Indokolás

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 19/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának végrehajtásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak szerveire, az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tényleges bevételi főösszegét 35.022.859 eFt-ban, kiadási főösszegét 25.849.696 eFt-ban állapítja meg.

(2) A tényleges működési bevételek és kiadások egyenlegét - 139.762 eFt-ban, a finanszírozási célú kiadásként elszámolt pénzügyi lízing tőke törlesztését -120.749 eFt-ban az előző évek működési maradványának igénybevételét + 3.086.234 eFt-ban határozza meg. Az így számított működési egyenleg +2.825.723 eFt.

(3) A tényleges felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlegét - 3.581.268 eFt-ban, az ezt finanszírozó előző évek maradványának igénybevételét + 9.839.295 eFt-ban határozza meg. Az így számított felhalmozási egyenleg +6.258.027 eFt.

(4) A finanszírozási célú tényleges bevételeket 217.593 eFt-ban határozza meg.

(5) A finanszírozási célú tényleges kiadásokat 128.180 eFt-ban határozza meg.

(6) A külső finanszírozási célú tényleges bevételeket 0 eFt-ban határozza meg.

3. § (1) A költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet, az összevont mérleg adatokat a 2. melléklet, a pénzeszközök változását a 19. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott tényleges bevételi főösszeg forrásait és azok összegét a 3., 5. és a 17. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

4. § A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásait 10.601.303 eFt-ban határozza meg a 6. mellékletben részletezettek szerint.

5. § A Közgyűlés a költségvetési szervek - kiemelt előirányzatként kezelt - 2020.évi engedélyezett záró létszámkeretét 1.517 főben határozza meg a 7. mellékletben részletezettek szerint.

6. § Az ágazatonként meghatározott célok elkülönített kiadásainak felhasználását a 8-16. melléklet tartalmazza. A segély kifizetésekről és a lakásalap bevételeiről és kiadásairól a 25-26. melléklet tájékoztató adatokat tartalmaz.

7. § Az önkormányzat a felhalmozási kiadások előirányzatainak teljesítését 5.759.912 eFt-ban határozza meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 18. melléklet tartalmazza.

8. § A 2020. évi közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 20. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 21. melléklet, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 22. melléklet, a kimutatást a pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség állományról a 30. melléklet tartalmazza.

2. VAGYONMÉRLEG

9. § A vagyonmérleg adatainak részletezését a 23-24. melléklet, az önkormányzat vagyonkimutatását a 27-28. melléklet, a részesedések állományát a 29. melléklet tartalmazza.

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nemény András s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján a mai napon kihirdetésre került.

Szombathely, 2021. május 27.

Dr. Nemény András s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

1-30. melléklet a 19/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére