesen 0 15 15 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 28 388 28 388 100,00%
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 0 0 95 1 990 5 019 5 019 100,00% 0 0 1 990 5 019 5 114 101,89% 23 475 23 475 100,00%
Összesen 0 0 95 1 990 5 019 5 019 100,00% 0 0 0 1 990 5 019 5 114 101,89% 0 23 475 23 475 100,00%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény 0 17 17 100,00% 0 0 0 0 0 17 17 100,00% 786 786 100,00%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 591 591 100,00%
Összesen 0 17 17 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 17 17 100,00% 0 1 377 1 377 100,00%
Nem oktatási intézmények összesen 0 536 631 117,72% 1 990 12 537 12 537 100,00% 0 15 000 15 000 100,00% 1 990 28 073 28 168 100,34% 0 140 338 140 338 100,00%
Oktatási intézmények összesen 0 34 34 100,00% 0 0 0 0 0 0 0 34 34 100,00% 0 8 727 8 727 100,00%
Intézmények mindösszesen 0 570 665 116,67% 1 990 12 537 12 537 100,00% 0 15 000 15 000 100,00% 1 990 28 107 28 202 100,34% 0 149 065 149 065 100,00%
Közterület-Felügyelet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 866 2 866 100,00%
Polgármesteri Hivatal 0 45 45 100,00% 0 0 0 0 0 45 45 100,00% 9 476 9 476 100,00%
Mindösszesen 0 615 710 115,45% 1 990 12 537 12 537 100,00% 0 15 000 15 000 100,00% 1 990 28 152 28 247 100,34% 0 161 407 161 407 100,00%
Központi irányítószervtől kapott támogatás Központi irányítószervtől kapott támogatás Költségvetési bevételek összesen
INTÉZMÉNY Működési Felhalmozási összesen
2 017 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat RM V. Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 146 883 151 508 142 346 93,95% 0 4 186 4 186 100,00% 146 883 155 694 146 532 94,12% 148 059 158 962 149 798 94,24%
Barátság Óvoda 95 632 98 969 95 945 96,94% 0 1 467 1 466 99,93% 95 632 100 436 97 411 96,99% 96 556 102 879 99 854 97,06%
Pipitér Óvoda 90 978 92 516 87 682 94,77% 0 2 985 2 984 99,97% 90 978 95 501 90 666 94,94% 92 490 98 078 93 242 95,07%
Hétszínvirág Óvoda 122 454 123 461 120 585 97,67% 0 3 189 3 189 100,00% 122 454 126 650 123 774 97,73% 123 154 129 026 126 148 97,77%
Szivárvány Óvoda 105 279 108 087 103 392 95,66% 0 1 639 1 639 100,00% 105 279 109 726 105 031 95,72% 106 315 114 203 109 505 95,89%
Donászy Magda Óvoda 92 803 97 886 94 069 96,10% 0 2 272 2 272 100,00% 92 803 100 158 96 341 96,19% 93 559 102 372 98 552 96,27%
Mesevár Óvoda 77 410 78 903 78 082 98,96% 0 5 441 5 439 99,96% 77 410 84 344 83 521 99,02% 77 970 85 679 84 855 99,04%
Játéksziget Óvoda 78 945 79 354 79 354 100,00% 0 21 845 19 009 87,02% 78 945 101 199 98 363 97,20% 79 589 102 636 99 798 97,23%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 114 085 118 565 112 939 95,25% 0 658 657 99,85% 114 085 119 223 113 596 95,28% 114 673 121 160 115 530 95,35%
Gazdag Erzsi Óvoda 128 686 140 479 138 230 98,40% 0 11 075 11 074 99,99% 128 686 151 554 149 304 98,52% 129 918 155 173 152 922 98,55%
Maros Óvoda 62 720 64 770 63 689 98,33% 0 787 787 100,00% 62 720 65 557 64 476 98,35% 63 224 66 739 65 656 98,38%
Vadvirág Óvoda 53 769 55 232 52 220 94,55% 0 3 962 3 962 100,00% 53 769 59 194 56 182 94,91% 54 497 60 968 57 954 95,06%
Margaréta Óvoda 65 551 67 306 66 250 98,43% 0 16 499 16 498 99,99% 65 551 83 805 82 748 98,74% 65 551 84 521 83 464 98,75%
Napsugár Óvoda 86 404 89 618 86 047 96,02% 0 8 383 8 382 99,99% 86 404 98 001 94 429 96,36% 88 084 100 066 96 491 96,43%
Szűrcsapó Óvoda 122 519 128 036 124 704 97,40% 0 705 705 100,00% 122 519 128 741 125 409 97,41% 124 535 131 833 128 499 97,47%
Mocorgó Óvoda 94 065 98 929 92 254 93,25% 0 1 661 1 660 99,94% 94 065 100 590 93 914 93,36% 95 213 102 508 95 830 93,49%
Benczúr Gyula Utcai Óvoda 70 149 72 176 68 848 95,39% 0 2 179 2 177 99,91% 70 149 74 355 71 025 95,52% 71 157 77 034 73 702 95,67%
Weöres Sándor Óvoda 50 862 51 967 48 719 93,75% 0 1 040 569 54,71% 50 862 53 007 49 288 92,98% 51 534 56 619 52 899 93,43%
Óvodák összesen 1 659 194 1 717 762 1 655 355 96,37% 0 89 973 86 655 96,31% 1 659 194 1 807 735 1 742 010 96,36% 1 676 078 1 850 456 1 784 699 96,45%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 1 000 409 1 068 945 958 960 89,71% 0 133 454 104 750 78,49% 1 000 409 1 202 399 1 063 710 88,47% 1 396 624 1 573 644 1 435 606 91,23%
Oktatási intézmények összesen 2 659 603 2 786 707 2 614 315 93,81% 0 223 427 191 405 85,67% 2 659 603 3 010 134 2 805 720 93,21% 3 072 702 3 424 100 3 220 305 94,05%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 99 994 124 683 107 293 86,05% 0 13 896 13 309 95,78% 99 994 138 579 120 602 87,03% 347 448 494 720 476 743 96,37%
Mesebolt Bábszínház 80 412 110 625 95 912 86,70% 0 1 302 1 266 97,24% 80 412 111 927 97 178 86,82% 113 442 165 396 150 648 91,08%
Savaria Szimfonikus Zenekar 272 153 393 588 358 199 91,01% 10 000 19 788 11 007 55,62% 282 153 413 376 369 206 89,31% 393 153 622 732 578 562 92,91%
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 178 734 330 343 330 343 100,00% 0 17 803 15 467 86,88% 178 734 348 146 345 810 99,33% 202 734 432 708 430 373 99,46%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 342 068 400 944 353 842 88,25% 3 000 17 579 9 688 55,11% 345 068 418 523 363 530 86,86% 438 118 643 561 588 567 91,45%
Összesen 973 361 1 360 183 1 245 589 91,58% 13 000 70 368 50 737 72,10% 986 361 1 430 551 1 296 326 90,62% 1 494 895 2 359 117 2 224 893 94,31%
Egyéb intézmény
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 0 1 017 0 0,00% 0 0 0 1 017 0 0,00% 142 000 177 249 176 232 99,43%
Összesen 0 1 017 0 0,00% 0 0 0 0 1 017 0 0,00% 142 000 177 249 176 232 99,43%
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 249 685 262 968 245 690 93,43% 3 139 103 257 10 089 9,77% 252 824 366 225 255 779 69,84% 507 652 657 668 547 316 83,22%
Összesen 249 685 262 968 245 690 93,43% 3 139 103 257 10 089 9,77% 252 824 366 225 255 779 69,84% 507 652 657 668 547 316 83,22%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény 611 903 684 543 652 294 95,29% 6 638 16 958 11 721 69,12% 618 541 701 501 664 015 94,66% 656 502 745 152 706 806 94,85%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 587 605 722 709 689 311 95,38% 0 28 701 14 759 51,42% 587 605 751 410 704 070 93,70% 677 754 904 036 856 696 94,76%
Összesen 1 199 508 1 407 252 1 341 605 95,34% 6 638 45 659 26 480 58,00% 1 206 146 1 452 911 1 368 085 94,16% 1 334 256 1 649 188 1 563 502 94,80%
Nem oktatási intézmények összesen 2 422 554 3 031 420 2 832 884 93,45% 22 777 219 284 87 306 39,81% 2 445 331 3 250 704 2 920 190 89,83% 3 478 803 4 843 222 4 511 943 93,16%
Oktatási intézmények összesen 2 659 603 2 786 707 2 614 315 93,81% 0 223 427 191 405 85,67% 2 659 603 3 010 134 2 805 720 93,21% 3 072 702 3 424 100 3 220 305 94,05%
Intézmények mindösszesen 5 082 157 5 818 127 5 447 199 93,62% 22 777 442 711 278 711 62,96% 5 104 934 6 260 838 5 725 910 91,46% 6 551 505 8 267 322 7 732 248 93,53%
Közterület-Felügyelet 188 406 192 290 173 958 90,47% 3 820 7 421 4 279 57,66% 192 226 199 711 178 237 89,25% 192 226 202 577 181 792 89,74%
Polgármesteri Hivatal 1 674 024 1 893 346 1 655 567 87,44% 20 000 82 985 64 408 77,61% 1 694 024 1 976 331 1 719 975 87,03% 1 710 814 2 006 639 1 746 554 87,04%
Mindösszesen 6 944 587 7 903 763 7 276 724 92,07% 46 597 533 117 347 398 65,16% 6 991 184 8 436 880 7 624 122 90,37% 8 454 545 10 476 538 9 660 594 92,21%

5. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

ezer forintban
MEGNEVEZÉS 2017. év 2017. évi V. sz. 2017. év eltérés
eredeti módosított teljesítés
előirányzat előirányzat
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 60 60 -60
5. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 5 264 5 264 0
I. Összesen 60 5 324 5 264 -60
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
Óvodapedagógusok bértámogatása 967 882 982 037 983 974 1 937
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 8 274 8 392 8 495 103
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása 344 306 306 0
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 285 049 284 759 283 559 -1 200
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása 50 746 50 746 0
2. Óvodaműködtetési támogatás 194 174 196 762 197 496 734
4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 0 0 0 0
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz 37 233 44 232 39 990 -4 242
II. Összesen 1 492 956 1 567 234 1 564 566 -2 668
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1. Szociális ágazati összevont pótlék 126 515 126 515 0
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0
a./ Család-és gyermekjóléti szolgálat 50 100 50 100 50 100 0
b./ Család- és gyermekjóléti központ 54 600 54 600 54 600 0
c./ Szociális étkeztetés 42 461 36 537 37 202 665
d./ Házi segítségnyújtás 0 0 0 0
Házi segítségnyújtás-szociális segítés 1 050 825 725 -100
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás 18 900 22 890 24 150 1 260
f./ Időskorúak nappali intézményi ellátása 17 985 17 549 17 549 0
g./ Demens személyek nappali intézményi ellátása 7 000 5 500 6 000 500
j./ Gyermekek napközbeni ellátása - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek 183 805 186 275 184 299 -1 976
Gyermekek napközbeni ellátása - fogyatékos gyermek 5 188 4 447 4 447 0
Gyermekek napközbeni ellátása - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek 5 707 2 594 4 150 1 556
Gyermekek napközbeni ellátása - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 544 544 544 0
Gyermekek napközbeni ellátása - Családi napközi ellátás és- gyermekfelügyelet 0
3. Összesen 387 340 381 861 383 766 1 905
4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása
a./ Időskorúak gondozóháza, családok átmeneti otthona - finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 36 485 36 485 36 485 0
b./ Időskorúak gondozóháza, családok átmeneti otthona - intézmény-üzemeltetési támogatás 10 360 11 052 11 052 0
4. Összesen 46 845 47 537 47 537 0
5. Gyermekétkeztetés támogatása
a./Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás 157 798 168 961 173 971 5 010
b./ Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 119 392 135 054 135 054 0
6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 1 982 2 234 2 163 -71
5.-6. Összesen 279 172 306 249 311 188 4 939
7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez 57 936 58 842 58 842 0
Bölcsődében középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék 38 813 38 813 0
Adósságcsökkentési támogatás 0 0 0 0
III. Összesen 771 293 959 817 966 661 6 844
Mindösszesen 2 264 309 2 532 375 2 536 491 4 116

6. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Költségvetési szervek 2017. évi kiadásai

INTÉZMÉNY Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
2017 Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 116 367 120 052 113 253 94,34% 27 858 28 674 27 195 94,84% 3 834 6 050 4 820 79,67%
Barátság Óvoda 76 466 80 148 77 879 97,17% 17 273 18 176 17 468 96,10% 2 817 3 088 2 881 93,30%
Pipitér Óvoda 72 889 72 958 68 290 93,60% 16 267 16 457 15 482 94,08% 3 334 5 678 4 926 86,76%
Hétszínvirág Óvoda 96 734 97 350 94 972 97,56% 23 093 23 571 23 120 98,09% 3 327 4 916 4 278 87,02%
Szivárvány Óvoda 83 150 85 430 82 677 96,78% 20 020 20 789 20 219 97,26% 3 145 6 345 4 667 73,55%
Donászy Magda Óvoda 73 918 77 572 74 889 96,54% 16 691 17 526 16 726 95,44% 2 950 5 002 4 082 81,61%
Mesevár Óvoda 61 689 62 436 61 689 98,80% 13 914 13 945 13 797 98,94% 2 367 3 857 3 789 98,24%
Játéksziget Óvoda 62 905 62 720 61 346 97,81% 14 175 14 277 13 988 97,98% 2 509 3 794 3 254 85,77%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 89 964 93 089 88 930 95,53% 21 447 22 199 21 462 96,68% 3 262 5 214 4 159 79,77%
Gazdag Erzsi Óvoda 102 087 104 291 103 047 98,81% 24 340 25 064 24 825 99,05% 3 491 14 743 13 690 92,86%
Maros Óvoda 49 767 51 399 50 732 98,70% 11 213 11 606 11 402 98,24% 2 244 2 947 2 499 84,80%
Vadvirág Óvoda 42 773 43 411 41 340 95,23% 9 568 9 826 9 463 96,31% 2 156 3 769 3 035 80,53%
Margaréta Óvoda 51 294 51 999 51 805 99,63% 11 612 11 999 11 961 99,68% 2 645 4 024 3 125 77,66%
Napsugár Óvoda 69 694 71 214 68 487 96,17% 15 584 15 836 15 236 96,21% 2 806 4 633 4 030 86,98%
Szűrcsapó Óvoda 97 643 100 059 97 701 97,64% 23 620 24 031 23 530 97,92% 3 272 7 038 6 341 90,10%
Mocorgó Óvoda 75 411 77 865 73 087 93,86% 17 003 17 662 16 610 94,04% 2 799 5 320 4 326 81,32%
Benczúr Gyula Utcai Óvoda 56 249 57 394 55 590 96,86% 12 593 12 780 12 442 97,36% 2 315 4 681 3 075 65,69%
Weöres Sándor Óvoda 40 242 41 507 40 015 96,41% 9 103 9 414 9 040 96,03% 2 189 4 658 3 016 64,75%
Óvodák összesen 1 319 242 1 350 894 1 305 729 96,66% 305 374 313 832 303 966 96,86% 51 462 95 757 79 993 83,54%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 185 979 200 080 175 980 87,95% 46 412 49 632 43 211 87,06% 1 164 233 1 190 444 1 085 977 91,22%
Oktatási intézmények összesen 1 505 221 1 550 974 1 481 709 95,53% 351 786 363 464 347 177 95,52% 1 215 695 1 286 201 1 165 970 90,65%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 94 410 104 059 103 536 99,50% 23 170 25 808 25 671 99,47% 229 868 348 912 324 114 92,89%
Mesebolt Bábszínház 63 490 68 719 66 221 96,36% 13 519 15 811 15 168 95,93% 36 433 79 486 65 139 81,95%
Savaria Szimfonikus Zenekar 227 325 320 558 280 807 87,60% 48 412 70 108 65 971 94,10% 107 416 197 278 155 507 78,83%
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 115 284 181 998 162 682 89,39% 25 320 39 605 36 127 91,22% 62 130 193 302 183 845 95,11%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 255 426 293 408 275 770 93,99% 61 256 69 583 65 181 93,67% 118 436 257 014 226 270 88,04%
Összesen 755 935 968 742 889 016 91,77% 171 677 220 915 208 118 94,21% 554 283 1 075 992 954 875 88,74%
Egyéb intézmény
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 43 867 44 942 39 532 87,96% 10 001 10 358 9 001 86,90% 53 899 64 571 44 207 68,46%
Összesen 43 867 44 942 39 532 87,96% 10 001 10 358 9 001 86,90% 53 899 64 571 44 207 68,46%
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 300 762 309 627 305 720 98,74% 71 052 73 741 72 969 98,95% 130 709 166 024 153 064 92,19%
Összesen 300 762 309 627 305 720 98,74% 71 052 73 741 72 969 98,95% 130 709 166 024 153 064 92,19%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény 404 857 464 406 455 767 98,14% 101 345 114 705 111 651 97,34% 143 662 149 066 125 828 84,41%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 361 903 482 183 459 612 95,32% 90 668 117 885 111 608 94,68% 225 183 275 267 242 624 88,14%
Összesen 766 760 946 589 915 379 96,70% 192 013 232 590 223 259 95,99% 368 845 424 333 368 452 86,83%
Nem oktatási intézmények összesen 1 867 324 2 269 900 2 149 647 94,70% 444 743 537 604 513 347 95,49% 1 107 736 1 730 920 1 520 598 87,85%
Oktatási intézmények összesen 1 505 221 1 550 974 1 481 709 95,53% 351 786 363 464 347 177 95,52% 1 215 695 1 286 201 1 165 970 90,65%
Intézmények mindösszesen 3 372 545 3 820 874 3 631 356 95,04% 796 529 901 068 860 524 95,50% 2 323 431 3 017 121 2 686 568 89,04%
Közterület-Felügyelet 125 944 129 924 117 559 90,48% 28 800 30 004 28 408 94,68% 33 662 35 228 30 117 85,49%
Polgármesteri Hivatal 1 093 620 1 254 130 1 123 027 89,55% 264 773 302 228 271 394 89,80% 329 421 364 251 277 339 76,14%
Mindösszesen 4 592 109 5 204 928 4 871 942 93,60% 1 090 102 1 233 300 1 160 326 94,08% 2 686 514 3 416 600 2 994 024 87,63%
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen
INTÉZMÉNY
2017
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 0 0 0 0 148 059 154 776 145 268 93,86%
Barátság Óvoda 0 0 0 0 96 556 101 412 98 228 96,86%
Pipitér Óvoda 0 0 0 0 92 490 95 093 88 698 93,28%
Hétszínvirág Óvoda 0 0 0 0 123 154 125 837 122 370 97,24%
Szivárvány Óvoda 0 0 0 0 106 315 112 564 107 563 95,56%
Donászy Magda Óvoda 0 0 0 0 93 559 100 100 95 697 95,60%
Mesevár Óvoda 0 0 0 0 77 970 80 238 79 275 98,80%
Játéksziget Óvoda 0 0 0 0 79 589 80 791 78 588 97,27%
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 0 0 0 0 114 673 120 502 114 551 95,06%
Gazdag Erzsi Óvoda 0 0 0 0 129 918 144 098 141 562 98,24%
Maros Óvoda 0 0 0 0 63 224 65 952 64 633 98,00%
Vadvirág Óvoda 0 0 0 0 54 497 57 006 53 838 94,44%
Margaréta Óvoda 0 0 0 0 65 551 68 022 66 891 98,34%
Napsugár Óvoda 0 0 0 0 88 084 91 683 87 753 95,71%
Szűrcsapó Óvoda 0 0 0 0 124 535 131 128 127 572 97,29%
Mocorgó Óvoda 0 0 0 0 95 213 100 847 94 023 93,23%
Benczúr Gyula Utcai Óvoda 0 0 0 0 71 157 74 855 71 107 94,99%
Weöres Sándor Óvoda 0 0 0 0 51 534 55 579 52 071 93,69%
Óvodák összesen 0 0 0 0 0 0 1 676 078 1 760 483 1 689 688 95,98%
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 0 0 0 0 1 396 624 1 440 156 1 305 168 90,63%
Oktatási intézmények összesen 0 0 0 0 0 0 3 072 702 3 200 639 2 994 856 93,57%
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 0 0 0 0 347 448 478 779 453 321 94,68%
Mesebolt Bábszínház 0 0 0 78 77 98,72% 113 442 164 094 146 605 89,34%
Savaria Szimfonikus Zenekar 0 0 0 0 383 153 587 944 502 285 85,43%
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 0 0 0 0 202 734 414 905 382 654 92,23%
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 0 0 0 0 435 118 620 005 567 221 91,49%
Összesen 0 0 0 0 78 77 98,72% 1 481 895 2 265 727 2 052 086 90,57%
Egyéb intézmény
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 0 0 30 383 53 528 53 528 100,00% 138 150 173 399 146 268 84,35%
Összesen 0 0 0 30 383 53 528 53 528 100,00% 138 150 173 399 146 268 84,35%
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 0 0 0 0 502 523 549 392 531 753 96,79%
Összesen 0 0 0 0 0 0 502 523 549 392 531 753 96,79%
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény 0 0 0 0 649 864 728 177 693 246 95,20%
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 0 0 0 0 677 754 875 335 813 844 92,98%
Összesen 0 0 0 0 0 0 1 327 618 1 603 512 1 507 090 93,99%
Nem oktatási intézmények összesen 0 0 0 30 383 53 606 53 605 100,00% 3 450 186 4 592 030 4 237 197 92,27%
Oktatási intézmények összesen 0 0 0 0 0 0 3 072 702 3 200 639 2 994 856 93,57%
Intézmények mindösszesen 0 0 0 30 383 53 606 53 605 100,00% 6 522 888 7 792 669 7 232 053 92,81%
Közterület-Felügyelet 0 0 0 0 188 406 195 156 176 084 90,23%
Polgármesteri Hivatal 0 0 3 000 3 000 3 000 100,00% 1 690 814 1 923 609 1 674 760 87,06%
Mindösszesen 0 0 0 33 383 56 606 56 605 100,00% 8 402 108 9 911 434 9 082 897 91,64%
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások
INTÉZMÉNY
2017
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Óvodák
Aréna Óvoda 0 4 186 4 186 100,00% 0 0 0 0
Barátság Óvoda 0 947 947 100,00% 0 520 519 99,81% 0 0
Pipitér Óvoda 0 1 507 1 507 100,00% 0 1 478 1 477 99,93% 0 0
Hétszínvirág Óvoda 0 3 189 3 189 100,00% 0 0 0 0
Szivárvány Óvoda 0 516 516 100,00% 0 1 123 1 123 100,00% 0 0
Donászy Magda Óvoda 0 461 461 100,00% 0 1 811 1 811 100,00% 0 0
Mesevár Óvoda 0 835 834 99,88% 0 4 606 4 605 99,98% 0 0
Játéksziget Óvoda 0 8 547 7 751 90,69% 0 13 298 10 298 77,44% 0 0
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 0 658 657 99,85% 0 0 0 0
Gazdag Erzsi Óvoda 0 1 981 1 980 99,95% 0 9 094 9 094 100,00% 0 0
Maros Óvoda 0 787 787 100,00% 0 0 0 0
Vadvirág Óvoda 0 3 962 3 962 100,00% 0 0 0 0
Margaréta Óvoda 0 501 500 99,80% 0 15 998 15 998 100,00% 0 0
Napsugár Óvoda 0 674 674 100,00% 0 7 709 7 708 99,99% 0 0
Szűrcsapó Óvoda 0 705 705 100,00% 0 0 0 0
Mocorgó Óvoda 0 1 661 1 660 99,94% 0 0 0 0
Benczúr Gyula Utcai Óvoda 0 930 929 99,89% 0 1 249 1 248 99,92% 0 0
Weöres Sándor Óvoda 0 1 040 569 54,71% 0 0 0 0
Óvodák összesen 0 33 087 31 814 96,15% 0 56 886 53 881 94,72% 0 0 0
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 0 67 202 60 365 89,83% 0 66 286 44 419 67,01% 0 0
Oktatási intézmények összesen 0 100 289 92 179 91,91% 0 123 172 98 300 79,81% 0 0 0
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 0 14 553 14 552 99,99% 0 1 388 802 57,78% 0 0
Mesebolt Bábszínház 0 1 302 1 266 97,24% 0 0 0 0
Savaria Szimfonikus Zenekar 10 000 34 788 26 007 74,76% 0 0 0 0
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 0 17 803 10 318 57,96% 0 0 0 0
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 0 19 612 12 702 64,77% 3 000 3 944 2 963 75,13% 0 0
Összesen 10 000 88 058 64 845 73,64% 3 000 5 332 3 765 70,61% 0 0 0
Egyéb intézmény
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 3 850 3 850 30 0,78% 0 0 0 0
Összesen 3 850 3 850 30 0,78% 0 0 0 0 0 0
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 5 129 96 302 8 007 8,31% 0 12 068 7 196 59,63% 0 0
Összesen 5 129 96 302 8 007 8,31% 0 12 068 7 196 59,63% 0 0 0
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény 6 469 14 074 9 925 70,52% 169 2 901 1 813 62,50% 0 0
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 0 25 208 12 267 48,66% 0 3 493 2 492 71,34% 0 0
Összesen 6 469 39 282 22 192 56,49% 169 6 394 4 305 67,33% 0 0 0
Nem oktatási intézmények összesen 25 448 227 492 95 074 41,79% 3 169 23 794 15 266 64,16% 0 0 0
Oktatási intézmények összesen 0 100 289 92 179 91,91% 0 123 172 98 300 79,81% 0 0 0
Intézmények mindösszesen 25 448 327 781 187 253 57,13% 3 169 146 966 113 566 77,27% 0 0 0
Közterület-Felügyelet 3 000 6 708 3 566 53,16% 820 713 713 100,00% 0 0
Polgármesteri Hivatal 20 000 83 030 64 453 77,63% 0 0 0 0
Mindösszesen 48 448 417 519 255 272 61,14% 3 989 147 679 114 279 77,38% 0 0 0
Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások összesen
INTÉZMÉNY
2017
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
RM V.
Teljesítés Teljesítés
%-a
Eredeti ei Módosított ei Teljesítés
Óvodák
Aréna Óvoda 0 4 186 4 186 100,00% 148 059 158 962 149 454 94,02% 0 0 -344
Barátság Óvoda 0 1 467 1 466 99,93% 96 556 102 879 99 694 96,90% 0 0 -160
Pipitér Óvoda 0 2 985 2 984 99,97% 92 490 98 078 91 682 93,48% 0 0 -1 560
Hétszínvirág Óvoda 0 3 189 3 189 100,00% 123 154 129 026 125 559 97,31% 0 0 - 589
Szivárvány Óvoda 0 1 639 1 639 100,00% 106 315 114 203 109 202 95,62% 0 0 -303
Donászy Magda Óvoda 0 2 272 2 272 100,00% 93 559 102 372 97 969 95,70% 0 0 -583
Mesevár Óvoda 0 5 441 5 439 99,96% 77 970 85 679 84 714 98,87% 0 0 -141
Játéksziget Óvoda 0 21 845 18 049 82,62% 79 589 102 636 96 637 94,16% 0 0 -3 161
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 0 658 657 99,85% 114 673 121 160 115 208 95,09% 0 0 -322
Gazdag Erzsi Óvoda 0 11 075 11 074 99,99% 129 918 155 173 152 636 98,37% 0 0 -286
Maros Óvoda 0 787 787 100,00% 63 224 66 739 65 420 98,02% 0 0 -236
Vadvirág Óvoda 0 3 962 3 962 100,00% 54 497 60 968 57 800 94,80% 0 0 -154
Margaréta Óvoda 0 16 499 16 498 99,99% 65 551 84 521 83 389 98,66% 0 0 -75
Napsugár Óvoda 0 8 383 8 382 99,99% 88 084 100 066 96 135 96,07% 0 0 -356
Szűrcsapó Óvoda 0 705 705 100,00% 124 535 131 833 128 277 97,30% 0 0 -222
Mocorgó Óvoda 0 1 661 1 660 99,94% 95 213 102 508 95 683 93,34% 0 0 -147
Benczúr Gyula Utcai Óvoda 0 2 179 2 177 99,91% 71 157 77 034 73 284 95,13% 0 0 -418
Weöres Sándor Óvoda 0 1 040 569 54,71% 51 534 56 619 52 640 92,97% 0 0 -259
Óvodák összesen 0 89 973 85 695 95,25% 1 676 078 1 850 456 1 775 383 95,94% 0 0 -9 316
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 0 133 488 104 784 78,50% 1 396 624 1 573 644 1 409 952 89,60% 0 0 -25 654
Oktatási intézmények összesen 0 223 461 190 479 85,24% 3 072 702 3 424 100 3 185 335 93,03% 0 0 -34 970
Nem oktatási intézmények 0 0
Kulturális intézmények 0 0
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 0 15 941 15 354 96,32% 347 448 494 720 468 675 94,74% 0 0 -8 068
Mesebolt Bábszínház 0 1 302 1 266 97,24% 113 442 165 396 147 871 89,40% 0 0 - 2 777
Savaria Szimfonikus Zenekar 10 000 34 788 26 007 74,76% 393 153 622 732 528 292 84,83% 0 0 -50 270
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 0 17 803 10 318 57,96% 202 734 432 708 392 972 90,82% 0 0 -37 401
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 3 000 23 556 15 665 66,50% 438 118 643 561 582 886 90,57% 0 0 -5 681
Összesen 13 000 93 390 68 610 73,47% 1 494 895 2 359 117 2 120 696 89,89% 0 0 -104 197
Egyéb intézmény 0 0
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 3 850 3 850 30 0,78% 142 000 177 249 146 298 82,54% 0 0 -29 934
Összesen 3 850 3 850 30 0,78% 142 000 177 249 146 298 82,54% 0 0 -29 934
Egészségügyi intézmény 0 0
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 5 129 108 370 15 203 14,03% 507 652 657 762 546 956 83,15% 0 0 -360
Összesen 5 129 108 370 15 203 14,03% 507 652 657 762 546 956 83,15% 0 0 -360
Szociális intézmények 0 0
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény 6 638 16 975 11 738 69,15% 656 502 745 152 704 984 94,61% 0 0 -1 822
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 0 28 701 14 759 51,42% 677 754 904 036 828 603 91,66% 0 0 -28 093
Összesen 6 638 45 676 26 497 58,01% 1 334 256 1 649 188 1 533 587 92,99% 0 0 - 29 915
Nem oktatási intézmények összesen 28 617 251 286 110 340 43,91% 3 478 803 4 843 316 4 347 537 89,76% 0 0 -164 406
Oktatási intézmények összesen 0 223 461 190 479 85,24% 3 072 702 3 424 100 3 185 335 93,03% 0 0 -34 970
Intézmények mindösszesen 28 617 474 747 300 819 63,36% 6 551 505 8 267 416 7 532 872 91,12% 0 0 -199 376
Közterület-Felügyelet 3 820 7 421 4 279 57,66% 192 226 202 577 180 363 89,03% 0 0 -1 429
Polgármesteri Hivatal 20 000 83 030 64 453 77,63% 1 710 814 2 006 639 1 739 213 86,67% 0 0 -7 341
Mindösszesen 52 437 565 198 369 551 65,38% 8 454 545 10 476 632 9 452 448 90,22% 0 0 -208 146

7. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi engedélyezett záró létszám-előirányzata

2017. év
Intézmény SZAKMAI LÉTSZÁM INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI
LÉTSZÁM
2017. évi záró engedélyezett létszám előirányzat összesen
2017. évi záró létszám 2017. évi záró létszám
átszámítás nélküli kerekített átszámítás nélküli kerekített átszámítás nélküli kerekített
Óvodák
Aréna Óvoda 32,00 32 1,00 1 33,00 33
Barátság Óvoda 22,00 22 1,00 1 23,00 23
Pipitér Óvoda 22,00 22 1,00 1 23,00 23
Hétszínvirág Óvoda 26,00 26 1,00 1 27,00 27
Szivárvány Óvoda 25,00 25 1,00 1 26,00 26
Donászy Magda Óvoda 22,50 23 1,00 1 23,50 24
Mesevár Óvoda 18,00 18 1,00 1 19,00 19
Játéksziget Óvoda 18,00 18 1,00 1 19,00 19
Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 25,00 25 1,00 1 26,00 26
Gazdag Erzsi Óvoda 28,00 28 1,00 1 29,00 29
Maros Óvoda 15,00 15 1,00 1 16,00 16
Vadvirág Óvoda 11,50 11 1,00 1 12,50 12
Margaréta Óvoda 15,00 15 1,00 1 16,00 16
Napsugár Óvoda 20,00 20 1,00 1 21,00 21
Szűrcsapó Óvoda 28,00 28 1,00 1 29,00 29
Mocorgó Óvoda 22,00 22 1,00 1 23,00 23
Benczúr Gyula Utcai Óvoda 16,00 16 1,00 1 17,00 17
Weöres Sándor Óvoda 11,50 12 1,00 1 12,50 13
Óvodák összesen 377,50 378 18,00 18 395,50 396
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 0,00 0 44,00 44 44,00 44
Oktatási intézmények összesen 377,50 378 62,00 62 439,50 440
Nem oktatási intézmények
Kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 21,00 21 15,50 16 36,50 37
Mesebolt Bábszínház 18,00 18 1,00 1 19,00 19
Savaria Szimfonikus Zenekar 77,00 77 7,50 7 84,50 84
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár 35,00 35 11,00 11 46,00 46
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum 64,50 65 30,25 30 94,75 95
Összesen 215,50 216 65,25 65 280,75 281
Egyéb intézmények
Szombathelyi Városi Vásárcsarnok 1,00 1 15,00 15 16,00 16
Összesen 1,00 1 15,00 15 16,00 16
Egészségügyi intézmény
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ 61,00 61 34,00 34 95,00 95
Összesen 61,00 61 34,00 34 95,00 95
Szociális intézmények
Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény 105,00 105 68,76 69 173,76 174
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 146,50 146 19,00 19 165,50 165
Összesen 251,50 251 87,76 88 339,26 339
Nem oktatási intézmények összesen 529,00 529 202,01 202 731,01 731
Oktatási intézmények összesen 377,50 378 62,00 62 439,50 440
Intézmények összesen 906,50 907 264,01 264 1 170,51 1 171
Közterület-Felügyelet 30,00 30 0,00 0 30,00 30
Polgármesteri Hivatal 233,00 233 0,00 0 233,00 233
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Mindösszesen 1 169,50 1 170 264,01 264 1 433,51 1 434

8. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Oktatási ágazat kiadásai

Működési kiadások ezer forintban
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Óvodák 1 676 078 1 760 483 1 689 688 95,98
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 1 396 624 1 440 156 1 305 168 90,63
Oktatási intézmények működési kiadásai összesen: 3 072 702 3 200 639 2 994 856 93,57
Óvodai Intézményi karbantartás 45 000 303 0 0,00
KLIK által működtetett többcélú intézmények és kollégiumok működési hozzájárulás 40 000 83 588 44 692 53,47
Köznevelési feladatellátás ellenőrzése 800 0
SNI gyermekek (Óvoda) szakszolgálati ellátása 4 000 0
Versenyek rendezvények, támogatások 3 400 11 740 10 690 91,06
Óvodai és Iskolai úszásoktatás feladatai 10 500 5 000 4 809 96,18
Nyugdíjba vonuló vezetők ped.szolg.emlékérme és juttatása 500 750 0 0,00
Országos tan.versenyen eredményesen szereplő diákok és felkészítő tanárok jutalmazása 2 000 1 327 1 327 100,00
Önkormányzati napközis tábor megszervezése 5 000 0 0
Pedagógus kitüntetések 5 000 4 845 4 845 100,00
Petz ösztöndíj 1 250 1 250 1 011 80,88
„Szombathely visszavár” ösztöndíjrendszer 20 200 14 261 13 750 96,42
Arany János ösztöndíj 200 400 300 75,00
Városi pedagógus nap, tanévnyitó ünnepség 1 500 1 095 1 095 100,00
Nagy Lajos Gimnázium fűtése, hőszolgáltatási ktg 6 200 6 675 5 707 85,50
Szombathelyi Képző Központ Nonprofit Kft. működési kiadások 21 000 21 000 21 000 100,00
Egységes ügyiratkezelő szoftver az önk. által műk. Intézményekben 2 300 2 300 2 300 100,00
Óvoda adminisztrációs szoftver 800 816 723 88,60
Kalandváros és Műjégpálya óvodai és iskolai csoportok által történő szervezett látogatásának támogatása 14 550 0 0
Nyugat Magyarországi Egyetem közösségi szolgálat támogatása 7 000 7 000 7 000 100,00
Pedagógus továbbképzés (Óvoda) 4 290 0 0
Brenner János Általános Iskola és Gimnázium - 3 db robotika beszerzése 300 300 100,00
Oktatási, szociális és ifjúsági kiadások - tartalék 16 000 17 092 14 496 84,81
Önkormányzati oktatási kiadások összesen 211 490 179 742 134 045 74,58
Oktatási működési kiadások összesen 3 284 192 3 380 381 3 128 901 92,56
Felhalmozási kiadások ezer forintban
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Óvodák 89 973 85 695 95,25
Szombathelyi Köznevelési GAMESZ 133 488 104 784 78,50
Oktatási intézmények felhalmozási kiadásai összesen: 0 223 461 190 479 85,24
Oktatási ágazat kiadásai mindösszesen 3 284 192 3 603 842 3 319 380 92,11

9. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Kulturális kiadások, média

Működési kiadások ezer forintban
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Kulturális intézmények támogatása
Városi kulturális intézmények
Agora Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 99 994 132 312 106 854 80,76
Agora Szombathelyi Kulturális Központ saját bevételből fedezett kiadás 247 454 319 776 319 776 100,00
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 2016. évi maradványból fedezett kiadás 26 691 26 691 100,00
Agora Szombathelyi Kulturális Központ összesen 347 448 478 779 453 321 94,68
Mesebolt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadása 13 412 16 617 0 0,00
Mesebolt Bábszínház központi művészeti támogatásból fedezett kiadása 40 200 40 200 40 200 100,00
Mesebolt Bábszínház központi működési támogatásból fedezett kiadása 26 800 26 800 26 800 100,00
Mesebolt Bábszínház saját bevételéből fedezett kiadás 33 030 52 556 51 684 98,34
Mesebolt Bábszínház 2016.évi maradványból fedezett kiadás 27 921 27 921 100,00
Mesebolt Bábszínház összesen 113 442 164 094 146 605 89,34
Savaria Szimfonikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 107 753 164 547 78 888 47,94
Savaria Szimfonikus Zenekar központi támogatásból fedezett kiadás 164 400 164 400 164 400 100,00
Savaria Szimfonikus Zenekar saját bevételéből fedezett kiadás 111 000 194 189 194 189 100,00
Savaria Szimfonikus Zenekar 2016.évi maradványból fedezett kiadás 64 808 64 808 100,00
Savaria Szimfonikus Zenekar összesen 383 153 587 944 502 285 85,43
Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 59 334 201 075 168 824 83,96
Berzsenyi Dániel könyvtár központi támogatásból fedezett kiadás 119 400 119 400 119 400 100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár saját bevételből fedezett kiadás 24 000 53 081 53 081 100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár 2016.évi maradványból fedezett kiadás 41 349 41 349 100,00
Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen 202 734 414 905 382 654 92,23
Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 202 268 244 900 192 116 78,45
Savaria Múzeum központi támogatásból fedezett kiadás 139 800 139 800 139 800 100,00
Savaria Múzeum 2016. évi maradványból fedezett kiadás 36 461 36 461 100,00
Savaria Múzeum saját bevételből fedezett kiadás 93 050 198 844 198 844 100,00
Savaria Múzeum összesen 435 118 620 005 567 221 91,49
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása 175 000 175 000 175 000 100,00
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. központi művészeti támogatásból fedezett kiadás 127 300 127 300 127 300 100,00
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. központi működési támogatásból fedezett kiadás 84 900 84 900 84 900 100,00
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. összesen 387 200 387 200 387 200 100,00
Városi kulturális intézmények és Weöres S. Színház összesen 1 869 095 2 652 927 2 439 286 91,95
Nem önkormányzati kulturális és civil szervezetek támogatása
Ungaresca Táncegyüttes 2 000 2 000 2 000 100,00
Capella Savaria 1 200 1 200 1 200 100,00
Zanati Kulturális és Sportegyesület 2 000 2 000 2 000 100,00
Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör 3 000 3 000 3 000 100,00
Herényi Kulturális és Sportegyesület 17 000 17 000 17 000 100,00
Petőfi Telepért Egyesület 1 000 1 000 1 000 100,00
Derkovits Városrészért Közhasznú Egyesület 1 000 1 000 1 000 100,00
Ferrum Színházi Társulat 650 650 650 100,00
Szombathely Város Fúvószenekar támogatása 1 000 1 000 1 000 100,00
Joskar Ola Lakótelepért Alapítvány 2 500 2 500 2 500 100,00
KISZ Lakótelepért Egyesület 400 400 400 100,00
ISIS Big Band támogatása 1 500 1 500 1 500 100,00
Szombathelyi Civil Kerekasztal támogatása 1 600 1 600 1 600 100,00
Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város Nyugdíjas Közösségeinek Szövetsége támogatása 1 000 1 000 1 000 100,00
Szépítő Egyesület városvédők nyári tábora 2 000 2 000 2 000 100,00
Nem önkormányzati kulturális és civil szervezetek támogatása 37 850 37 850 37 850 100,00
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 1 906 945 2 690 777 2 477 136 92,06
Kulturális és Civil Alap
KULTURÁLIS ÉS CIVIL ALAP ÖSSZESEN 15 000 16 226 15 700 96,76
Rendezvények támogatása
Városi rendezvények és kiemelt rendezvények 15 000 0 0 0,00
Kiemelt rendezvények
Bartók Fesztivál 2 000 2 000 2 000 100,00
Reformáció Éve - Evangélikus Egyházközösség támogatása 10 000 10 000 10 000 100,00
Iseumi játékok 30 000 0 0
Lamantin Jazz Fesztivál 10 000 10 000 100,00
Kiemelt rendezvények összesen 42 000 22 000 22 000 100,00
RENDEZVÉNYEK ÖSSZESEN 57 000 22 000 22 000 100,00
Egyéb támogatások
Támogatás kulturális pályázatokhoz, egyéb szervezetek, társaságok támogatása
Kulturális kitüntetés díja, Év Civil Szervezete díja .... 2 400 3 832 2 384 62,21
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - támogatása 25 218 29 920 29 920 100,00
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - támogatás, köztéri díszítés 2 300 2 300 100,00
Savaria Turizmus Nonprofit Kft - Karnevál megrendezése 35 000 40 000 40 000 100,00
Veloregio határon átnyúló osztrák-magyar kerékpár turisztikai pályázat (önerő) - Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 3 565 0 0,00
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány - Savaria Történelmi Karnevál Magyar Udvar programelemének támogatása 500 500 100,00
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány működési támogatása 13 000 13 000 13 000 100,00
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány NKA pályázati önrész 10 000 10 000 10 000 100,00
Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány NKA pályázat nevezési díj 762 762 100,00
EU kulturális főváros előkészületek 3 000 6 000 3 623 60,38
Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület közművelődési megállapodás 1 000 1 000 1 000 100,00
Önerő támogatás kulturális pályázatokhoz összesen 89 618 110 879 103 489 93,34
Közhasznú információk támogatása
Könyv, film 1 500 1 500 1 000 66,67
Hatósági díjak, egyéb kiadások 300 375 144 38,40
Közhasznú információk támogatása összesen 1 800 1 875 1 144 61,01
EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN 91 418 112 754 104 633 92,80
Média
Szombathelyi Médiaközpont Nonprofit Kft. támogatása 89 000 89 000 89 000 100,00
Savaria Fórum 40 000 41 552 38 093 91,68
Önkormányzati kiadvány, logó oltalom alá vétele 9 259 0 0,00
Városmarketing, kommunikáció - Modern városok programhoz, TOP és egyéb fejlesztésekhez kapcsolódóan 8 059 8 059 100,00
Média összesen 129 000 147 870 135 152 91,40
MÉDIA MINDÖSSZESEN 129 000 147 870 135 152 91,40
ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN 292 418 298 850 277 485 92,85
KULTURÁLIS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 199 363 2 989 627 2 754 621 92,14
Felhalmozási kiadások ezer forintban
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Agora Szombathelyi Kulturális Központ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 4 893 4 306 88,00
Agora Szombathelyi Kulturális Központ saját bevételből fedezett kiadás 2 045 2 045 100,00
Agora Szombathelyi Kulturális Központ 2016.évi maradványból fedezett kiadás 9 003 9 003 100,00
Agora Szombathelyi Kulturális Központ összesen 0 15 941 15 354 96,32
Mesebolt Bábszínház önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 1 199 1 163 97,00
Mesebolt Bábszínház 2016.évi maradványból fedezett kiadás 103 103 100,00
Mesebolt Bábszínház összesen 0 1 302 1 266 97,24
Savaria Szimfonikus Zenekar önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 10 000 11 110 2 329 20,96
Savaria Szimfonikus Zenekar saját bevételből fedezett kiadás 15 000 15 000 100,00
Savaria Szimfonikus Zenekar 2016.évi maradványból fedezett kiadás 8 678 8 678 100,00
Savaria Szimfonikus Zenekar összesen 10 000 34 788 26 007 74,76
Berzsenyi Dániel könyvtár önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 15 796 8 311 52,61
Berzsenyi Dániel könyvtár 2016.évi maradványból fedezett kiadás 2 007 2 007 100,00
Berzsenyi Dániel Könyvtár összesen 0 17 803 10 318 57,96
Savaria Múzeum önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 3 000 16 599 8 708 52,46
Savaria Múzeum saját bevételből fedezett kiadás 5 977 5 977 100,00
Savaria Múzeum 2016.évi maradványból fedezett kiadás 980 980 100,00
Savaria Múzeum összesen 3 000 23 556 15 665 66,50
Kulturális intézmények felhalmozási kiadásai összesen: 13 000 93 390 68 610 73,47
Kulturális ágazat kiadásai mindösszesen 2 212 363 3 083 017 2 823 231 91,57

10. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Szociális ágazat kiadásai

Működési kiadások ezer forintban
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 587 605 694 060 632 569 91,14
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény saját bevételéből fedezett kiadás 90 149 152 035 152 035 100,00
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény 2016. évi maradványból fedezett kiadás 29 240 29 240 100,00
Szociális intézmény működési kiadása összesen: 677 754 875 335 813 844 92,98
Központi bevételekkel fedezett kiadások
Segély központi támogatásból 12 916 12 374 95,80
Központi bevételekkel fedezett kiadások összesen 0 12 916 12 374 95,80
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások
Bursa Hungarica felsőokt. ösztöndíj 5 000 2 240 1 260 56,25
Fogyatékkal élőket és hajléktalanokat ellátó Nkft. 120 000 122 000 122 000 100,00
Szociális önkormányzati kitüntetések 2 210 2 210 1 948 88,14
Segély önkormányzati támogatásból 118 000 146 999 140 153 95,34
Posta költség 2 000 2 479 2 380 96,01
Egyéb szociális kiadások, támogatások 40 38 95,00
Szociális hét 2 000 0 0
Esőemberke Alapítvány támogatása 5 000 5 000 5 000 100,00
„Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítvány támogatás 4 000 4 000 4 000 100,00
Aktív időskor Szombathelyen program 12 000 13 705 11 488 83,82
Lakás bérleti díj támogatása 42 000 37 026 31 639 85,45
Mérőkészülékek felszerelése, és egyéb lakásgazdálkodási kiadások 1 500 200 102 51,00
Érzékenyítő programok - Helyi esélyegyenlőségi program keretében 3 156 1 635 51,81
Szünidei gyermekétkeztetés 1 881 0 0,00
Szombathelyi Egyházmegyei Karitász - Hársfa-ház Pszichiátriai- és Szenvedélybetegek Nappali Ellátója és Átmeneti Otthona, RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálta és Közösségi Gondozó 15 000 15 000 15 000 100,00
Önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások összesen intézményi kiadások nélkül 328 710 355 936 336 643 94,58
Önkormányzati szociális kiadások összesen 328 710 368 852 349 017 94,62
Szociális működési kiadások összesen 1 006 464 1 244 187 1 162 861 93,46
Felhalmozási kiadások
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 19 186 6 244 32,54
Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi 2016. évi maradványból fedezett kiadás 9 515 8 515 89,49
Szociális intézmény felhalmozási kiadásai összesen: 0 28 701 14 759 51,42
Szociális ágazat kiadásai mindösszesen 1 006 464 1 272 888 1 177 620 92,52

11. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Egészségügyi ágazat kiadásai

Működési kiadások ezer forintban
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 249 685 260 711 243 072 93,23
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ saját bevételéből és OEP támogatásból fedezett kiadás 252 838 262 949 262 949 100,00
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ 2016. évi maradványból fedezett kiadás 25 732 25 732 100,00
Egészségügyi intézmény működési kiadásai összesen: 502 523 549 392 531 753 96,79
Háziorvosi rendelők karbantartása 11 770 0
Egészségügyi kiadások tartaléka 1 500 2 500 210 8,40
Drogellenes stratégiai feladatok 2 000 0 0
Egészség-hét 1 500 0 0
Egyéb rendezvények 700 700 390 55,71
Egészségügyi dolgozók kitüntetése 3 000 3 000 2 592 86,40
Szombathelyi Hospice Alapítvány 2 000 2 000 2 000 100,00
Humán Civil ház 3 000 0 0
Lelkisegély szolgálat támogatása (szerződés) - Telehumanitas Szombathelyi Mentálhigiénés Egyesület 2 000 2 000 2 000 100,00
OMSZ részére Orvosi Ügyelet ellátására 34 334 34 334 34 334 100,00
Egészségügyi civil szervezetek támogatása 3 000 3 000 2 950 98,33
WHO Egészséges városok tagdij, elnökséget adó városi cím és projektváros cím 160 160 160 100,00
Szombathely a segítés városa program 15 000 29 651 8 042 27,12
Szombathely a Segítés Városa kiadvány megjelentetése (EMMI támogatásból) 500 500 100,00
Önkormányzati egészségügyi kiadások összesen 79 964 77 845 53 178 68,31
Egészségügyi működési kiadások összesen 582 487 627 237 584 931 93,26
Felhalmozási kiadások ezer forintban
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ saját bevételéből és OEP támogatásból fedezett kiadás 1 990 5 113 5 113 100,00
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ 2016.évi maradványából fedezett kiadás 4 417 4 417 100,00
Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények GESZ önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 3 139 98 840 5 673 5,74
Egészségügyi intézmény felhalmozási kiadásai összesen: 5 129 108 370 15 203 14,03
Egészségügyi ágazat kiadásai mindösszesen 587 616 735 607 600 134 81,58

12. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Gyermekvédelmi kiadások

Működési kiadások ezer forintban
2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 611 903 684 289 649 358 94,90
Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás 37 961 42 848 42 848 100,00
Egyesített Bölcsődei Intézmény 2016.évi maradványából fedezett kiadás 1 040 1 040 100,00
Gyermekvédelmi intézmény működési kiadásai összesen: 649 864 728 177 693 246 95,20
Helyettes szülői hálózat 300 0 0
Gyermek és ifjúsági kitüntetések 255 255 244 95,69
SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány támogatása (átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek, fiatal felnőttek gyermekvédelmi szakellátása) 3 000 3 000 3 000 100,00
Önkormányzati gyermekvédelmi kiadások összesen 3 555 3 255 3 244 99,66
Gyermekvédelmi működési kiadások összesen 653 419 731 432 696 490 95,22
Felhalmozási kiadások
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Egyesített Bölcsődei Intézmény saját bevételéből fedezett kiadás 17 17 100,00
Egyesített Bölcsődei Intézmény önkormányzati támogatásból fedezett kiadás 6 638 16 045 10 808 67,36
Egyesített Bölcsődei Intézmény 2016.évi maradványából fedezett kiadás 913 913 100,00
Gyermekvédelmi intézmény felhalmozási kiadásai összesen: 6 638 16 975 11 738 69,15
Gyermekvédelmi ágazat kiadásai mindösszesen 660 057 748 407 708 228 94,63

13. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai

Működési kiadások ezer forintban
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Vásárcsarnok 138 150 173 399 146 268 84,35
Polgármesteri Hivatal 1 690 814 1 923 609 1 674 760 87,06
Közterület - felügyelet 188 406 195 156 176 084 90,23
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények működési kiadásai összesen: 2 017 370 2 292 164 1 997 112 87,13
Technikai, bevétellel 100%-ig fedezett tételek
Áfa befizetés (saját bevételből) 250 000 250 000 427 973 171,19
Lakás és helyiségüzemeltetés (bevétellel) 600 000 600 000 760 361 126,73
Lakás és helységüzemeltetés veszteség pótlás 70 000 0
Központi költségvetés részére visszafizetési kötelezettség 23 083 23 083 100,00
Kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásának támogatása (központi ei.) 126 685 126 685 100,00
Helyi közösségi közlekedés támogatása (központi ei) 27 087 27 087 100,00
Parkolásgazdálkodási kiadás 366 370 385 420 385 420 100,00
összesen 1 286 370 1 412 275 1 750 609 123,96
Önkormányzat egyéb kiadásai
Folyószámla hitel kamata, bankköltségek 48 000 48 000 46 492 96,86
Egyéb kiadások 12 000 8 981 6 827 76,02
Intézményi vagyonbiztosítások 9 000 8 035 8 035 100,00
Könyvvizsgálói költség 4 000 4 210 2 515 59,74
Külföldi kapcsolatok, kiküldetés 6 000 9 055 7 587 83,79
Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások 11 000 10 563 9 932 94,03
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása 13 040 13 040 13 040 100,00
Nemzetiségi önkormányzatok működéséhez tartalék, nemzetiségi nap 1 000 1 000 979 97,90
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 720 720 720 100,00
Horvát Nemzetiségi nap támogatása 500 500 500 100,00
Egyéb önkormányzati kitüntetések 3 335 3 335 2 763 82,85
Egyéb tagdíjak 4 400 4 590 4 290 93,46
Rendőrség támogatása 10 000 10 000 10 000 100,00
Polgármesteri keret 4 000 10 961 9 411 85,86
Polgárőr szervezetek támogatása 2 200 2 200 2 200 100,00
ÉNYKK Zrt. - helyi tömegközlekedés támogatása 320 000 302 324 302 324 100,00
Határon túli magyar egyesületek támogatása 1 600 600 600 100,00
SZMJV Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Cselekvési programjának a fedezete,
melynek része a pályázati önrész
2 300 1 000 1 000 100,00
Kárpátaljai magyarok megsegítésére szervezett segélyprogram (MJV Szövetsége) 5 000 5 000 100,00
Savaria Városfejlesztési Kft. Támogatása 16 776 16 776 16 776 100,00
„Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítvány - Családok Karácsonya 2017. 3 000 3 000 100,00
Kariatida tanulmányi támogatás rendszerének működtetése - „Szombathely Szent Márton városa” Jóléti Alapítvány 5 500 6 050 4 675 77,27
Gazdaságfejlesztési alap
- ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium 20 000 20 000 20 000 100,00
- ELTE-SEK oktatói bérlakás felújítás 11 430 0 0,00
- ELTE - Bolyai J. Ált.Isk. és Gimn. - étkezési hozzájárulás támogatás 20 000 22 000 20 000 90,91
- ELTE - SZOESE támogatás 5 000 17 300 16 500 95,38
- ELTE Savaria Egyetemi Központ támogatása (beiskolázási kampány) 11 000 11 000 100,00
- ELTE - HÖOK Hallgató Közszolgáltató Közhasznú Nkft. - országos konferencia 1 000 1 000 100,00
- ELTE - Bolyai J. Ált.Isk. és Gimn. támogatása 5 000 0 0,00
- ELTE SEK Karneváli stand (Savaria Turizmus NKft.) 3 500 3 500 100,00
- Egyetemi oktatók támogatása 80 000 80 000 71 045 88,81
- Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. Támogatása 10 000 10 000 10 000 100,00
- Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Szombathelyi Képzési Központ támogatása 10 000 10 000 10 000 100,00
- Egyéb gazdaságfejlesztés 55 000 26 752 14 252 53,27
Szombathelyi Huszárlaktanya ún. „B” területének beépítési terve és fejlesztési javaslatok kidolgozása 12 192
Választott képviselők és bizottsági tagok juttatásai 180 000 180 010 174 823 97,12
Szolidaritási adó 543 213 543 214 543 214 100,00
Önkormányzat egyéb kiadásai (Városüzemeltetési kiadások)
Erdőgazdálkodási költség 1 905 4 065 2 119 52,13
Közbeszerzési kiadások 16 040 19 572 14 376 73,45
Vagyongazdálkodási kiadások - szakértők igénybevétele, ügyvédi munkadíj, egyéb kiadások 10 000 60 465 55 116 91,15
Szemünk fénye program - bérleti díj 12 hónapra 69 117 69 393 69 393 100,00
Önk.int.-ek fűtéskorszerűsítés - bérleti díj 12 hónapra 39 510 39 668 39 668 100,00
SZOMHULL Nonprofit Kft. pótbefizetés tőkehelyzet rendezéséhez 165 868 165 868 100,00
Tervezések hatósági díja lejáró engedélyekhez 5 000 6 749 5 035 74,60
Vasivíz Zrt. - Uszoda fenntartás 90 000 90 000 100,00
Vasivíz Zrt. - Szent Márton kártyával kapcsolatos kedvezmény megtérítése 8 959 8 958 99,99
SZOVA Zrt. által üzemeltetett lét.-ek (Tófürdő, Kalandváros, Műjégpálya) veszteségének megtérítése 60 000 0,00
Önk. által kijelölt bérlők lakbértámogatásából eredő bérleti díjbevétel kiesés kompenzálása a SZOVA Zrt. részére 10 500 0,00
STYL FASHION Kft tagi kölcsön 120 000 150 000 150 000 100,00
Önkormányzat egyéb kiadásai (informatikai kiadások)
Állami és önkormányzati adatbázisok használati, továbbvezetési, karbantartási és szolgáltatási díja 4 500 4 500 4 241 94,24
Internet alapú városi hálózat 29 000 31 413 28 956 92,18
Office 365 rendszer működtetése 3 000 5 473 3 222 58,87
Térfigyelő Kamerarendszer üzemeltetése 5 800 6 324 4 668 73,81
Térfigyelő kamerarendszer adatátviteli hálózat üzemeltetés 9 250 9 250 8 461 91,47
Közterület-felügyelet átjátszó bérleti díj 600 600 600 100,00
Integrált pénzügyi rendszer üzemeltetés az intézményekben 7 000 8 715 6 858 78,69
Segítő kezek infokommunikációs modell program 811 811 811 100,00
Szombathelypont facebook reklám, angol fordítás 500 1 241 0,00
Gazdaságfejlesztési program informatikai támogatása 2 985 2 731 91,49
Szent Márton kártya rendszer kialakítása, QR kód alapú továbbfejlesztése 35 379 367 1,04
Önkormányzat egyéb kiadásai (Hatósági kiadások)
Vásárok, rendezvények, karácsonyi díszkivilágítás 15 428 42 660 31 335 73,45
Önkormányzat egyéb kiadásai (Főépítészi kiadások)
Főépítészi iroda (tervtanács, rendezési terv) 5 400 17 953 12 241 68,18
Településrendezési terv felülvizsgálata 60 000 60 000 20 958 34,93
összesen 1 801 445 2 335 881 2 079 982 89,04
Működési célú nagyprojektek, projektek
URBACT III program Disarmed citis projekt (önerő+támogatás) II. ütem 11 728 5 683 48,46
TOP-6.8.2-15 Gazdaság- és fogl.fejl.partnerség a szhelyi járás területén 58 824 4 451 7,57
TOP-6.5.2-15 Megújuló Szombathely - tiszta energia saját erőből 4 400 0,00
TOP-6.9.1-15 Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen 4 875 3 188 65,39
TOP-6.1.1-15-00002 Szombathely, Sárdi-ér úti terület alapinfrastruktúrájának kiépítése 2 720 0 0,00
EFOP-1.9.9-17-2017-00002 - Bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztése Szombathelyen 18 262 0,00
Szent Márton szellemiségével összefüggő nemzetközi projekt önrész+ERFA támogatás+hazai társfinanszírozás 92 415 3 925 4,25
összesen 0 193 224 17 247 8,93
Önkormányzati egyéb, más ágazathoz nem sorolható kiadások összesen 3 087 815 3 941 380 3 847 838 97,63
Egyéb más ágazathoz nem sorolható feladatok és intézmények működési kiadásai összesen 5 105 185 6 233 544 5 844 950 93,77
Felhalmozási kiadások ezer forintban
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Vásárcsarnok 3 850 3 850 30 0,78
Polgármesteri Hivatal 20 000 83 030 64 453 77,63
Közterület - felügyelet 3 820 7 421 4 279 57,66
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények felhalmozási kiadásai összesen: 27 670 94 301 68 762 72,92
Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai mindösszesen 5 132 855 6 327 845 5 913 712 93,46

14. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Sport ágazat kiadásai

ezer forintban
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
FALCO KC Kft. támogatás 105 000 162 171 162 171 100,00
FALCO KC Kft. pótbefizetés 17 829 17 829 100,00
Gyermek és ifjúsági sport támogatása 25 000 15 978 15 978 100,00
Nemzetközi diákjátékok 5 000 5 000 5 000 100,00
Nagyrendezvények 21 500 22 830 20 380 89,27
Önkormányzati sport kitüntetés 1 100 1 871 1 803 96,37
SZAK támogatás 5 000 5 000 5 000 100,00
Sportszervezetek támogatása 13 000 13 271 13 000 97,96
HVSE támogatása 110 000 110 000 104 338 94,85
Viktória FC támogatása 4 000 4 000 4 000 100,00
Vívók támogatása 5 000 5 000 5 000 100,00
Hiszek Benned Sportprogram (EMMI támogatásból) 943 943 100,00
Szombathelyi Kézilabda klub és Akadémia támogatása 30 000 30 000 30 000 100,00
Európai Mobilitási hét 923 915 99,13
Közösségi és szabadidős sportrendezvények támogatása 3 000 3 200 3 100 96,88
Szombathelyi Szabadidősport Szövetség támogatása 12 000 12 000 12 000 100,00
Szhelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolg. Kft támogatása 50 000 58 630 8 630 14,72
Sugár úti Sportcentrum üzemeltetéséhez kapacitás lekötés 55 000 52 200 52 200 100,00
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 126 000 153 202 126 000 82,24
Kiemelkedő sporteredmények jutalmazása (Sportkarácsony) 2 500 2 500 2 500 100,00
Dobó Se támogatása 9 000 9 000 9 000 100,00
Olimpiai reménységeket nevelő egyesületek támogatása 3 000 1 915 1 915 100,00
Sportkoncepió 7 938 7 938 100,00
ELTE - SZOESE támogatása 10 000 0 0
Tour de Hongrie támogatása 10 000 10 000 10 000 100,00
Birkózó U23 EB és Grand Prix támogatása 19 500 19 500 19 500 100,00
Szilveszter kupa 2016. 1 800 1 800 100,00
Szilveszter kupa Teremlabdarúgó Torna (2017.) 5 679 355 6,25
II. Tornász Világkupa 5 500 5 500 100,00
AVUS támogatás 20 000 20 000 100,00
Sport létesítmény üzemeltetés 20 000 0 0
Sportágazat kiadásai mindösszesen 644 600 757 880 666 795 87,98

15. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások

ezer forintban
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
1. Város és községgazd. szolg.
Egyéb feladatok 47 000 57 132 44 201 77,37
Közvilágítás 250 000 275 977 267 147 96,80
Elektromos töltő fenntartása (Zeneiskola) 400 391 97,75
Összesen: 297 000 333 509 311 739 93,47
Csapadékvízelvezetés 3 987 137 3,44
Települési hulladékkezelés és köztisztasági tevékenység, és hóeltakarítás 290 000 329 583 293 795 89,14
Csaba Úti felüljáró fenntartása, karbantartása 3 000 11 507 2 919 25,37
Városi rendezvények köztisztasági tevékenysége 5 000 0 0,00
Szomhull illegális hulladéklerakás 12 000 16 810 3 299 19,63
Parkfenntartás 334 160 371 149 290 664 78,31
Légszennyezettségi mérőállomások villamos energia ellátása 4 580 8 000 960 12,00
Temetkezés és ezzel kapcsolatos szolg. 62 522 71 399 58 522 81,96
Vízhasználati díj 1 824 2 297 2 161 94,08
Folyékony hulladékgyűjtés 1 310 1 709 984 57,58
Szolgalmi joggal terhelt épületrész karbantartása 2 700 7 260 1 918 26,42
Önk. tulajdonú területek kaszálása 1 700 2 073 1 270 61,26
Szökőkutak előre nem látható hibaelhárítása 3 000 6 268 160 2,55
Összesen 716 796 837 042 656 789 78,47
Kommunális és városüzemeltetési kiadások összesen 1 013 796 1 170 551 968 528 82,74
Környezetvédelmi kiadások 3 000 3 749 760 20,27
Környezetállapot értékelés (talaj, víz, levegő) 2 000 4 000 0 0,00
FALCO imisszió folyamatos mérése 30 000 0 0,00
Zajszintmérő készülék beszerzése 2 000 216 216 100,00
Kommunális, városüzemeltetési és környezetvédelmi kiadások összesen 1 020 796 1 208 516 969 504 80,22

16. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Út-híd fenntartási kiadások

ezer forintban
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
Burkolati jelek festése 36 000 38 725 37 485 96,80
Foltos bevonat 5 000 5 000 5 000 100,00
Helyreállítások (teljes pályaszerkezet csere) 6 000 8 662 7 259 83,80
Hézagkiöntés 3 000 3 001 2 999 99,93
Kátyúzás 60 000 60 000 59 322 98,87
Kerékpárútfenntartás 10 000 10 913 10 913 100,00
Padkarendezés 4 000 4 000 3 017 75,43
Szegélyek javítása (akadálymentesítés, szintbehelyezés) 2 000 3 652 3 283 89,90
Külterületi utak fenntartása 100 100 0 0,00
Teljes pályaszerkezet helyreállítás 1 268 1 266 99,84
Kátyúkár - önerő biztosítása 500 3 215 459 14,28
Hidak, műtárgyak üzemeltetése (lemosása) 300 1 031 347 33,66
Hídfenntartás 5 000 13 331 3 141 23,56
Éves hídvizsgálat 2 000 7 290 0 0,00
Járdafenntartás 30 000 42 770 36 534 85,42
Jelzőlámpák 15 500 26 419 12 822 48,53
Jelzőtáblák (forgalmi rend változás) 18 000 20 681 17 993 87,00
Közösségi közlekedés (buszmegállók kialakítása, leszálló szigetek helyreállítása, kialakítása) 2 000 2 355 71 3,01
Közvilágítás 6 000 7 947 4 794 60,32
Nyílt árok tisztítás, árokrendezés (árvízvédelmi művek, berendezések karbantartása) 7 000 7 216 2 801 38,82
Zárt csapadék csatorna fenntartása 10 000 24 734 17 730 71,68
Vízelnyelők tisztítása 5 000 9 517 4 535 47,65
Forgalmi rend felülvizsgálata 2 000 2 073 0 0,00
Mindösszesen: 229 400 303 900 231 771 76,27

17. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzati felhalmozási célú bevételek

ezer forintban
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 155 155 100,00
Járászszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása 5 140 5 140 100,00
Út és járdafelújítás, csapadékvíz elvezetés (központi támogatás) 97 000 97 000 100,00
Muzeális intézmények szakmai támogatása 15 000 15 000 100,00
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 117 295 117 295 100,00
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
Szombathely, Kőszeg u. 44.műemlék épület felújításának támogatása 3 500 1 500 42,86
TOP-6.3.3-15 Szombathely bel- és csapadékvíz védelmi rendszerének fejlesztése 415 500 39 458 9,50
TOP-6.2.1-15-00003 Százszorszép Bölcsőde és Mocorgó Óvoda fejlesztése Szombathelyen 7 242 0,00
TOP-6.2.1-15-00004 Weöres Sándor és Pipitér Óvoda fejlesztése Szombathelyen 6 871 0,00
TOP-6.2.1-00005 Bölcsőde fejlesztések Szombathelyen 12 295 0,00
TOP-6.6.1-15 Új Egészségügyi Alapellátó központ kialakítása 364 327 1 790 0,49
TOP-6.4.1-15 SZMJV kerékpárosbarát fejlesztése 532 875 0,00
TOP-6.1.5-15 SZMJV közúthálózati elemeinek gazdaságfejlesztési célú megújítása 480 375 0,00
TOP-6.3.2-15 A szombathelyi Sportliget fejlesztése 606 375 0,00
TOP-6.3.1-15 Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése 356 250 22 942 6,44
Szombathely Szent László Király utcai felhagyott iparterület fejlesztése (BMSK támogatás) 179 378 0,00
TOP-6.1.3-15 Szombathelyi Vásárcsarnok felújítása 840 525 0,00
TOP-6.2.1-15-00002 Óvoda fejlesztések Szombathelyen 294 696 19 317 6,55
TOP-6.5.1-15-00002 AGORA Központ energetikai korszerűsítés 14 478 0,00
TOP-6.5.1-15-00003 Neumann János Általános Iskola felújítása 13 653 0,00
TOP-6.5.1-15-00005 Egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése 8 319 0,00
TOP-6.5.1-15-00004 Óvodák energetikai korszerűsítés 13 462 0,00
TOP-6.7.1-15 Szociális városrehabilitáció II. ütem 20 269 0,00
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00003 Víztorony és környezetének turisztikai célú fejlesztése 460 000 0,00
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00002 Romkert turisztikai célú fejlesztése - védőépület megépítése 1 128 180 0,00
TOP-6.1.4-16-SH1-2017-00001 Képtár turisztikai c. felújítása 1 420 000 0,00
Gazdasági zöldítési rendszer - villámtöltő telepítése NGM támogatás 14 647 14 647 100,00
Jáki u. temető első világháborús hadisírjainak és emlékműveinek felújítása (HM támogatás) 10 651 10 651 100,00
KÖFOP-1.2.1-VEKOP ASP fejlesztés 6 300 6 300 100,00
Jedlik Ányos Terv - „A” típusú elektromos autótöltő állomások telepítése pályázat NGM támogatás 12 380 12 380 100,00
Modern Városok Program - Multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely Szombathely - Sárdi ér út 1 500 000 119 933 8,00
Modern Városok Program - A szombathelyi Késmárk utcai Teniszcentrum fejlesztése 267 970 21 590 8,06
Modern Városok Program - Szent Márton Lovas Sport, Hagyományőrző és Rendezvényközpont fejlesztésének előkészítése 195 011 10 195 5,23
Modern Városok Program - Gothard kastély fejlesztése 94 500 94 500 100,00
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 9 280 029 375 203 4,04
FELHALMZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN 0 9 397 324 492 498 5,24
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Vagyongazdálkodásból származó bevétel 550 000 131 372 131 372 100,00
Nyugdíjasok háza befizetés 12 480 12 480 100,00
Nyugat-Pannon Zrt. Tőkeleszállítás bevétele 527 527 100,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 550 000 144 379 144 379 100,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Munkáltatói kölcsön visszatérülése 10 000 18 187 18 187 100,00
Lakáskölcsöntörlesztés 23 000 16 052 16 052 100,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Guruló forint elnevezésű alkotás felújítására átvett pénzeszköz az OTP Bank Zrt-től 1 243 1 243 100,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN 33 000 35 482 35 482 100,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 583 000 9 577 185 672 359 7,02
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI
Óvodák
GAMESZ 34 34 100,00
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2 045 2 045 100,00
Mesebolt Bábszínház
Szombathelyi Szimfonikus Zenekar 15 000 15 000 100,00
Savaria Múzeum 5 977 5 977 100,00
Berzsenyi Dániel könyvtár
Pálos K. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
Egészségügyi és Kulturális intézmények GESZ 1 990 5 113 5 114 100,02
Egyesített Bölcsődei Intézmény 17 17 100,00
Vásárcsarnok 15 15 100,00
Közterület felügyelet
Polgármesteri Hivatal 45 45 100,00
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN 1 990 28 246 28 247 100,00
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 584 990 9 605 431 700 606 7,29

18. melléklet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2018. (V. 10.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzati felhalmozási kiadások

ezer forintban
Megnevezés 2017.évi I-XII. hó Teljesítés
eredeti ei. mód. ei. teljesítés %-a
1. Pénzeszközátadás
Zsidó Hitközség -homlokzat rekonstrukció 6 500 6 500 100,00
Szentkirályi temető felújításához hozzájárulás 3 500 0,00
Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum - Oladi Szakgimnázium és Szakközépiskola tetőfelújításához hozzájárulás 15 000 0,00
Nemzeti ovi foci - ovi sport program pályázati önrész 8 550 8 550 8 550 100,00
Markusovszky kórház támogatása 50 000 50 000 50 000 100,00
Sugár u. Sportkomplexum fejlesztése TAO pályázat keretében 79 905 79 905 0,00
Szabadtéri kosárlabda félpálya - Sugár úti sporttelepen fogadófelület kialakítása 6 000 0
Székesegyház (óra rekonstrukció+kiadvány) 7 500 7 500 100,00
Pénzeszközátadás összesen: 144 455 170 955 72 550 42,44
2. Költségvetési szervek beruházásai és felújításai
Óvoda felújítások 50 000 0
Költségvetési szervek beruházásai és felújításai összesen: 50 000 0 0
3. Lakásalap
Panel program - 2009.évi 1 357 1 357 383 28,22
Önkormányzati bérlakások felújítása 40 000 87 163 56 335 64,63
Lakásalap összesen: 41 357 88 520 56 718 64,07
4. Vagyongazdálkodás
vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás) 30 000 30 444 1 377 4,52
vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás) fordított áfa kiadás 72 0,00
0632/11, 0632/13, 0632/31 hrsz ingatlanok vételárának kifizetése (Csónakázó tó) 5 003 0,00
STYL ingatlan vásárlás 229 201 180 473 78,74
Prenor Kft. telephely felújítása 14 499 16 364 6 864 41,95
EPCOS ingatlan vásárlás 483 333 483 334 483 334 100,00
Vagyongazdálkodás összesen 527 832 764 418 672 048 87,92
5. Beruházások
Közművesítés
ISPA szennyvízrendszer fejlesztése (ISPA, állami tám., önerő, ÁFA,egyéb kiadások) 1 842 0,00
Stromfeldtől északra eső ter. csapvíz elvezetés 49 0,00
Csapadékvízelvezetés fejlesztése 3 920 0,00
Vízközmű- és szennyvízközmű használati díj terhére végzett beruházás 497 156 489 958 98,55
Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás
út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program 500 000 760 952 331 657 43,58
út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program - fordított áfa kiadás 75 543 0,00
Aranypatak híd forgalmi rend felülvizsgálat 7 000 0
2018. évi útfelújítás tervezése 60 000 0
Buszmegálló kialakítása 3 839 0,00
Szombathely és Balogunyom hiányzó kerékpárútjának terv.ktg. 11 000 8 799 79,99
Király u. 1-11. közötti tömbbelsőben parkoló építése 4 407 4 407 100,00
Gyalogátkelőhelyek kialakítása 25 630 25 296 98,70
Tömbbelső felújítás 749 0,00
Oladi lakótelep - Nagy László utcai parkoló építés 30 000 0
Körmendi úti kerékpárút ívkorrekció 7 000 7 000 5 420 77,43
Gyalogátkelőhelyek akadálymentesítése - helyi esélyegyenlőségi program keretében 8 000 0,00
Csónakázó tó szigetén mozgáskorlátozott közlekedés kialakítása 13 819 13 819 100,00
Út és járdafelújítás, csapadékvíz elvezetés (központi támogatásból) 97 000 0,00
Egyéb beruházások
Városfejlesztési alap 105 000 162 202 83 746 51,63
I. világháborús emlékmű + Pápa látogatás évfordulójára köztéri alkotások elhelyezése 15 323 12 822 83,68
Városmakett 10 286 10 156 98,74
SZTK épület közműveinek leszakaszolása 5 378 4 277 79,53
Herényi temető bővítés 3 824 3 205 83,81
Új egészségügyi alapellátó központ beruházás - légtechnikai berendezés biztosítása 50 800 0
Új egészségügyi alapellátó központban eszközfejlesztés 80 640 0
Szarka Zoltán síremlék tervezése és kivitelezése 2 500 3 202 3 202 100,00
Gazdasági zöldítési rendszer - villámtöltő telepítés NGM támogatásból 14 647 14 647 100,00
„Guruló Forint” alkotás felújítása 2 210 2 210 100,00
Jáki u. temető első világháborús hadisírjainak és emlékműveinek felújítása HM támogatásból 10 651 9 967 93,58
Szabadtéri kosárlabda félpálya - Sugár úti sporttelepen fogadófelület kialakítása 6 000 5 995 99,92
Jedlik Ányos Terv - „A” típusú elektromos autótöltő állomások telepítése pályázat (támogatás+önrész) 18 422 0,00
Egyéb fejlesztések
évközi tervezések, útfelújítás tervezések 7 650 310 4,05
Vak Bottyán u. Gyöngyös patak híd felújítás engedély, korsz.vizsg., tervezői ktg. 1 073 0,00
Informatikai fejlesztések
Városi térfigyelő kamera rendszer továbbfejlesztése 37 557 37 157 98,93
Óvodák informatikai eszközfejlesztése 4 500 0
Bölcsődék informatikai eszközfejlesztése 4 500 237 0,00
Nem oktatási intézmények eszközfejlesztése 1 538 0,00
Szent Márton kártya rendszer kialakítása, QR kód alapú továbbfejlesztése 35 000 0
KÖFOP-1.2.1-VEKOP ASP fejlesztés 6 300 0,00
Nagyprojektek, projektek
„Zöld városrész” projekt - akcióterületi terv 4 838 3 162 65,36
Szombathelyi Kőszegi u. 44.sz. alatti épület felújítása pályázat (önrész+támogatás) 11 161 159 1,42
Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások 2 243 347 1 786 345 1 786 343 100,00
Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások - fordított áfa kiadása 438 385 0,00
SZMJV Településfejlesztési koncepciójának és programjának elkészítése 6 884 6 884 100,00
Modern Városok Program - A szombathelyi Késmárk utcai Teniszcentrum fejlesztése 267 970