Indokolás

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2022. (X. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat által alapított egyes tanulmányi támogatások szabályairól

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Petz-ösztöndíj

1. § (1) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Petz Gyula hagyatékából, végakaratának megfelelően Petz-ösztöndíjat hoz létre. A Petz-ösztöndíjra az a szombathelyi lakóhellyel rendelkező és szombathelyi gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába vagy általános iskola 6-8. évfolyamába járó tanuló pályázhat, akinek

a) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 2,5 szeresét, és

b) az előző év végén elért tanulmányi átlageredménye 4,00-5,00 között van.

(2) A Petz-ösztöndíj elbírálásának elsődleges szempontja a tanuló szociális helyzete. Egyenlő feltételek esetén előnyt jelent,

a) ha a szülő egyedül neveli a gyermekét,

b) ha a családban 3 vagy több gyermek van,

c) ha a családban fogyatékos gyermek van,

d) ha magasabb évfolyamba jár a tanuló.

(3) A Petz-ösztöndíj iránti kérelmet az arra jogosult tanuló, kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője nyújthatja be az adott nevelési-oktatási intézmény igazgatójának minden év szeptember 10. napjáig. A kérelemhez a családi jövedelem kiszámításához a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2)-(5) bekezdése szerinti igazolásokat mellékelni kell.

(4) A kérelmeket a nevelési-oktatási intézmény igazgatója minden év szeptember 30. napjáig terjeszti fel az Önkormányzat oktatási ügyekkel foglalkozó bizottságához (a továbbiakban: Bizottság).

(5) Az Önkormányzatnak az éves költségvetési rendeletben meghatározott további hozzájárulására figyelemmel minden évben 20 tanuló részesülhet ösztöndíjban, melyből 10 általános iskolai tanuló. Az ösztöndíj személyenkénti összege 62.500,- Ft.

(6) A Bizottság évente, október 31-ig dönt - Petz Gyula szombathelyi mérnök emlékére történő hivatkozással - a Petz-ösztöndíjban részesülőkről, melyről az érintetteket 8 napon belül értesíti.

(7) A Petz-ösztöndíj két egyenlő részletben kerül átutalásra az érintett tanulóknak, minden év november 30-ig, valamint február 28-ig.

2. Szombathelyi óvodapedagógusi életpálya támogatása

2. § (1) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az óvodapedagógus-hiány enyhítése érdekében „Szombathelyi óvodapedagógusi életpálya támogatása” elnevezésű programot indít, amelynek keretében az Önkormányzat

a) legfeljebb 9 hónapon keresztül, havi 200.000,- Ft összegű tanulmányi támogatást (a továbbiakban: tanulmányi támogatás) biztosít a végzős, szombathelyi önkormányzati fenntartású óvodában egyéni szakmai gyakorlatot teljesítő, óvodapedagógus képzésen tanuló hallgató részére,

b) átvállalja az önkormányzati fenntartású óvodákban dolgozó, óvodapedagógus képzésre jelentkező pedagógiai asszisztensek, dajkák, óvodatitkárok tandíját (a továbbiakban: tandíj átvállalása), legfeljebb 6 féléves időszakra.

(2) A tanulmányi támogatás és a tandíj átvállalása (a továbbiakban együtt: támogatás) feltételeként a pályázónak vállalnia kell, hogy a diplomája megszerzését követően Szombathelyen, önkormányzati fenntartású óvodában dolgozik legalább 3 év időtartamban.

(3) A (2) bekezdésben foglalt időtartamba nem számít bele

a) a szülési szabadság,

b) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság,

c) egyéb okból biztosított fizetés nélküli szabadság,

d) a keresőképtelenség 30 napot meghaladó

időtartama.

(4) A kérelmet az Önkormányzathoz kell benyújtani

a) tanulmányi támogatás igénylése esetén minden év november 30-ig,

b) tandíj átvállalására vonatkozó kérelem esetén minden év március 31-ig.

(5) A kérelemnek tartalmaznia kell a pályázó nevét, születési nevét, születési idejét és helyét, anyja nevét, lakcímét, oktatási azonosítóját, adószámát, számlaszámát, nyilatkozatot a feltételek vállalásáról és személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot.

(6) A kérelemhez a 2. § (1) bekezdés b) pontja esetében csatolni kell az óvodavezető támogató nyilatkozatát a pályázó támogatásával összefüggésben.

(7) A kérelemről a polgármester dönt a kérelmek beérkezésének sorrendjében az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében meghatározott összeghatárig

a) tanulmányi támogatás esetén a kérelem benyújtását követő 30 napon belül,

b) tandíj átvállalására vonatkozó kérelem esetén minden év augusztus 15. napjáig.

(8) A támogatottal az Önkormányzat a döntést követő 30 napon belül szerződést köt.

(9) Az Önkormányzat

a) tanulmányi támogatás esetén az első támogatási összeget a szerződéskötést követő 30 napon belül, azt követően minden hónap 5. napjáig utalja a támogatott részére,

b) tandíj átvállalása esetén közvetlenül a felsőoktatási intézmény részére utalja a felsőoktatási intézmény által meghatározottak szerint.

(10) A támogatott

a) tanulmányi támogatás esetén a hallgatói jogviszony fennállásáról a támogatás igényléskor és február 15. napjáig,

b) tandíj átvállalása esetén a hallgatói jogviszony, valamint munkaviszony fennállásáról szeptember 15. és február 15. napjáig

igazolást nyújt be az Önkormányzat részére.

(11) A támogatott a diploma kézhezvételét követő 15 napon belül köteles diplomáját bemutatni az Önkormányzatnak.

(12) Az Önkormányzat az óvodapedagógus képzést befejező támogatottat augusztus 15-ig tájékoztatja az álláslehetőségekről, egyeztet az óvodával a felvételről.

(13) A támogatottakról és a (2) bekezdésben meghatározott időtartam teljesítéséről az Önkormányzat nyilvántartást vezet, szükség esetén intézkedik az időarányos támogatási összeg visszafizetéséről.

(14) A támogatott a folyósított támogatás teljes összegének a visszafizetésére köteles, ha a képzési időt 2 félévvel meghaladó időtartam alatt nem szerez diplomát, vagy ha a (2) bekezdésben foglalt munkavégzési kötelezettségét nem kezdi meg.

(15) A támogatott a folyósított támogatás időarányos részét köteles visszafizetni, amennyiben a (2) bekezdésben megjelölt időtartamnál bármilyen oknál fogva rövidebb ideig teljesíti munkavégzési kötelezettségét.

(16) A támogatás megszüntetéséről és a visszafizetés elrendeléséről a polgármester dönt.

(17) Az ösztöndíjat egy összegben, az elrendeléstől számított 30 napon belül, a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelt összegben kell visszafizetni.

(18) Írásbeli kérelemre, a polgármester indokolt esetben engedélyezheti a visszafizetés részletekben történő teljesítését vagy a visszafizetési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesítheti a támogatottat. A kérelmet az egyösszegű visszafizetés elrendeléséről szóló döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell benyújtani. A határidő jogvesztő.

3. Záró rendelkezések

3. § * 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nemény András s. k.
polgármester
Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyző

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján a mai napon kihirdetésre került.

Szombathely, 2022. október 6.

Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére