Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2019. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak szerveire, az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

I. Fejezet

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § *  (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi főösszegét 28.876.517 eFt-ban, kiadási főösszegét 39.068.447 eFt-ban állapítja meg.

(2) A működési bevételek és kiadások egyenlegét -410.489 eFt-ban, az ezt finanszírozó előző évek működési maradványát 1.719.054 eFt-ban határozza meg. Az így számított működési egyenleg 1.308.565 eFt.

(3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét -9.781.441 eFt-ban, az ezt finanszírozó előző évek felhalmozási maradványát 8.631.437 eFt-ban határozza meg. Az így számított felhalmozási egyenleg -1.150.004 eFt.

(4) A finanszírozási célú kiadásokat 286.741 eFt-ban határozza meg.

(5) Az egyéb finanszírozási célú bevételeket 128.180 eFt-ban határozza meg.

(6) A külső finanszírozási célú bevételeket 0 eFt-ban határozza meg.

3. § (1) A költségvetés kiemelt előirányzatait az 1. melléklet, az összevont mérlegadatokat a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a 3., 5. és 17. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Közgyűlés a gazdálkodás biztonsága érdekében szükséges folyószámla hitelkeret összegét 2019. évben 500.000 eFt-ban határozza meg.

(2) A folyószámlahitellel összefüggő szerződések, kötelezettségvállalások aláírására a polgármester jogosult.

(3) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámlahitel visszafizetése elsődlegességet élvez a kiadásai között.

5. § *  A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásait 11.544.057 eFt-ban határozza meg a 6. mellékletben részletezettek szerint.

6. § *  A Közgyűlés a költségvetési szervek - kiemelt előirányzatként kezelt - induló létszámkeretét 1.463 főben, 2019. november 1-től 1.479 főben 2019. december 1-től pedig 1.481 főben határozza meg a 7. mellékletben részletezettek szerint.

7. § Az ágazatonként meghatározott célok elkülönített kiadásainak részletezését a 8-16. melléklet tartalmazza.

8. § *  A Közgyűlés az önkormányzati felhalmozási kiadások előirányzatát 17.494.492 eFt-ban határozza meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 18., 18/A. melléklet tartalmazza.

9. § (1) *  A Közgyűlés céltartalékot képez az alábbiak szerint:

a) Működési célú tartalék- 2020. évi költségvetéshez 795.620 e Ft

b) Felhalmozási célú tartalék - 2020. évi költségvetéshez 2.000.000 e Ft

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott céltartalékok feletti rendelkezési jogot saját hatáskörben tartja fenn.

II. Fejezet

A gazdálkodás rendje

1. Előirányzat-módosítás

10. § *  (1) Az e rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) - (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Közgyűlés dönt.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait az 1. mellékletben meghatározott egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyidejű növelésével, az évközben rendelkezésre bocsátott bevételek összegével a polgármester megnövelheti.

(3) A polgármester a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszolgáltatások megfelelő teljesítése érdekében a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az átcsoportosítás a rendeletben meghatározott feladat ellátását nem érinti.

(4) A polgármester a költségvetésért felelős alpolgármester javaslata alapján, két költségvetési rendeletmódosítás közötti időben, saját hatáskörében az önkormányzat költségvetésében ugyanazon célra, legfeljebb egy alkalommal 10.000 eFt egyedi értékhatárig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az működési hiányt nem eredményezhet, és a csökkentéssel érintett feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

(5) A (4) bekezdésben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a költségvetési rendelet soron következő módosításakor beszámol.

2. Az előirányzatok felhasználása

11. § (1) *  A „vagyongazdálkodásból származó bevételek” realizálása érdekében előterjesztést kell készíteni az értékesíthető vagyon elemekkel kapcsolatos stratégiáról. A bevételek teljesítésének alakulásáról a Gazdasági és Jogi Bizottság minden ülésén be kell számolni.

(2) A „vagyongazdálkodásból származó bevételek” teljesült többletének 80%-át, valamint a 2018. évi maradvány elszámolásnál felszabaduló források 50%-át az „út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program” előirányzatának növelésére kell fordítani.

(3) Előirányzat és forrás biztosítása nélkül kötelezettség nem vállalható.

(4) Az önkormányzati kiadási előirányzatok felhasználására önkormányzati rendeletekben bizottsági hatáskörben biztosított és e rendeletben a Közgyűlés hatáskörébe utalt előirányzatok kivételével a polgármester jogosult.

(5) Az alábbi kiadási előirányzatok felhasználásáról kizárólag a Közgyűlés jogosult dönteni:

a) intézményi felújítások,

b) óvoda intézményi karbantartás,

c) a képviselői keret kivételével a városfejlesztési alap

d) út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program,

e) játszótér felújítások

f) egyetemi oktatók támogatása,

g) egyéb gazdaságfejlesztés,

h) Markusovszky Kórház támogatása,

i) buszmegálló kialakítása,

j) kulturális és civil alap,

k) városi rendezvények és kiemelt rendezvények,

l) oktatási, szociális és ifjúsági kiadások - tartalék,

m) sportszervezetek támogatása

(6) *  A „Városfejlesztési alap - képviselői keret” előirányzatának felhasználásáról a Gazdasági és Jogi Bizottság dönt.

(7) Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalásra - a jogszabályokon alapuló, illetve az önkormányzat folyamatos működéséhez feltétlenül szükséges feladatokon kívül - kizárólag a Közgyűlés döntése után kerülhet sor.

(8) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok megtartásáért az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv kiadási előirányzatának megtartásáért a költségvetési szerv vezetője tartozik felelősséggel.

(9) A költségvetési szerv vezetője pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhat és ennek végrehajtását nem kezdheti meg a fenntartótól származó írásos intézkedés megérkezéséig, amely csak már meglévő, valós, vagy biztosított forrás esetén adható meg.

(10) Önkormányzati költségvetési szervnek pénzeszközt átadni kizárólag a fenntartótól kapott támogatás, illetve támogatás címén - a folyamatos finanszírozás keretében - a megfelelő kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével lehet. Ezen pénzeszközöket költségvetési szervenként és jogcímenként ezer Ft-ra kerekítetten kell meghatározni. Ezen támogatásokhoz külön szerződést nem kell kötni.

(11) Az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési intézmények kivételével támogatás éves 10.000 eFt összeghatár felett annak adható, aki a működésének egészét tekintve a 2018. év teljes pénzügyi, szakmai beszámolóját, valamint a 2019. évi pénzügyi, szakmai tervét benyújtja, és az alapján a Közgyűlés a támogathatóságát jóváhagyta. Amely szervezet 2018. évben 10.000 eFt összeghatár felett kapott támogatást, 2019. évben csak akkor kaphat támogatást, ha a működésének egészét tekintve a 2018. év teljes pénzügyi, szakmai beszámolóját benyújtja, és az alapján a Közgyűlés a támogathatóságát jóváhagyta.

(12) Támogatás csak annak adható, aki vagy amely a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatás megállapításánál figyelembe kell venni a támogatott nyilatkozatát arról, hogy az önkormányzat költségvetésében szereplő más előirányzatokból, továbbá az önkormányzat 100%-os tulajdonú és önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságaitól milyen nagyságrendben és milyen célzattal kapott vagy kért támogatást.

(13) Az adóügyi dolgozók érdekeltségéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott érdekeltségi juttatásra fordítható összeg 17.000 eFt, a juttatás e rendelet kihirdetésétől számított 10 napon belül kifizethető.

(14) Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdése alapján Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2019. január 1. napjától december 31-ig 40.500,- Ft.

(15) Kifizetési bizonylatokhoz, számlákhoz minden esetben csatolni kell a megrendelő, a közgyűlési határozat, bizottsági határozat és a szerződés egy példányát.

(16) A költségvetési szerv vezetője a feladatelmaradás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(17) Az 1. §-ban megjelölt szervek saját hatáskörben engedélyezhetik

a) a 100.000,- Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés,

b) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés,

c) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését.

(18) *  Minden más egyedi esetben

a) az egyenként 500 eFt-ot el nem érő követelés csak a Gazdasági és Jogi Bizottság hozzájárulásával törölhető,

b) az egyenként 500 eFt-ot meghaladó követelés csak a Közgyűlés egyedi engedélye alapján törölhető.

3. Pénzellátás

12. § (1) Az önkormányzat kiadásait a 19. mellékletben meghatározott előirányzat felhasználási terv szerint teljesíti.

(2) A pénzellátási ütemtervhez képest pénzellátási többletet, indokolással ellátott írásbeli igénylés alapján az önkormányzat fizetőképességének szem előtt tartásával kell biztosítani.

(3) A költségvetési szerveket havonta a tényleges szükségletnek megfelelő, de legfeljebb az e rendeletben meghatározott önkormányzati támogatási összeg 1/12-ed része illeti meg.

(4) Az önkormányzat a költségvetési szervei részére az irányító szervtől kapott támogatás keretösszegén felül kiegészítő pénzforrás kiutalásáról - kivéve a központi költségvetésből kiutalt összeget - csak a benyújtott likviditási tervet érintő, valamint az addigi működés szabályosságára és célszerűségére vonatkozó felülvizsgálat eredményének ismeretében dönt.

(5) Szerződések, megállapodások megkötésénél, továbbá megrendeléseknél ki kell kötni, hogy fizetési határidő más jogszabály által nem szabályozott esetekben a teljesítéstől számított 30 napnál kevesebb nem lehet.

(6) E rendelet hatálya alá tartozó szervek és személyek kötelesek gondoskodni saját bevételeik beszedéséről, valamint a kintlévőségeik behajtásáról.

4. Költségvetési szervekre vonatkozó további szabályok

13. § (1) Az étkeztetési feladatokat is ellátó költségvetési szerv köteles ezen kiadásait elkülönítetten kezelni a számviteli nyilvántartásában. A térítési díjkedvezmény fedezetét a költségvetési szerveknek a finanszírozás során elkülönítetten kell kezelni. A tervezett és a tényleges összeg közötti különbség a maradvány elszámolásakor kerül rendezésre.

(2) Minden esetben Közgyűlési engedély szükséges a költségvetési szerv által benyújtandó pályázathoz, amennyiben költségvetési pénzeszközt, illetve önkormányzati biztosítékot (kivéve a kizárólagos Közgyűlési hatáskörbe tartozó biztosítékokat), többéves fenntartási kötelezettséget igényel a pályázat. Két közgyűlés közötti időszakban, indokolt esetben az engedélyt a Polgármester jogosult megadni, amelyről a Közgyűlést a következő ülésén tájékoztatni kell.

(3) A költségvetési szerv minden negyedévet követő hónap 10. napjáig - a negyedéves költségvetési jelentés leadásával egy időben - tájékoztatni köteles a Polgármestert a negyedév utolsó napján fennálló, 30 napot meghaladó tartozásállományáról.

5. Reprezentációra, külföldi kiküldetésre vonatkozó rendelkezések

14. § (1) Nemzetközi reprezentációval kapcsolatos kiadás a költségvetési szerveknél csak külön írásos, közgyűlési döntésen alapuló fenntartói engedély alapján, az engedélyben meghatározott keret erejéig merülhet fel.

(2) A külföldi kiküldetést teljesítőket (az önkormányzati képviselők és a Polgármesteri Hivatal állományába tartozók) külföldi tartózkodásuk során devizaellátmány illeti meg, mely magában foglalja a napidíj, a szállásköltség és egyéb kiadások összegét is.

(3) A kiküldöttet a kiküldetés időtartama alatt az országhatár átlépésétől kezdve napidíj címén bruttó 20 EUR illeti meg, mely kizárólag a külföldi tartózkodással felmerülő étkezési költségek fedezetére szolgál. Amennyiben a meghívó fél teljes ellátást biztosít, akkor a napidíj nem fizethető ki.

(4) A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségek megállapításánál figyelembe kell venni a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletben, valamint a hatályos adójogszabályokban foglaltakat.

6. Költségvetési maradvány elszámolásának rendje

15. § (1) A költségvetési szervek az előző évi költségvetési maradványuk terhére, annak jóváhagyásáig - amely a 2018. évi költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg történik - többletkötelezettséget nem vállalhatnak. Kivételt képeznek a folyamatban lévő nem működési jellegű célok és feladatok, amelyekre a kötelezettségvállalás már megtörtént, teljesítésük folyamatban van, és azt kiadásként a 2019. évi költségvetés nem irányozta elő.

(2) A Közgyűlés által jóváhagyott költségvetési maradványt a költségvetési szervek kötelesek a költségvetési maradvány jóváhagyásakor meghatározott célnak megfelelően felhasználni.

7. Egyéb rendelkezések és szabályok

16. § (1) *  Az önkormányzat által alapított közalapítványok és alapítványok (Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány, Szombathelyért Közalapítvány, „Szombathely Szent Márton városa” Gyebrovszki János Alapítvány, és a Kutyamenhely Alapítvány a továbbiakban együtt: közalapítványok) az alapító okirataikban meghatározott feladatokat látják el. A közalapítványok működése az államháztartáson belüli és kívüli eredetű bevételeik - külön jogszabályban meghatározott - arányától független.

(2) A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő és az önkormányzat többségi befolyásával rendelkező gazdasági társaságok kivételével az önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek részére - az Európai Uniós és hazai forrásból nyújtott támogatásból utófinanszírozással megvalósuló városérdekeket képviselő pályázatok eseteit kivéve, amennyiben az önkormányzattal a pályázat benyújtását megelőzően egyeztetés történik - garanciát és kezességet nem vállal, jelzálogjogot nem biztosít. A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében - az önkormányzati közfeladat ellátására tekintettel - az önkormányzat garanciavállalási vagy kezességvállalási díjat nem köt ki.

(3) Az e rendeletben szereplő - az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó - költségvetési kiadási előirányzatok összege az általános forgalmi adót, illetve a fordított általános forgalmi adó összegét is tartalmazza.

(4) A 2019. évi közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 20. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatait a 21. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) hatályba lépésének a napján hatályát veszti.

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

1-21. melléklet az 5/2019. (IV. 1.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére