Indokolás

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2020. (III. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak szerveire, az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

I. Fejezet

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § *  (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 22.636.570 eFt-ban, kiadási főösszegét 35.313.169 eFt-ban állapítja meg.

(2) A működési bevételek és kiadások egyenlegét -3.366.179 eFt-ban, a finanszírozási célú kiadásokat (pénzügyi lízing tőke része) -120.750 eFt-ban, az ezeket finanszírozó előző évek működési maradványát +3.735.452 eFt-ban, határozza meg. Az így számított működési egyenleg + 248.523 eFt.

(3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege - 9.310.420 eFt-ban, az ezt finanszírozó előző évek felhalmozási maradványát +9.190.077 eFt-ban határozza meg. Az így számított felhalmozási egyenleg -120.343 eFt.

(4) Az egyéb finanszírozási célú kiadásokat 345.773 eFt-ban határozza meg.

(5) Az egyéb finanszírozási célú bevételeket 217.593 eFt-ban határozza meg.

(6) A külső finanszírozási célú bevételeket 0 eFt-ban határozza meg.

3. § (1) A költségvetés kiemelt előirányzatait az 1. melléklet, az összevont mérlegadatokat a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a 3., 5. és 17. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Közgyűlés a gazdálkodás biztonsága érdekében szükséges folyószámla hitelkeret összegét 2020. évben 500.000 eFt-ban határozza meg.

(2) A folyószámlahitellel összefüggő szerződések, kötelezettségvállalások aláírására a polgármester jogosult.

(3) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámlahitel visszafizetése elsődlegességet élvez a kiadásai között.

5. § *  A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásait 12.338.570 eFt-ban határozza meg a 6. mellékletben részletezettek szerint.

6. § *  A Közgyűlés a költségvetési szervek 2020. évi induló létszámkeretét 1.482 főben, 2020. február 1-től 1.486 főben, 2020. március 1-től 1.495 főben, 2020. szeptember 1-től 1.498 főben, 2020. szeptember 13-tól 1.500 főben, 2020. október 1-től 1.501 főben, 2020. december 31-i záró létszámkeretét pedig 1.517 főben határozza meg a 7. mellékletben részletezettek szerint.

7. § Az ágazatonként meghatározott célok elkülönített kiadásainak részletezését a 8-16. melléklet tartalmazza.

8. § *  A Közgyűlés az önkormányzati felhalmozási kiadások előirányzatát 12.873.887 eFt-ban határozza meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 18. melléklet tartalmazza.

9. § (1) *  A Közgyűlés céltartalékokat képez az alábbiak szerint:

a) Tartalék - 2021. évi költségvetéshez 248.523 e Ft

b) Tartalék - kulturális ágazati bérfejlesztés 66.193 e Ft

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott céltartalékok feletti rendelkezési jogot saját hatáskörben tartja fenn.

II. Fejezet

A gazdálkodás rendje

1. Előirányzat-módosítás

10. § (1) Az e rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel a Közgyűlés dönt.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait az 1. mellékletben meghatározott egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyidejű növelésével, az évközben rendelkezésre bocsátott bevételek összegével a polgármester megnövelheti.

(3) A polgármester a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszolgáltatások megfelelő teljesítése érdekében a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az átcsoportosítás a rendeletben meghatározott feladat ellátását nem érinti.

(4) *  A polgármester a költségvetésért felelős alpolgármester javaslata alapján, két költségvetési rendeletmódosítás közötti időben, saját hatáskörében az önkormányzat költségvetésében ugyanazon célra, legfeljebb egy alkalommal 99.000 eFt egyedi értékhatárig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az működési hiányt nem eredményezhet, és a csökkentéssel érintett feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

(5) A (4) bekezdésben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a költségvetési rendelet soron következő módosításakor beszámol.

2. Az előirányzatok felhasználása

11. § (1) A „vagyongazdálkodásból származó bevételek” realizálása érdekében előterjesztést kell készíteni az értékesíthető vagyon elemekkel kapcsolatos stratégiáról. A bevételek teljesítésének alakulásáról a Gazdasági és Jogi Bizottság minden ülésén be kell számolni.

(2) Előirányzat és forrás biztosítása nélkül kötelezettség nem vállalható.

(3) Az önkormányzati kiadási előirányzatok felhasználására önkormányzati rendeletekben és e rendeletben a Közgyűlés hatáskörébe, és a Bizottságok hatáskörébe utalt előirányzatok kivételével a polgármester jogosult dönteni.

(4) Az alábbi kiadási előirányzatok felhasználásáról kizárólag a Közgyűlés jogosult dönteni:

a) Arany János ösztöndíj

b) ELTE támogatás

c) Markusovszky kórház támogatása

(5) Az alábbi kiadási előirányzatok felhasználásáról kizárólag a Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság jogosult dönteni:

a) Óvoda intézményi karbantartás

b) Nemzetközi diákjátékok

c) Olimpiai reménységeket nevelő egyesületek támogatása

d) Intézményi felújítások

e) Út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program, játszótér felújítások, tervezések, térfigyelő kamera rendszer fejlesztések

f) Városfejlesztési alap - Képviselői keret

(6) Az alábbi kiadási előirányzatok felhasználásáról kizárólag a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság jogosult dönteni:

a) Köznevelési feladatellátásra átadott vagyon ellenőrzése

b) Versenyek, rendezvények, támogatások

c) Országos tanulmányi versenyen eredményesen szereplő diákok és felkészítő tanárok jutalmazása

d) Önkormányzati napközis tábor megszervezése

e) Városi pedagógus nap, tanévnyitó ünnepség

f) Kalandváros és Műjégpálya óvodai és iskolai csoportok által történő szervezett látogatásának támogatása

g) Pedagógus továbbképzés (Óvoda)

h) SZMJV Diákönkormányzat - rendezvények, programok, támogatások, egyéb kiadások

i) Kulturális és civil alap

j) Városi nagyrendezvények

(7) Az alábbi kiadási előirányzatok felhasználásáról kizárólag a Szociális és Lakás Bizottság jogosult dönteni:

a) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj

b) Közösségi Bérlakás Rendszer

c) Érzékenyítő programok - Helyi esélyegyenlőségi program keretében

d) Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Program

e) Önkormányzati bérlakások felújítása

f) Szociális tartalék

(8) Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalásra - a jogszabályokon alapuló, illetve az önkormányzat folyamatos működéséhez feltétlenül szükséges feladatokon kívül - kizárólag a Közgyűlés döntése után kerülhet sor.

(9) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok megtartásáért az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv kiadási előirányzatának megtartásáért a költségvetési szerv vezetője tartozik felelősséggel.

(10) A költségvetési szerv vezetője pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhat és ennek végrehajtását nem kezdheti meg a fenntartótól származó írásos intézkedés megérkezéséig, amely csak már meglévő, valós, vagy biztosított forrás esetén adható meg.

(11) Önkormányzati költségvetési szervnek pénzeszközt átadni kizárólag a fenntartótól kapott támogatás, illetve támogatás címén - a folyamatos finanszírozás keretében - a megfelelő kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével lehet. Ezen pénzeszközöket költségvetési szervenként és jogcímenként ezer Ft-ra kerekítetten kell meghatározni. Ezen támogatásokhoz külön szerződést nem kell kötni.

(12) Támogatás csak annak adható, aki vagy amely a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatás megállapításánál figyelembe kell venni a támogatott nyilatkozatát arról, hogy az önkormányzat költségvetésében szereplő más előirányzatokból, továbbá az önkormányzat 100%-os tulajdonú és önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságaitól milyen nagyságrendben és milyen célzattal kapott vagy kért támogatást.

(13) Az adóügyi dolgozók érdekeltségéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott érdekeltségi juttatásra fordítható összeg 18.000 eFt, a juttatás e rendelet kihirdetésétől számított 10 napon belül kifizethető.

(14) Kifizetési bizonylatokhoz, számlákhoz minden esetben csatolni kell a megrendelő, a közgyűlési határozat, bizottsági határozat és a szerződés egy példányát.

(15) A költségvetési szerv vezetője a feladatelmaradás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(16) Az 1. §-ban megjelölt szervek saját hatáskörben engedélyezhetik

a) a 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés,

b) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés,

c) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését.

(17) Minden más egyedi esetben

a) az egyenként 500 eFt-ot el nem érő követelés csak a Gazdasági és Jogi Bizottság hozzájárulásával törölhető,

b) az egyenként 500 eFt-ot meghaladó követelés csak a Közgyűlés egyedi engedélye alapján törölhető.

(18) *  Az alábbi kiadási előirányzatok felhasználása átmenetileg legfeljebb az alábbiakban meghatározott összegig terjedhet:

Költségvetési előirányzat Összeg eFt
Tartalék - Uszoda fenntartás 0
Óvoda Intézményi karbantartás 17.312
KLIK által működtetett többcélú intézmények és kollégiumok működési hozzájárulás 20.186
Versenyek rendezvények, támogatások 4.509
Nyugdíjba vonuló vezetők pedagógus szolgálati emlékérme és juttatása 0
Városi pedagógus nap, tanévnyító ünnepség 500
Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület támogatása 0
Határon túli magyar egyesületek támogatása 0
Aktív időskor Szombathelyen program 959
Savaria Turizmus Nonprofit Kft. - kulturális rendezvény, fesztivál megrendezése 15.000
Szombathelyi identitást erősítő program 20.664
Közösségi Bérlakás Rendszer 5.000
Érzékenyítő programok - Helyi esélyegyenlőségi program keretében 277
Paragvári u. 86. szám alatti lakóingatlan élőerős őrzésének költsége 1.268
Egyéb kiadások 8.290
Külföldi kapcsolatok, kiküldetés 250
Önkormányzati konferenciák, rendezvények, fogadások 5.000
Horvát Nemzetiségi nap támogatása 0
Polgármester, Alpolgármesterek, Tanácsnokok, választott képviselők és bizottsági tagok juttatásai 226.943
Csapadékvízelvezetés 9.559
Csaba úti felüljáró fenntartása, karbantartása 6.504
Kerékpárút fenntartás 25.817
Közösségi közlekedés (buszmegállók kialakítása, leszálló szigetek helyreállítása, kialakítása) 3.251
Nyilt árok tisztítás, árokrendezés (árvízvédelmi művek, berendezések karbantartása) 6.718
Zárt csapadék csatorna fenntartása 24.593
Forgalomtechnikai felülvizsgálat Pick telepen, Bébic telepen 0
Forgalmi rend felülvizsgálata 0
Markusovszky kórház támogatása 0
Intézményi felújítások 22.871
Önkormányzati bérlakások felújítása 63.748
Vagyongazdálkodási kiadások (ingatlan kisajátítás, vásárlás) 19.856
Út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program, játszótér felújítások, tervezések, térfigyelő kamera rendszer fejlesztések 644.779
Külső Nárai úton (Batsányi J.u. és Erdei iskola u. kereszteződés) gyalogátkelőhely létesítése, Jáki u. temető új buszváró pavilon létesítése 2.236
Buszmegálló kialakítása 0
1000 fa ültetés 3.000

(19) *  A (18) bekezdésben meghatározott átmeneti korlátozás feloldásáról kizárólag a Közgyűlés dönthet.

3. Pénzellátás

12. § (1) Az önkormányzat kiadásait a 19. mellékletben meghatározott előirányzat felhasználási terv szerint teljesíti.

(2) A pénzellátási ütemtervhez képest pénzellátási többletet, indokolással ellátott írásbeli igénylés alapján az önkormányzat fizetőképességének szem előtt tartásával kell biztosítani.

(3) A költségvetési szerveket havonta a tényleges szükségletnek megfelelő, de legfeljebb az e rendeletben meghatározott önkormányzati támogatási összeg 1/12-ed része illeti meg.

(4) Az önkormányzat a költségvetési szervei részére az irányító szervtől kapott támogatás keretösszegén felül kiegészítő pénzforrás kiutalásáról - kivéve a központi költségvetésből kiutalt összeget - csak a benyújtott likviditási tervet érintő, valamint az addigi működés szabályosságára és célszerűségére vonatkozó felülvizsgálat eredményének ismeretében dönt.

(5) Szerződések, megállapodások megkötésénél, továbbá megrendeléseknél ki kell kötni, hogy fizetési határidő más jogszabály által nem szabályozott esetekben a teljesítéstől számított 30 napnál kevesebb nem lehet.

(6) E rendelet hatálya alá tartozó szervek és személyek kötelesek gondoskodni saját bevételeik beszedéséről, valamint a kintlévőségeik behajtásáról.

4. Költségvetési szervekre vonatkozó további szabályok

13. § (1) Az étkeztetési feladatokat is ellátó költségvetési szerv köteles ezen kiadásait elkülönítetten kezelni a számviteli nyilvántartásában. A térítési díjkedvezmény fedezetét a költségvetési szerveknek a finanszírozás során elkülönítetten kell kezelni. A tervezett és a tényleges összeg közötti különbség a maradvány elszámolásakor kerül rendezésre.

(2) Minden esetben Közgyűlési engedély szükséges a költségvetési szerv által benyújtandó pályázathoz, amennyiben költségvetési pénzeszközt, illetve önkormányzati biztosítékot (kivéve a kizárólagos Közgyűlési hatáskörbe tartozó biztosítékokat), többéves fenntartási kötelezettséget igényel a pályázat. Két közgyűlés közötti időszakban, indokolt esetben az engedélyt a Polgármester jogosult megadni, amelyről a Közgyűlést a következő ülésén tájékoztatni kell.

(3) A költségvetési szerv minden negyedévet követő hónap 10. napjáig - a negyedéves költségvetési jelentés leadásával egy időben - tájékoztatni köteles a Polgármestert a negyedév utolsó napján fennálló, 30 napot meghaladó tartozásállományáról.

5. Reprezentációra, külföldi kiküldetésre vonatkozó rendelkezések

14. § (1) Nemzetközi reprezentációval kapcsolatos kiadás a költségvetési szerveknél csak külön írásos, közgyűlési döntésen alapuló fenntartói engedély alapján, az engedélyben meghatározott keret erejéig merülhet fel.

(2) A külföldi kiküldetést teljesítőket (az önkormányzati képviselők és a Polgármesteri Hivatal állományába tartozók) külföldi tartózkodásuk során devizaellátmány illeti meg, mely magában foglalja a napidíj, a szállásköltség és egyéb kiadások összegét is.

(3) A kiküldöttet a kiküldetés időtartama alatt az országhatár átlépésétől kezdve napidíj címén bruttó 20 EUR illeti meg, mely kizárólag a külföldi tartózkodással felmerülő étkezési költségek fedezetére szolgál. Amennyiben a meghívó fél teljes ellátást biztosít, akkor a napidíj nem fizethető ki.

(4) A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségek megállapításánál figyelembe kell venni a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletben, valamint a hatályos adójogszabályokban foglaltakat.

6. Költségvetési maradvány elszámolásának rendje

15. § (1) A költségvetési szervek az előző évi költségvetési maradványuk terhére, annak jóváhagyásáig - amely a 2019. évi költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg történik - többletkötelezettséget nem vállalhatnak. Kivételt képeznek a folyamatban lévő nem működési jellegű célok és feladatok, amelyekre a kötelezettségvállalás már megtörtént, teljesítésük folyamatban van, és azt kiadásként a 2020. évi költségvetés nem irányozta elő.

(2) A Közgyűlés által jóváhagyott költségvetési maradványt a költségvetési szervek kötelesek a költségvetési maradvány jóváhagyásakor meghatározott célnak megfelelően felhasználni.

7. Egyéb rendelkezések és szabályok

16. § (1) Az önkormányzat által alapított közalapítványok és alapítványok (Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány, Szombathelyért Közalapítvány, „Szombathely Szent Márton városa” Gyebrovszki János Alapítvány, és a Kutyamenhely Alapítvány a továbbiakban együtt: közalapítványok) az alapító okirataikban meghatározott feladatokat látják el. A közalapítványok működése az államháztartáson belüli és kívüli eredetű bevételeik - külön jogszabályban meghatározott - arányától független.

(2) A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő és az önkormányzat többségi befolyásával rendelkező gazdasági társaságok kivételével az önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek részére - az Európai Uniós és hazai forrásból nyújtott támogatásból utófinanszírozással megvalósuló városérdekeket képviselő pályázatok eseteit kivéve, amennyiben az önkormányzattal a pályázat benyújtását megelőzően egyeztetés történik - garanciát és kezességet nem vállal, jelzálogjogot nem biztosít. A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében - az önkormányzati közfeladat ellátására tekintettel - az önkormányzat garanciavállalási vagy kezességvállalási díjat nem köt ki.

(3) Az e rendeletben szereplő - az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó - költségvetési kiadási előirányzatok összege az általános forgalmi adót, illetve a fordított általános forgalmi adó összegét is tartalmazza.

(4) A 2020. évi közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 20. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatait a 21. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) hatályba lépésének a napján hatályát veszti.

18-20. § * 

Dr. Nemény András s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján a mai napon kihirdetésre került.

Szombathely, 2020. március 5.

Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyző

1-21. melléklet a 4/2020. (III. 5.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére