Indokolás

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 38/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 38/2011. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

a) 3. § (1) bekezdés c) pontjában az „1500 Ft/m2” szövegrész helyébe a „2000 Ft/m2” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdés c) pontjában az „1000 Ft/m2” szövegrész helyébe a „2000 Ft/m2” szöveg,

c) 4/A. §-ában a „bevallás-benyújtási” szövegrész helyébe az „adatbejelentés-benyújtási” szöveg

lép.

2. § Hatályát veszti a Rendelet

a) 1/A. § 2. pontja,

b) 3. § (6) bekezdése.

3. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nemény András s. k.
polgármester
Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyző

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján a mai napon kihirdetésre került.

Szombathely, 2022. november 7.

Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére