Indokolás

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a lakáshoz jutás, a lakbérek és a lakbértámogatás, az önkormányzat által a lakásvásárláshoz és építéshez nyújtott támogatások szabályai megállapításáról szóló 36/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. mellékletében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § * 

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

4. § E rendeletnek az 1. §-ában foglaltakat a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Nemény András s. k.
polgármester
Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyző

A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés útján a mai napon kihirdetésre került.

Szombathely, 2022. december 14.

Dr. Károlyi Ákos s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére
//