Indokolás

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2020. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 38/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § a) pontját 2020. július 15. napjától kell alkalmazni.

Dr. Nemény András s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján a mai napon kihirdetésre került.

Szombathely, 2020. szeptember 29.

Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére