Indokolás

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 7. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 4. § tekintetében a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 200. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: * 

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre, közszolgálati ügykezelőkre (a továbbiakban: közszolgálati dolgozók) terjed ki.

(2) A polgármesterre és az alpolgármesterekre a 3. § (2) bekezdésében és a 8. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(3) *  Az önkormányzati főtanácsadó, tanácsadó foglalkoztatási jogviszonyára megfelelően alkalmazni kell a 3. § (2) bekezdését, a 7. §-t, a 8. § (1) bekezdés a) és c)-e) pontját, és jogviszonya keletkezésének időpontjától függően a 4-5. §-t.

2. Értelmező rendelkezés

2. § (1) E rendelet alkalmazásában vezetői munkakör a Hivatalban:

a) osztályvezető,

b) irodavezető.

(2) A vezetői munkakörök osztályvezető esetében főosztályvezető-helyettesi, irodavezető esetében pedig osztályvezetői szintnek felel meg.

3. A közszolgálati munka díjazása

3. § (1) A köztisztviselő illetménye alapilletményből, illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll.

(2) Az illetmény átutalásának, kifizetésének napja legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 5. napja.

4. § *  A közszolgálati dolgozók illetményalapja 2022. évre

a) január 1. napjától február 28. napjáig 44.550 Ft,

b) március 1. napjától december 31. napjáig 47.000 Ft.

5. § *  A köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, melynek mértéke 2022. évre * 

a) felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény 35%-a,

b) érettségi végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény 20%-a.

4. Vezetői illetménypótlék

6. § Vezetői kinevezéssel rendelkező köztisztviselő vezetői illetménypótlékra jogosult. A pótlék mértéke főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezető esetén az alapilletményének 15%-a, osztályvezetői szintnek megfelelő vezető esetén az alapilletményének 10%-a.

5. Juttatások

7. § (1) A közszolgálati dolgozók számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je, munkaszüneti nap.

(2) A Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából a közszolgálati dolgozónak legfeljebb egyhavi illetményének megfelelő jóléti juttatás adható, amennyiben az éves költségvetési rendelet erre fedezetet biztosít.

8. § (1) A Hivatal a közszolgálati dolgozók számára az alábbi juttatásokat, támogatásokat biztosítja:

a) cafetéria-juttatás,

b) lakásépítési és -vásárlási, lakáskorszerűsítési támogatás,

c) illetményelőleg,

d) képzési, továbbképzési támogatás,

e) bankszámla-hozzájárulás.

(2) A bankszámla-hozzájárulás összege a mindenkori központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott legmagasabb összeg.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeg kifizetésére a tárgyév végén egy összegben, november 30. napjáig - vagy amennyiben a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnésekor időarányosan - folyószámlára történő átutalással kerül sor.

(4) *  A juttatások, támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait egyebekben a Hivatal e tárgyban hozott szabályzatai állapítják meg.

6. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4-5. § rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

10. § * 

Dr. Nemény András s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján a mai napon kihirdetésre került.

Szombathely, 2020. február 5.

Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére