Indokolás

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 26/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) és (3) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében szabályozott feladatkörében eljárva, a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a következőket rendeli el:

1-12. § * 

13. § Ez a rendelet 2022. március 5. napján hatályba.

14. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően induló eljárásoknál kell alkalmazni.

Dr. Nemény András s. k. Dr. Károlyi Ákos s. k.
polgármester jegyző

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján a mai napon kihirdetésre került.

Szombathely, 2022. március 1.

Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyző

1. melléklet a 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére