Indokolás

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2019. (X. 31.) önkormányzati rendelete

a városi képviselők, bizottsági elnökök, tagok, valamint a tanácsnokok tiszteletdíjának, természetbeni juttatásainak megállapításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése önkormányzati képviselő tagjának (a továbbiakban: önkormányzati képviselő) és a Közgyűlés bizottsága (a továbbiakban: bizottság) nem képviselő tagjának pénzbeli és természetbeni juttatásaira.

2. § (1) *  Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja - az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel - havonta bruttó 250.000,- Ft.

(1a) *  Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig havonta bruttó 225.000,- Ft.

(2) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja valamennyi bizottsági tagsága után havonta bruttó 50.000,- Ft összeggel növekszik.

(3) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja havonta bruttó 50.000,- Ft összeggel növekszik bizottságonként, amennyiben az önkormányzati képviselő bizottság elnöke.

(4) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja, amennyiben az önkormányzati képviselő tanácsnok, havonta bruttó 350.000,- Ft összeggel növekszik.

(5) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja, amennyiben frakcióvezetői feladatokat is ellát, havonta bruttó 250.000,- Ft összeggel növekszik.

(6) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja valamennyi bizottsági tagsága után havonta bruttó 60.000,- Ft.

(7) Az önkormányzati képviselő, valamint a bizottság nem képviselő tagja e minőségéből eredő feladatainak ellátásával - így különös tekintettel a közgyűlésen, bizottsági ülésen való részvétellel - összefüggő munkabér-kiesésének megtérítésére a polgármesterhez címzett nyilatkozatával nyújthat be igényt. Az igénybejelentéshez csatolni kell a bérkiesésre vonatkozó munkáltatói igazolást.

3. § A bizottság elnöke és a tanácsnok a Polgármesteri Hivatal flottájához tartozó mobiltelefon használatára jogosult.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Dr. Nemény András s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző