Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2018. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés részletes szabályairól

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Szombathely Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció), integrált településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: stratégia), településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének (a továbbiakban: kézikönyv) és településképi rendeletének készítése, módosítása során a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti partnerekre (a továbbiakban: partnerek), valamint a partnerségi egyeztetés folyamatára terjed ki.

2. § Szombathely Megyei Jogú Város koncepciójának, stratégiájának, településrendezési eszközeinek, kézikönyvének és településképi rendeletének vagy azok módosításának a partnerekkel történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) és e rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.

2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

3. § A partnerek tájékoztatása - a Kormányrendeletben meghatározott eljárási szabályok, határidők figyelembevételével - a teljes körű nyilvánosság biztosítása érdekében

a) a Fő tér 23. előtt lévő kétoldali önkormányzati hirdető berendezésen,

b) az Önkormányzat hivatalos hetilapjában,

c) a http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/terinformatika/muszaki-terinformatikai-rendszer.2630/ erre a célra kijelölt tárhelyén (a továbbiakban: elektronikus tárhely), továbbá

d) lakossági fórum keretében

történik.

4. § (1) A 3. §-ban foglaltakon túl a partnerségi egyeztetés során a partnerek közül a (2)-(4) bekezdésben felsorolt természetes személyeket, jogi személyeket és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket véleményük megkérése érdekében a polgármester külön, írásos vagy elektronikus úton is megkeresi.

(2) A koncepció és a stratégia készítése esetén a polgármester az alábbi partnereket keresi meg külön is:

1. területileg érintett országgyűlési képviselők,

2. önkormányzati képviselők,

3. a városban működő nemzetiségi önkormányzatok,

4. Vas Megyei Építész Kamara,

5. Vas Megyei Mérnöki Kamara,

6. Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,

7. Vas Megyei Agrárkamara,

8. Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Vas Megyei Szervezete (VOSZ),

9. Kereskedők és Vendéglátók Vas Megyei Érdekvédelmi Szervezete (KISOSZ),

10. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény által meghatározott egyházak és vallási közösségek helyi képviselői,

11. Szombathelyi Szépítő Egyesület,

12. Rumi Rajki Műpártoló Kör,

13. Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület (TIT),

14. Éhen Gyula Kör,

15. Szombathelyi Civil Kerekasztal,

16. a Szombathelyen működő felsőoktatási intézmények,

17. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközpont (ELTE GAO MKK),

18. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Szombathelyi Tankerületi Központ,

19. közműszolgáltatók (gáz-, villany-, víz-, csatorna-, távhőszolgáltatók),

20. tömegközlekedési közszolgáltatók,

21. A NAV adatszolgáltatása alapján a 10 legmagasabb helyi adót fizető cég,

22. A NAV adatszolgáltatása alapján a 10 legtöbb munkavállalót foglalkoztató helyi cég,

23. Önkormányzati intézmények és a kizárólagos, valamint a többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok,

24. Statisztikai kistérség települései,

25. Egészségügyi és szociális intézmények Szombathelyen működő fenntartói,

26. Köznevelési és kulturális intézmények Szombathelyen működő fenntartói,

27. Szombathelyen működő első osztályú sportszervezetek,

28. Városi Diáksport Bizottság,

29. Szombathelyi Szabadidősport Szövetség.

(3) Új településrendezési eszköz teljes eljárásban történő készítése esetén a polgármester az alábbi partnereket keresi meg külön is:

1. Vas Megyei Építész Kamara,

2. Vas Megyei Mérnöki Kamara,

3. Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,

4. Vas Megyei Agrárkamara,

5. Szombathelyi Szépítő Egyesület,

6. Szombathelyi Civil Kerekasztal,

7. Rumi Rajki Műpártoló Kör,

8. közműszolgáltatók (gáz-, villany-, víz-, csatorna-, távhőszolgáltatók),

9. önkormányzati képviselők.

(4) A településrendezési eszközök teljes eljárásban történő karbantartása, módosítása során, a településrendezési eszközök egyszerűsített és tárgyalásos eljárásaiban, az állami főépítészi eljárásokban, valamint a kézikönyv és a településképi rendelet készítése esetén a polgármester az alábbi partnereket keresi meg külön is:

1. közműszolgáltatók (gáz-, villany-, víz-, csatorna-, távhőszolgáltatók),

2. Szombathelyi Szépítő Egyesület,

3. Szombathelyi Civil Kerekasztal,

4. Rumi Rajki Műpártoló Kör,

5. önkormányzati képviselők.

5. § Az 3. § d) pontja szerinti lakossági fórum összehívására és lebonyolítására Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XI. 3.) önkormányzati rendelet 85. §-ának a városi gyűlésre vonatkozó szabályai irányadóak.

3. A javaslatok, vélemények megadásának, dokumentálásának és nyilvántartásának módja

6. § (1) A partnerek javaslataikat, véleményüket a Kormányrendeletben az egyes eljárásoknak megfelelő határidők betartásával írásban és elektronikusan is megtehetik, azokat az elektronikus tárhelyen kell dokumentálni, nyilvántartani.

(2) A partnerségi egyeztetések során el nem fogadott vélemények indokolásait az elektronikus tárhelyen kell dokumentálni, nyilvántartani.

(3) A véleményeket és indokolásokat a koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv és településképi rendelet elfogadásáig kell tárolni az elektronikus tárhelyen.

(4) A koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv és településképi rendelet elfogadását követően az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását papír alapon, az irattározás szabályainak megfelelően kell megőrizni.

(5) A lakossági fórumot követően írásban és elektronikusan is lehet észrevételeket, javaslatokat tenni, amelyek dokumentálása szintén az elektronikus tárhelyen történik.

4. Az elfogadott koncepció, a stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések

7. § A polgármester gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságáról a Kormányrendeletben szabályozottak szerint az Önkormányzat honlapján hirdetményben és a Polgármesteri Hivatal (Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3.) földszinti hirdetőtábláján.

5. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő egyeztetési eljárásokban is alkalmazni kell.

10. § * 

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére