Indokolás

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2020. (III. 5.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában és a Törvény 76. § (1) és (7) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet személyi hatálya kiterjed:

a) Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közművelődési szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyekre,

b) az önkormányzat által fenntartott és működtetett közművelődési intézményekre,

c) a közművelődési tevékenységet végző civil szervezetekre, amennyiben az önkormányzattal feladat-ellátási megállapodást kötöttek,

d) a közművelődési vállalkozásokra, amennyiben az önkormányzattal feladat-ellátási megállapodást kötöttek.

2. Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátásának módja

2. § (1) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátását

a) teljes körűen a fenntartásában működő (2) bekezdés szerinti költségvetési intézmény és telephelyei,

b) közművelődési megállapodások

útján biztosítja.

(2) Az önkormányzat a közművelődésről szóló törvény szerinti kötelező közművelődési alapszolgáltatásait az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ (9700 Szombathely, Március 15. tér 5.) az Alapító Okiratában foglalt székhelyén és telephelyein teljes körűen látja el.

3. § A közművelődési alapszolgáltatásokat nyújtó intézmények, gazdasági társaságok és civil szervezetek felsorolását, az általuk nyújtott közművelődési alapszolgáltatások körét és a feladatellátás finanszírozásának módját az 1. melléklet tartalmazza.

3. A közművelődési megállapodás szabályai

4. § (1) Közművelődési megállapodás az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátására olyan - a Törvény követelményeinek megfelelő - jogi vagy természetes személlyel köthető, amelynek igazolt módon nem áll fenn köztartozása.

(2) A közművelődési megállapodás megkötése előtt a jogi vagy természetes személy köteles a létesítő okiratában, vagy tevékenységi körei közt meghatározott közművelődési célt, tevékenységet hiteles dokumentummásolattal igazolni.

(3) A közművelődési megállapodás megkötésére Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének a kultúráért, illetve a jogi ügyekért felelős bizottsága előzetes véleményének kikérését követően a Közgyűlés jogosult.

(4) Az önkormányzattal közművelődési megállapodást kötött szervezetek előző évi közművelődési tevékenységükről a kultúráért felelős bizottságnak minden év január 31. napjáig kötelesek beszámolni.

4. A közművelődési feladatellátáshoz szükséges feltételek biztosítása

5. § (1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezése érdekében

a) közművelődési intézményt működtet,

b) pénzügyi támogatást biztosít civil szervezetek által fenntartott közösségi színterek működéséhez,

c) a kiemelt városi nagyrendezvények, fesztiválok, nemzetiségi kultúra, gyermek és ifjúsági feladatok finanszírozására éves költségvetésében keretet különít el,

d) közművelődési feladatellátási szerződéssel biztosítja a 4. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő egyesületek, alapítványok, civil szervezetek, civil kezdeményezések közművelődési feladatainak ellátását.

e) pénzügyi támogatást biztosít a városban működő horvát, szlovén, német, roma nemzetiségek közművelődési tevékenységéhez.

(2) Az önkormányzat a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése érdekében működteti az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ által az ifjúsági feladat-ellátást végző Ifjúsági Szolgálatot.

6. § (1) A közművelődési feladatellátáshoz az önkormányzat kulturális központot biztosít a szükséges személyi, tárgyi és létesítményi feltételekkel. A szakképzettségi feltételek biztosításáról az intézmény vezetője köteles gondoskodni.

(2) Az infrastrukturális, továbbá szakmai feltételek fejlesztése céljából a fenntartó önkormányzat, valamint a közművelődési feladatot ellátó intézmény lehetőségéhez mérten pályázati forrásokkal is elősegíti a minőségi szolgáltatás biztosítását, a további fejlődés lehetőségét.

5. A közművelődés finanszírozásának módja

7. § (1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos alapszolgáltatásait saját költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, a saját bevétel, a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető érdekeltségnövelő támogatások, és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint pályázati úton elnyerhető támogatások.

(2) Az önkormányzat a központi költségvetési forrásból a közművelődési alapszolgáltatások támogatására biztosítandó pályázatok elnyeréséhez adható önrészt mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(3) A pénzügyi támogatás nyújtásának részletes szabályai a támogatási szerződésben kerülnek rögzítésre.

6. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben rögzítetteken túl a közművelődésről szóló törvényben foglalt módon is közzétételre kerül.

(3) * 

Dr. Nemény András s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján a mai napon kihirdetésre került.

Szombathely, 2020. március 5.

Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyző

1. melléklet az 5/2020. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Közművelődési alapszolgáltatásokat nyújtó intézmények, egyesületek, civil szervezetek

A B C D E F G H
alapszolgáltatást nyújtó megnevezése művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása amatőr alkotó- és előadó-
művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
tehetség-
gondozás és
-fejlesztés feltételeinek biztosítása
kulturális alapú gazdaság-
fejlesztés
a feladatellátás finanszírozása
1 Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület x x x x x feladatellátási megállapodás útján
2 Zanati Kulturális és Sportegyesület x x x x feladatellátási megállapodás útján
3 Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör x x x feladatellátási megállapodás útján
4 Herényi Kulturális és Sport Egyesület x x x x x feladatellátási megállapodás útján

  Vissza az oldal tetejére