Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2019. (V. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának végrehajtásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak szerveire, az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. § (1) A Közgyűlés a városi önkormányzat 2018. évi költségvetésének tényleges bevételi főösszegét 32.777.867 eFt-ban, kiadási főösszegét 22.427.376 eFt-ban állapítja meg.

(2) A tényleges működési bevételek és kiadások egyenlegét + 1.815.905 eFt-ban, az előző évek működési maradványának igénybevételét + 420.703 eFt-ban határozza meg. Az így számított működési egyenleg +2.236.608 eFt.

(3) A tényleges felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét - 247.831 eFtban, az ezt finanszírozó előző évek maradványának igénybevételét +8.365.112 eFt-ban határozza meg. Az így számított felhalmozási egyenleg +8.117.281 eFt.

(4) A finanszírozási célú tényleges bevételeket 93.155 eFt-ban határozza meg.

(5) A finanszírozási célú tényleges kiadásokat 96.553 eFt-ban határozza meg.

(6) A külső finanszírozási célú tényleges bevételeket 0 eFt-ban határozza meg.

3. § (1) A költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet, az összevont mérleg adatokat a 2. melléklet, a pénzeszközök változását a 19. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott tényleges bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a 3., 5. és a 17. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

4. § A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásait 9.950.504 eFt-ban határozza meg a 6. mellékletben részletezettek szerint. A költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak célonkénti részletes adatait a 29-30. melléklet tartalmazza.

5. § A Közgyűlés a költségvetési szervek - kiemelt előirányzatként kezelt - 2018.évi engedélyezett záró létszámkeretét 1.460 főben határozza meg a 7. mellékletben részletezettek szerint.

6. § Az ágazatonként meghatározott célok elkülönített kiadásainak felhasználását a 8-16. melléklet tartalmazza. A segély kifizetésekről és a lakásalap bevételeiről és kiadásairól a 25-26. melléklet tájékoztató adatokat tartalmaz.

7. § Az önkormányzat a felhalmozási kiadások előirányzatainak teljesítését 4.869.611 eFt-ban határozza meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 18. melléklet tartalmazza.

8. § A 2018. évi közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 20. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 21. melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 22. melléklet tartalmazza.

2. VAGYONMÉRLEG

9. § A vagyonmérleg adatainak részletezését a 23-24. melléklet, az önkormányzat vagyonkimutatását a 27-28. melléklet, a részesedések állományát a 31. melléklet tartalmazza.

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Puskás Tivadar s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

1-31. melléklet a 12/2019. (V. 15.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére