Indokolás

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 2/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdés b) pontjában és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 4. § tekintetében a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 200. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete véleményének kikérésével - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Nemény András s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján a mai napon kihirdetésre került.

Szombathely, 2021. február 25.

Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére