Indokolás

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az „Év Szombathelyi Ápolója 2021.” kitüntetés adományozásáról

Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában megállapított feladatkörben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott közgyűlési feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § „Év Szombathelyi Ápolója 2021.” kitüntetés (a továbbiakban: kitüntetés) adományozható annak a Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő egészségügyi vagy szociális szolgáltatónál, intézménynél foglalkoztatási jogviszonyban álló, ápolási tevékenységet végző személynek, aki a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet hatályba lépését követő időszakban kiemelkedő szakmai és emberi hozzáállásával erre érdemessé vált.

2. § (1) A kitüntetés adományozására 2021. június 20. napjáig javaslatot tehet bárki, aki Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodik, vagy az 1. §-ban meghatározott időszakban életvitelszerűen tartózkodott.

(2) A javaslattétel a polgármesternek címzett levélben vagy elektronikus levélben történhet. A javaslattételnek tartalmaznia kell a javaslattevő nevét és elérhetőségét, a kitüntetésre javasolt személy nevét, munkahelyét, valamint lehetőség szerint valamely elérhetőségét, amelyen a kitüntetés odaítélése esetén értesítése megtörténhet. A javaslattételnek tartalmaznia kell továbbá annak indokolását, hogy a javasolt személy mivel érdemelte ki a kitüntetés adományozását.

3. § (1) A kitüntetés adományozásáról a 2. § (1) bekezdésében foglalt határidőig beérkezett javaslatok alapján a Közgyűlés dönt.

(2) A kitüntetés legfeljebb három személy részére adományozható, jutalomösszege személyenként 130.000 Ft. A kitüntetett személyek oklevélben részesülnek.

(3) A kitüntetés posztumuszként is adományozható. Ebben az esetben a kitüntetéssel járó oklevelet és pénzjutalmat a kitüntetett személy házastársának, ennek hiányában törvényes örököseinek kell átadni.

(4) A kitüntetés átadására a 2021. évi Semmelweis-napon, július 1. napján kerül sor.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kitüntetések átadását követő napon hatályát veszti.

Dr. Nemény András s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján a mai napon kihirdetésre került.

Szombathely, 2021. május 27.

Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére