Indokolás

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2020. (III. 5.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában és a Törvény 76. § (1) és (7) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet személyi hatálya kiterjed:

a) Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közművelődési szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyekre,

b) *  az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, közművelődési feladatot ellátó intézményekre, gazdasági társaságra,

c) a közművelődési tevékenységet végző civil szervezetekre, amennyiben az önkormányzattal feladat-ellátási megállapodást kötöttek,

d) a közművelődési vállalkozásokra, amennyiben az önkormányzattal feladat-ellátási megállapodást kötöttek.

2. *  Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátásának módja

2. § *  (1) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátását közművelődési megállapodások útján biztosítja.

(2) Az önkormányzat a közművelődésről szóló törvény szerinti kötelező közművelődési alapszolgáltatásait az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (9700 Szombathely, Március 15. tér 5.) az Alapító Okiratában foglalt székhelyén és telephelyein teljes körűen látja el.

3. § *  A közművelődési alapszolgáltatásokat nyújtó gazdasági társaság és civil szervezetek felsorolását, az általuk nyújtott közművelődési alapszolgáltatások körét és a feladatellátás finanszírozásának módját az 1. melléklet tartalmazza.

3. A közművelődési megállapodás szabályai

4. § (1) Közművelődési megállapodás az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátására olyan - a Törvény követelményeinek megfelelő - jogi vagy természetes személlyel köthető, amelynek igazolt módon nem áll fenn köztartozása.

(2) A közművelődési megállapodás megkötése előtt a jogi vagy természetes személy köteles a létesítő okiratában, vagy tevékenységi körei közt meghatározott közművelődési célt, tevékenységet hiteles dokumentummásolattal igazolni.

(3) A közművelődési megállapodás megkötésére Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének a kultúráért, illetve a jogi ügyekért felelős bizottsága előzetes véleményének kikérését követően a Közgyűlés jogosult.

(4) Az önkormányzattal közművelődési megállapodást kötött szervezetek előző évi közművelődési tevékenységükről a kultúráért felelős bizottságnak minden év január 31. napjáig kötelesek beszámolni.

4. A közművelődési feladatellátáshoz szükséges feltételek biztosítása

5. § (1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezése érdekében

a) *  kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságot működtet,

b) pénzügyi támogatást biztosít civil szervezetek által fenntartott közösségi színterek működéséhez,

c) a kiemelt városi nagyrendezvények, fesztiválok, nemzetiségi kultúra, gyermek és ifjúsági feladatok finanszírozására éves költségvetésében keretet különít el,

d) közművelődési feladatellátási szerződéssel biztosítja a 4. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő egyesületek, alapítványok, civil szervezetek, civil kezdeményezések közművelődési feladatainak ellátását,

e) pénzügyi támogatást biztosít a városban működő horvát, szlovén, német, roma nemzetiségek közművelődési tevékenységéhez.

(2) *  Az önkormányzat a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése érdekében működteti a 2. § (2) bekezdése szerinti gazdasági társaság által az ifjúsági feladat-ellátást végző Ifjúsági Szolgálatot.

6. § *  (1) A közművelődési feladatellátáshoz az önkormányzat biztosítja 2. § (2) bekezdése szerinti gazdasági társaságnak a szükséges tárgyi és létesítményi feltételeket. A szakképzettségi feltételek biztosításáról a 2. § (2) bekezdés szerinti gazdasági társaság vezetője köteles gondoskodni.

(2) Az infrastrukturális, továbbá szakmai feltételek fejlesztése céljából az önkormányzat, valamint a közművelődési feladatot ellátó gazdasági társaság lehetőségéhez mérten pályázati forrásokkal is elősegíti a minőségi szolgáltatás biztosítását, a további fejlődés lehetőségét.

5. A közművelődés finanszírozásának módja

7. § (1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos alapszolgáltatásait saját költségvetéséből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, a saját bevétel, a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető érdekeltségnövelő támogatások, és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint pályázati úton elnyerhető támogatások.

(2) Az önkormányzat a központi költségvetési forrásból a közművelődési alapszolgáltatások támogatására biztosítandó pályázatok elnyeréséhez adható önrészt mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(3) A pénzügyi támogatás nyújtásának részletes szabályai a támogatási szerződésben kerülnek rögzítésre.

6. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben rögzítetteken túl a közművelődésről szóló törvényben foglalt módon is közzétételre kerül.

(3) * 

Dr. Nemény András s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján a mai napon kihirdetésre került.

Szombathely, 2020. március 5.

Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyző

1. melléklet az 5/2020. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Közművelődési alapszolgáltatásokat nyújtó intézmények, egyesületek, civil szervezetek

A B C D E F G H
alapszolgáltatást nyújtó megnevezése művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása amatőr alkotó- és előadó-
művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása
tehetség-
gondozás és
-fejlesztés feltételeinek biztosítása
kulturális alapú gazdaság-
fejlesztés
a feladatellátás finanszírozása
1 *  Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület x x x x x közművelődési megállapodás útján
2 *  Zanati Kulturális Egyesület x x x x közművelődési megállapodás útján
3 *  Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör x x x közművelődési megállapodás útján
4 *  Herényi Kulturális és Sport Egyesület x x x x x x közművelődési megállapodás útján
5 *  AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. x x x x x x x közművelődési megállapodás útján

  Vissza az oldal tetejére