Indokolás

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott közgyűlési feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak szerveire, az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

I. Fejezet

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § *  (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 24.577.693 eFt-ban, kiadási főösszegét 33.412.513 eFt-ban állapítja meg.

(2) A működési bevételek és kiadások egyenlegét - 3.833.069 eFt-ban, a finanszírozási célú kiadásokat (pénzügyi lízing tőke része) - 120.750 eFt-ban, az egyéb finanszírozási célú kiadásokat (2021. évi költségvetési támogatási előleg) - 217.593 eFt-ban, az ezeket finanszírozó előző évek működési maradványát + 3.459.748 eFt-ban határozza meg. Az így számított működési egyenleg -711.664 eFt.

(3) A felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege - 5.001.751 eFt-ban, az ezt finanszírozó előző évek felhalmozási maradványát + 5.713.415 eFt-ban határozza meg. Az így számított felhalmozási egyenleg +711.664 eFt.

(4) Az egyéb finanszírozási célú bevételeket + 221.856 eFt-ban határozza meg.

(5) A egyéb finanszírozási célú kiadásokat (2022. évi költségvetési támogatási előleg) - 221.856 eFt-ban határozza meg.

(6) A külső finanszírozási célú bevételeket 0 eFt-ban határozza meg.

3. § (1) A költségvetés kiemelt előirányzatait az 1. melléklet, az összevont mérlegadatokat a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a 3., 5. és 17. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Közgyűlés a gazdálkodás biztonsága érdekében szükséges folyószámla hitelkeret összegét 2021. évben 800.000 eFt-ban határozza meg.

(2) A folyószámlahitellel összefüggő szerződések, kötelezettségvállalások aláírására a polgármester jogosult.

(3) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámlahitel visszafizetése elsődlegességet élvez a kiadásai között.

5. § *  A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásait 12.255.798 eFt-ban határozza meg a 6. mellékletben részletezettek szerint.

6. § *  A Közgyűlés a költségvetési szervek 2021. évi induló létszámkeretét 1.521 főben, 2021. záró létszám keretét 1.530 főben határozza meg a 7. mellékletben részletezettek szerint.

7. § Az ágazatonként meghatározott célok elkülönített kiadásainak részletezését a 8-16. melléklet tartalmazza.

8. § *  A Közgyűlés az önkormányzati felhalmozási kiadások előirányzatát 9.513.679 eFt-ban határozza meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 18. melléklet tartalmazza.

9. § *  (1) A Közgyűlés céltartalékot képez az alábbiak szerint:

a) Tartalék - VOLÁNBUSZ elszámolás 500.000 eFt,

b) Tartalék - iparűzési adóelőleg visszafizetés 300.000 eFt,

c) Tartalék - 2022. évi költségvetéshez 1.515.766 eFt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott céltartalékok felett a polgármester jogosult dönteni.

10. § (1) A Közgyűlés a felhalmozási célú 1.005.222 eFt összegű tartalék feletti rendelkezési jogot saját hatáskörben tartja fenn.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott céltartalék kizárólag a vagyongazdálkodási bevételek teljesülése esetén használható fel felhalmozási célra abban az esetben, ha a működéshez figyelembe vett kormányzati támogatás teljes összegében realizálódott, vagy a törvényileg előírt működési egyensúly egyéb módon biztosítható.

II. Fejezet

A gazdálkodás rendje

1. Előirányzat-módosítás

11. § (1) Az e rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel a Közgyűlés dönt.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait az 1. mellékletben meghatározott egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök egyidejű növelésével, az évközben rendelkezésre bocsátott bevételek összegével a polgármester megnövelheti.

(3) A polgármester a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszolgáltatások megfelelő teljesítése érdekében a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az átcsoportosítás a rendeletben meghatározott feladat ellátását nem érinti.

(4) A polgármester a költségvetésért felelős alpolgármester javaslata alapján, két költségvetési rendeletmódosítás közötti időben, saját hatáskörében az önkormányzat költségvetésében ugyanazon célra, legfeljebb egy alkalommal 99.000 eFt egyedi értékhatárig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az működési hiányt nem eredményezhet, és a csökkentéssel érintett feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

(5) A (4) bekezdésben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a költségvetési rendelet soron következő módosításakor beszámol.

2. Az előirányzatok felhasználása

12. § (1) A „vagyongazdálkodásból származó bevételek” realizálása érdekében előterjesztést kell készíteni az értékesíthető vagyonelemekkel kapcsolatos stratégiáról. A bevételek teljesítésének alakulásáról a Gazdasági és Jogi Bizottság minden ülésén be kell számolni.

(2) Előirányzat és forrás biztosítása nélkül kötelezettség nem vállalható.

(3) Az önkormányzati kiadási előirányzatok felhasználására önkormányzati rendeletekben és e rendeletben a Közgyűlés hatáskörébe, és a Bizottságok hatáskörébe utalt előirányzatok kivételével a polgármester jogosult dönteni.

(4) Az alábbi kiadási előirányzatok felhasználásáról kizárólag a Közgyűlés jogosult dönteni:

a) Arany János ösztöndíj

b) ELTE támogatás

(5) Az alábbi kiadási előirányzatok felhasználásáról kizárólag a Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság jogosult dönteni:

a) Óvoda intézményi karbantartás

b) Egyéb sportcélú kiadások, támogatások

c) Út, járda, híd, kerékpárút, parkoló, közvilágítási építési és felújítási program, játszótér felújítások, tervezések, térfigyelő kamera rendszer fejlesztések

d) Városfejlesztési alap - Képviselői keret

e) *  Klímapolitikai és fenntarthatósági kiadások

(6) Az alábbi kiadási előirányzatok felhasználásáról kizárólag a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság jogosult dönteni:

a) Köznevelési feladatellátásra átadott vagyon ellenőrzése

b) Versenyek, rendezvények, támogatások

c) Országos tanulmányi versenyen eredményesen szereplő diákok és felkészítő tanárok jutalmazása

d) Önkormányzati napközis tábor megszervezése

e) Városi pedagógus nap, tanévnyitó ünnepség

f) Kalandváros és Műjégpálya óvodai és iskolai csoportok által történő szervezett látogatásának támogatása

g) Pedagógus továbbképzés (Óvoda)

h) SZMJV Diákönkormányzat - rendezvények, programok, támogatások, egyéb kiadások

i) Kulturális és civil alap

j) Városi nagyrendezvények

(7) Az alábbi kiadási előirányzatok felhasználásáról kizárólag a Szociális és Lakás Bizottság jogosult dönteni:

a) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj

b) Közösségi Bérlakás Rendszer

c) Érzékenyítő programok - Helyi esélyegyenlőségi program keretében

d) Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Program

e) Szociális tartalék

(8) Következő évre áthúzódó kötelezettségvállalásra - a jogszabályokon alapuló, illetve az önkormányzat folyamatos működéséhez feltétlenül szükséges feladatokon kívül - kizárólag a Közgyűlés döntése után kerülhet sor.

(9) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok megtartásáért az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szerv kiadási előirányzatának megtartásáért a költségvetési szerv vezetője tartozik felelősséggel.

(10) A költségvetési szerv vezetője pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában feladatot, kötelezettséget nem vállalhat és ennek végrehajtását nem kezdheti meg a fenntartótól származó írásos intézkedés megérkezéséig, amely csak már meglévő, valós, vagy biztosított forrás esetén adható meg.

(11) Önkormányzati költségvetési szervnek pénzeszközt átadni kizárólag a fenntartótól kapott támogatás, illetve támogatás címén - a folyamatos finanszírozás keretében - a megfelelő kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével lehet. Ezen pénzeszközöket költségvetési szervenként és jogcímenként ezer Ft-ra kerekítetten kell meghatározni. Ezen támogatásokhoz külön szerződést nem kell kötni.

(12) Támogatás csak annak adható, aki vagy amely a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítja, és hozzájárul működésének teljes körű megismeréséhez. A támogatás megállapításánál figyelembe kell venni a támogatott nyilatkozatát arról, hogy az önkormányzat költségvetésében szereplő más előirányzatokból, továbbá az önkormányzat 100%-os tulajdonú és önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságaitól milyen nagyságrendben és milyen célzattal kapott vagy kért támogatást.

(13) Kifizetési bizonylatokhoz, számlákhoz minden esetben csatolni kell a megrendelő, a közgyűlési határozat, bizottsági határozat és a szerződés egy példányát.

(14) A költségvetési szerv vezetője a feladatelmaradás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(15) Az 1. §-ban megjelölt szervek saját hatáskörben engedélyezhetik

a) a 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés,

b) a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés,

c) egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel alátámasztott behajthatatlan követelés törlését.

(16) Minden más egyedi esetben

a) az egyenként 500 eFt-ot el nem érő követelés csak a Gazdasági és Jogi Bizottság hozzájárulásával törölhető,

b) az egyenként 500 eFt-ot meghaladó követelés csak a Közgyűlés egyedi engedélye alapján törölhető.

(17) *  Az adóügyi dolgozók érdekeltségéről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott érdekeltségi juttatásra fordítható összeg 9.000 eFt, a juttatás e rendelet kihirdetésétől számított 10 napon belül kifizethető.

3. Pénzellátás

13. § (1) Az önkormányzat kiadásait a 19. mellékletben meghatározott előirányzat felhasználási terv szerint teljesíti.

(2) A pénzellátási ütemtervhez képest pénzellátási többletet, indokolással ellátott írásbeli igénylés alapján az önkormányzat fizetőképességének szem előtt tartásával kell biztosítani.

(3) A költségvetési szerveket havonta a tényleges szükségletnek megfelelő, de legfeljebb az e rendeletben meghatározott önkormányzati támogatási összeg 1/12-ed része illeti meg.

(4) Az önkormányzat a költségvetési szervei részére az irányító szervtől kapott támogatás keretösszegén felül kiegészítő pénzforrás kiutalásáról - kivéve a központi költségvetésből kiutalt összeget - csak a benyújtott likviditási tervet érintő, valamint az addigi működés szabályosságára és célszerűségére vonatkozó felülvizsgálat eredményének ismeretében dönt.

(5) Szerződések, megállapodások megkötésénél, továbbá megrendeléseknél ki kell kötni, hogy fizetési határidő más jogszabály által nem szabályozott esetekben a teljesítéstől számított 30 napnál kevesebb nem lehet.

(6) E rendelet hatálya alá tartozó szervek és személyek kötelesek gondoskodni saját bevételeik beszedéséről, valamint a kintlévőségeik behajtásáról.

4. Költségvetési szervekre vonatkozó további szabályok

14. § (1) Az étkeztetési feladatokat is ellátó költségvetési szerv köteles ezen kiadásait elkülönítetten kezelni a számviteli nyilvántartásában. A térítési díjkedvezmény fedezetét a költségvetési szerveknek a finanszírozás során elkülönítetten kell kezelni. A tervezett és a tényleges összeg közötti különbség a maradvány elszámolásakor kerül rendezésre.

(2) Minden esetben Közgyűlési engedély szükséges a költségvetési szerv által benyújtandó pályázathoz, amennyiben költségvetési pénzeszközt, illetve önkormányzati biztosítékot (kivéve a kizárólagos Közgyűlési hatáskörbe tartozó biztosítékokat), többéves fenntartási kötelezettséget igényel a pályázat. Két közgyűlés közötti időszakban, indokolt esetben az engedélyt a Polgármester jogosult megadni, amelyről a Közgyűlést a következő ülésén tájékoztatni kell.

(3) A költségvetési szerv minden negyedévet követő hónap 10. napjáig - a negyedéves költségvetési jelentés leadásával egy időben - tájékoztatni köteles a Polgármestert a negyedév utolsó napján fennálló, 30 napot meghaladó tartozásállományáról.

5. Reprezentációra, külföldi kiküldetésre vonatkozó rendelkezések

15. § (1) Nemzetközi reprezentációval kapcsolatos kiadás a költségvetési szerveknél csak külön írásos, közgyűlési döntésen alapuló fenntartói engedély alapján, az engedélyben meghatározott keret erejéig merülhet fel.

(2) A külföldi kiküldetést teljesítőket (az önkormányzati képviselők és a Polgármesteri Hivatal állományába tartozók) külföldi tartózkodásuk során devizaellátmány illeti meg, mely magában foglalja a napidíj, a szállásköltség és egyéb kiadások összegét is.

(3) A kiküldöttet a kiküldetés időtartama alatt az országhatár átlépésétől kezdve napidíj címén bruttó 20 EUR illeti meg, mely kizárólag a külföldi tartózkodással felmerülő étkezési költségek fedezetére szolgál. Amennyiben a meghívó fél teljes ellátást biztosít, akkor a napidíj nem fizethető ki.

(4) A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségek megállapításánál figyelembe kell venni a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletben, valamint a hatályos adójogszabályokban foglaltakat.

6. Költségvetési maradvány elszámolásának rendje

16. § (1) A költségvetési szervek az előző évi költségvetési maradványuk terhére, annak jóváhagyásáig - amely a 2020. évi költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg történik - többletkötelezettséget nem vállalhatnak. Kivételt képeznek a folyamatban lévő nem működési jellegű célok és feladatok, amelyekre a kötelezettségvállalás már megtörtént, teljesítésük folyamatban van, és azt kiadásként a 2021. évi költségvetés nem irányozta elő.

(2) A Közgyűlés által jóváhagyott költségvetési maradványt a költségvetési szervek kötelesek a költségvetési maradvány jóváhagyásakor meghatározott célnak megfelelően felhasználni.

7. Egyéb rendelkezések és szabályok

17. § (1) Az önkormányzat által alapított közalapítványok és alapítványok (Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány, Szombathelyért Közalapítvány, „Szombathely Szent Márton városa” Gyebrovszki János Alapítvány, és a Kutyamenhely Alapítvány a továbbiakban együtt: alapítványok) az alapító okirataikban meghatározott feladatokat látják el. Az alapítványok működése az államháztartáson belüli és kívüli eredetű bevételeik - külön jogszabályban meghatározott - arányától független.

(2) A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő és az önkormányzat többségi befolyásával rendelkező gazdasági társaságok kivételével az önkormányzat egyéb szervezetek, társaságok, egyesületek részére - az Európai Uniós és hazai forrásból nyújtott támogatásból utófinanszírozással megvalósuló városérdekeket képviselő pályázatok eseteit kivéve, amennyiben az önkormányzattal a pályázat benyújtását megelőzően egyeztetés történik - garanciát és kezességet nem vállal, jelzálogjogot nem biztosít. A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetében - az önkormányzati közfeladat ellátására tekintettel - az önkormányzat garanciavállalási vagy kezességvállalási díjat nem köt ki.

(3) Az e rendeletben szereplő - az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó - költségvetési kiadási előirányzatok összege az általános forgalmi adót, illetve a fordított általános forgalmi adó összegét is tartalmazza.

(4) A 2021. évi közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 20. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatait a 21. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) hatályba lépésének a napján hatályát veszti.

Dr. Nemény András s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján a mai napon kihirdetésre került.

Szombathely, 2021. február 25.

Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyző

1-21. melléklet a 7/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére