Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatások utáni díjakról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események engedélyezése szabályai

1. § (1) Az önkormányzat által térítésmentesen biztosított, házasságkötésre és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére alkalmas hivatali helyiségek:

a) az anyakönyvvezető hivatali helyisége,

b) a Városháza földszinti házasságkötő terme és az ahhoz tartozó hivatali helyiségek (kistanácskozó terem, váró helyiség).

(2) A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a hivatali helyiségen kívül - a tulajdonos (használó) hozzájárulásával - az alábbi helyszíneken történhet:

a) Vasi Skanzen,

b) Történelmi Témapark (Ferences kert),

c) ISEUM Savariense Régészeti Műhely és Tárház,

d) Herényiek Háza,

e) Saághy István Erdészeti Információs Központ,

f) Zarkaházi kastély.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott helyszínektől eltérő helyszínen történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése e rendelet, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló törvény szabályai szerint engedélyezhető.

(4) Kereskedelmi üzletben, illetve ehhez tartozó szabadtéren házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nem engedélyezhető.

(5) Vendéglátó üzletben engedélyezhető házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, ha rendelkezik olyan, a jogszabályi feltételeknek megfelelő színvonalú, elkülönült, zárt helyiséggel, ahol a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése alatt nem zajlik a vendégek kiszolgálása.

(6) Szállodában és kulturális intézményben - amennyiben rendelkezik a jogszabályi feltételeknek megfelelő színvonalú különteremmel (konferenciateremmel) - engedélyezhető házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése.

(7) Egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek tulajdonában vagy használatában álló helyiségekben, ingatlanokon házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nem engedélyezhető.

(8) Nem engedélyezhető házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a Fő tér területén, illetve egyéb közterületen.

2. § (1) A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése - az e rendeletben foglalt kivételekkel - minden olyan helyszínen engedélyezhető, ahol a méltó megünnepléshez szükséges feltételek a következők szerint biztosíthatók:

a) a helyszín legyen gondozott, hulladéktól mentes,

b) a helyszínen külső tevékenység és környezeti hatás a szertartás méltóságát ne zavarhassa meg;

c) az anyakönyv védelme mindenfajta behatás (különösen eső, szél, rongálódás, sérülés) ellen biztosított,

d) a házasságkötés résztvevői számára megfelelő nagyságú tér álljon rendelkezésre,

(2) Ha a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése szabadtéri helyszínen történik, a megfelelő esőhelyszín biztosításáról a kérelmezőnek kell gondoskodni. Az esőhelyszín megjelölése az engedély megadásának feltétele.

(3) Ha a házasuló, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítő állapota közeli halállal fenyeget, vagy szabad mozgásában a bíróság vagy más hatóság döntése miatt korlátozva van, a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a házasuló tartózkodási helye szerinti intézményben is engedélyezhető.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében és az 1. § (2) bekezdés d)-f) pontjában meghatározott helyszíneken és kérelemre zárt épületben engedélyezett helyszínen egész évben tartható házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése.

(2) Az 1. § (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott helyszíneken, valamint kérelemre szabadtéren engedélyezett helyszínen május 2. és szeptember 30. között tartható házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése.

(3) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott helyszíneken 30 percenként kerülhet sor házasságkötésre és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére.

(4) Hivatali helyiségen kívül egy időpontban egy házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése tartható.

(5) A hivatali helyiségen kívüli helyszíneken pénteken és szombaton 15,00 és 20,00 óra között, 90 percenként engedélyezhető a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése.

4. § (1) Nem tartható házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése a Savaria Történelmi Karnevál időtartama alatt a hivatali helyiségben hivatali munkaidőn túl.

(2) * 

(3) A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése hivatali munkaidőn kívül munkanapokon 19,00 óráig, szombaton 11,00 óra és 20,00 óra között engedélyezhető.

(4) A hivatali időn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése időpontját lehetőleg úgy kell engedélyezni, hogy két szertartás kövesse egymást.

5. § (1) Az engedélyezési eljárás kérelemre indul. A kérelemnek tartalmaznia kell a házasulandók, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítők nevét, a tervezett házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése időpontját, helyét, a szertartáson résztvevők várható számát, a törvényben illetve jelen rendeletben foglaltak biztosítására vonatkozó adatokat, információkat, nyilatkozatokat.

(2) Az 1. § (2) bekezdésében megjelölt helyszíneken az időpontok és feltételek 6. § (1) bekezdése szerinti egyeztetése a kérelmezők kötelezettsége.

6. § (1) A kérelemhez csatolni kell a kérelemben megjelölt helyszín tulajdonosának, üzemeltetőjének, azzal rendelkezni jogosultnak a helyszín biztosításáról szóló nyilatkozatát, vagy a használatról szóló megállapodás egy példányát.

(2) Az engedélyező helyszíni szemle során köteles meggyőződni arról, hogy a kérelemben megjelölt helyszín illetve esőhelyszín méltó körülményeket biztosít a házasság megkötésére, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére.

(3) Az esőhelyszín biztosítása történhet oly módon, hogy megfelelő méretű és minőségű sátor, lábon álló fedett szín alatt történik a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése.

2. A hivatali helyiségen és munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatások díja, az anyakönyvvezetőt megillető díjazás

7. § (1) A hivatali munkaidőn, illetve hivatali helyiségen kívül tartott házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, mint külön szolgáltatás esetén az önkormányzatot megillető díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott díjat legkésőbb a házasságkötést, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését megelőző 10 nappal, számla ellenében kell az önkormányzat számlájára megfizetni.

(3) A (2) bekezdés szerint megfizetett díjat a befizető részére kérelmére vissza kell utalni, ha

a) a házasságkötést, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését annak megtartása előtt legalább 5 nappal lemondták, vagy

b) a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése megtartása a feleknek fel nem róható okból marad el.

(4) Nem kell megfizetni az 1. mellékletben meghatározott díjat, ha

a) valamelyik házasuló, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítő személy állapota közeli halállal fenyeget, és ezt orvos igazolja, vagy

b) valamelyik házasuló fél, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítő fél lakásán kerül sor a házasságkötésre, mert orvos által igazolt súlyos mozgáskorlátozottsága miatt különös erőfeszítés lenne számára a házasságkötésre alkalmas hivatalos helyiségben való megjelenés.

8. § Az 1. mellékletben meghatározott díjból a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése során hivatalból közreműködő anyakönyvvezetőt a többletszolgáltatás ellentételezéseként eseményenként az alábbi díj illeti meg:

a) a hivatali helyiségben munkaidőn túli többletszolgáltatás esetén: a mindenkori költségvetési rendeletben az önkormányzat által meghatározott illetményalap 30%-a;

b) a hivatali helyiségen kívüli többletszolgáltatás esetén: a mindenkori költségvetési rendeletben az önkormányzat által meghatározott illetményalap 55%-a;

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetéstől számított 30. napon lép hatályba.

10. § * 

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a 9/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

Többletszolgáltatások díja

A B
Szolgáltatás megnevezése Szolgáltatás díja
1. A 2. § (2) bekezdésében meghatározott helyszínen 44.450 Ft
2. Egyedileg engedélyezett helyszínen 63.500 Ft

  Vissza az oldal tetejére